| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 4 lipca 2012 r.

w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) kryteria zaliczania zbiorów bibliotek do narodowego zasobu bibliotecznego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, zwanego dalej „narodowym zasobem”;

2) wykaz bibliotek, które posiadają zbiory zaliczane do narodowego zasobu;

3) organizację narodowego zasobu;

4) zasady i zakres szczególnej ochrony narodowego zasobu.

§ 2.
Do narodowego zasobu są zaliczane zbiory biblioteki mające wyjątkową wartość i znaczenie dla dziedzictwa narodowego, które są unikatowe i spełniają co najmniej jedno z następujących kryteriów:

1) posiadają wartość historyczną;

2) posiadają wartość dla nauki;

3) posiadają wartość dla kultury;

4) posiadają wartość artystyczną.

§ 3.
Wykaz bibliotek, które posiadają zbiory zaliczane do narodowego zasobu, określa załącznik do rozporządzenia.
§ 4.
W przypadku gdy zbiory biblioteki tylko w części są zaliczane do narodowego zasobu, część tę wyodrębnia się ze zbiorów biblioteki.
§ 5.
Narodowy zasób dzieli się na następujące kategorie:

1) rysunki wykonane dowolną techniką i na dowolnym materiale, których wartość wynosi:

a) 12 000 zł albo więcej,

b) mniej niż 12 000 zł;

2) grafiki i matryce do ich wykonania oraz plakaty, których wartość wynosi:

a) 16 000 zł albo więcej,

b) mniej niż 16 000 zł;

3) fotografie, filmy oraz ich negatywy, których wartość wynosi:

a) 6000 zł albo więcej,

b) mniej niż 6000 zł;

4) rękopisy, których wartość wynosi:

a) 4000 zł albo więcej,

b) mniej niż 4000 zł;

5) publikacje, których wartość wynosi:

a) 6000 zł albo więcej,

b) mniej niż 6000 zł;

6) kolekcje biblioteczne, których wartość wynosi:

a) 16 000 zł albo więcej,

b) mniej niż 16 000 zł;

7) inne materiały biblioteczne, niewymienione w pkt 1–6, których wartość wynosi:

a) 16 000 zł albo więcej,

b) mniej niż 16 000 zł.

§ 6.
1. Zbiór zaliczany do narodowego zasobu jest ujęty w ewidencji elektronicznej.

2. Do prowadzenia ewidencji elektronicznej stosuje się przepisy dotyczące szczegółowej i sumarycznej ewidencji wpływów oraz szczegółowej i sumarycznej ewidencji ubytków, określone w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. Nr 205, poz. 1283).

§ 7.
1. Biblioteka, która posiada zbiory zaliczane do narodowego zasobu, sporządza plan ochrony zbiorów zaliczanych do narodowego zasobu.

2. Plan ochrony zbiorów zaliczanych do narodowego zasobu zawiera określenie:

1) ewentualnych zagrożeń zasobu oraz ocenę ryzyka ich wystąpienia;

2) zadań i obowiązków osób realizujących w danej jednostce organizacyjnej zadania z zakresu ochrony zbiorów zaliczanych do narodowego zasobu;

3) zasobów ludzkich i technicznych oraz środków, niezbędnych do ochrony zbiorów zaliczanych do narodowego zasobu;

4) organizacji ochrony przed zagrożeniami charakterystycznymi dla danego regionu kraju i obiektu lub grupy obiektów, w tym obiektu zabytkowego, w którym są gromadzone zbiory zaliczane do narodowego zasobu;

5) wewnętrznych procedur realizacji zadań z zakresu ochrony zbiorów zaliczanych do narodowego zasobu;

6) działań na wypadek wystąpienia zagrożenia zbiorów zaliczanych do narodowego zasobu albo sytuacji kryzysowych, w tym:

a) sposobu monitorowania zagrożeń,

b) trybu uruchamiania zasobów i środków, o których mowa w pkt 3,

c) procedur reagowania, określających sposób realizacji działań,

d) współdziałania między podmiotami realizującymi działania, w tym ich łączności;

7) organizacji systemu monitorowania zagrożeń oraz ostrzegania i alarmowania o zagrożeniu;

8) organizacji ewakuacji osób i ewakuacji całości albo przemieszczenia narażonej na uszkodzenia lub zniszczenie części zbiorów zaliczanych do narodowego zasobu z obszarów zagrożonych;

9) sposobu oraz trybu oceniania i dokumentowania strat poniesionych w zbiorach zaliczonych do narodowego zasobu w wyniku wystąpienia zagrożenia albo sytuacji kryzysowej.

3. Do planu ochrony zbiorów zaliczanych do narodowego zasobu dołącza się wykaz umów i porozumień związanych z realizacją zadań oraz działań określonych w planie ochrony zbiorów zaliczanych do narodowego zasobu.

4. Plan ochrony zbiorów zaliczanych do narodowego zasobu podlega wdrożeniu i corocznej aktualizacji, wykonywanej do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

§ 8.
Narodowy zasób podlega szczególnej ochronie polegającej na zapewnieniu bezpiecznych dla danego rodzaju materiałów bibliotecznych warunków w zakresie:

1) przechowywania,

2) kopiowania i utrwalania na informatycznych nośnikach danych,

3) udostępniania w celach naukowych albo ekspozycyjnych

– które nie spowodują pogorszenia stanu ich zachowania lub uniemożliwią ich zniszczenie lub kradzież.

§ 9.
Środki na wprowadzenie oraz utrzymanie szczególnej ochrony, określonej w § 7 ust. 1 i § 8, zapewnia organizator biblioteki, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.
§ 10.
Biblioteka, której zbiory są zaliczane do narodowego zasobu w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, dokona czynności, o których mowa w:

1) § 4–6, w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r.;

2) § 7 ust. 1 i § 8, w terminie roku od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.3)

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: B. Zdrojewski

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 129, poz. 1440, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 207, poz. 1230.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury i sztuki z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu bibliotek, których zbiory tworzą narodowy zasób biblioteczny, określenia organizacji tego zasobu oraz zasad i zakresu jego szczególnej ochrony (Dz. U. Nr 146, poz. 955 oraz z 2009 r. Nr 44, poz. 356), które utraciło moc z dniem 2 lipca 2012 r. na podstawie art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 207, poz. 1230).

Załącznik 1. [WYKAZ BIBLIOTEK, KTÓRE POSIADAJĄ ZBIORY ZALICZANE DO NARODOWEGO ZASOBU BIBLIOTECZNEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 4 lipca 2012 r. (poz. 797)

WYKAZ BIBLIOTEK, KTÓRE POSIADAJĄ ZBIORY ZALICZANE DO NARODOWEGO ZASOBU BIBLIOTECZNEGO

1) Biblioteka Jagiellońska w Krakowie

2) Biblioteka Narodowa w Warszawie

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Michał Szypniewski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »