| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

EUROPEJSKIE POROZUMIENIE

w sprawie zniesienia wiz dla uchodźców,

sporządzone w Strasburgu dnia 20 kwietnia 1959 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 20 kwietnia 1959 r. zostało sporządzone w Strasburgu Europejskie porozumienie w sprawie zniesienia wiz dla uchodźców, w następującym brzmieniu:

Przekład

EUROPEJSKIE POROZUMIENIE

w sprawie zniesienia wiz dla uchodźców

Rządy sygnatariusze niniejszego porozumienia, będące Członkami Rady Europy,

pragnąc ułatwić przemieszczanie się uchodźców stale przebywających na ich terytorium,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

1. Na mocy niniejszego porozumienia i na zasadzie wzajemności uchodźcy stale przebywający zgodnie z prawem na terytorium Umawiającej się Strony zwolnieni są z obowiązku uzyskiwania wiz w celu wjazdu lub wyjazdu na terytorium innej Umawiającej się Strony przez dowolną granicę, pod warunkiem:

(a) posiadania ważnego dokumentu podróży wystawionego zgodnie z Konwencją dotyczącą statusu uchodźców z dnia 28 lipca 1951 r. lub Porozumieniem dotyczącym wydawania dokumentów podróży uchodźcom z dnia 15 października 1946 r. przez organy Umawiającej się Strony, na której terytorium uchodźcy ci zgodnie z prawem stale przebywają,

(b) że wizyta nie trwa dłużej niż trzy miesiące.

2. Wiza może być wymagana w przypadku pobytu dłuższego niż trzy miesiące lub w celu uzyskania płatnego zatrudnienia na terytorium innej Umawiającej się Strony.

Artykuł 2

Dla celów niniejszego porozumienia „terytorium” Umawiającej się Strony ma znaczenie przypisane przez tę Stronę w deklaracji skierowanej do Sekretarza Generalnego Rady Europy.

Artykuł 3

W zakresie uznanym za konieczny przez jedną lub więcej Umawiających się Stron granica będzie przekraczana wyłącznie w wyznaczonych przejściach granicznych.

Artykuł 4

1. Postanowienia niniejszego porozumienia nie ograniczają przepisów prawa dotyczących wizyt obcokrajowców na terytorium innej Umawiającej się Strony.

2. Każda Umawiająca się Strona zastrzega sobie prawo zakazu wjazdu lub pobytu na swoim terytorium osobom uznanym za niepożądane.

Artykuł 5

Uchodźcy, którzy na mocy niniejszego porozumienia znaleźli się na terytorium Umawiającej się Strony, zostaną w dowolnym czasie ponownie wpuszczeni na terytorium Umawiającej się Strony, której organy wydały dokument podróży, na zwykłe żądanie Strony, o której mowa na wstępie, z wyjątkiem sytuacji, kiedy Strona ta zezwoliła zainteresowanym osobom na osiedlenie się na swoim terytorium.

Artykuł 6

Niniejsze porozumienie nie ogranicza pozostających w mocy lub mogących wejść w życie przepisów prawa wewnętrznego ani dwustronnych lub wielostronnych traktatów, konwencji ani porozumień, na podstawie których do uchodźców legalnie stale przebywających na terytorium Umawiającej się Strony stosuje się łagodniejsze warunki przekraczania granic.

Artykuł 7

1. Każda Umawiająca się Strona zastrzega sobie dla potrzeb porządku publicznego, bezpieczeństwa lub zdrowia publicznego możliwość opóźnienia wejścia w życie niniejszego porozumienia lub zarządzenia czasowego zawieszenia jego stosowania w stosunku do wszystkich lub niektórych pozostałych Stron, z wyjątkiem postanowień artykułu 5. Sekretarz Generalny Rady Europy zostanie niezwłocznie poinformowany o podjęciu takich środków oraz o ich zniesieniu.

2. Umawiająca się Strona, która skorzysta z możliwości przewidzianej w poprzedzającym ustępie, nie może domagać się stosowania niniejszego porozumienia przez inną ze Stron, z wyjątkiem zakresu, w jakim sama je stosuje w odniesieniu do tej Strony.

Artykuł 8

Niniejsze porozumienie będzie otwarte do podpisu przez Członków Rady Europy, którzy mogą stać się Stronami porozumienia poprzez:

(a) podpisanie bez zastrzeżenia ratyfikacji albo

(b) podpisanie z zastrzeżeniem ratyfikacji, po którym nastąpi ratyfikacja.

Dokumenty ratyfikacyjne zostaną złożone u Sekretarza Generalnego Rady Europy.

Artykuł 9

1. Niniejsze porozumienie wchodzi w życie jeden miesiąc po dniu, w którym trzech Członków Rady Europy zgodnie z artykułem 8 podpisze porozumienie bez zastrzeżenia ratyfikacji lub ratyfikuje porozumienie.

2. W przypadku Członka Rady Europy, który w terminie późniejszym podpisze porozumienie bez zastrzeżenia ratyfikacji lub je ratyfikuje, porozumienie wejdzie w życie jeden miesiąc od dnia, w którym zostało podpisane lub dnia, w którym został złożony dokument ratyfikacyjny.

Artykuł 10

Po wejściu w życie niniejszego porozumienia Komitet Ministrów Rady Europy może jednogłośnie zaprosić Rząd niebędący Członkiem Rady, będący natomiast stroną Konwencji dotyczącej statusu uchodźców z dnia 28 lipca 1951 r. lub Porozumienia dotyczącego wydawania dokumentów podróży uchodźcom z dnia 15 października 1946 r., do przystąpienia do niniejszego porozumienia. Takie przystąpienie nabierze mocy jeden miesiąc od dnia złożenia dokumentu przystąpienia u Sekretarza Generalnego Rady Europy.

Artykuł 11

Sekretarz Generalny Rady Europy zawiadomi Państwa Członkowskie Rady i Państwa przystępujące do niniejszego porozumienia:

(a) o każdym podpisaniu z zastrzeżeniem ratyfikacji, o złożeniu każdego dokumentu ratyfikacyjnego i o dniu wejścia porozumienia w życie,

(b) o złożeniu każdego dokumentu przystąpienia zgodnie z artykułem 10,

(c) każdym zawiadomieniu lub deklaracji otrzymanych zgodnie z artykułami 2, 7 i 12, a także o dniu, w którym nabierają one mocy.

Artykuł 12

Każda Umawiająca się Strona może wypowiedzieć stosowanie niniejszego porozumienia poprzez zawiadomienie o tym, z trzymiesięcznym wyprzedzeniem, Sekretarza Generalnego Rady Europy.

NA DOWÓD CZEGO, niżej podpisani, należycie w tym celu upoważnieni, podpisali niniejsze porozumienie.

SPORZĄDZONO w Strasburgu dnia 20 kwietnia 1959 r., w językach angielskim i francuskim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc, w jednym egzemplarzu, który zostanie złożony w archiwach Rady Europy. Sekretarz Generalny przekaże uwierzytelnione kopie Rządom sygnatariuszom.Wersje obcojęzycznePo zaznajomieniu się z powyższym porozumieniem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– zostało ono uznane za słuszne zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych,

– jest przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone,

– będzie niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 14 lutego 2005 r.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

L.S.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Majzner

Ekspert z zakresu rachunkowości i podatków

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »