| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA1)

z dnia 21 marca 2006 r.

w sprawie wysokości stawek prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania

Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Jednostki uprawnione do pobierania opłat w transporcie drogowym otrzymują prowizję od pobranych opłat w następującej wysokości:

1) za udzielenie licencji, zmianę licencji, przedłużenie ważności licencji, wydanie wypisu z licencji, wydanie wtórnika licencji, przeniesienie uprawnień wynikających z licencji oraz za wyrażenie zgody na wykonywanie uprawnień wynikających z licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego – Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie – 14 % pobranej opłaty;

2) za wydanie zezwolenia, zmianę zezwolenia, przedłużenie ważności zezwolenia, wydanie wypisu z zezwolenia, wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie przewozu regularnego, przewozu regularnego specjalnego, przewozu wahadłowego lub przewozu okazjonalnego w międzynarodowym transporcie drogowym – Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie – 14 % pobranej opłaty;

3) za wydanie zezwolenia na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób na lub przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie – 14 % pobranej opłaty;

4) za wydanie zezwolenia zagranicznego na jednokrotny przewóz osób lub rzeczy:

a) Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie – 14 % pobranej opłaty,

b) polskie organizacje o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszające międzynarodowych przewoźników drogowych – 8,5 % pobranej opłaty;

5) za wydanie zezwolenia zagranicznego na wielokrotny przewóz osób lub rzeczy – Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie – 14 % pobranej opłaty;

6) za wydanie decyzji w sprawie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu – Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie – 14 % pobranej opłaty;

7) za pobranie opłaty za przejazd po drogach krajowych:

a) Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie – 10 % pobranej opłaty,

b) graniczne urzędy celne i urzędy celne wewnątrz kraju – 8,5 % pobranej opłaty,

c) przedsiębiorcy prowadzący stacje benzynowe, polskie organizacje zrzeszające przewoźników drogowych o zasięgu ogólnokrajowym – 8,5 % pobranej opłaty,

d) inna niż wskazana w lit. a–c jednostka uprawniona do poboru opłaty – 8,5 % pobranej opłaty.

2. W przypadku wprowadzenia przez ministra właściwego do spraw transportu opłat innych niż określone w ust. 1, jednostki uprawnione do ich poboru otrzymują prowizję w wysokości 7 % pobranej opłaty.

§ 2.
Jednostki, o których mowa w § 1, w terminie do dnia dziesiątego każdego miesiąca odliczają prowizje należne od pobranych w poprzednim miesiącu opłat i przekazują środki uzyskane z tych opłat na wyodrębniony rachunek bankowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad po potrąceniu należnej im prowizji od pobranych w poprzednim miesiącu opłat.
§ 3.
1. Jednostki uprawnione do poboru opłat przekazują Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, w terminie do dnia piętnastego każdego miesiąca, dane odnoszące się do miesiąca poprzedniego, dotyczące:

1) liczby wydanych zezwoleń i kart opłaty;

2) wysokości pobranych opłat;

3) wysokości zwrotów z tytułu niewykorzystanej opłaty za przejazd po drogach krajowych za okres roczny;

4) wysokości pobranych prowizji;

5) wysokości środków przekazanych na wyodrębniony rachunek bankowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i terminowości ich przekazania.

2. Jednostki, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 4 lit. b i pkt 7 lit. b–d oraz w ust. 2, przekazują Dyrektorowi Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego, w terminie do dnia piętnastego każdego miesiąca, dane, o których mowa w ust. 1, odnoszące się do miesiąca poprzedniego.

3. Na żądanie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad jednostki uprawnione do poboru opłat przekazują inne informacje dotyczące poboru opłat lub prowizji.

4. Dyrektor Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego zawiadamia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad o jednostkach, z którymi zawarto porozumienia, zgodnie z art. 42 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, w terminie 14 dni od dnia zawarcia porozumienia.

5. Dyrektor Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego przekazuje Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, w terminie do dnia piętnastego każdego miesiąca, odnoszące się do miesiąca poprzedniego, dane dotyczące liczby i rodzajów kart opłaty oraz liczby zezwoleń zagranicznych przekazanych jednostkom, o których mowa w ust. 4, a także dane dotyczące zwrotu dokumentów podlegających opłatom.

§ 5.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Transportu i Budownictwa: J. Polaczek

 

1) Minister Transportu i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu i Budownictwa (Dz. U. Nr 220, poz. 1900).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1184, Nr 155, poz. 1297, Nr 163, poz. 1362, Nr 172, poz. 1440, Nr 175, poz. 1462 i Nr 180, poz. 1494 i 1497.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie wysokości stawek prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania (Dz. U. Nr 159, poz. 1663 oraz z 2005 r. Nr 197, poz. 1637), które na podstawie art. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 180, poz. 1497) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 22 kwietnia 2006 r.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »