reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 24 sierpnia 2011 r.

w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących wytwarzanego biogazu rolniczego wprowadzonego do sieci dystrybucyjnej gazowej2)

Na podstawie art. 9a ust. 11 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres obowiązku potwierdzania danych, o których mowa w art. 9o ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, zwanej dalej „ustawą”, w tym:

1) parametry jakościowe biogazu rolniczego wprowadzonego do sieci dystrybucyjnej gazowej;

2) wymagania dotyczące pomiarów, rejestracji i sposobu obliczania ilości wytwarzanego biogazu rolniczego;

3) miejsce dokonywania pomiarów ilości biogazu rolniczego na potrzeby realizacji obowiązku potwierdzania danych, o którym mowa w art. 9o ust. 7 ustawy;

4) sposób przeliczania ilości wytworzonego biogazu rolniczego na ekwiwalentną ilość energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii na potrzeby wypełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 1 ustawy;

5) warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej gazowej instalacji wytwarzania biogazu rolniczego.

§ 2.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) urządzenie pomiarowo-rozliczeniowe – gazomierz i inne urządzenia, a także układy połączeń między nimi, służące do pomiaru ilości i parametrów jakościowych biogazu rolniczego wprowadzonego do sieci dystrybucyjnej gazowej;

2) moc przyłączeniowa – planowaną maksymalną godzinową możliwość dostarczania lub odbierania biogazu rolniczego, służącą do zaprojektowania przyłącza, określoną w umowie o przyłączenie do sieci.

§ 3.
1. Ustala się następujące parametry jakościowe biogazu rolniczego wprowadzonego do sieci dystrybucyjnej gazowej:

1) zawartość siarkowodoru nie powinna przekraczać 7,0 mg/m3;

2) zawartość siarki merkaptanowej nie powinna przekraczać 16,0 mg/m3;

3) zawartość siarki całkowitej nie powinna przekraczać 40,0 mg/m3;

4) zawartość par rtęci nie powinna przekraczać 30,0 μg/m3;

5) temperatura punktu rosy wody przy ciśnieniu 5,5 MPa powinna wynosić:

a) od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września nie więcej niż: +3,7 ºC,

b) od dnia 1 października do dnia 31 marca nie więcej niż: -5 ºC;

6) ciepło spalania powinno wynosić nie mniej niż:

a) 34,0 MJ/m3 – dla biogazu rolniczego wprowadzonego do sieci, którą transportowany jest gaz ziemny wysokometanowy grupy E o wartości liczby Wobbego z zakresu od 45,0 MJ/m3 włącznie do 54,0 MJ/m3,

b) 30,0 MJ/m3 – dla biogazu rolniczego wprowadzonego do sieci, którą transportowany jest gaz ziemny zaazotowany podgrupy Lw o wartości liczby Wobbego z zakresu od 37,5 MJ/m3 włącznie do 45,0 MJ/m3,

c) 26,0 MJ/m3 – dla biogazu rolniczego wprowadzonego do sieci, którą transportowany jest gaz ziemny zaazotowany podgrupy Ls o wartości liczby Wobbego z zakresu od 32,5 MJ/m3 włącznie do 37,5 MJ/m3,

d) 22,0 MJ/m3 – dla biogazu rolniczego wprowadzonego do sieci, którą transportowany jest gaz ziemny zaazotowany podgrupy Ln o wartości liczby Wobbego z zakresu od 27,0 MJ/m3 włącznie do 32,5 MJ/m3,

e) 18,0 MJ/m3 – dla biogazu rolniczego wprowadzonego do sieci, którą transportowany jest gaz ziemny zaazotowany podgrupy Lm o wartości liczby Wobbego z zakresu od 23,0 MJ/m3 włącznie do 27,0 MJ/m3.

2. Parametry, o których mowa w ust. 1, są określone dla następujących warunków odniesienia:

1) dla procesu spalania:

a) ciśnienie – 101,325 kPa,

b) temperatura – 298,15 K (25°C);

2) dla objętości:

a) ciśnienie – 101,325 kPa,

b) temperatura – 273,15 K (0°C).

§ 4.
Pomiaru, na potrzeby realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9o ust. 7 ustawy, dokonuje się w miejscu wprowadzania biogazu rolniczego do sieci dystrybucyjnej gazowej.
§ 5.
1. Dane dotyczące ilości wytwarzanego biogazu rolniczego wprowadzonego do sieci dystrybucyjnej gazowej rejestruje się w książce rejestrowej z ponumerowanymi kartami lub z zastosowaniem elektronicznego systemu przetwarzania danych.

2. Rejestrację danych i obliczeń w książce rejestrowej należy prowadzić w sposób spełniający następujące warunki:

1) każdą pozycję rejestrowanych danych i obliczeń, po dokonaniu wpisów, podkreśla się poziomą linią;

2) poprawki należy wprowadzać w sposób umożliwiający odczytanie poprawionego lub skreślonego zapisu; wprowadzone poprawki należy potwierdzić stosownym protokołem.

3. Rejestrację danych i obliczeń z zastosowaniem elektronicznego systemu przetwarzania danych należy prowadzić w sposób zapewniający:

1) wgląd do treści dokonywanych zapisów;

2) ochronę przed zatarciem lub zniekształceniem przechowywanych danych oraz wyników pomiarów i obliczeń;

3) chronologiczne zamieszczanie zapisów;

4) możliwość:

a) sporządzania wydruków,

b) odtworzenia danych i obliczeń;

5) identyfikację osób potwierdzających dane i obliczenia.

§ 6.
Ilość wytwarzanego biogazu rolniczego wprowadzonego do sieci dystrybucyjnej gazowej oblicza się według wzoru:

Ibio = Ibiok – Ibiop

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Ibio

– ilość wytwarzanego biogazu rolniczego wprowadzonego do sieci dystrybucyjnej gazowej [m3],

Ibiok

– końcową wartość wskazania urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego [m3],

Ibiop

– początkową wartość wskazania urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego [m3].

§ 7.
Ilość wytworzonego biogazu rolniczego przelicza się na ekwiwalentną ilość energii elektrycznej możliwej do wytworzenia w odnawialnych źródłach energii, według wzoru:

infoRgrafika

 

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Eozeekw

– ilość energii elektrycznej możliwej do wytworzenia w odnawialnych źródłach energii stanowiącą ekwiwalent wytworzonego biogazu rolniczego wprowadzonego do sieci dystrybucyjnej gazowej [MJ],

n

– ilość partii biogazu rolniczego wprowadzonego do sieci dystrybucyjnej gazowej,

m

– oznaczenie kolejnej partii biogazu rolniczego wprowadzonego do sieci dystrybucyjnej gazowej,

Mbri

– ilość biogazu rolniczego wprowadzonego do sieci dystrybucyjnej gazowej w poszczególnych partiach [m3], o określonej wartości opałowej zmierzonej za pomocą urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego,

ri

– rzeczywistą wartość opałową poszczególnej partii biogazu rolniczego wprowadzonego do sieci dystrybucyjnej gazowej [MJ/m3],

η

– referencyjną wartość sprawności dla wytwarzania rozdzielonego energii elektrycznej w jednostce zużywającej biogaz rolniczy (η= 52,5%).

§ 8.
1. Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej gazowej instalacji wytwarzania biogazu rolniczego następuje po spełnieniu przez przedsiębiorstwo energetyczne, zajmujące się wytwarzaniem biogazu rolniczego, warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej gazowej, określonych przez operatora systemu dystrybucyjnego.

2. W przypadku gdy wniosek o określenie warunków przyłączenia nie spełnia wymogów określonych w art. 7 ust. 3b ustawy i w § 9, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją paliw gazowych w terminie 7 dni od daty wpłynięcia wniosku wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie nie krótszym niż 21 dni. Jeżeli wniosek nie zostanie uzupełniony w wyznaczonym terminie, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją paliw gazowych pozostawia go bez rozpatrzenia.

3. Wzór wniosku o określenie warunków przyłączenia ustala oraz udostępnia w swojej siedzibie i na swojej stronie internetowej przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją paliw gazowych.

§ 9.
Wniosek o określenie warunków przyłączenia oprócz wymagań określonych w art. 7 ust. 3b ustawy powinien zawierać:

1) określenie:

a) prognozy zmienności parametrów jakościowych biogazu rolniczego,

b) parametrów jakościowych biogazu rolniczego, o których mowa w § 3,

c) terminu rozpoczęcia dostarczania biogazu rolniczego do sieci dystrybucyjnej gazowej,

d) mocy przyłączeniowej;

2) informację o:

a) przewidywanej ilości biogazu rolniczego wprowadzonego do sieci dystrybucyjnej gazowej w roku, w którym nastąpiło przyłączenie do sieci dystrybucyjnej gazowej, oraz w dwóch kolejnych latach,

b) maksymalnym i minimalnym ciśnieniu w punkcie wejścia do sieci dystrybucyjnej gazowej;

3) projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub na mapie jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z zaznaczonymi przyłączanymi instalacjami wytwarzania biogazu rolniczego.

§ 10.
Warunki przyłączenia określają w szczególności:

1) miejsce przyłączenia instalacji wytwarzania biogazu rolniczego oraz parametry techniczne tej instalacji;

2) zakres niezbędnych zmian w sieci związanych z przyłączeniem instalacji wytwarzania biogazu rolniczego do sieci dystrybucyjnej gazowej;

3) parametry techniczne przyłącza do sieci dystrybucyjnej gazowej;

4) minimalne i maksymalne ciśnienie dostarczania biogazu rolniczego;

5) wymagania dotyczące urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego oraz miejsce jego zainstalowania;

6) moc przyłączeniową;

7) charakterystykę dostarczania biogazu rolniczego, w tym minimalne i maksymalne godzinowe, dobowe oraz roczne ilości jego dostarczania i odbioru;

8) miejsce podziału między siecią lub instalacją, do której tytuł prawny ma przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją paliw gazowych, oraz siecią lub instalacją, do której tytuł prawny ma przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem biogazu rolniczego;

9) wymagania dotyczące wyposażenia stacji gazowej i urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego oraz rodzaju tego urządzenia, a także telemetrii i warunków technicznych ochrony przeciwkorozyjnej.

§ 11.
1. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją paliw gazowych wydaje warunki przyłączenia w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o określenie warunków przyłączenia.

2. W przypadku gdy wydanie warunków przyłączenia uzależnione jest od uzyskania warunków przyłączenia od innego przedsiębiorstwa energetycznego, terminy, o których mowa w ust. 1, przedłuża się o okres niezbędny do uzyskania warunków od innego przedsiębiorstwa energetycznego.

3. Przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1, informuje niezwłocznie wnioskodawcę o konieczności uzyskania warunków przyłączenia od innego przedsiębiorstwa energetycznego i terminie ich wydania.

4. Przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1, informuje niezwłocznie wnioskodawcę o innym terminie wydania warunków przyłączenia, w przypadku gdy nie może być dotrzymany termin, o którym mowa w ust. 1.

§ 12.
1. W przypadku odmowy wydania warunków przyłączenia z powodu braku warunków technicznych lub ekonomicznych, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych informuje niezwłocznie wnioskodawcę o odmowie ich wydania.

2. Na żądanie wnioskodawcy, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych przedstawia informacje o działaniach, jakie muszą być podjęte w zakresie rozbudowy sieci, aby nastąpiło przyłączenie do sieci.

§ 13.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki: wz. M. Kasprzak

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 6 maja 2011 r. pod numerem 2011/0217/PL zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530 oraz z 2011 r. Nr 94, poz. 551 i Nr 135, poz. 789.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Izabella Żyglicka i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni spółka komandytowa

Nowoczesna firma prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama