reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 21 kwietnia 2005 r.

w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o rybołówstwie

Na podstawie art. 63 ust. 4 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa wysokość kar pieniężnych za naruszenia, o których mowa w art. 63 ust. 1–3 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie, zwanej dalej „ustawą".
§ 2.
Wysokość kar pieniężnych za naruszenia przepisów ustawy i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz przepisów Wspólnej Polityki Rybackiej Unii Europejskiej przez armatora statku rybackiego o długości całkowitej równej albo większej niż 10 m wynosi:

1) od 10 000 zł do 110 000 zł – za wykonywanie rybołówstwa morskiego statkiem o polskiej przynależności przez armatora, którego siedziba albo oddział, albo miejsce zamieszkania znajduje się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) od 50 000 zł do 110 000 zł – za wykonywanie rybołówstwa morskiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej statkiem o obcej przynależności;

3) od 20 000 zł do 110 000 zł – za wykonywanie rybołówstwa morskiego bez wydanych licencji połowowej lub specjalnego zezwolenia połowowego albo innego dokumentu uprawniającego do prowadzenia połowów wydawanego przez Komisję Europejską, albo wbrew warunkom w nich określonym;

4) od 20 000 zł do 110 000 zł – za wykonywanie rybołówstwa morskiego na podstawie podrobionych lub przerobionych licencji połowowej, specjalnego zezwolenia połowowego albo innego dokumentu uprawniającego do prowadzenia połowów wydawanego przez Komisję Europejską;

5) od 1 000 zł do 5 000 zł – za wykonywanie rybołówstwa morskiego bez posiadania na statku rybackim licencji połowowej lub specjalnego zezwolenia połowowego, wydanych na ten statek;

6) od 20 000 zł do 110 000 zł – za wykonywanie rybołówstwa morskiego przy użyciu statku rybackiego, na który wydana licencja połowowa została zawieszona;

7) od 500 zł do 5 000 zł – za nieprzechowywanie przez wymagany okres dziennika połowowego lub deklaracji wyładunkowo-przeładunkowej;

8) od 5 000 zł do 110 000 zł – za wykonywanie rybołówstwa morskiego bez prawidłowo działającego urządzenia umożliwiającego satelitarne monitorowanie ruchu statku rybackiego, jeżeli statek rybacki jest objęty satelitarnym nadzorem ruchu statków rybackich;

9) od 4 000 zł do 110 000 zł – za wymontowanie lub wyłączenie urządzenia, o którym mowa w pkt 8, na statku rybackim objętym satelitarnym nadzorem ruchu statków rybackich;

10) od 1 000 zł do 20 000 zł – za nieoznakowanie statku rybackiego oznaką rybacką;

11) od 5 000 zł do 50 000 zł – za zmianę, zakrycie, przysłonięcie, zamazanie lub zatarcie oznaki rybackiej albo międzynarodowego sygnału wywoławczego;

12) od 5 000 zł do 50 000 zł – za prowadzenie połowów lub zatrzymywanie na statku rybackim organizmów morskich, które znajdują się w ustanowionych dla nich okresach ochronnych;

13) od 5 000 zł do 50 000 zł – za prowadzenie połowów lub zatrzymywanie na statku rybackim organizmów morskich, które nie przekroczyły ustanowionych dla nich wymiarów ochronnych;

14) od 5 000 zł do 110 000 zł – za prowadzenie połowów organizmów morskich określonych w specjalnym zezwoleniu połowowym w trakcie czasowego zakazu połowów tych organizmów, o którym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy;

15) od 1 000 zł do 25 000 zł – za prowadzenie połowów organizmów morskich w obwodzie ochronnym niezgodnie z warunkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 32 pkt 1 ustawy;

16) od 1 000 zł do 25 000 zł – za zatrzymywanie na statku rybackim organizmów morskich złowionych w obwodzie ochronnym niezgodnie z warunkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 32 pkt 1 ustawy;

17) od 5 000 zł do 110 000 zł – za ukierunkowane połowy lub zatrzymywanie na statku rybackim gatunków organizmów morskich, które są objęte moratorium;

18) od 1 000 zł do 20 000 zł – za przekroczenie dopuszczalnego przyłowu;

19) od 1 000 zł do 20 000 zł – za wyrzucanie za burtę statku rybackiego wyłowionych organizmów morskich określonych gatunków, z wyjątkiem tych, które nie przekroczyły ustanowionych dla nich wymiarów ochronnych, lub złowionych w okresie ochronnym, lub złowionych w obwodzie ochronnym niezgodnie z warunkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 32 pkt 1 ustawy;

20) od 2 000 zł do 20 000 zł – za niszczenie, podczas prowadzenia połowów, tarlisk, ikry oraz narybku;

21) od 10 000 zł do 110 000 zł – za prowadzenie połowów określonych gatunków organizmów morskich na cele paszowe;

22) od 20 000 zł do 110 000 zł – za prowadzenie połowów organizmów morskich, których ogólna kwota połowowa została wyczerpana;

23) od 5 000 zł do 110 000 zł – za przekroczenie kwot połowowych określonych w specjalnym zezwoleniu połowowym;

24) od 2 000 zł do 80 000 zł – za używanie do prowadzenia połowów materiałów wybuchowych, środków odurzających, trujących lub zanieczyszczających środowisko morskie;

25) od 2 000 zł do 80 000 zł – za używanie do prowadzenia połowów lub posiadanie na statku rybackim niedozwolonych narzędzi połowowych lub niedozwolonego osprzętu rybackiego, mającego wpływ na selektywność narzędzi połowowych;

26) od 2 000 zł do 20 000 zł – za przekroczenie, podczas prowadzenia połowów, dopuszczalnej liczby narzędzi połowowych;

27) od 1 000 zł do 5 000 zł – za niezabezpieczenie na statku rybackim narzędzi połowowych, których nie wolno używać w danym rejonie połowowym lub w określonym czasie, w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie;

28) od 500 zł do 10 000 zł – za niedopełnienie obowiązku prawidłowego oznakowania narzędzi połowowych;

29) od 500 zł do 5 000 zł – za naruszenie narzędzi połowowych stanowiących cudzą własność;

30) od 500 zł do 5 000 zł – za wydawanie lub wystawianie narzędzi połowowych w taki sposób lub w takim miejscu, aby powodowały uszkodzenie innych narzędzi połowowych lub utrudniały połów innym rybakom;

31) od 1 000 zł do 25 000 zł – za stosowanie niedozwolonych metod połowu;

32) od 4 000 zł do 30 000 zł – za nieprzestrzeganie zasad dotyczących przeładunku na morzu oraz prowadzenia połowów wspólnie przez co najmniej dwa statki rybackie;

33) od 2 000 zł do 40 000 zł – za wyładowywanie na ląd, przeładunek w morzu, wprowadzanie do obrotu, magazynowanie, transport lub przetwarzanie organizmów morskich złowionych z naruszeniem przepisów o rybołówstwie;

34) od 5 000 zł do 50 000 zł – za uniemożliwianie lub utrudnianie inspektorom rybołówstwa morskiego wykonywania czynności służbowych;

35) od 10 000 zł do 20 000 zł – za utrudnianie pracy obserwatorom podczas wykonywania ich obowiązków wynikających z prawa Unii Europejskiej i związanych ze sprawdzaniem zgodności wykonywania rybołówstwa z obowiązującymi przepisami Wspólnej Polityki Rybackiej Unii Europejskiej;

36) od 5 000 zł do 50 000 zł – za podrabianie, przerabianie, ukrywanie, niszczenie lub zamienianie dowodów, które mogą być wykorzystane w postępowaniu administracyjnym w sprawie o naruszenie przepisów o rybołówstwie;

37) od 2 000 zł do 20 000 zł – za naruszenie w inny sposób przepisów ustawy, aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz przepisów Wspólnej Polityki Rybackiej Unii Europejskiej.

§ 3.
Wysokość kar pieniężnych za naruszenie przepisów ustawy i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz przepisów Wspólnej Polityki Rybackiej Unii Europejskiej przez kapitana statku rybackiego o długości całkowitej równej albo większej niż 10 m wynosi:

1) od 10 000 zł do 44 000 zł – za wykonywanie rybołówstwa morskiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej statkiem o obcej przynależności;

2) od 10 000 zł do 44 000 zł – za niespełnienie przez kapitana statku rybackiego państwa trzeciego lub jego przedstawiciela, podczas wykonywania rybołówstwa morskiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej, warunków wynikających z przepisów Wspólnej Polityki Rybackiej Unii Europejskiej;

3) od 500 zł do 2 000 zł – za wykonywanie rybołówstwa morskiego bez posiadania na statku rybackim licencji połowowej lub specjalnego zezwolenia połowowego, wydanych na ten statek;

4) od 10 000 zł do 30 000 zł – za wykonywanie rybołówstwa morskiego przy użyciu statku rybackiego na który wydana licencja połowowa została zawieszona;

5) od 1 000 zł do 25 000 zł – za niewpisywanie lub wpisywanie nieprawdziwych danych do dziennika połowowego lub deklaracji wyładunkowo-przeładunkowej albo nieprzekazywanie w wyznaczonym terminie tych dokumentów;

6) od 10 000 zł do 44 000 zł – za wykonywanie rybołówstwa morskiego bez prawidłowo działającego urządzenia umożliwiającego satelitarne monitorowanie ruchu statku rybackiego, jeżeli statek rybacki jest objęty satelitarnym nadzorem ruchu statków rybackich;

7) od 4 000 zł do 44 000 zł – za wymontowanie lub wyłączenie urządzenia, o którym mowa w pkt 6, na statku rybackim objętym satelitarnym nadzorem ruchu statków rybackich;

8) od 5 000 zł do 44 000 zł – za nieprzekazywanie, z wymaganą częstotliwością, pozycji geograficznej lub innych informacji dotyczących statku rybackiego objętego satelitarnym nadzorem ruchu statków rybackich, w przypadku gdy urządzenie, o którym mowa w pkt 6, przestało działać podczas rejsu połowowego;

9) od 2 000 zł do 20 000 zł – za zmianę, zakrycie, przysłonięcie, zamazanie lub zatarcie oznaki rybackiej albo międzynarodowego sygnału wywoławczego;

10) od 2 000 zł do 20 000 zł – za prowadzenie połowów lub zatrzymywanie na statku rybackim organizmów morskich, które znajdują się w ustanowionych dla nich okresach ochronnych;

11) od 2 000 zł do 20 000 zł – za prowadzenie połowów lub zatrzymywanie na statku rybackim organizmów morskich, które nie przekroczyły ustanowionych dla nich wymiarów ochronnych;

12) od 5 000 zł do 44 000 zł – za prowadzenie połowów organizmów morskich określonych w specjalnym zezwoleniu połowowym w trakcie czasowego zakazu połowów tych organizmów, o którym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy;

13) od 1 000 zł do 10 000 zł – za prowadzenie połowów organizmów morskich w obwodzie ochronnym niezgodnie z warunkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 32 pkt 1 ustawy;

14) od 1 000 zł do 20 000 zł – za zatrzymywanie na statku rybackim organizmów morskich złowionych w obwodzie ochronnym niezgodnie z warunkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 32 pkt 1 ustawy;

15) od 1 000 zł do 44 000 zł – za ukierunkowane poło-wy lub zatrzymywanie na statku rybackim gatunków organizmów morskich, które są objęte moratorium;

16) od 500 zł do 10 000 zł – za przekroczenie dopuszczalnego przyłowu;

17) od 1 000 zł do 10 000 zł – za wyrzucanie za burtę statku rybackiego wyłowionych organizmów morskich określonych gatunków, z wyjątkiem tych, które nie przekroczyły ustanowionych dla nich wymiarów ochronnych, lub złowionych w okresie ochronnym, lub złowionych w obwodzie ochronnym niezgodnie z warunkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 32 pkt 1 ustawy;

18) od 1 000 zł do 15 000 zł – za niszczenie, podczas prowadzenia połowów, tarlisk, ikry oraz narybku;

19) od 1 000 zł do 44 000 zł – za prowadzenie połowów określonych gatunków organizmów morskich na cele paszowe;

20) od 10 000 zł do 44 000 zł – za prowadzenie połowów organizmów morskich, których ogólna kwota połowowa została wyczerpana;

21) od 3 000 zł do 44 000 zł – za przekroczenie kwot połowowych określonych w specjalnym zezwoleniu połowowym;

22) od 1 000 zł do 20 000 zł – za używanie do prowadzenia połowów materiałów wybuchowych, środków odurzających, trujących lub zanieczyszczających środowisko morskie;

23) od 2 000 zł do 44 000 zł – za używanie do prowadzenia połowów lub posiadanie na statku rybackim niedozwolonych narzędzi połowowych lub niedozwolonego osprzętu rybackiego, mającego wpływ na selektywność narzędzi połowowych;

24) od 1 000 zł do 10 000 zł – za przekroczenie, podczas prowadzenia połowów, dopuszczalnej liczby narzędzi połowowych;

25) od 1 000 zł do 5 000 zł – za niezabezpieczenie na statku rybackim narzędzi połowowych, których nie wolno używać w danym rejonie połowowym lub w określonym czasie, w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie;

26) od 500 zł do 5 000 zł – za niedopełnienie obowiązku prawidłowego oznakowania narzędzi połowowych;

27) od 500 zł do 5 000 zł – za naruszenie narzędzi połowowych stanowiących cudzą własność;

28) od 500 zł do 5 000 zł – za wydawanie lub wystawianie narzędzi połowowych w taki sposób lub w takim miejscu, aby powodowały uszkodzenie innych narzędzi połowowych lub utrudniały połów innym rybakom;

29) od 500 zł do 5 000 zł – za niestosowanie się do zasad dotyczących sposobu zajmowania miejsc na łowisku;

30) od 500 zł do 5 000 zł – za niestosowanie się do zasad dotyczących porządku przy połowach;

31) od 1 000 zł do 15 000 zł – za stosowanie niedozwolonych metod połowu;

32) od 2 000 zł do 15 000 zł – za nieprzestrzeganie zasad dotyczących przeładunku na morzu oraz prowadzenia połowów wspólnie przez co najmniej dwa statki rybackie;

33) od 1 000 zł do 25 000 zł – za wyładowywanie na ląd, przeładunek w morzu, wprowadzanie do obrotu, magazynowanie, transport lub przetwarzanie organizmów morskich złowionych z naruszeniem przepisów o rybołówstwie;

34) od 15 000 zł do 40 000 zł – za uniemożliwianie inspektorom rybołówstwa morskiego wykonywania czynności służbowych;

35) od 1 000 zł do 5 000 zł – za utrudnianie inspektorom rybołówstwa morskiego wykonywania czynności służbowych;

36) od 2 000 zł do 20 000 zł – za uniemożliwianie lub utrudnianie pracy obserwatorom podczas wykonywania ich obowiązków wynikających z prawa Unii Europejskiej i związanych ze sprawdzaniem zgodności wykonywania rybołówstwa z przepisami Wspólnej Polityki Rybackiej Unii Europejskiej;

37) od 2 000 zł do 20 000 zł – za podrabianie, przerabianie, ukrywanie, niszczenie lub zamienianie dowodów, które mogą być wykorzystane w postępowaniu administracyjnym w sprawie o naruszenie przepisów o rybołówstwie;

38) od 2 000 zł do 20 000 zł – za naruszenie w inny sposób przepisów ustawy, aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz przepisów Wspólnej Polityki Rybackiej Unii Europejskiej.

§ 4.
Wysokość kar pieniężnych za naruszenie przepisów ustawy i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz przepisów Wspólnej Polityki Rybackiej Unii Europejskiej przez armatora lub kapitana statku rybackiego o długości całkowitej mniejszej niż 10 m wynosi:

1) od 5 000 zł do 22 000 zł – za wykonywanie rybołówstwa morskiego statkiem o polskiej przynależności przez armatora, którego siedziba albo oddział, albo miejsce zamieszkania znajduje się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) od 5 000 zł do 22 000 zł – za wykonywanie rybołówstwa morskiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej statkiem o obcej przynależności;

3) od 5 000 zł do 22 000 zł – za niespełnianie przez kapitana statku rybackiego państwa trzeciego lub jego przedstawiciela, podczas wykonywania rybołówstwa morskiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej, warunków wynikających z przepisów Wspólnej Polityki Rybackiej Unii Europejskiej;

4) od 2 000 zł do 22 000 zł – za wykonywanie rybołówstwa morskiego bez wydanych licencji połowowej lub specjalnego zezwolenia połowowego albo innego dokumentu uprawniającego do prowadzenia połowów wydawanego przez Komisję Europejską, albo wbrew warunkom w nich określonym;

5) od 2 000 zł do 22 000 zł – za wykonywanie rybołówstwa morskiego na podstawie podrobionych lub przerobionych licencji połowowej, specjalnego zezwolenia połowowego albo innego dokumentu uprawniającego do prowadzenia połowów wydawanego przez Komisję Europejską;

6) od 500 zł do 5 000 zł – za wykonywanie rybołówstwa morskiego bez posiadania na statku rybackim specjalnego zezwolenia połowowego wydanego na ten statek;

7) od 2 000 zł do 22 000 zł – za wykonywanie rybołówstwa morskiego przy użyciu statku rybackiego, na który wydana licencja połowowa została zawieszona;

8) od 500 zł do 10 000 zł – za niewpisywanie danych lub wpisywanie nieprawdziwych danych do miesięcznego raportu połowowego albo nieprzekazywanie w wyznaczonym terminie lub nieprzechowywanie przez wymagany okres tego raportu;

9) od 1 000 zł do 5 000 zł – za nieoznakowanie statku rybackiego oznaką rybacką;

10) od 1 000 zł do 10 000 zł – za zmianę, zakrycie, przysłonięcie, zamazanie lub zatarcie oznaki rybackiej albo międzynarodowego sygnału wywoławczego;

11) od 500 zł do 10 000 zł – za prowadzenie połowów lub zatrzymywanie na statku rybackim organizmów morskich, które znajdują się w ustanowionych dla nich okresach ochronnych;

12) od 500 zł do 10 000 zł – za prowadzenie połowów lub zatrzymywanie na statku rybackim organizmów morskich, które nie przekroczyły ustanowionych dla nich wymiarów ochronnych;

13) od 1 000 zł do 10 000 zł – za prowadzenie połowów organizmów morskich określonych w specjalnym zezwoleniu połowowym w trakcie czasowego zakazu połowów tych organizmów, o którym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy;

14) od 500 zł do 10 000 zł – za prowadzenie połowów organizmów morskich w obwodzie ochronnym niezgodnie z warunkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 32 pkt 1 ustawy;

15) od 500 zł do 10 000 zł – za zatrzymywanie na statku rybackim organizmów morskich złowionych w obwodzie ochronnym niezgodnie z warunkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 32 pkt 1 ustawy;

16) od 2 000 zł do 22 000 zł – za ukierunkowane połowy lub zatrzymywanie na statku rybackim gatunków organizmów morskich, które są objęte moratorium;

17) od 500 zł do 10 000 zł – za przekroczenie dopuszczalnego przyłowu;

18) od 500 zł do 10 000 zł – za wyrzucanie za burtę statku rybackiego wyłowionych organizmów morskich określonych gatunków, z wyjątkiem tych, które nie przekroczyły ustanowionych dla nich wymiarów ochronnych, lub złowionych w okresie ochronnym, lub złowionych w obwodzie ochronnym niezgodnie z warunkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 32 pkt 1 ustawy;

19) od 500 zł do 5 000 zł – za niszczenie, podczas prowadzenia połowów, tarlisk, ikry oraz narybku;

20) od 1 000 zł do 10 000 zł – za prowadzenie połowów określonych gatunków organizmów morskich na cele paszowe;

21) od 2 000 zł do 22 000 zł – za prowadzenie połowów organizmów morskich, których ogólna kwota połowowa została wyczerpana;

22) od 500 zł do 22 000 zł – za przekroczenie kwot połowowych określonych w specjalnym zezwoleniu połowowym;

23) od 1 000 zł do 10 000 zł – za używanie do prowadzenia połowów materiałów wybuchowych, środków odurzających, trujących lub zanieczyszczających środowisko morskie;

24) od 500 zł do 10 000 zł – za używanie do prowadzenia połowów lub posiadanie na statku rybackim niedozwolonych narzędzi połowowych lub niedozwolonego osprzętu rybackiego, mającego wpływ na selektywność narzędzi połowowych;

25) od 500 zł do 10 000 zł – za przekroczenie, podczas prowadzenia połowów, dopuszczalnej liczby narzędzi połowowych;

26) od 500 zł do 2 000 zł – za niezabezpieczenie na statku rybackim narzędzi połowowych, których nie wolno używać w danym rejonie połowowym lub w określonym czasie, w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie;

27) od 100 zł do 5 000 zł – za niedopełnienie obowiązku prawidłowego oznakowania narzędzi połowowych;

28) od 100 zł do 2 000 zł – za naruszenie narzędzi połowowych stanowiących cudzą własność;

29) od 100 zł do 2 000 zł – za wydawanie lub wystawianie narzędzi połowowych w taki sposób lub w takim miejscu, aby powodowały uszkodzenie innych narzędzi połowowych lub utrudniały połów innym rybakom;

30) od 500 zł do 10 000 zł – za niestosowanie się do zasad dotyczących sposobu zajmowania miejsc na łowisku;

31) od 500 zł do 5 000 zł – za niestosowanie się do zasad dotyczących porządku przy połowach;

32) od 500 zł do 10 000 zł – za stosowanie niedozwolonych metod połowu;

33) od 500 zł do 5 000 zł – za nieprzestrzeganie zasad dotyczących przeładunku na morzu oraz prowadzenia połowów wspólnie przez co najmniej dwa statki rybackie;

34) od 1 000 zł do 15 000 zł – za wyładowywanie na ląd, przeładunek w morzu, wprowadzanie do obrotu, magazynowanie, transport lub przetwarzanie organizmów morskich złowionych z naruszeniem przepisów o rybołówstwie;

35) od 10 000 zł do 22 000 zł – za uniemożliwianie inspektorom rybołówstwa morskiego wykonywania czynności służbowych;

36) od 1 000 zł do 5 000 zł – za utrudnianie inspektorom rybołówstwa morskiego wykonywania czynności służbowych;

37) od 1 000 zł do 10 000 zł – za uniemożliwianie lub utrudnianie pracy obserwatorom podczas wykonywania ich obowiązków wynikających z prawa Unii Europejskiej i związanych ze sprawdzaniem zgodności wykonywania rybołówstwa z przepisami Wspólnej Polityki Rybackiej Unii Europejskiej;

38) od 5 000 zł do 22 000 zł – za podrabianie, przerabianie, ukrywanie, niszczenie lub zamienianie dowodów, które mogą być wykorzystane w postępowaniu administracyjnym w sprawie o naruszenie przepisów o rybołówstwie;

39) od 500 zł do 22 000 zł – za naruszenie w inny sposób przepisów ustawy, aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz przepisów Wspólnej Polityki Rybackiej Unii Europejskiej.

§ 5.
Wysokość kar pieniężnych za naruszenia przepisów o rybołówstwie w zakresie, o którym mowa w art. 63 ust. 2 ustawy, wynosi:

1) od 500 zł do 22 000 zł – za prowadzenie połowów organizmów morskich w celach naukowo-badawczych albo szkoleniowych bez wydanego pozwolenia albo wbrew warunkom w nim określonym;

2) od 500 zł do 22 000 zł – za prowadzenie skupu lub przetwórstwa na morzu organizmów morskich bez wydanego zezwolenia albo wbrew warunkom w nim określonym;

3) od 1 000 zł do 22 000 zł – za prowadzenie chowu lub hodowli ryb i innych organizmów morskich bez wydanego zezwolenia albo wbrew warunkom w nim określonym;

4) od 1 000 zł do 22 000 zł – za zarybianie bez wydanego zezwolenia albo wbrew warunkom w nim określonym;

5) od 1 000 zł do 22 000 zł – za prowadzenie skupu lub przetwórstwa organizmów morskich na morzu lub połów organizmów morskich w celach naukowo-badawczych albo szkoleniowych na podstawie podrobionych lub przerobionych zezwolenia na prowadzenie skupu lub przetwórstwa organizmów morskich na morzu lub pozwolenia na połowy w celach naukowo-badawczych albo szkoleniowych;

6) od 1 000 zł do 10 000 zł – za prowadzenie skupu lub przetwórstwa na morzu organizmów morskich bez posiadania na statku zezwolenia na prowadzenie skupu lub przetwórstwa na morzu organizmów morskich;

7) od 500 zł do 2 000 zł – za prowadzenie połowów organizmów morskich w celach naukowo-badawczych albo szkoleniowych bez posiadania na statku pozwolenia na te połowy;

8) od 500 zł do 22 000 zł – za prowadzenie skupu lub przetwórstwa na morzu organizmów morskich, które zostały pozyskane z naruszeniem przepisów o rybołówstwie;

9) od 500 zł do 11 000 zł – za prowadzenie połowów lub zatrzymywanie na statku organizmów morskich, które znajdują się w ustanowionych dla nich okresach ochronnych lub nie przekroczyły ustanowionych dla nich wymiarów ochronnych;

10) od 1 000 zł do 11 000 zł – za prowadzenie połowów organizmów morskich w obwodzie ochronnym niezgodnie z warunkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 32 pkt 1 ustawy;

11) od 500 zł do 10 000 zł – za zatrzymywanie na statku organizmów morskich złowionych w obwodzie ochronnym niezgodnie z warunkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 32 pkt 1 ustawy;

12) od 1 000 zł do 11 000 zł – za ukierunkowane połowy lub zatrzymywanie na statku gatunków organizmów morskich, które są objęte moratorium;

13) od 500 zł do 10 000 zł – za przekroczenie dopuszczalnego przyłowu;

14) od 1 000 zł do 5 000 zł – za niszczenie, podczas prowadzenia połowów, tarlisk, ikry oraz narybku;

15) od 1 000 zł do 11 000 zł – za używanie do prowadzenia połowów materiałów wybuchowych, środków odurzających, trujących lub zanieczyszczających środowisko morskie;

16) od 1 000 zł do 11 000 zł – za używanie do prowadzenia połowów lub posiadanie na statku niedozwolonych narzędzi połowowych lub niedozwolonego osprzętu rybackiego, mającego wpływ na selektywność narzędzi połowowych;

17) od 500 zł do 10 000 zł – za przekroczenie, podczas prowadzenia połowów, dopuszczalnej liczby narzędzi połowowych;

18) od 500 zł do 5 000 zł – za niezabezpieczenie na statku narzędzi połowowych, których nie wolno używać w danym rejonie połowowym lub w określonym czasie, w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie;

19) od 500 zł do 5 000 zł – za naruszenie narzędzi połowowych stanowiących cudzą własność;

20) od 500 zł do 5 000 zł – za wydawanie lub wystawianie narzędzi połowowych w taki sposób lub w takim miejscu, aby powodowały uszkodzenie innych narzędzi połowowych lub utrudniały połów innym rybakom;

21) od 1 000 zł do 5 000 zł – za stosowanie niedozwolonych metod połowu;

22) od 1 000 zł do 11 000 zł – za pozyskiwanie materiału biologicznego z naruszeniem przepisów o rybołówstwie;

23) od 1 000 zł do 11 000 zł – za wyładowywanie na ląd, przeładunek w morzu, wprowadzanie do obrotu, magazynowanie, transport lub przetwarzanie organizmów morskich złowionych z naruszeniem przepisów o rybołówstwie;

24) od 1 000 zł do 11 000 zł – za transport produktów rybołówstwa bez posiadania dokumentu przewozowego;

25) od 1 000 zł do 11 000 zł – za wpisywanie nieprawdziwych danych do dokumentu przewozowego;

26) od 5 000 zł do 22 000 zł – za uniemożliwianie inspektorom rybołówstwa morskiego wykonywania czynności służbowych;

27) od 1 000 zł do 5 000 zł – za utrudnianie inspektorom rybołówstwa morskiego wykonywania czynności służbowych;

28) od 1 000 zł do 11 000 zł – za podrabianie, przerabianie, ukrywanie, niszczenie lub zamienianie dowodów, które mogą być wykorzystane w postępowaniu administracyjnym w sprawie o naruszenie przepisów o rybołówstwie;

29) od 1 000 zł do 22 000 zł – za naruszenie w inny sposób przepisów ustawy, aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz przepisów Wspólnej Polityki Rybackiej Unii Europejskiej.

§ 6.
Wysokość kar pieniężnych za naruszenia przepisów o rybołówstwie przez prowadzącego połowy w celach sportowo-rekreacyjnych wynosi:

1) od 100 zł do 4 400 zł – za prowadzenie połowów niedozwoloną wędką lub kuszą;

2) od 200 zł do 4 400 zł – za prowadzenie połowów w celach sportowo-rekreacyjnych bez wydanego sportowego zezwolenia połowowego albo wbrew warunkom w nim określonym;

3) od 100 zł do 2 800 zł – za odmowę przedstawienia do wglądu sportowego zezwolenia połowowego lub dokumentu potwierdzającego tożsamość;

4) od 100 zł do 1 000 zł – za prowadzenie połowów wędką z miejsc niedozwolonych;

5) od 200 zł do 2 000 zł – za stosowanie sztucznego światła do lokalizacji i wabienia ryb;

6) od 500 zł do 4 400 zł – za stosowanie, podczas połowów wędką, metod kaleczących zewnętrzne powłoki ciała ryb;

7) od 100 zł do 4 400 zł – za prowadzenie połowów w celach sportowo-rekreacyjnych niedozwoloną metodą połowów;

8) od 200 zł do 1 000 zł – za prowadzenie połowów wędką lub kuszą w odległości mniejszej niż 100 m od granic obwodu ochronnego, w którym obowiązuje zakaz poławiania wszystkich gatunków ryb;

9) od 100 zł do 1 000 zł – za prowadzenie połowów wędką lub kuszą w odległości mniejszej niż 100 m od oznakowanego kąpieliska;

10) od 100 zł do 1 000 zł – za prowadzenie połowów, ze statku lub z innego urządzenia pływającego dopuszczonego do żeglugi na podstawie przepisów o bezpieczeństwie morskim, wcześniej niż godzinę przed wschodem słońca i później niż godzinę po zachodzie słońca;

11) od 100 zł do 1 000 zł – za prowadzenie połowów, ze statku lub z innego urządzenia pływającego dopuszczonego do żeglugi na podstawie przepisów o bezpieczeństwie morskim, na torach wodnych;

12) od 100 zł do 1 000 zł – za prowadzenie połowów, ze statku lub z innego urządzenia pływającego dopuszczonego do żeglugi na podstawie przepisów o bezpieczeństwie morskim, w odległości mniejszej niż 100 m od wystawionych w wodzie narzędzi połowowych;

13) od 100 zł do 500 zł – za cumowanie statku lub innego urządzenia pływającego dopuszczonego do żeglugi na podstawie przepisów o bezpieczeństwie morskim, używanego do prowadzenia połowów, do znaków nawigacyjnych, narzędzi połowowych, bojek, tyczek lub pływaków;

14) od 100 zł do 1 000 zł – za prowadzenie połowów kuszą w porze nocnej;

15) od 100 zł do 1 000 zł – za prowadzenie połowów kuszą w promieniu większym niż 50 m od pływaka ustawionego na powierzchni wody na czas połowu przez osobę prowadzącą połowy kuszą;

16) od 100 zł do 500 zł – za prowadzenie połowów kuszą w odległości mniejszej niż 100 m od wystawionych w wodzie narzędzi połowowych;

17) od 100 zł do 3 000 zł – za wyłowienie większej ilości ryb niż ta, którą można wyłowić w ciągu doby;

18) od 100 zł do 2 000 zł – za niewypuszczenie niezwłocznie do łowiska ryb niewymiarowych, ryb będących pod całkowitą ochroną gatunkową lub wyłowionych w ustanowionych dla nich obwodach ochronnych albo okresach ochronnych;

19) od 100 zł do 500 zł – za pozostawienie wędki bez osobistego nadzoru;

20) od 100 zł do 1 000 zł – za naruszenie narzędzi połowowych stanowiących cudzą własność;

21) od 1 000 zł do 4 400 zł – za uniemożliwienie obejrzenia użytych narzędzi połowowych, przynęt lub wyłowionych ryb w stanie umożliwiającym pomiar ich długości całkowitej;

22) od 100 zł do 500 zł – za niezachowanie minimalnej odległości przy zajmowaniu miejsca na łowisku;

23) od 1 000 zł do 4 400 zł – za uniemożliwianie lub utrudnianie inspektorom rybołówstwa morskiego wykonywania czynności służbowych;

24) od 100 zł do 4 400 zł – za wprowadzanie do obrotu organizmów morskich złowionych na podstawie sportowego zezwolenia połowowego;

25) od 100 zł do 4 400 zł – za niszczenie tarlisk, ikry lub narybku;

26) od 100 zł do 4 400 zł – za prowadzenie połowów organizmów morskich w obwodzie ochronnym niezgodnie z warunkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 32 pkt 1 ustawy;

27) od 100 zł do 4 400 zł – za prowadzenie połowów organizmów morskich, które nie przekroczyły ustanowionych dla nich wymiarów ochronnych lub które znajdują się w ustanowionych dla nich okresach ochronnych.

§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

ŻAKIEWICZ ADWOKACI Żakiewicz Górczak Gawińska Sp. k.

Ekspert prawa karnego, karno-skarbowego oraz procedury karnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama