| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 17 listopada 2011 r.

w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego”, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia

Na podstawie art. 4 ust. 2 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 Ustanawia się odznakę honorową „Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego”, zwaną dalej „odznaką”.
§ 2.
 1. Odznaka jest zaszczytnym honorowym wyróżnieniem i może być nadawana pracownikom przemysłu naftowego i gazowniczego, członkom organizacji zawodowych i społecznych oraz innym osobom fizycznym, w tym cudzoziemcom, oraz organizacjom lub instytucjom mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, w uznaniu ich zasług dla rozwoju przemysłu naftowego i gazowniczego, zwłaszcza w zakresie prowadzonych prac badawczych oraz we wdrażaniu najnowszych osiągnięć techniki.

2. Odznaka może być nadana tej samej osobie, organizacji lub instytucji tylko raz.

§ 3.
 Minister właściwy do spraw gospodarki nadaje odznakę z własnej inicjatywy lub na wniosek:

1) ministra lub kierownika urzędu centralnego;

2) kierownika jednostki organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki;

3) terenowego organu administracji rządowej albo organu samorządu terytorialnego;

4) organu statutowego organizacji zawodowej lub społecznej działającej na rzecz przemysłu naftowego i gazowniczego – w odniesieniu do pracowników i działaczy tej organizacji.

§ 4.
 1. Wniosek o nadanie odznaki powinien zawierać dane osobowe – w przypadku osoby fizycznej, albo nazwę, adres i siedzibę – w przypadku organizacji lub instytucji, oraz informacje o osiągnięciach uzasadniających nadanie odznaki.

2. Wzór wniosku o nadanie odznaki:

1) osobie fizycznej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) organizacji lub instytucji określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Wniosek o nadanie odznaki przedstawia się ministrowi właściwemu do spraw gospodarki nie później niż na dwa miesiące przed przewidywanym przez wnioskodawcę terminem jej wręczenia.

§ 5.
 1. Odznakę stanowi okrągły, metalowy, srebrzony i patynowany medal o średnicy 40 mm, z uszkiem i kółkiem do zawieszenia. Na stronie licowej, okolonej wypukłym, majuskułowym napisem „ZASŁUŻONY DLA PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO”, widnieje pośrodku symboliczny, wklęsły zarys spękanego górotworu z przechodzącym przez niego pionowo przewodem wiertniczym zakończonym świdrem wiertniczym. Z lewej strony przewodu umieszczony jest wypukły wizerunek popiersia Ignacego Łukasiewicza. Z prawej strony przewodu wiertniczego umieszczony jest wizerunek lampy naftowej. Na stronie odwrotnej widnieje pośrodku wypukły monogram z liter „RP”, poniżej którego umieszczany jest numer kolejny nadanej odznaki.

2. Medal, o którym mowa w ust. 1, zawieszony jest na wstążce z rypsu jedwabnego o szerokości 38 mm w kolorze zielonym, z dwoma czarnymi paskami o szerokości 6 mm w odległości 8 mm od krawędzi, rozdzielonymi paskiem o szerokości 10 mm w kolorze żółtym. Wstążka górą przeciągnięta jest przez podłużny otwór w metalowej listewce srebrzonej i patynowanej o wysokości 12 mm i szerokości 40 mm, z wypukłym przedstawieniem dwóch, połączonych pośrodku stylizowanych gałązek wawrzynu; na odwrocie listewki zamocowane jest zapięcie.

3. Wzór odznaki określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 6.
 1. Odznakę wręcza minister właściwy do spraw gospodarki lub osoba przez niego upoważniona.

2. Osoba fizyczna wyróżniona odznaką otrzymuje nieodpłatnie nadaną jej odznakę wraz z dyplomem stwierdzającym jej nadanie.

3. Odznakę nosi się na lewej stronie piersi, po orderach i odznaczeniach państwowych.

4. Organizacja lub instytucja wyróżniona odznaką otrzymuje nieodpłatnie nadaną jej odznakę wraz z dyplomem stwierdzającym jej nadanie.

5. Wzór dyplomu, o którym mowa w ust. 2 i 4, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

6. W razie zgubienia albo zniszczenia odznaki lub dyplomu stwierdzającego jej nadanie wydaje się wtórny egzemplarz za zwrotem kosztów.

§ 7.
 Ewidencję osób wyróżnionych odznaką prowadzi minister właściwy do spraw gospodarki.
§ 8.
 Koszty związane z nadawaniem odznaki są pokrywane z budżetu państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki.
§ 9.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753.

Załącznik 1. [WZÓR WNIOSKU O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ "ZASŁUŻONY DLA PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO" OSOBIE FIZYCZNEJ]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 17 listopada 2011 r. (poz. 1512)

Załącznik nr 1

WZÓR WNIOSKU O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ „ZASŁUŻONY DLA PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO” OSOBIE FIZYCZNEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR WNIOSKU O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ "ZASŁUŻONY DLA PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO" ORGANIZACJI LUB INSTYTUCJI]

Załącznik nr 2

WZÓR WNIOSKU O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ „ZASŁUŻONY DLA PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO” ORGANIZACJI LUB INSTYTUCJI

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR ODZNAKI HONOROWEJ "ZASŁUŻONY DLA PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO"]

Załącznik nr 3

WZÓR ODZNAKI HONOROWEJ „ZASŁUŻONY DLA PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO”

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

STRONA LICOWA

Skala 1:1

STRONA ODWROTNA

Skala 1:1

 

Załącznik 4. [WZÓR DYPLOMU STWIERDZAJĄCEGO NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ "ZASŁUŻONY DLA PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO"]

Załącznik nr 4

WZÓR DYPLOMU STWIERDZAJĄCEGO NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ „ZASŁUŻONY DLA PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO”

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Nowicki

Członek Zarządu Sembox Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »