| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 21 kwietnia 2005 r.

w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o rybołówstwie

Na podstawie art. 63 ust. 4 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa wysokość kar pieniężnych za naruszenia, o których mowa w art. 63 ust. 1–3 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie, zwanej dalej „ustawą".
§ 2.
Wysokość kar pieniężnych za naruszenia przepisów ustawy i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz przepisów Wspólnej Polityki Rybackiej Unii Europejskiej przez armatora statku rybackiego o długości całkowitej równej albo większej niż 10 m wynosi:

1) od 10 000 zł do 110 000 zł – za wykonywanie rybołówstwa morskiego statkiem o polskiej przynależności przez armatora, którego siedziba albo oddział, albo miejsce zamieszkania znajduje się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) od 50 000 zł do 110 000 zł – za wykonywanie rybołówstwa morskiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej statkiem o obcej przynależności;

3) od 20 000 zł do 110 000 zł – za wykonywanie rybołówstwa morskiego bez wydanych licencji połowowej lub specjalnego zezwolenia połowowego albo innego dokumentu uprawniającego do prowadzenia połowów wydawanego przez Komisję Europejską, albo wbrew warunkom w nich określonym;

4) od 20 000 zł do 110 000 zł – za wykonywanie rybołówstwa morskiego na podstawie podrobionych lub przerobionych licencji połowowej, specjalnego zezwolenia połowowego albo innego dokumentu uprawniającego do prowadzenia połowów wydawanego przez Komisję Europejską;

5) od 1 000 zł do 5 000 zł – za wykonywanie rybołówstwa morskiego bez posiadania na statku rybackim licencji połowowej lub specjalnego zezwolenia połowowego, wydanych na ten statek;

6) od 20 000 zł do 110 000 zł – za wykonywanie rybołówstwa morskiego przy użyciu statku rybackiego, na który wydana licencja połowowa została zawieszona;

7) od 500 zł do 5 000 zł – za nieprzechowywanie przez wymagany okres dziennika połowowego lub deklaracji wyładunkowo-przeładunkowej;

8) od 5 000 zł do 110 000 zł – za wykonywanie rybołówstwa morskiego bez prawidłowo działającego urządzenia umożliwiającego satelitarne monitorowanie ruchu statku rybackiego, jeżeli statek rybacki jest objęty satelitarnym nadzorem ruchu statków rybackich;

9) od 4 000 zł do 110 000 zł – za wymontowanie lub wyłączenie urządzenia, o którym mowa w pkt 8, na statku rybackim objętym satelitarnym nadzorem ruchu statków rybackich;

10) od 1 000 zł do 20 000 zł – za nieoznakowanie statku rybackiego oznaką rybacką;

11) od 5 000 zł do 50 000 zł – za zmianę, zakrycie, przysłonięcie, zamazanie lub zatarcie oznaki rybackiej albo międzynarodowego sygnału wywoławczego;

12) od 5 000 zł do 50 000 zł – za prowadzenie połowów lub zatrzymywanie na statku rybackim organizmów morskich, które znajdują się w ustanowionych dla nich okresach ochronnych;

13) od 5 000 zł do 50 000 zł – za prowadzenie połowów lub zatrzymywanie na statku rybackim organizmów morskich, które nie przekroczyły ustanowionych dla nich wymiarów ochronnych;

14) od 5 000 zł do 110 000 zł – za prowadzenie połowów organizmów morskich określonych w specjalnym zezwoleniu połowowym w trakcie czasowego zakazu połowów tych organizmów, o którym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy;

15) od 1 000 zł do 25 000 zł – za prowadzenie połowów organizmów morskich w obwodzie ochronnym niezgodnie z warunkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 32 pkt 1 ustawy;

16) od 1 000 zł do 25 000 zł – za zatrzymywanie na statku rybackim organizmów morskich złowionych w obwodzie ochronnym niezgodnie z warunkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 32 pkt 1 ustawy;

17) od 5 000 zł do 110 000 zł – za ukierunkowane połowy lub zatrzymywanie na statku rybackim gatunków organizmów morskich, które są objęte moratorium;

18) od 1 000 zł do 20 000 zł – za przekroczenie dopuszczalnego przyłowu;

19) od 1 000 zł do 20 000 zł – za wyrzucanie za burtę statku rybackiego wyłowionych organizmów morskich określonych gatunków, z wyjątkiem tych, które nie przekroczyły ustanowionych dla nich wymiarów ochronnych, lub złowionych w okresie ochronnym, lub złowionych w obwodzie ochronnym niezgodnie z warunkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 32 pkt 1 ustawy;

20) od 2 000 zł do 20 000 zł – za niszczenie, podczas prowadzenia połowów, tarlisk, ikry oraz narybku;

21) od 10 000 zł do 110 000 zł – za prowadzenie połowów określonych gatunków organizmów morskich na cele paszowe;

22) od 20 000 zł do 110 000 zł – za prowadzenie połowów organizmów morskich, których ogólna kwota połowowa została wyczerpana;

23) od 5 000 zł do 110 000 zł – za przekroczenie kwot połowowych określonych w specjalnym zezwoleniu połowowym;

24) od 2 000 zł do 80 000 zł – za używanie do prowadzenia połowów materiałów wybuchowych, środków odurzających, trujących lub zanieczyszczających środowisko morskie;

25) od 2 000 zł do 80 000 zł – za używanie do prowadzenia połowów lub posiadanie na statku rybackim niedozwolonych narzędzi połowowych lub niedozwolonego osprzętu rybackiego, mającego wpływ na selektywność narzędzi połowowych;

26) od 2 000 zł do 20 000 zł – za przekroczenie, podczas prowadzenia połowów, dopuszczalnej liczby narzędzi połowowych;

27) od 1 000 zł do 5 000 zł – za niezabezpieczenie na statku rybackim narzędzi połowowych, których nie wolno używać w danym rejonie połowowym lub w określonym czasie, w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie;

28) od 500 zł do 10 000 zł – za niedopełnienie obowiązku prawidłowego oznakowania narzędzi połowowych;

29) od 500 zł do 5 000 zł – za naruszenie narzędzi połowowych stanowiących cudzą własność;

30) od 500 zł do 5 000 zł – za wydawanie lub wystawianie narzędzi połowowych w taki sposób lub w takim miejscu, aby powodowały uszkodzenie innych narzędzi połowowych lub utrudniały połów innym rybakom;

31) od 1 000 zł do 25 000 zł – za stosowanie niedozwolonych metod połowu;

32) od 4 000 zł do 30 000 zł – za nieprzestrzeganie zasad dotyczących przeładunku na morzu oraz prowadzenia połowów wspólnie przez co najmniej dwa statki rybackie;

33) od 2 000 zł do 40 000 zł – za wyładowywanie na ląd, przeładunek w morzu, wprowadzanie do obrotu, magazynowanie, transport lub przetwarzanie organizmów morskich złowionych z naruszeniem przepisów o rybołówstwie;

34) od 5 000 zł do 50 000 zł – za uniemożliwianie lub utrudnianie inspektorom rybołówstwa morskiego wykonywania czynności służbowych;

35) od 10 000 zł do 20 000 zł – za utrudnianie pracy obserwatorom podczas wykonywania ich obowiązków wynikających z prawa Unii Europejskiej i związanych ze sprawdzaniem zgodności wykonywania rybołówstwa z obowiązującymi przepisami Wspólnej Polityki Rybackiej Unii Europejskiej;

36) od 5 000 zł do 50 000 zł – za podrabianie, przerabianie, ukrywanie, niszczenie lub zamienianie dowodów, które mogą być wykorzystane w postępowaniu administracyjnym w sprawie o naruszenie przepisów o rybołówstwie;

37) od 2 000 zł do 20 000 zł – za naruszenie w inny sposób przepisów ustawy, aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz przepisów Wspólnej Polityki Rybackiej Unii Europejskiej.

§ 3.
Wysokość kar pieniężnych za naruszenie przepisów ustawy i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz przepisów Wspólnej Polityki Rybackiej Unii Europejskiej przez kapitana statku rybackiego o długości całkowitej równej albo większej niż 10 m wynosi:

1) od 10 000 zł do 44 000 zł – za wykonywanie rybołówstwa morskiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej statkiem o obcej przynależności;

2) od 10 000 zł do 44 000 zł – za niespełnienie przez kapitana statku rybackiego państwa trzeciego lub jego przedstawiciela, podczas wykonywania rybołówstwa morskiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej, warunków wynikających z przepisów Wspólnej Polityki Rybackiej Unii Europejskiej;

3) od 500 zł do 2 000 zł – za wykonywanie rybołówstwa morskiego bez posiadania na statku rybackim licencji połowowej lub specjalnego zezwolenia połowowego, wydanych na ten statek;

4) od 10 000 zł do 30 000 zł – za wykonywanie rybołówstwa morskiego przy użyciu statku rybackiego na który wydana licencja połowowa została zawieszona;

5) od 1 000 zł do 25 000 zł – za niewpisywanie lub wpisywanie nieprawdziwych danych do dziennika połowowego lub deklaracji wyładunkowo-przeładunkowej albo nieprzekazywanie w wyznaczonym terminie tych dokumentów;

6) od 10 000 zł do 44 000 zł – za wykonywanie rybołówstwa morskiego bez prawidłowo działającego urządzenia umożliwiającego satelitarne monitorowanie ruchu statku rybackiego, jeżeli statek rybacki jest objęty satelitarnym nadzorem ruchu statków rybackich;

7) od 4 000 zł do 44 000 zł – za wymontowanie lub wyłączenie urządzenia, o którym mowa w pkt 6, na statku rybackim objętym satelitarnym nadzorem ruchu statków rybackich;

8) od 5 000 zł do 44 000 zł – za nieprzekazywanie, z wymaganą częstotliwością, pozycji geograficznej lub innych informacji dotyczących statku rybackiego objętego satelitarnym nadzorem ruchu statków rybackich, w przypadku gdy urządzenie, o którym mowa w pkt 6, przestało działać podczas rejsu połowowego;

9) od 2 000 zł do 20 000 zł – za zmianę, zakrycie, przysłonięcie, zamazanie lub zatarcie oznaki rybackiej albo międzynarodowego sygnału wywoławczego;

10) od 2 000 zł do 20 000 zł – za prowadzenie połowów lub zatrzymywanie na statku rybackim organizmów morskich, które znajdują się w ustanowionych dla nich okresach ochronnych;

11) od 2 000 zł do 20 000 zł – za prowadzenie połowów lub zatrzymywanie na statku rybackim organizmów morskich, które nie przekroczyły ustanowionych dla nich wymiarów ochronnych;

12) od 5 000 zł do 44 000 zł – za prowadzenie połowów organizmów morskich określonych w specjalnym zezwoleniu połowowym w trakcie czasowego zakazu połowów tych organizmów, o którym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy;

13) od 1 000 zł do 10 000 zł – za prowadzenie połowów organizmów morskich w obwodzie ochronnym niezgodnie z warunkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 32 pkt 1 ustawy;

14) od 1 000 zł do 20 000 zł – za zatrzymywanie na statku rybackim organizmów morskich złowionych w obwodzie ochronnym niezgodnie z warunkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 32 pkt 1 ustawy;

15) od 1 000 zł do 44 000 zł – za ukierunkowane poło-wy lub zatrzymywanie na statku rybackim gatunków organizmów morskich, które są objęte moratorium;

16) od 500 zł do 10 000 zł – za przekroczenie dopuszczalnego przyłowu;

17) od 1 000 zł do 10 000 zł – za wyrzucanie za burtę statku rybackiego wyłowionych organizmów morskich określonych gatunków, z wyjątkiem tych, które nie przekroczyły ustanowionych dla nich wymiarów ochronnych, lub złowionych w okresie ochronnym, lub złowionych w obwodzie ochronnym niezgodnie z warunkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 32 pkt 1 ustawy;

18) od 1 000 zł do 15 000 zł – za niszczenie, podczas prowadzenia połowów, tarlisk, ikry oraz narybku;

19) od 1 000 zł do 44 000 zł – za prowadzenie połowów określonych gatunków organizmów morskich na cele paszowe;

20) od 10 000 zł do 44 000 zł – za prowadzenie połowów organizmów morskich, których ogólna kwota połowowa została wyczerpana;

21) od 3 000 zł do 44 000 zł – za przekroczenie kwot połowowych określonych w specjalnym zezwoleniu połowowym;

22) od 1 000 zł do 20 000 zł – za używanie do prowadzenia połowów materiałów wybuchowych, środków odurzających, trujących lub zanieczyszczających środowisko morskie;

23) od 2 000 zł do 44 000 zł – za używanie do prowadzenia połowów lub posiadanie na statku rybackim niedozwolonych narzędzi połowowych lub niedozwolonego osprzętu rybackiego, mającego wpływ na selektywność narzędzi połowowych;

24) od 1 000 zł do 10 000 zł – za przekroczenie, podczas prowadzenia połowów, dopuszczalnej liczby narzędzi połowowych;

25) od 1 000 zł do 5 000 zł – za niezabezpieczenie na statku rybackim narzędzi połowowych, których nie wolno używać w danym rejonie połowowym lub w określonym czasie, w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie;

26) od 500 zł do 5 000 zł – za niedopełnienie obowiązku prawidłowego oznakowania narzędzi połowowych;

27) od 500 zł do 5 000 zł – za naruszenie narzędzi połowowych stanowiących cudzą własność;

28) od 500 zł do 5 000 zł – za wydawanie lub wystawianie narzędzi połowowych w taki sposób lub w takim miejscu, aby powodowały uszkodzenie innych narzędzi połowowych lub utrudniały połów innym rybakom;

29) od 500 zł do 5 000 zł – za niestosowanie się do zasad dotyczących sposobu zajmowania miejsc na łowisku;

30) od 500 zł do 5 000 zł – za niestosowanie się do zasad dotyczących porządku przy połowach;

31) od 1 000 zł do 15 000 zł – za stosowanie niedozwolonych metod połowu;

32) od 2 000 zł do 15 000 zł – za nieprzestrzeganie zasad dotyczących przeładunku na morzu oraz prowadzenia połowów wspólnie przez co najmniej dwa statki rybackie;

33) od 1 000 zł do 25 000 zł – za wyładowywanie na ląd, przeładunek w morzu, wprowadzanie do obrotu, magazynowanie, transport lub przetwarzanie organizmów morskich złowionych z naruszeniem przepisów o rybołówstwie;

34) od 15 000 zł do 40 000 zł – za uniemożliwianie inspektorom rybołówstwa morskiego wykonywania czynności służbowych;

35) od 1 000 zł do 5 000 zł – za utrudnianie inspektorom rybołówstwa morskiego wykonywania czynności służbowych;

36) od 2 000 zł do 20 000 zł – za uniemożliwianie lub utrudnianie pracy obserwatorom podczas wykonywania ich obowiązków wynikających z prawa Unii Europejskiej i związanych ze sprawdzaniem zgodności wykonywania rybołówstwa z przepisami Wspólnej Polityki Rybackiej Unii Europejskiej;

37) od 2 000 zł do 20 000 zł – za podrabianie, przerabianie, ukrywanie, niszczenie lub zamienianie dowodów, które mogą być wykorzystane w postępowaniu administracyjnym w sprawie o naruszenie przepisów o rybołówstwie;

38) od 2 000 zł do 20 000 zł – za naruszenie w inny sposób przepisów ustawy, aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz przepisów Wspólnej Polityki Rybackiej Unii Europejskiej.

§ 4.
Wysokość kar pieniężnych za naruszenie przepisów ustawy i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz przepisów Wspólnej Polityki Rybackiej Unii Europejskiej przez armatora lub kapitana statku rybackiego o długości całkowitej mniejszej niż 10 m wynosi:

1) od 5 000 zł do 22 000 zł – za wykonywanie rybołówstwa morskiego statkiem o polskiej przynależności przez armatora, którego siedziba albo oddział, albo miejsce zamieszkania znajduje się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) od 5 000 zł do 22 000 zł – za wykonywanie rybołówstwa morskiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej statkiem o obcej przynależności;

3) od 5 000 zł do 22 000 zł – za niespełnianie przez kapitana statku rybackiego państwa trzeciego lub jego przedstawiciela, podczas wykonywania rybołówstwa morskiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej, warunków wynikających z przepisów Wspólnej Polityki Rybackiej Unii Europejskiej;

4) od 2 000 zł do 22 000 zł – za wykonywanie rybołówstwa morskiego bez wydanych licencji połowowej lub specjalnego zezwolenia połowowego albo innego dokumentu uprawniającego do prowadzenia połowów wydawanego przez Komisję Europejską, albo wbrew warunkom w nich określonym;

5) od 2 000 zł do 22 000 zł – za wykonywanie rybołówstwa morskiego na podstawie podrobionych lub przerobionych licencji połowowej, specjalnego zezwolenia połowowego albo innego dokumentu uprawniającego do prowadzenia połowów wydawanego przez Komisję Europejską;

6) od 500 zł do 5 000 zł – za wykonywanie rybołówstwa morskiego bez posiadania na statku rybackim specjalnego zezwolenia połowowego wydanego na ten statek;

7) od 2 000 zł do 22 000 zł – za wykonywanie rybołówstwa morskiego przy użyciu statku rybackiego, na który wydana licencja połowowa została zawieszona;

8) od 500 zł do 10 000 zł – za niewpisywanie danych lub wpisywanie nieprawdziwych danych do miesięcznego raportu połowowego albo nieprzekazywanie w wyznaczonym terminie lub nieprzechowywanie przez wymagany okres tego raportu;

9) od 1 000 zł do 5 000 zł – za nieoznakowanie statku rybackiego oznaką rybacką;

10) od 1 000 zł do 10 000 zł – za zmianę, zakrycie, przysłonięcie, zamazanie lub zatarcie oznaki rybackiej albo międzynarodowego sygnału wywoławczego;

11) od 500 zł do 10 000 zł – za prowadzenie połowów lub zatrzymywanie na statku rybackim organizmów morskich, które znajdują się w ustanowionych dla nich okresach ochronnych;

12) od 500 zł do 10 000 zł – za prowadzenie połowów lub zatrzymywanie na statku rybackim organizmów morskich, które nie przekroczyły ustanowionych dla nich wymiarów ochronnych;

13) od 1 000 zł do 10 000 zł – za prowadzenie połowów organizmów morskich określonych w specjalnym zezwoleniu połowowym w trakcie czasowego zakazu połowów tych organizmów, o którym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy;

14) od 500 zł do 10 000 zł – za prowadzenie połowów organizmów morskich w obwodzie ochronnym niezgodnie z warunkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 32 pkt 1 ustawy;

15) od 500 zł do 10 000 zł – za zatrzymywanie na statku rybackim organizmów morskich złowionych w obwodzie ochronnym niezgodnie z warunkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 32 pkt 1 ustawy;

16) od 2 000 zł do 22 000 zł – za ukierunkowane połowy lub zatrzymywanie na statku rybackim gatunków organizmów morskich, które są objęte moratorium;

17) od 500 zł do 10 000 zł – za przekroczenie dopuszczalnego przyłowu;

18) od 500 zł do 10 000 zł – za wyrzucanie za burtę statku rybackiego wyłowionych organizmów morskich określonych gatunków, z wyjątkiem tych, które nie przekroczyły ustanowionych dla nich wymiarów ochronnych, lub złowionych w okresie ochronnym, lub złowionych w obwodzie ochronnym niezgodnie z warunkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 32 pkt 1 ustawy;

19) od 500 zł do 5 000 zł – za niszczenie, podczas prowadzenia połowów, tarlisk, ikry oraz narybku;

20) od 1 000 zł do 10 000 zł – za prowadzenie połowów określonych gatunków organizmów morskich na cele paszowe;

21) od 2 000 zł do 22 000 zł – za prowadzenie połowów organizmów morskich, których ogólna kwota połowowa została wyczerpana;

22) od 500 zł do 22 000 zł – za przekroczenie kwot połowowych określonych w specjalnym zezwoleniu połowowym;

23) od 1 000 zł do 10 000 zł – za używanie do prowadzenia połowów materiałów wybuchowych, środków odurzających, trujących lub zanieczyszczających środowisko morskie;

24) od 500 zł do 10 000 zł – za używanie do prowadzenia połowów lub posiadanie na statku rybackim niedozwolonych narzędzi połowowych lub niedozwolonego osprzętu rybackiego, mającego wpływ na selektywność narzędzi połowowych;

25) od 500 zł do 10 000 zł – za przekroczenie, podczas prowadzenia połowów, dopuszczalnej liczby narzędzi połowowych;

26) od 500 zł do 2 000 zł – za niezabezpieczenie na statku rybackim narzędzi połowowych, których nie wolno używać w danym rejonie połowowym lub w określonym czasie, w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie;

27) od 100 zł do 5 000 zł – za niedopełnienie obowiązku prawidłowego oznakowania narzędzi połowowych;

28) od 100 zł do 2 000 zł – za naruszenie narzędzi połowowych stanowiących cudzą własność;

29) od 100 zł do 2 000 zł – za wydawanie lub wystawianie narzędzi połowowych w taki sposób lub w takim miejscu, aby powodowały uszkodzenie innych narzędzi połowowych lub utrudniały połów innym rybakom;

30) od 500 zł do 10 000 zł – za niestosowanie się do zasad dotyczących sposobu zajmowania miejsc na łowisku;

31) od 500 zł do 5 000 zł – za niestosowanie się do zasad dotyczących porządku przy połowach;

32) od 500 zł do 10 000 zł – za stosowanie niedozwolonych metod połowu;

33) od 500 zł do 5 000 zł – za nieprzestrzeganie zasad dotyczących przeładunku na morzu oraz prowadzenia połowów wspólnie przez co najmniej dwa statki rybackie;

34) od 1 000 zł do 15 000 zł – za wyładowywanie na ląd, przeładunek w morzu, wprowadzanie do obrotu, magazynowanie, transport lub przetwarzanie organizmów morskich złowionych z naruszeniem przepisów o rybołówstwie;

35) od 10 000 zł do 22 000 zł – za uniemożliwianie inspektorom rybołówstwa morskiego wykonywania czynności służbowych;

36) od 1 000 zł do 5 000 zł – za utrudnianie inspektorom rybołówstwa morskiego wykonywania czynności służbowych;

37) od 1 000 zł do 10 000 zł – za uniemożliwianie lub utrudnianie pracy obserwatorom podczas wykonywania ich obowiązków wynikających z prawa Unii Europejskiej i związanych ze sprawdzaniem zgodności wykonywania rybołówstwa z przepisami Wspólnej Polityki Rybackiej Unii Europejskiej;

38) od 5 000 zł do 22 000 zł – za podrabianie, przerabianie, ukrywanie, niszczenie lub zamienianie dowodów, które mogą być wykorzystane w postępowaniu administracyjnym w sprawie o naruszenie przepisów o rybołówstwie;

39) od 500 zł do 22 000 zł – za naruszenie w inny sposób przepisów ustawy, aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz przepisów Wspólnej Polityki Rybackiej Unii Europejskiej.

§ 5.
Wysokość kar pieniężnych za naruszenia przepisów o rybołówstwie w zakresie, o którym mowa w art. 63 ust. 2 ustawy, wynosi:

1) od 500 zł do 22 000 zł – za prowadzenie połowów organizmów morskich w celach naukowo-badawczych albo szkoleniowych bez wydanego pozwolenia albo wbrew warunkom w nim określonym;

2) od 500 zł do 22 000 zł – za prowadzenie skupu lub przetwórstwa na morzu organizmów morskich bez wydanego zezwolenia albo wbrew warunkom w nim określonym;

3) od 1 000 zł do 22 000 zł – za prowadzenie chowu lub hodowli ryb i innych organizmów morskich bez wydanego zezwolenia albo wbrew warunkom w nim określonym;

4) od 1 000 zł do 22 000 zł – za zarybianie bez wydanego zezwolenia albo wbrew warunkom w nim określonym;

5) od 1 000 zł do 22 000 zł – za prowadzenie skupu lub przetwórstwa organizmów morskich na morzu lub połów organizmów morskich w celach naukowo-badawczych albo szkoleniowych na podstawie podrobionych lub przerobionych zezwolenia na prowadzenie skupu lub przetwórstwa organizmów morskich na morzu lub pozwolenia na połowy w celach naukowo-badawczych albo szkoleniowych;

6) od 1 000 zł do 10 000 zł – za prowadzenie skupu lub przetwórstwa na morzu organizmów morskich bez posiadania na statku zezwolenia na prowadzenie skupu lub przetwórstwa na morzu organizmów morskich;

7) od 500 zł do 2 000 zł – za prowadzenie połowów organizmów morskich w celach naukowo-badawczych albo szkoleniowych bez posiadania na statku pozwolenia na te połowy;

8) od 500 zł do 22 000 zł – za prowadzenie skupu lub przetwórstwa na morzu organizmów morskich, które zostały pozyskane z naruszeniem przepisów o rybołówstwie;

9) od 500 zł do 11 000 zł – za prowadzenie połowów lub zatrzymywanie na statku organizmów morskich, które znajdują się w ustanowionych dla nich okresach ochronnych lub nie przekroczyły ustanowionych dla nich wymiarów ochronnych;

10) od 1 000 zł do 11 000 zł – za prowadzenie połowów organizmów morskich w obwodzie ochronnym niezgodnie z warunkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 32 pkt 1 ustawy;

11) od 500 zł do 10 000 zł – za zatrzymywanie na statku organizmów morskich złowionych w obwodzie ochronnym niezgodnie z warunkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 32 pkt 1 ustawy;

12) od 1 000 zł do 11 000 zł – za ukierunkowane połowy lub zatrzymywanie na statku gatunków organizmów morskich, które są objęte moratorium;

13) od 500 zł do 10 000 zł – za przekroczenie dopuszczalnego przyłowu;

14) od 1 000 zł do 5 000 zł – za niszczenie, podczas prowadzenia połowów, tarlisk, ikry oraz narybku;

15) od 1 000 zł do 11 000 zł – za używanie do prowadzenia połowów materiałów wybuchowych, środków odurzających, trujących lub zanieczyszczających środowisko morskie;

16) od 1 000 zł do 11 000 zł – za używanie do prowadzenia połowów lub posiadanie na statku niedozwolonych narzędzi połowowych lub niedozwolonego osprzętu rybackiego, mającego wpływ na selektywność narzędzi połowowych;

17) od 500 zł do 10 000 zł – za przekroczenie, podczas prowadzenia połowów, dopuszczalnej liczby narzędzi połowowych;

18) od 500 zł do 5 000 zł – za niezabezpieczenie na statku narzędzi połowowych, których nie wolno używać w danym rejonie połowowym lub w określonym czasie, w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie;

19) od 500 zł do 5 000 zł – za naruszenie narzędzi połowowych stanowiących cudzą własność;

20) od 500 zł do 5 000 zł – za wydawanie lub wystawianie narzędzi połowowych w taki sposób lub w takim miejscu, aby powodowały uszkodzenie innych narzędzi połowowych lub utrudniały połów innym rybakom;

21) od 1 000 zł do 5 000 zł – za stosowanie niedozwolonych metod połowu;

22) od 1 000 zł do 11 000 zł – za pozyskiwanie materiału biologicznego z naruszeniem przepisów o rybołówstwie;

23) od 1 000 zł do 11 000 zł – za wyładowywanie na ląd, przeładunek w morzu, wprowadzanie do obrotu, magazynowanie, transport lub przetwarzanie organizmów morskich złowionych z naruszeniem przepisów o rybołówstwie;

24) od 1 000 zł do 11 000 zł – za transport produktów rybołówstwa bez posiadania dokumentu przewozowego;

25) od 1 000 zł do 11 000 zł – za wpisywanie nieprawdziwych danych do dokumentu przewozowego;

26) od 5 000 zł do 22 000 zł – za uniemożliwianie inspektorom rybołówstwa morskiego wykonywania czynności służbowych;

27) od 1 000 zł do 5 000 zł – za utrudnianie inspektorom rybołówstwa morskiego wykonywania czynności służbowych;

28) od 1 000 zł do 11 000 zł – za podrabianie, przerabianie, ukrywanie, niszczenie lub zamienianie dowodów, które mogą być wykorzystane w postępowaniu administracyjnym w sprawie o naruszenie przepisów o rybołówstwie;

29) od 1 000 zł do 22 000 zł – za naruszenie w inny sposób przepisów ustawy, aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz przepisów Wspólnej Polityki Rybackiej Unii Europejskiej.

§ 6.
Wysokość kar pieniężnych za naruszenia przepisów o rybołówstwie przez prowadzącego połowy w celach sportowo-rekreacyjnych wynosi:

1) od 100 zł do 4 400 zł – za prowadzenie połowów niedozwoloną wędką lub kuszą;

2) od 200 zł do 4 400 zł – za prowadzenie połowów w celach sportowo-rekreacyjnych bez wydanego sportowego zezwolenia połowowego albo wbrew warunkom w nim określonym;

3) od 100 zł do 2 800 zł – za odmowę przedstawienia do wglądu sportowego zezwolenia połowowego lub dokumentu potwierdzającego tożsamość;

4) od 100 zł do 1 000 zł – za prowadzenie połowów wędką z miejsc niedozwolonych;

5) od 200 zł do 2 000 zł – za stosowanie sztucznego światła do lokalizacji i wabienia ryb;

6) od 500 zł do 4 400 zł – za stosowanie, podczas połowów wędką, metod kaleczących zewnętrzne powłoki ciała ryb;

7) od 100 zł do 4 400 zł – za prowadzenie połowów w celach sportowo-rekreacyjnych niedozwoloną metodą połowów;

8) od 200 zł do 1 000 zł – za prowadzenie połowów wędką lub kuszą w odległości mniejszej niż 100 m od granic obwodu ochronnego, w którym obowiązuje zakaz poławiania wszystkich gatunków ryb;

9) od 100 zł do 1 000 zł – za prowadzenie połowów wędką lub kuszą w odległości mniejszej niż 100 m od oznakowanego kąpieliska;

10) od 100 zł do 1 000 zł – za prowadzenie połowów, ze statku lub z innego urządzenia pływającego dopuszczonego do żeglugi na podstawie przepisów o bezpieczeństwie morskim, wcześniej niż godzinę przed wschodem słońca i później niż godzinę po zachodzie słońca;

11) od 100 zł do 1 000 zł – za prowadzenie połowów, ze statku lub z innego urządzenia pływającego dopuszczonego do żeglugi na podstawie przepisów o bezpieczeństwie morskim, na torach wodnych;

12) od 100 zł do 1 000 zł – za prowadzenie połowów, ze statku lub z innego urządzenia pływającego dopuszczonego do żeglugi na podstawie przepisów o bezpieczeństwie morskim, w odległości mniejszej niż 100 m od wystawionych w wodzie narzędzi połowowych;

13) od 100 zł do 500 zł – za cumowanie statku lub innego urządzenia pływającego dopuszczonego do żeglugi na podstawie przepisów o bezpieczeństwie morskim, używanego do prowadzenia połowów, do znaków nawigacyjnych, narzędzi połowowych, bojek, tyczek lub pływaków;

14) od 100 zł do 1 000 zł – za prowadzenie połowów kuszą w porze nocnej;

15) od 100 zł do 1 000 zł – za prowadzenie połowów kuszą w promieniu większym niż 50 m od pływaka ustawionego na powierzchni wody na czas połowu przez osobę prowadzącą połowy kuszą;

16) od 100 zł do 500 zł – za prowadzenie połowów kuszą w odległości mniejszej niż 100 m od wystawionych w wodzie narzędzi połowowych;

17) od 100 zł do 3 000 zł – za wyłowienie większej ilości ryb niż ta, którą można wyłowić w ciągu doby;

18) od 100 zł do 2 000 zł – za niewypuszczenie niezwłocznie do łowiska ryb niewymiarowych, ryb będących pod całkowitą ochroną gatunkową lub wyłowionych w ustanowionych dla nich obwodach ochronnych albo okresach ochronnych;

19) od 100 zł do 500 zł – za pozostawienie wędki bez osobistego nadzoru;

20) od 100 zł do 1 000 zł – za naruszenie narzędzi połowowych stanowiących cudzą własność;

21) od 1 000 zł do 4 400 zł – za uniemożliwienie obejrzenia użytych narzędzi połowowych, przynęt lub wyłowionych ryb w stanie umożliwiającym pomiar ich długości całkowitej;

22) od 100 zł do 500 zł – za niezachowanie minimalnej odległości przy zajmowaniu miejsca na łowisku;

23) od 1 000 zł do 4 400 zł – za uniemożliwianie lub utrudnianie inspektorom rybołówstwa morskiego wykonywania czynności służbowych;

24) od 100 zł do 4 400 zł – za wprowadzanie do obrotu organizmów morskich złowionych na podstawie sportowego zezwolenia połowowego;

25) od 100 zł do 4 400 zł – za niszczenie tarlisk, ikry lub narybku;

26) od 100 zł do 4 400 zł – za prowadzenie połowów organizmów morskich w obwodzie ochronnym niezgodnie z warunkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 32 pkt 1 ustawy;

27) od 100 zł do 4 400 zł – za prowadzenie połowów organizmów morskich, które nie przekroczyły ustanowionych dla nich wymiarów ochronnych lub które znajdują się w ustanowionych dla nich okresach ochronnych.

§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

 

1)Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

GKR Legal

Przejrzyste Zasady, Adekwatne Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »