| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 25 października 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej oraz wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej

Na podstawie art. 191 ust. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej oraz wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej (Dz. U. Nr 53, poz. 476) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wniesioną opłatę egzaminacyjną, na wniosek kandydata, zalicza się na poczet postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie późniejszym.”;

2) w § 6 w ust. 2 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) za przeprowadzenie części pisemnej egzaminu:

a) dla przewodniczącego i sekretarza zespołu kwalifikacyjnego – 5 % opłaty, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a, za każdego egzaminowanego kandydata.

b) dla pozostałych członków zespołu kwalifikacyjnego – 4,5 % opłaty, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a, za każdego egzaminowanego kandydata;

3) za przeprowadzenie części ustnej egzaminu:

a) dla przewodniczącego i sekretarza zespołu kwalifikacyjnego – 9,5 % opłaty, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. b, za każdego egzaminowanego kandydata,

b) dla pozostałych członków zespołu kwalifikacyjnego – 9 % opłaty, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. b, za każdego egzaminowanego kandydata.”;

3) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wysokość wynagrodzenia wiceprzewodniczącego Komisji wynosi 0,65 % opłat, o których mowa w:

1) § 3 ust. 1 pkt 1 – za każdy rozpatrzony w ramach właściwej podkomisji wniosek o dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego w etapie wstępnym oraz

2) § 3 ust. 1 pkt 2 – za każdego egzaminowanego kandydata w ramach właściwej podkomisji w części pisemnej i ustnej egzaminu.”.

§ 2.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: K. Opawski

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 15 listopada 2005 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »