reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 23 sierpnia 2005 r.

w sprawie szczegółowego trybu działania i organizacji Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych

Na podstawie art. 7b ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 59, poz. 609, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 143, poz. 1204) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Komitet Polityki Ubezpieczeń Eksportowych, zwany dalej „Komitetem", działa na posiedzeniach w składzie osobowym określonym w art. 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych, zwanej dalej „ustawą".

2. Komitet uchwala kalendarz posiedzeń Komitetu na rok następny na ostatnim w roku posiedzeniu Komitetu.

3. Komitet może wybrać spośród swoich członków wiceprzewodniczącego Komitetu, w obecności wszystkich członków Komitetu, zwykłą większością głosów.

4. Posiedzenia Komitetu zwołuje i prowadzi przedstawiciel Ministra Finansów – Przewodniczący Komitetu lub wiceprzewodniczący Komitetu.

5. Przewodniczący lub wiceprzewodniczący Komitetu może podjąć decyzję o zwołaniu dodatkowego posiedzenia Komitetu, o ile zajdzie taka potrzeba.

6. Zawiadomienia o terminie, miejscu i porządku obrad Komitetu powinny być przekazane członkom Komitetu nie później niż 14 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. Termin przesłania zawiadomień może być krótszy przy zwoływaniu dodatkowych posiedzeń, o których mowa w ust. 5.

§ 2.
Czynności określone w § 1 ust. 6 oraz obsługę organizacyjno-techniczną Komitetu wykonuje Sekretariat.
§ 3.
1. Do ważności uchwał Komitetu jest wymagane zawiadomienie wszystkich członków Komitetu o posiedzeniu oraz obecność na posiedzeniu co najmniej 4 członków Komitetu, w tym Przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.

2. Komitet podejmuje uchwały jednogłośnie w przypadkach opiniowania wniosków o ubezpieczenie eksportowe oraz zleceń udzielenia gwarancji ubezpieczeniowych w ramach limitu łącznych zobowiązań, o którym mowa w art. 5a ustawy.

3. Jeżeli Komitet nie osiągnie jednomyślności w przypadku, o którym mowa w ust. 2, rozpatrzenie danego wniosku lub zlecenia zostaje przesunięte na kolejne posiedzenie Komitetu, które powinno zostać zwołane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty ostatniego posiedzenia. W przypadku ponownego braku jednomyślności uchwała może zostać podjęta większością 3/4 głosów obecnych na posiedzeniu członków Komitetu.

§ 4.
1. Wnioski o ubezpieczenie eksportowe i zlecenia udzielenia gwarancji ubezpieczeniowych, wraz ze stanowiskiem Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna, zwanej dalej „Korporacją", zawierającym jednoznaczną rekomendację dotyczącą propozycji załatwienia sprawy, a także ocenę stopnia ryzyka finansowego, są przekazywane przez Korporację do Sekretariatu Komitetu nie później niż 14 dni przed posiedzeniem Komitetu.

2. Materiały, o których mowa w ust. 1, Sekretariat Komitetu niezwłocznie przesyła członkom Komitetu.

§ 5.
Projekty uchwał dotyczące:

1) szczegółowych zasad działalności Korporacji w zakresie gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych oraz gwarancji ubezpieczeniowych i zasad ustalania stawek ubezpieczeniowych oraz wynagrodzeń z tytułu udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych,

2) określenia uprawnień Korporacji w zakresie samodzielnego podejmowania decyzji dotyczących zawierania umów ubezpieczeń eksportowych i udzielania gwarancji ubezpieczeniowych,

3) klasyfikowania krajów w zależności od stopnia ryzyka

– wnosi Przewodniczący Komitetu z własnej inicjatywy lub na wniosek Korporacji.

§ 6.
1. Z posiedzeń Komitetu są sporządzane protokoły, które podpisują członkowie Komitetu.

2. W sprawach dotyczących ustawowych zadań Komitetu podjęte przez Komitet uchwały, podpisane przez Przewodniczącego Komitetu, są przekazywane Korporacji w ciągu 5 dni roboczych przez Sekretariat Komitetu.

§ 7.
Komitet jest obowiązany do niezwłocznego rozpatrywania pisemnych informacji Zarządu Korporacji o możliwych zagrożeniach powstania szkód, wynikających z gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych i udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych.
§ 8.
1. Komitet może zlecać ekspertom lub zespołom roboczym przygotowanie opracowań dla Komitetu.

2. W związku z opiniowanymi wnioskami o ubezpieczenie eksportowe i zleceniami udzielenia gwarancji ubezpieczeniowych Komitet może zapraszać na swoje posiedzenia inne osoby niewchodzące w skład Komitetu, w tym przedstawicieli Korporacji.

§ 9.
Komitet zatwierdza roczne sprawozdanie z działalności Korporacji, obejmujące informacje zawarte w art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy, które Korporacja przedstawia Komitetowi w terminie do dnia 20 kwietnia następnego roku.
§ 10.
Sprawozdanie z działalności Komitetu jest przyjmowane większością 3/4 głosów wszystkich członków Komitetu.
§ 11.
Wydatki związane z funkcjonowaniem Komitetu są finansowane z budżetu państwa w ramach części, której dysponentem jest Minister Finansów.
§ 12.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu działania i organizacji Komitetu Polityki Ubezpieczeń Kredytów i Gwarancji Ubezpieczeniowych (Dz. U. Nr 69, poz. 440).
§ 13.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 24 września 2005 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Hancewicz

prawnik, urzędnik, trener administracji publicznej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama