| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o współpracy w dziedzinie obronności,

podpisana w Warszawie dnia 6 września 2004 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 6 września 2004 r. w Warszawie została sporządzona Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o współpracy w dziedzinie obronności, w następującym brzmieniu:

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o współpracy w dziedzinie obronności

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Armenii, zwane dalej „Stronami”,

Biorąc pod uwagę potrzebę przyczynienia się do umacniania pokoju, zaufania i stabilności, rozwoju stosunków pomiędzy państwami w Europie i na całym świecie - w duchu Karty Narodów Zjednoczonych, Helsińskiego Aktu Końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz Paryskiej Karty Nowej Europy,

Kierując się celami i zasadami zawartymi w Deklaracji o rozwoju przyjaznych stosunków i współpracy między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Armenii, sporządzonej w Warszawie dnia 14 lipca 1999 r.,

Uważając współpracę w dziedzinie obronności za niezbędny element bezpieczeństwa i stabilizacji oraz za mającą szczególne znaczenie dla współdziałania w zakresie przekształcenia, budowy i doskonalenia systemu bezpieczeństwa światowego,

Pragnąc rozwoju dobrych i przyjaznych stosunków oraz uzupełnienia i umocnienia współpracy w obszarach wzajemnych zainteresowań,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Cel i przedmiot umowy

1. Umowa niniejsza określa główne postanowienia dotyczące współpracy w dziedzinie obronności między Stronami, opartej na zasadach równości, partnerstwa i wzajemnej korzyści.

2. Współpraca między Stronami w ramach niniejszej umowy będzie prowadzona zgodnie z ich prawem krajowym, ogólnie przyjętymi zasadami oraz normami prawa międzynarodowego i zobowiązaniami międzynarodowymi Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Armenii.

Artykuł 2

Definicje

W rozumieniu niniejszej umowy, wyrażenie:

1) „współpraca” - oznacza współpracę w dziedzinie obronności;

2) „personel wojskowy” - oznacza członków Sił Zbrojnych Państw Stron;

3) „personel cywilny” - oznacza pracowników cywilnych Sił Zbrojnych Państw Stron;

4) „Strona wysyłająca” - oznacza Stronę, która wysyła personel wojskowy lub/i cywilny na terytorium Państwa drugiej Strony zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy;

5) „Strona przyjmująca” - oznacza Stronę, która przyjmuje personel wojskowy lub/i cywilny Strony wysyłającej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

Artykuł 3

Obszary współpracy

1. Współpraca między Stronami może obejmować następujące obszary:

1) wymiana doświadczeń na temat planowania obronnego prowadzonego w Państwach Stron;

2) funkcjonowanie Sił Zbrojnych w demokratycznym społeczeństwie, w tym sprawowanie demokratycznej kontroli nad Siłami Zbrojnymi i strukturami obronnymi oraz wykonywanie postanowień traktatów międzynarodowych w dziedzinie obronności, bezpieczeństwa i kontroli zbrojeń;

3) udział w przedsięwzięciach Programu „Partnerstwo dla Pokoju”, misjach pokojowych i humanitarnych oraz innych przedsięwzięciach organizacji międzynarodowych dotyczących wspierania pokoju i zwalczania terroryzmu;

4) organizacja Sił Zbrojnych, struktura jednostek wojskowych, wsparcie logistyczne oraz polityka kadrowa i zarządzanie;

5) edukacja wojskowa i szkolenie personelu wojskowego, włączając zastosowanie nowoczesnych środków technicznych w procesie kształcenia i szkolenia;

6) zagadnienia ochrony wymienianych informacji niejawnych;

7) działalność służb poszukiwawczo-ratowniczych;

8) nauki wojskowe i prace badawcze;

9) geografia wojskowa, hydrografia, meteorologia;

10) inicjatywy w dziedzinie uzbrojenia i sprzętu wojskowego, w tym w zakresie dostaw nowoczesnego uzbrojenia i sprzętu wojskowego na wyposażenie Sił Zbrojnych Państw Stron, badań i rozwoju, obsługi i remontów uzbrojenia i sprzętu wojskowego;

11) zagadnienia techniczne dotyczące modernizacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego będącego na wyposażeniu Sił Zbrojnych Państw Stron;

12) zastosowanie systemów informatycznych oraz technologii informatycznych i komunikacyjnych w Siłach Zbrojnych Państw Stron;

13) medycyna wojskowa;

14) zagadnienia prawne w dziedzinie obronności.

2. Szczegółowe kwestie odnoszące się do współpracy, o której mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu oraz w innych wspólnie uzgodnionych obszarach, mogą być określone w odrębnych porozumieniach i protokołach dodatkowych zawartych między organami, o których mowa w artykule 9.

Artykuł 4

Formy współpracy

1. Współpraca między Stronami będzie realizowana, w szczególności, w następujących formach:

1) spotkania ministrów obrony, szefów obrony/sztabów generalnych, dowódców Sił Lądowych, Sił Powietrznych i Obrony Przeciwlotniczej i innych przedstawicieli ministerstw obrony i Sił Zbrojnych Państw Stron;

2) wymiana doświadczeń między ekspertami;

3) konsultacje polityczno-wojskowe, konferencje i seminaria;

4) spotkania delegacji sztabów obrony/generalnych w celu wymiany informacji w zakresie rozwoju Sił Zbrojnych Państw Stron i określenia potrzeb w zakresie współpracy;

5) studia i praktyki w wyższych szkołach wojskowych i wojskowych jednostkach badawczo-rozwojowych, wymiana wykładowców i stażystów w różnych dziedzinach;

6) doradztwo fachowe i pomoc w szczególności w składaniu zamówień, pracach badawczych, rozwojowych i remontowych oraz modernizacji uzbrojenia i sprzętu na potrzeby Sił Zbrojnych;

7) udział obserwatorów w ćwiczeniach wojskowych;

8) udział w operacjach wspierania pokoju i operacjach humanitarnych;

9) wymiana informacji, dokumentacji i materiałów szkoleniowych;

10) organizacja i udział w wydarzeniach kulturalnych i sportowych.

2. Ministrowie obrony Państw Stron będą, w zależności od potrzeb, organizować konsultacje w kwestiach stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania.

3. Ministrowie obrony Państw Stron mogą upoważnić także inne sobie podległe organy do nawiązywania kontaktów i udziału w wykonywaniu postanowień niniejszej umowy.

Artykuł 5

Roczne plany współpracy

1. Podstawą współpracy na dany rok jest wzajemnie zatwierdzony roczny plan współpracy.

2. Wnioski i propozycje do rocznego planu współpracy będą składane w terminie do dnia 1 września roku poprzedzającego rok, na który sporządza się plan.

3. Roczny plan współpracy będzie uzgodniony i podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron w terminie do dnia 1 listopada roku poprzedzającego rok, na który sporządza się plan.

4. W rocznym planie współpracy wyszczególnia się konkretne przedsięwzięcia oraz formy, terminy i miejsca ich realizacji, a także liczbę uczestników, jak również organy odpowiedzialne za ich realizację.

5. Uzgodnione roczne plany współpracy mogą być zmieniane za zgodą Stron.

Artykuł 6

Status członków personelu wojskowego i cywilnego

Status członków personelu wojskowego i cywilnego Państwa Strony podczas ich pobytu na terytorium Państwa drugiej Strony dla celów uczestnictwa w przedsięwzięciach wynikających z niniejszej umowy określają postanowienia umów międzynarodowych, których uczestnikami są Strony.

Artykuł 7

Ochrona informacji niejawnych

1. Informacjami niejawnymi w rozumieniu niniejszej umowy są informacje, które niezależnie od formy i sposobu ich wyrażenia, także w trakcie ich opracowywania, wymagają ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem.

2. Informacje, o których mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu, oznacza się odpowiednią do ich treści klauzulą tajności, zgodnie z prawem wewnętrznym Państwa każdej ze Stron.

3. Strony przyjmują za równoważne następujące klauzule tajności:

infoRgrafika

4. Strony podejmą na podstawie przepisów prawa wewnętrznego swoich Państw wszelkie działania w celu ochrony informacji niejawnych otrzymywanych na podstawie niniejszej umowy od drugiej Strony lub powstałych w związku z realizacją na terytorium Państwa Strony zamówienia złożonego przez drugą Stronę wymagającego dostępu do informacji niejawnych. Zapewnią one tego rodzaju informacjom niejawnym co najmniej taką samą ochronę, jaka obowiązuje w stosunku do własnych informacji niejawnych objętych odpowiednią klauzulą tajności.

5. Informacje niejawne wymieniane na podstawie niniejszej umowy będą wykorzystywane wyłącznie zgodnie z celem, w jakim zostały przekazane.

6. Strony nie będą udostępniać lub ujawniać informacji, o których mowa w ustępie 5 niniejszego artykułu, osobom trzecim bez uprzedniej zgody właściwego organu lub upoważnionej osoby Strony, która nadała klauzulę tajności.

7. Informacje niejawne wymieniane na podstawie niniejszej umowy mogą być udostępniane tylko osobom, których zadania wymagają zapoznania się z nimi i które upoważnione zostały do dostępu do nich po przeprowadzeniu niezbędnego postępowania sprawdzającego. Postępowanie sprawdzające musi być tak samo rygorystyczne, jak postępowanie przeprowadzane w celu uzyskania dostępu do krajowych informacji niejawnych oznaczonych odpowiednią klauzulą tajności.

8. Informacje niejawne będą przekazywane przez kurierów dyplomatycznych lub wojskowych. Właściwy organ państwowy każdej ze Stron potwierdza odbiór informacji niejawnej i przekazuje ją zgodnie z krajowymi regulacjami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych.

9. W przypadku stwierdzenia przez jedną ze Stron, że doszło do nieuprawnionego ujawnienia informacji niejawnej drugiej ze Stron, Strona ta niezwłocznie powiadomi o tym fakcie drugą Stronę. Naruszenie przepisów dotyczących wzajemnej ochrony informacji niejawnych będzie wyjaśniane i ścigane przez organy Państwa tej Strony, na terytorium którego doszło do takiego naruszenia lub z winy którego takie naruszenie nastąpiło. O wyniku podjętych czynności Strona ta niezwłocznie powiadomi drugą Stronę. W przypadku wystąpienia takiej konieczności Państwa Strony będą współpracowały podczas prowadzonego dochodzenia.

10. W przypadku utraty mocy obowiązującej przez niniejszą umowę wszelkie informacje niejawne wymieniane w ramach wykonywania postanowień niniejszej umowy będą nadal chronione zgodnie z prawem Państwa każdej ze Stron.

11. Instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę wymiany informacji niejawnych dotyczących dziedzin obronności są:

– w imieniu Strony polskiej: Wojskowe Służby Informacyjne,

– w imieniu Strony armeńskiej: Departament Nr 8 Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Republiki Armenii.

Artykuł 8

Finansowanie współpracy

1. Finansowanie wizyt w ramach współpracy będzie realizowane według następujących zasad:

1) Strona wysyłająca zapewni i pokryje koszty:

a) transportu do i z terytorium Państwa Strony przyjmującej,

b) ewentualnego ubezpieczenia personelu, w tym koszty ubezpieczenia w razie choroby lub wypadku,

c) uzyskania dokumentów wymaganych przez władze Państwa Strony przyjmującej niezbędnych do wjazdu i opuszczenia terytorium;

2) Strona przyjmująca zapewni i pokryje koszty:

a) wyżywienia i zakwaterowania,

b) transportu w ramach programu wizyty.

2. Strona przyjmująca zapewni, w razie potrzeby, opiekę medyczną i stomatologiczną personelowi wojskowemu i cywilnemu Strony wysyłającej. Koszty takiej opieki będą zwracane Stronie przyjmującej przez Stronę wysyłającą na podstawie przedstawionych rachunków w terminie 30 dni od ich otrzymania.

3. Strony mogą określić inne niż wymienione w ustępie 1 zasady finansowania wizyt w drodze odrębnych porozumień i protokołów dodatkowych zawartych między Stronami.

4. Ustalenia finansowe w odniesieniu do studiów w instytucjach kształcenia wojskowego lub akademiach wojskowych, jak również związane z ćwiczeniami wojskowymi, szkoleniem bądź operacjami pokojowymi zostaną określone w oddzielnych porozumieniach.

Artykuł 9

Organy odpowiedzialne za wykonanie umowy

Organami odpowiedzialnymi za wykonanie umowy są:

– w imieniu Strony polskiej: Minister Obrony Narodowej i Minister Gospodarki i Pracy,

– w imieniu Strony armeńskiej: Ministerstwo Obrony.

Artykuł 10

Spory

Spory dotyczące interpretacji lub wykonywania niniejszej umowy będą rozstrzygane wyłącznie przez Strony w drodze konsultacji.

Artykuł 11

Przepisy końcowe

1. Niniejsza umowa wejdzie w życie w dniu otrzymania późniejszej pisemnej notyfikacji, którymi Strony, w drodze dyplomatycznej, powiadomią się o wypełnieniu niezbędnych procedur wewnętrznych wymaganych do jej wejścia w życie.

2. Umowa niniejsza jest zawarta na czas nieokreślony. Może ona być wypowiedziana w drodze notyfikacji przez każdą ze Stron. W takim przypadku traci ona moc po upływie sześciu miesięcy od dnia notyfikacji.

3. Umowa niniejsza, za zgodą Stron, może być zmieniona w formie pisemnego protokołu, który będzie uważany za integralną część umowy i wejdzie w życie zgodnie z procedurą określoną w postanowieniach niniejszego artykułu.

SPORZĄDZONO w Warszawie dnia 6 września 2004 r., w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim, ormiańskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W przypadku rozbieżności przy ich interpretacji, tekst angielski będzie rozstrzygający.

 

Z upoważnienia Rządu
Rzeczypospolitej Polskiej

 

Z upoważnienia Rządu
Republiki Armenii

infoRgrafika

 

 

infoRgrafika

 

 

Wersje obcojęzyczne

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

– jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

– będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 5 stycznia 2005 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

L.S.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Filipczak-Zawadzka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »