REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2010 nr 259 poz. 1763

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 27 grudnia 2010 r.

w sprawie połączenia Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów oraz Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Sterowania Napędów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Z dniem 1 stycznia 2011 r. łączy się następujące instytuty badawcze:

1) Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów z siedzibą w Warszawie, numer identyfikacyjny REGON 000035257, numer identyfikacji podatkowej NIP 525-000-88-151);

2) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Sterowania Napędów z siedzibą w Toruniu, numer identyfikacyjny REGON 000037693, numer identyfikacji podatkowej NIP 879-017-06-332).

2. Połączenie instytutów, o których mowa w ust. 1, następuje przez włączenie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Sterowania Napędów z siedzibą w Toruniu do Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów z siedzibą w Warszawie.

§ 2.
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, po włączeniu instytutu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, zachowuje dotychczasową nazwę.
§ 3.
Siedzibą Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów, zwanego dalej „Instytutem”, jest miasto stołeczne Warszawa.
§ 4.
Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki.
§ 5.
1. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pomiarów, automatyki i robotyki, budowy i eksploatacji maszyn, przystosowywanie wyników prowadzonych badań naukowych i prac do zastosowania w praktyce oraz upowszechnianie tych prac.

2. Do zakresu działania Instytutu należy:

1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących w szczególności:

a) zjawisk fizycznych w celu wykorzystania do budowy urządzeń pomiarowych, automatyki i robotyki,

b) budowy i badania modeli i prototypów urządzeń pomiarowych, automatyki i robotyki,

c) opracowania i doskonalenia metod oraz aparatury do badań oraz certyfikacji urządzeń i instalacji w obszarze pomiarów, automatyki i robotyki,

d) środków technicznych wspomagających działania antyterrorystyczne i antykryzysowe;

2) przystosowywanie wyników prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki, w szczególności przez:

a) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,

b) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,

c) działalność związaną z oprogramowaniem,

d) projektowanie systemów komputerowych;

3) upowszechnianie wyników prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności przez:

a) prowadzenie działalności normalizacyjnej i patentowej,

b) informację naukowo-techniczną w przedmiocie działania Instytutu,

c) prowadzenie działalności wydawniczej,

d) organizowanie i uczestnictwo w seminariach, konferencjach naukowych, targach i wystawach;

4) prowadzenie działalności uzupełniającej, w szczególności w zakresie szkolenia specjalistycznego oraz ochrony własności przemysłowej.

§ 6.
1. Połączenie instytutów, o których mowa w § 1 ust. 1, następuje według stanu ujętego w sprawozdaniach finansowych sporządzonych na dzień 31 grudnia 2010 r.

2. Instytut przejmuje pracowników włączanego instytutu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2.

3. Instytut przejmuje mienie, zobowiązania i należności włączanego instytutu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, w formie protokołów zdawczo-odbiorczych.

4. Instytut wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki, których podmiotem był włączany instytut, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2.

5. Zadania ujęte w planie rzeczowo-finansowym włączanego instytutu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, wprowadza się do planu rzeczowo-finansowego Instytutu.

6. Po połączeniu instytutów, o których mowa w § 1 ust. 1, obowiązują system finansowo-księgowy oraz system finansowo-płacowy stosowane przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów przed dniem połączenia.

§ 7.
1. Wszystkie składniki majątkowe będące własnością instytutu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r., w tym własność nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Stefana Batorego oznaczonej jako działka nr 16/1 o powierzchni 1 102 m2 i działka nr 66/2 o powierzchni 3 665 m2, prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Stefana Batorego oznaczonej jako działka nr 107/2 0 powierzchni 144 m2, działka nr 81 o powierzchni 1 672 m2, działka nr 67/2 o powierzchni 7 646 m2, działka nr 62 o powierzchni 2 102 m2, działka nr 56/2 o powierzchni 462 m2, działka nr 16/3 o powierzchni 323 m2, działka nr 58 o powierzchni 3 279 m2, działka nr 63/2 o powierzchni 1 097 m2 i działki nr 57, 105/2 i 69 o łącznej powierzchni 4 900 m2 oraz własność budynków i urządzeń trwale związanych z tymi nieruchomościami gruntowymi, w wyniku połączenia wejdą w skład instytutu, o którym mowa w § 2.

2. Szczegółowy wykaz składników majątkowych, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

 

1) Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów został utworzony zarządzeniem nr 112 Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 25 maja 1965 r. w sprawie utworzenia Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów, zmienionym zarządzeniem nr 10/Org/86 Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego z dnia 5 marca 1986 r. w sprawie dostosowania organizacji instytutu naukowo-badawczego pod nazwą Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych.

2) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Sterowania Napędów został utworzony zarządzeniem nr 87/Org/72 Ministra Przemysłu Maszynowego z dnia 26 lipca 1972 r. w sprawie utworzenia ośrodka badawczo-rozwojowego pod nazwą Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Sterowania Napędów, zmienionym zarządzeniem nr 60/Org/86 Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego z dnia 26 marca 1986 r. w sprawie dostosowania organizacji ośrodka badawczo-rozwojowego pod nazwą Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Sterowania Napędów do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych, zmienionym zarządzeniem nr 340/Org/90 Ministra Przemysłu z dnia 31 lipca 1990 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie dostosowania organizacji ośrodka badawczo-rozwojowego pod nazwą Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Sterowania Napędów do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych oraz wprowadzające zmiany w statucie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Sterowania Napędów.

Załącznik 1. [WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 27 grudnia 2010 r. (poz. 1763)

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.

Dział

Nr inwentarzowy

Nazwa

Ilość

1

2

3

4

5

1

BA

0

Grunty własne (ha)

0,4767

2

BA

0

Prawo wieczystego użytkowania gruntów (ha)

2,1622

3

BA

1-102-62

Budynek nr 2

1

4

BA

1-142-63

Budynek nr 3 C

1

5

BA

1-132-74

Budynek nr 4

1

6

BA

1-142-75

Budynek nr 3 B

1

7

BA

1-130-76

Magazyn materiałów hutniczych

1

8

BA

1-102-77

Hala nr 1 z łącznikiem

1

9

BA

2-233

Sieć cieplna wewnętrzna

1

10

BA

2-235

Sieć wody ciepłej

1

11

BA

2-235

Sieć wody zimnej

1

12

BA

2-236

Kanalizacja sanitarna zewnętrzna

1

13

BA

2-236

Kanalizacja deszczowa

1

14

BA

2-243

Drogi i place

1

15

BA

2-261

Linia kablowa na terenie

1

16

BA

2-261

Oświetlenie terenu

1

17

BA

2-298

Ogrodzenie

1

18

BA

2-211

Sieć sprężonego powietrza

1

19

RP

4-40-15

Szlifierka SPC 20b

1

20

RP

4-40-16

Frezarka 675P

1

21

RP

4-405-22

Szlifierka SWA 25

1

22

RP

4-484-31

Plazma cutter 150A

1

23

RP

4-411-32

Wiertarka MB 35/2

1

24

RP

4-415-35

Szlifierka NUA-25

1

25

RP

4-402-37

Frezarka FK 251

1

26

RP

4-412-38

Frezarka X8132A

1

27

RP

4-402-39

Frezarka FYA-41

1

 

28

RP

4-424-40

Nożyce gilotynowe

1

29

RP

4-422-41

Krawędziarka

1

30

RP

4-411-44

Wiertarka współrzędnościowa

1

31

BA

4-444-47

Agregat sprężarkowy WAN

1

32

BA

4-444-48

Agregat sprężarkowy WAN

1

33

BG

4-491-50

Zestaw komputerowy

1

34

RP

4-491-52

Zestaw komputerowy

1

35

RP

4-401-65

Wytaczarka W-75

1

36

BH

4-491-95

Zestaw komputerowy + zwiększ. 2010 r.

1

37

RP

4-486-96

Lutowanie na fali MINISAL

1

38

RP

4-491-113

Zestaw komputerowy

1

39

BA

4-491-114

Zestaw komputerowy

1

40

BH

4-491-121

Zestaw komputerowy

1

41

BA

4-491-139

Sieć komputerowa

1

42

BA

4-491-140

Zestaw komputerowy

1

43

BA

4-491-186

Zestaw komputerowy

1

44

RP

4-493-201

Manipulator z podajnikiem

1

45

BA

4-491-204

Zestaw komputerowy

1

46

RP

4-452-207

Piec do lutowania SMD

1

47

RP

4-40-214

Tokarka TSB 20

1

48

 

40-218

Spawarka

1

49

RK

4-491-238

Zestaw komputerowy

1

50

RP

4-491-239

Zestaw komputerowy

1

51

RP

4-400-246

Tokarka TUM 35 E

1

52

RP

4-408-248

Zgrzewarka transformatorowa

1

53

BA

4-491-296

Zestaw komputerowy

1

54

RP

4-403-311

Piła ukosowa DW 708

1

55

RK

4-491-322

Zestaw komputerowy

1

56

RK

4-491-323

Zestaw komputerowy

1

57

BG

4-491-325

Zestaw komputerowy

1

58

BH

4-491-326

Zestaw komputerowy

1

59

RK

4-491-327

Zestaw komputerowy

1

60

BG

4-491-331

Zestaw komputerowy

1

61

RK-

4-491-332

Zestaw komputerowy

1

62

RK

4-491-333

Notebook FSC Life Book C

1

 

63

RK

4.491.334

Zestaw komputerowy

1

64

BA

4-491-341

Zestaw komputerowy

1

65

RK

4-491-345

Zestaw komputerowy K-7 ATHLON

1

66

BH

4-491-346

Zestaw komputerowy Toshiba Satelite

1

67

RP

4-47-348

Wieloosiowa maszyna sterowana numerycznie MW 2015

1

68

RK

4-491-350

Zestaw komputerowy

1

69

BG

4-491-351

Zestaw komputerowy

1

70

BH

4-491-352

Zestaw komputerowy + zwiększ. 2010 r.

1

71

RP

4-491-353

Zestaw komputerowy

1

72

RP

4-491-354

Zestaw komputerowy

1

73

BA

4-491-363

Serwer z oprogramowaniem i zasilaniem awaryjnym

1

74

RP

4-44-367

Łopatkowa pompa próżniowa BECKER

1

75

BH

4-491-372

Zestaw komputerowy

1

76

BH

4-491-373

Zestaw komputerowy

1

77

RP

4-491-374

Zestaw komputerowy

1

78

RP

4-491-375

Zestaw komputerowy

1

79

 

4-491-376

Zestaw komputerowy

1

80

 

4-491-377

Zestaw komputerowy

1

81

RP

4-491-380

Komputer VOBIS Digital

1

82

RP

4-4-387

Przecinarka taśmowa SHARK

1

83

RP

4-403-397

Pilarka tarczowa poprzeczna

1

84

RK

4-491-400

Zestaw komputerowy (laptop)

1

85

RK

4-491-401

Zestaw komputerowy

1

86

RK

4-491-405

Zestaw komputerowy

1

87

RK

4-491-437

Notebook Toshiba Tecra A8-10B

1

88

RK

4-491-438

Zestaw komputerowy VOBIS DIGITAL

1

89

RK

4-491-68

Ploter

1

90

BH

4-491-440

Zestaw komputerowy

1

91

BP

4-452-93

Piec KO 14

1

92

RP

5-548-206

Rama +sito+drukarka do pasty

1

93

BA

6-626-28

Centrala telefoniczna PRIME 2001

1

94

BA

6-610-92

Stacja transformatorowa

1

95

RP

74-229

Wózek spalinowy

1

 

96

BA

7-742-319

Samochód SKODA Octavia

1

97

BA

7-742-340

Samochód FORD Transit furgon

1

98

BA

7-742-344

Samochód FORD Focus

1

99

BA

7-742-364

Samochód FORD Mondeo

1

100

 

7-790-365

Wózek widłowy

1

101

RP

7-790-396

Wózek paletowy MAR 2312 niskounoszący

1

102

RP

8-800-34

Twardościomierz ROKW

1

103

 

801-37

Próbnik

1

104

RP

8-808-64

Wózek WRP 3-8

1

105

BA

8-803-66

Telefax Canon

1

106

RP

8-801-98

Zestaw ZM3

1

107

RP

8-801-99

Zestaw maszynowy Z-2

1

108

RP

8-801-100

Zestaw ZM1

1

109

RP

8-808-124

Przyrząd do badania RN12

1

110

RP

8-808-126

Tester do SDA

1

111

RP

8-808-128

Stoły montażowe ITEM

18

112

BA

8-801-155

Stanowisko symulacyjne do analizy

1

113

RP

8-801-162

Oscyloskop HC 5506

1

114

RK

8-801-166

Oscyloskop HP 54602B

1

115

RK

8-801-182

Oscyloskop Fluke

1

116

RP

8-801-187

Stanowisko prób i badań 7,5 kW

1

117

RP

8-801-188

Stanowisko badawczo uruchomieniowe

6

118

RK

8-801-196

Momentomierz

1

119

RK

8-801-199

Stacja lutownicza z rozlutow. Wellera

1

120

RP

8-800-203

Urządzenie do szybkiego testowania QC10 Renishaw

1

121

RP

8-801-211

Zasilacz KB 6119

2

122

RK

8-803-213

Oscyloskop TDS 220

1

123

RK

8-803-214

Oscyloskop TDS 220

1

124

RK

8-801-215

Oscyloskop TDS 220

1

125

RP

8-801-229

Oscyloskop HC 5604

1

126

BA

8-803-236

Kserokopiarka NASHUATEC

1

127

RP

8-801-253

Oscyloskop HP54501A

1

128

RK

8-801-255

Oscyloskop Fluke 105 B

1

130

RK

8-801-257

Oscyloskop HP 54810

1

 

131

RK

8-801-258

Zespół modułów ruchu liniowego

1

132

 

8-901-259

Miernik wartości harmonicznych

1

133

 

8-801-260

Oscyloskop 5561 U

1

134

RP

8-801-303

Zestaw silnikowy 110 kW i 55 kW

1

135

RP

8-801-304

Zestaw maszynowy silniki 22 kW prądu stałego i przemiennego

1

136

 

800-347

Projektor

1

137

RP

8-800-370

Stanowisko do SDO

1

138

RK

8-800-371

Stanowiska szkoleniowe

5

139

RP

8-800-389

Stanowisko CAN OPEN

1

140

RP

8-800-390

Stanowisko szkoleniowe PSSD 890

1

141

RK

8-800-402

Zestaw dydaktyczny PLC SIMATIC do współpracy z SDMT

1

142

RK

8-800-403

Stanowisko do testowania oprogramowania SDMT

1

143

RP

8-801-212

Zestaw silnikowo - prądnicowy

1

144

RK

8-800-412

Konwerter, rewolwer, enkoder

1

145

BH

8-800-413

Zestaw przenośników

1

146

RK

8-800-435

Stanowisko badawcze układów łagodnego rozruchu SVB

1

147

RK

8-800-436

Zestaw maszynowy do zadawania obciążeń statycznych i dynamicznych silników indukcyjnych zasilanych układami łagodnego rozruchu

1

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-31
  • Data wejścia w życie: 2011-01-01
  • Data obowiązywania: 2011-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA