reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 27 października 2009 r.

w sprawie wypłaty równoważnika z tytułu dojazdu funkcjonariuszy celnych do miejsca pełnienia służby

Na podstawie art. 157 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) warunki, wysokość oraz tryb i termin wypłaty funkcjonariuszowi celnemu, zwanemu dalej „funkcjonariuszem”, równoważnika z tytułu dojazdu do miejsca pełnienia służby, zwanego dalej „równoważnikiem”;

2) wzory dokumentów.

§ 2.
Równoważnik przysługuje pod warunkiem poniesienia przez funkcjonariusza kosztów z tytułu dojazdu do miejsca pełnienia służby.
§ 3.
Równoważnik wypłaca się w wysokości poniesionych przez funkcjonariusza i udokumentowanych kosztów dojazdu w okresie, za który funkcjonariusz ubiega się o jego wypłatę, z zastrzeżeniem § 7.
§ 4.
1. Wypłaty równoważnika dokonuje się za okres miesiąca, na pisemny wniosek funkcjonariusza, zwany dalej „wnioskiem”.

2. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów dojazdu oraz potwierdzony przez bezpośredniego przełożonego wykaz dni pełnienia służby w okresie, za który funkcjonariusz ubiega się o wypłatę równoważnika.

4. Wzór wykazu dni pełnienia służby określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5.
1. Dokumentami potwierdzającymi poniesienie kosztów dojazdu są:

1) miesięczne bilety imienne lub bilety jednorazowe na przejazd środkami komunikacji publicznej między miejscowością, w której funkcjonariusz zamieszkuje, a miejscowością, w której pełni służbę – w przypadku funkcjonariuszy dojeżdżających do miejsca pełnienia służby środkami komunikacji publicznej;

2) oświadczenie funkcjonariusza o najniższej cenie biletu jednorazowego, o której mowa w § 7 ust. 2 – w przypadku funkcjonariuszy dojeżdżających do miejsca pełnienia służby prywatnym pojazdem mechanicznym.

2. W przypadku zmiany cen usług publicznego transportu zbiorowego skutkującej zmianą najniższej ceny biletu jednorazowego, o której mowa w § 7 ust. 2, oświadczenie funkcjonariusza traci ważność. Funkcjonariusz zobowiązany jest do bezzwłocznego złożenia nowego oświadczenia.

§ 6.
Funkcjonariusz składa wniosek do kierownika urzędu, w którym pełni służbę, w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który ubiega się o wypłatę równoważnika.
§ 7.
1. Funkcjonariuszowi dojeżdżającemu do miejscowości pełnienia służby koleją równoważnik wypłaca się w wysokości ustalonej w oparciu o cenę biletu na przejazd z miejscowości, w której funkcjonariusz zamieszkuje, do miejscowości, w której pełni służbę, oraz podróży powrotnej, w klasie drugiej pociągu osobowego, a w przypadku dojazdu pociągiem pospiesznym w klasie drugiej pociągu pospiesznego, bez względu na wysokość kosztów faktycznie poniesionych przez funkcjonariusza w związku z dojazdem.

2. Funkcjonariuszowi dojeżdżającemu do miejscowości pełnienia służby prywatnym pojazdem mechanicznym równoważnik wypłaca się w wysokości ustalonej w oparciu o najniższą cenę biletu jednorazowego na przejazd środkami komunikacji publicznej z miejscowości, w której funkcjonariusz zamieszkuje, do miejscowości, w której pełni służbę, oraz podróży powrotnej, bez względu na wysokość kosztów faktycznie poniesionych przez niego w związku z dojazdem. W przypadku gdy trasa dojazdu nie jest obsługiwana przez środki komunikacji publicznej równoważnik wypłaca się w wysokości ustalonej w oparciu o najniższą cenę biletu jednorazowego na przejazd w klasie drugiej pociągu osobowego w regionie, na trasie o długości odpowiadającej najkrótszej odległości drogą publiczną między miejscowością zamieszkania funkcjonariusza a miejscowością pełnienia służby, oraz podróży powrotnej.

§ 8.
Wysokość równoważnika ustala się, uwzględniając liczbę dni pełnienia służby w okresie, za który funkcjonariusz ubiega się o jego wypłatę. Dni nieobecności funkcjonariusza w służbie nie uwzględnia się.
§ 9.
Przy ustalaniu wysokości równoważnika nie uwzględnia się kosztów dojazdu do stacji lub przystanku, z których funkcjonariusz dojeżdża do miejscowości pełnienia służby, oraz kosztów dojazdu z tej stacji lub przystanku do miejsca zamieszkania funkcjonariusza.
§ 10.
1. Wypłata równoważnika następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

2. Odmowa wypłaty całości lub części równoważnika następuje w formie pisemnej ze wskazaniem przyczyny odmowy.

§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 października 2009 r.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 27 października 2009 r. (poz. 1410)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Chajec, Don-Siemion & Żyto Kancelaria Prawna

Kancelaria Chajec, Don-Siemion & Żyto jest zespołem wykwalifikowanych specjalistów z różnych dziedzin prawa i biznesu, charakteryzujących się praktycznym, pro-biznesowym podejściem i umiejętnością sprawnego działania, współpracujących ze sobą w biurach w Warszawie, Krakowie i Łodzi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama