| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA1)

z dnia 21 marca 2006 r.

w sprawie wysokości stawek prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania

Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Jednostki uprawnione do pobierania opłat w transporcie drogowym otrzymują prowizję od pobranych opłat w następującej wysokości:

1) za udzielenie licencji, zmianę licencji, przedłużenie ważności licencji, wydanie wypisu z licencji, wydanie wtórnika licencji, przeniesienie uprawnień wynikających z licencji oraz za wyrażenie zgody na wykonywanie uprawnień wynikających z licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego – Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie – 14 % pobranej opłaty;

2) za wydanie zezwolenia, zmianę zezwolenia, przedłużenie ważności zezwolenia, wydanie wypisu z zezwolenia, wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie przewozu regularnego, przewozu regularnego specjalnego, przewozu wahadłowego lub przewozu okazjonalnego w międzynarodowym transporcie drogowym – Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie – 14 % pobranej opłaty;

3) za wydanie zezwolenia na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób na lub przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie – 14 % pobranej opłaty;

4) za wydanie zezwolenia zagranicznego na jednokrotny przewóz osób lub rzeczy:

a) Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie – 14 % pobranej opłaty,

b) polskie organizacje o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszające międzynarodowych przewoźników drogowych – 8,5 % pobranej opłaty;

5) za wydanie zezwolenia zagranicznego na wielokrotny przewóz osób lub rzeczy – Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie – 14 % pobranej opłaty;

6) za wydanie decyzji w sprawie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu – Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie – 14 % pobranej opłaty;

7) za pobranie opłaty za przejazd po drogach krajowych:

a) Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie – 10 % pobranej opłaty,

b) graniczne urzędy celne i urzędy celne wewnątrz kraju – 8,5 % pobranej opłaty,

c) przedsiębiorcy prowadzący stacje benzynowe, polskie organizacje zrzeszające przewoźników drogowych o zasięgu ogólnokrajowym – 8,5 % pobranej opłaty,

d) inna niż wskazana w lit. a–c jednostka uprawniona do poboru opłaty – 8,5 % pobranej opłaty.

2. W przypadku wprowadzenia przez ministra właściwego do spraw transportu opłat innych niż określone w ust. 1, jednostki uprawnione do ich poboru otrzymują prowizję w wysokości 7 % pobranej opłaty.

§ 2.
Jednostki, o których mowa w § 1, w terminie do dnia dziesiątego każdego miesiąca odliczają prowizje należne od pobranych w poprzednim miesiącu opłat i przekazują środki uzyskane z tych opłat na wyodrębniony rachunek bankowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad po potrąceniu należnej im prowizji od pobranych w poprzednim miesiącu opłat.
§ 3.
1. Jednostki uprawnione do poboru opłat przekazują Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, w terminie do dnia piętnastego każdego miesiąca, dane odnoszące się do miesiąca poprzedniego, dotyczące:

1) liczby wydanych zezwoleń i kart opłaty;

2) wysokości pobranych opłat;

3) wysokości zwrotów z tytułu niewykorzystanej opłaty za przejazd po drogach krajowych za okres roczny;

4) wysokości pobranych prowizji;

5) wysokości środków przekazanych na wyodrębniony rachunek bankowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i terminowości ich przekazania.

2. Jednostki, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 4 lit. b i pkt 7 lit. b–d oraz w ust. 2, przekazują Dyrektorowi Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego, w terminie do dnia piętnastego każdego miesiąca, dane, o których mowa w ust. 1, odnoszące się do miesiąca poprzedniego.

3. Na żądanie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad jednostki uprawnione do poboru opłat przekazują inne informacje dotyczące poboru opłat lub prowizji.

4. Dyrektor Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego zawiadamia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad o jednostkach, z którymi zawarto porozumienia, zgodnie z art. 42 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, w terminie 14 dni od dnia zawarcia porozumienia.

5. Dyrektor Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego przekazuje Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, w terminie do dnia piętnastego każdego miesiąca, odnoszące się do miesiąca poprzedniego, dane dotyczące liczby i rodzajów kart opłaty oraz liczby zezwoleń zagranicznych przekazanych jednostkom, o których mowa w ust. 4, a także dane dotyczące zwrotu dokumentów podlegających opłatom.

§ 5.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Transportu i Budownictwa: J. Polaczek

 

1) Minister Transportu i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu i Budownictwa (Dz. U. Nr 220, poz. 1900).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1184, Nr 155, poz. 1297, Nr 163, poz. 1362, Nr 172, poz. 1440, Nr 175, poz. 1462 i Nr 180, poz. 1494 i 1497.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie wysokości stawek prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania (Dz. U. Nr 159, poz. 1663 oraz z 2005 r. Nr 197, poz. 1637), które na podstawie art. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 180, poz. 1497) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 22 kwietnia 2006 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »