| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 31 stycznia 2013 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. Nr 251, poz. 2511), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. Nr 272, poz. 2693);

2) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. Nr 135, poz. 1138);

3) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. Nr 155, poz. 1300);

4) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 maja 2006 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. Nr 89, poz. 618);

5) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. Nr 130, poz. 908);

6) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. Nr 150, poz. 1064);

7) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 września 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. Nr 169, poz. 1044);

8) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. Nr 180, poz. 1400);

9) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. Nr 244, poz. 1628);

10) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. poz. 164).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. Nr 272, poz. 2693), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.”;

2) § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. Nr 135, poz. 1138), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2005 r.”;

3) § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. Nr 155, poz. 1300), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2005 r.”;

4) § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 maja 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. Nr 89, poz. 618), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2006 r.”;

5) § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. Nr 130, poz. 908), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

6) § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. Nr 150, poz. 1064), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2007 r.”;

7) § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 września 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. Nr 169, poz. 1044), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2008 r.”;

8) § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. Nr 180, poz. 1400), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 października 2009 r.”;

9) § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. Nr 244, poz. 1628), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.”;

10) § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. poz. 164), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2012 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. f, który wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2012 r.”.

Minister Finansów: wz. J. Cichoń

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 31 stycznia 2013 r. (poz. 564)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
1)

z dnia 18 listopada 2004 r.

w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.3) Czynności przewidziane przepisami prawa celnego, w zależności od rodzaju towarów, mogą być dokonywane we wszystkich urzędach celnych, z zastrzeżeniem § 3 i 3a.

§ 2. Wykaz urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Towary, co do których składany jest wniosek o refundację wywozową, mogą być zgłaszane do procedury wywozu w urzędach celnych, określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się do towarów umieszczanych w magazynach żywności oraz podmiotów korzystających z procedury przewidzianej w art. 37 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/1999/WE z dnia 15 kwietnia 1999 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych na produkty rolne (Dz. Urz. WE L nr 102 z 17.04.1999), ostatnio zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 671/2004/WE z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 800/1999 z tytułu przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej (Dz. Urz. WE L nr 105 z 14.04.2004).

§ 3a.4) Wykaz urzędów celnych właściwych dla tranzytu wspólnotowego ropy naftowej i gazu realizowanego za pomocą stałych urządzeń przesyłowych określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. Nr 82, poz. 746).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia5).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 18 listopada 2004 r.

Załącznik nr 16)

WYKAZ URZĘDÓW CELNYCH, W KTÓRYCH SĄ DOKONYWANE CZYNNOŚCI PRZEWIDZIANE PRZEPISAMI PRAWA CELNEGO W ZALEŻNOŚCI OD PROCEDUR CELNYCH

Objaśnienia:

Podane w rubryce 4 rodzaje procedur celnych oznaczone zostały następującymi cyframi:

– „1” – dopuszczenie do obrotu,

– „2” – tranzyt,

– „3” – skład celny,

– „4” – uszlachetnianie czynne,

– „5” – przetwarzanie pod kontrolą celną,

– „6” – odprawa czasowa,

– „7” – uszlachetnianie bierne,

– „8” – wywóz.

Lp.

Izba
Urząd
Oddział

Kod
identyfikacyjny
Izby
Urzędu
Oddziału

Procedury celne

Uwagi

1

2

3

4

5

I

Izba Celna w Białej Podlaskiej

300000

 

 

1

Urząd Celny w Białej Podlaskiej

301000

 

 

a

Oddział Celny w Białej Podlaskiej

301010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b

Oddział Celny w Małaszewiczach

301020

1,2,3,4,5,6,7,8

 

c

Oddział Celny w Kowalewie

301030

1,2,3,4,5,6,7,8

 

d

Oddział Celny w Koroszczynie

301040

1,2,3,6,8

procedura wywozu dotyczy wyłącznie żywych zwierząt, świeżych i żywych roślin, owoców i warzyw, innych towarów łatwo psujących się oraz towarów wywożonych przez podróżnych

e

Oddział Celny w Terespolu

301050

1,2,6,8

towary przywożone i wywożone wyłącznie przez podróżnych

f

Oddział Celny Drogowy w Terespolu

301060

1,2,6,8

towary przywożone i wywożone wyłącznie przez podróżnych

g

Oddział Celny w Sławatyczach

301070

1,2,6,8

towary przywożone i wywożone wyłącznie przez podróżnych

27)

Urząd Celny w Lublinie

302000

 

 

a

Oddział Celny w Lublinie

302010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b

Oddział Celny w Puławach

302020

1,2,3,4,5,6,7,8

 

 

1

2

3

4

5

c

Oddział Celny w Chełmie

302040

1,2,3,4,5,6,7,8

 

d

Oddział Celny w Dorohusku

302050

1,2,3,4,5,6,7,8

 

e

Oddział Celny Drogowy w Dorohusku

302060

1,2,6,8

procedura dopuszczenia do obrotu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub w formie innej czynności niż zgłoszenie pisemne, ustne albo zgłoszenie z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych, towarów powrotnie przywożonych z zastosowaniem karnetu ATA oraz paliwa wwożonego w niestandardowym zbiorniku pojazdu samochodowego, pojemnika specjalnego przeznaczenia lub motocykla; procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub w formie innej czynności niż zgłoszenie pisemne, ustne albo zgłoszenie z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych, towarów, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro, żywych zwierząt, świeżych i żywych roślin, owoców i warzyw, innych towarów łatwo psujących się oraz towarów wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA

37)

Urząd Celny w Zamościu

303000

 

 

a

Oddział Celny w Zamościu

303010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b

Oddział Celny w Hrebennem

303020

1,2,6,8

procedura dopuszczenia do obrotu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub w formie innej czynności niż zgłoszenie pisemne, ustne albo zgłoszenie z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych, towarów powrotnie przywożonych z zastosowaniem karnetu ATA oraz paliwa wwożonego w niestandardowym zbiorniku pojazdu samochodowego, pojemnika specjalnego przeznaczenia lub motocykla; procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub w formie innej czynności niż zgłoszenie pisemne, ustne albo zgłoszenie z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych, towarów, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro, żywych zwierząt, innych towarów łatwo psujących się oraz towarów wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA

c

Oddział Celny w Hrubieszowie

303030

1,2,3,4,5,6,7,8

 

d

Oddział Celny w Zosinie

303040

1,2,6,8

towary przywożone i wywożone wyłącznie przez podróżnych

e

Oddział Celny w Tomaszowie Lubelskim

303080

1,2,3,4,5,6,7,8

 

f8)

(uchylona)

 

 

 

II

Izba Celna w Białymstoku

310000

 

 

1

Urząd Celny w Białymstoku

311000

 

 

a

Oddział Celny w Białymstoku

311010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b

Oddział Celny Kolejowy w Kuźnicy

311020

1,2,3,4,5,6,7,8

 

c9)

Oddział Celny Drogowy w Kuźnicy

311030

1,2,6,8

procedura dopuszczenia do obrotu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub w formie innej czynności niż zgłoszenie pisemne, ustne albo zgłoszenie z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych, towarów powrotnie przywożonych z zastosowaniem karnetu ATA oraz paliwa wwożonego w niestandardowym zbiorniku pojazdu samochodowego, pojemnika specjalnego przeznaczenia lub motocykla; procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub w formie innej czynności niż

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

zgłoszenie pisemne, ustne albo zgłoszenie z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych, towarów, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro, żywych zwierząt, świeżych i żywych roślin, owoców i warzyw, innych towarów łatwo psujących się oraz towarów wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA

d10)

(uchylona)

 

 

 

e

Oddział Celny w Siemianówce

311050

1,2,3,4,5,6,7,8

 

f

Oddział Celny w Połowcach

311060

1,2,6,8

towary przywożone i wywożone wyłącznie przez podróżnych

g11)

Oddział Celny w Bobrownikach

311070

1,2,6,8

procedura dopuszczenia do obrotu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub w formie innej czynności niż zgłoszenie pisemne, ustne albo zgłoszenie z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych, towarów powrotnie przywożonych z zastosowaniem karnetu ATA oraz paliwa wwożonego w niestandardowym zbiorniku pojazdu samochodowego, pojemnika specjalnego przeznaczenia lub motocykla; procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub w formie innej czynności niż zgłoszenie pisemne, ustne albo zgłoszenie z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych, towarów, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro oraz towarów wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA

2

Urząd Celny w Łomży

312000

 

 

a

Oddział Celny w Łomży

312010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

3

Urząd Celny w Suwałkach

313000

 

 

a

Oddział Celny w Suwałkach

313010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b

Oddział Celny w Augustowie

313020

1,2,3,4,5,6,7,8

 

 

1

2

3

4

5

III

Izba Celna w Gdyni

320000

 

 

1

Urząd Celny w Gdyni

321000

 

 

a

Oddział Celny „Basen V” w Gdyni

321010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b12)

(uchylona)

 

 

 

c

Oddział Celny „Baza Kontenerowa” w Gdyni

321030

1,2,3,4,5,6,7,8

towary przywożone i wywożone wyłącznie w transporcie morskim

d13)

(uchylona)

 

 

 

e

Oddział Celny „Basen IV” w Gdyni

321050

1,2,3,4,5,6,7,8

 

f

Oddział Celny we Władysławowie

321060

1,2,3,4,5,6,7,8

 

g14)

Oddział Celny „Nabrzeże Bułgarskie” w Gdyni

321070

1,2,3,4,5,6,7,8

towary przywożone i wywożone wyłącznie w transporcie morskim

2

Urząd Celny w Gdańsku

322000

 

 

a

Oddział Celny „Opłotki” w Gdańsku

322010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b

Oddział Celny „Nabrzeże Wiślane” w Gdańsku

322020

1,2,3,4,5,6,7,8

 

c

Oddział Celny „Basen im. Władysława IV” w Gdańsku

322030

1,2,3,4,5,6,7,8

 

d15)

(uchylona)

 

 

 

e

Oddział Celny Port Lotniczy Gdańsk-Rębiechowo

322050

1,2,3,4,5,6,7,8

 

f16)

Oddział Celny w Tczewie

322060

1,2,3,4,5,6,7,8

 

g

Oddział Celny w Kwidzynie

322070

1,2,3,4,5,6,7,8

 

h17)

Oddział Celny „Terminal Kontenerowy” w Gdańsku

322080

1,2,3,4,5,6,7,8

 

i18)

Oddział Celny Pocztowy w Pruszczu Gdańskim

322090

1,2,3,4,5,6,7,8

towary przywożone i wywożone wyłącznie w obrocie pocztowym

 

1

2

3

4

5

3

Urząd Celny w Słupsku

323000

 

 

a

Oddział Celny w Słupsku

323010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b

Oddział Celny w Chojnicach

323020

1,2,3,4,5,6,7,8

 

c19)

(uchylona)

 

 

 

IV

Izba Celna w Katowicach

330000

 

 

1

Urząd Celny w Katowicach

331000

 

 

a20)

Oddział Celny w Chorzowie

331010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b

Oddział Celny w Tychach

331020

1,2,3,4,5,6,7,8

 

c21)

Oddział Celny w Sławkowie

331030

1,2,3,4,5,6,7,8

 

d22)

Oddział Celny Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice

331040

1,2,3,4,5,6,7,8

towary przywożone i wywożone wyłącznie w transporcie lotniczym

223)

Urząd Celny w Rybniku

332000

 

 

a

Oddział Celny w Gliwicach

332010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b24)

(uchylona)

 

 

 

c

Oddział Celny w Raciborzu

332030

1,2,3,4,5,6,7,8

 

d25)

Oddział Celny Pocztowy w Zabrzu

332040

1,2,3,4,5,6,7,8

towary przywożone i wywożone wyłącznie w obrocie pocztowym

3

Urząd Celny w Częstochowie

333000

 

 

a

Oddział Celny w Częstochowie

333010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

426)

(uchylony)

 

 

 

5

Urząd Celny w Bielsku-Białej

335000

 

 

a

Oddział Celny w Czechowicach-Dziedzicach

335010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b

Oddział Celny w Żywcu

335020

1,2,3,4,5,6,7,8

 

c27)

Oddział Celny w Cieszynie

335030

1,2,3,4,5,6,7,8

 

IVa28)

Izba Celna w Kielcach

340000

 

 

1

Urząd Celny w Kielcach

341000

 

 

a

Oddział Celny w Kielcach

341010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b

Oddział Celny w Starachowicach

341020

1,2,3,4,5,6,7,8

 

c

Oddział Celny w Sandomierzu

341030

1,2,3,4,5,6,7,8

 

 

1

2

3

4

5

V

Izba Celna w Krakowie

350000

 

 

1

Urząd Celny w Krakowie

351000

 

 

a

Oddział Celny I w Krakowie

351010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b

Oddział Celny II w Krakowie

351020

1,2,3,4,5,6,7,8

 

c29)

Oddział Celny Port Lotniczy Kraków-Balice

351030

1,2,3,4,5,6,7,8

towary przywożone i wywożone wyłącznie w transporcie lotniczym

2

Urząd Celny w Nowym Targu

352000

 

 

a30)

Oddział Celny w Chyżnem

352010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b

Oddział Celny w Andrychowie

352020

1,2,3,4,5,6,7,8

 

3

Urząd Celny w Nowym Sączu

353000

 

 

a

Oddział Celny w Nowym Sączu

353010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b31)

(uchylona)

 

 

 

c

Oddział Celny w Tarnowie

353030

1,2,3,4,5,6,7,8

 

432)

(uchylony)

 

 

 

VI

Izba Celna w Łodzi

360000

 

 

1

Urząd Celny I w Łodzi

361000

 

 

a

Oddział Celny I w Łodzi

361010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b33)

(uchylona)

 

 

 

c

Oddział Celny w Sieradzu

361030

1,2,3,4,5,6,7,8

 

2

Urząd Celny II w Łodzi

362000

 

 

a

Oddział Celny II w Łodzi

362010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b34)

(uchylona)

 

 

 

c

Oddział Celny w Kutnie

362030

1,2,3,4,5,6,7,8

 

d35)

Oddział Celny Port Lotniczy Łódź-Lublinek

362040

1,2,3,4,5,6,7,8

 

3

Urząd Celny w Piotrkowie Trybunalskim

363000

 

 

a

Oddział Celny w Piotrkowie Trybunalskim

363010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

VII

Izba Celna w Olsztynie

370000

 

 

1

Urząd Celny w Olsztynie

371000

 

 

a

Oddział Celny w Olsztynie

371010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b

Oddział Celny w Korszach

371020

1,2,3,4,5,6,7,8

 

 

1

2

3

4

5

c

Oddział Celny w Bezledach

371030

1,2,3,4,5,6,7,8

procedura wywozu dotyczy wyłącznie żywych zwierząt, świeżych i żywych roślin, owoców i warzyw, innych towarów łatwo psujących się oraz towarów wywożonych przez podróżnych

d

Oddział Celny w Bartoszycach

371040

1,2,3,4,5,6,7,8

 

e

Oddział Celny w Ełku

371050

1,2,3,4,5,6,7,8

 

f

Oddział Celny w Gołdapi

371060

1,2,3,4,5,6,7,8

procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów wywożonych przez podróżnych

2

Urząd Celny w Elblągu

372000

 

 

a

Oddział Celny w Elblągu

372010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b

Oddział Celny w Braniewie

372020

1,2,3,4,5,6,7,8

 

c

Oddział Celny w Gronowie

372030

1,2,3,4,5,6,7,8

procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów wywożonych przez podróżnych

d

Oddział Celny w Iławie

372040

1,2,3,4,5,6,7,8

 

e36)

Oddział Celny w Grzechotkach

372050

1,2,3,4,5,6,7,8

 

VIII

Izba Celna w Opolu

380000

 

 

1

Urząd Celny w Opolu

381000

 

 

a

Oddział Celny w Opolu

381010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b37)

Oddział Celny w Nysie

381040

1,2,3,4,5,6,7,8

 

c

Oddział Celny w Kędzierzynie-Koźlu

381030

1,2,3,4,5,6,7,8

 

238)

(uchylony)

 

 

 

IX

Izba Celna w Poznaniu

390000

 

 

1

Urząd Celny w Poznaniu

391000

 

 

a

Oddział Celny w Poznaniu

391010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b

Oddział Celny „MTP” w Poznaniu

391020

1,2,3,4,5,6,7,8

wyłącznie towary z przeznaczeniem na imprezy targowe i wystawy oraz towary przywożone i wywożone wyłącznie w obrocie pocztowym

c

Oddział Celny Port Lotniczy Poznań-Ławica

391030

1,2,3,4,5,6,7,8

 

d

Oddział Celny w Gądkach

391040

1,2,3,4,5,6,7,8

 

2

Urząd Celny w Pile

392000

 

 

a

Oddział Celny w Pile

392010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

3

Urząd Celny w Lesznie

393000

 

 

a

Oddział Celny w Lesznie

393010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b

Oddział Celny w Nowym Tomyślu

393020

1,2,3,4,5,6,7,8

 

 

1

2

3

4

5

4

Urząd Celny w Kaliszu

394000

 

 

a

Oddział Celny w Kaliszu

394010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b

Oddział Celny w Koninie

394020

1,2,3,4,5,6,7,8

 

X

Izba Celna w Przemyślu

400000

 

 

1

Urząd Celny w Przemyślu

401000

 

 

a

Oddział Celny w Przemyślu

401010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b

Oddział Celny Kolejowy w Przemyślu

401020

1,2,6,8

 

c39)

Oddział Celny w Medyce

401030

1,2,6,8

procedura dopuszczenia do obrotu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub w formie innej czynności niż zgłoszenie pisemne, ustne albo zgłoszenie z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych, towarów powrotnie przywożonych z zastosowaniem karnetu ATA oraz paliwa wwożonego w niestandardowym zbiorniku pojazdu samochodowego, pojemnika specjalnego przeznaczenia lub motocykla; procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub w formie innej czynności niż zgłoszenie pisemne, ustne albo zgłoszenie z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych, towarów, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro oraz towarów wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA

d

Oddział Celny Medyka-Żurawica

401040

1,2,6,8

 

e

Oddział Celny w Jarosławiu

401050

1,2,3,4,5,6,7,8

 

f40)

Oddział Celny w Korczowej

401060

1,2,6,8

procedura dopuszczenia do obrotu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub w formie innej czynności niż zgłoszenie pisemne, ustne albo zgłoszenie z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

danych, towarów powrotnie przywożonych z zastosowaniem karnetu ATA oraz paliwa wwożonego w niestandardowym zbiorniku pojazdu samochodowego, pojemnika specjalnego przeznaczenia lub motocykla; procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub w formie innej czynności niż zgłoszenie pisemne, ustne albo zgłoszenie z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych, towarów, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro, żywych zwierząt, świeżych i żywych roślin, owoców i warzyw, innych towarów łatwo psujących się oraz towarów wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA

g

Oddział Celny w Werchracie

401070

1,2,6,8

 

2

Urząd Celny w Rzeszowie

402000

 

 

a

Oddział Celny w Rzeszowie

402010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b

Oddział Celny Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka

402020

1,2,3,4,5,6,7,8

 

c41)

(uchylona)

 

 

 

d

Oddział Celny w Dębicy

402040

1,2,3,4,5,6,7,8

 

e42)

Oddział Celny w Stalowej Woli

402050

1,2,3,4,5,6,7,8

 

f42)

Oddział Celny w Mielcu

402060

1,2,3,4,5,6,7,8

 

343)

(uchylony)

 

 

 

4

Urząd Celny w Krośnie

404000

 

 

a

Oddział Celny w Krośnie

404010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b

Oddział Celny w Sanoku

404020

1,2,3,4,5,6,7,8

 

c

Oddział Celny w Krościenku

404030

1,2,6,8

procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów wywożonych w transporcie kolejowym oraz towarów wywożonych przez podróżnych

XI

Izba Celna w Rzepinie

410000

 

 

1

Urząd Celny w Zielonej Górze

411000

 

 

a

Oddział Celny w Zielonej Górze

411010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b

Oddział Celny w Olszynie

411020

1,2,3,4,5,6,7,8

 

 

1

2

3

4

5

2

Urząd Celny w Gorzowie Wielkopolskim

412000

 

 

a

Oddział Celny w Gorzowie Wielkopolskim

412010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b44)

Oddział Celny w Świecku

412020

1,2,3,4,5,6,7,8

 

345)

(uchylony)

 

 

 

XII

Izba Celna w Szczecinie

420000

 

 

146)

Urząd Celny w Szczecinie

421000

 

 

a

Oddział Celny w Szczecinie

421010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b47)

(uchylona)

 

 

 

c

Oddział Celny „Nabrzeże Łasztownia” w Szczecinie

421030

1,2,3,4,5,6,7,8

 

d

Oddział Celny Port Lotniczy Szczecin-Goleniów

421050

1,2,3,4,5,6,7,8

towary przywożone i wywożone wyłącznie w transporcie lotniczym; ograniczenie nie dotyczy miejsc wyznaczonych lub uznanych przez organ celny

e

Oddział Celny w Stargardzie Szczecińskim

421060

1,2,3,4,5,6,7,8

 

f

Oddział Celny w Świnoujściu

421080

1,2,3,4,5,6,7,8

 

g

Oddział Celny w Lubieszynie

421090

1,2,3,4,5,6,7,8

 

2

Urząd Celny w Koszalinie

422000

 

 

a

Oddział Celny w Koszalinie

422010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b

Oddział Celny w Kołobrzegu

422020

1,2,3,4,5,6,7,8

 

c

Oddział Celny w Szczecinku

422030

1,2,3,4,5,6,7,8

 

d48)

(uchylona)

 

 

 

XIII

Izba Celna w Toruniu

430000

 

 

1

Urząd Celny w Bydgoszczy

431000

 

 

a49)

(uchylona)

 

 

 

b

Oddział Celny II w Bydgoszczy

431020

1,2,3,4,5,6,7,8

 

c

Oddział Celny w Inowrocławiu

431030

1,2,3,4,5,6,7,8

 

2

Urząd Celny w Toruniu

432000

 

 

a

Oddział Celny w Toruniu

432010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b50)

(uchylona)

 

 

 

c

Oddział Celny we Włocławku

432030

1,2,3,4,5,6,7,8

 

d

Oddział Celny w Grudziądzu

432040

1,2,3,4,5,6,7,8

 

 

1

2

3

4

5

XIV

Izba Celna w Warszawie

440000

 

 

1

Urząd Celny I w Warszawie

441000

 

 

a

Oddział Celny I Pocztowy w Warszawie

441010

1,2,3,4,5,6,7,8

towary przywożone i wywożone wyłącznie w obrocie pocztowym

b51)

(uchylona)

 

 

 

c

Oddział Celny III w Warszawie

441030

1,2,3,4,5,6,7,8

 

d

Oddział Celny IV w Warszawie

441040

1,2,3,4,5,6,7,8

 

2

Urząd Celny II w Warszawie

442000

 

 

a

Oddział Celny V w Warszawie

442010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b

Oddział Celny VI w Warszawie

442020

1,2,3,4,5,6,7,8

 

c

Oddział Celny VII w Warszawie

442030

1,2,3,4,5,6,7,8

 

d

Oddział Celny w Nowym Dworze Mazowieckim

442040

1,2,3,4,5,6,7,8

 

3

Urząd Celny III „Port Lotniczy” w Warszawie

443000

 

 

a

Oddział Celny Osobowy w Warszawie

443010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b

Oddział Celny Towarowy I w Warszawie

443020

1,2,3,4,5,6,7,8

 

c

Oddział Celny Towarowy II w Warszawie

443030

1,2,3,4,5,6,7,8

 

d

Oddział Celny Towarowy III w Warszawie

443040

1,2,3,4,5,6,7,8

 

e52)

Oddział Celny Port Lotniczy Warszawa-Modlin

443050

1,2,3,4,5,6,7,8

 

4

Urząd Celny w Radomiu

444000

 

 

a

Oddział Celny w Radomiu

444010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b

Oddział Celny w Grójcu

444020

1,2,3,4,5,6,7,8

 

5

Urząd Celny w Pruszkowie

445000

 

 

a

Oddział Celny I w Pruszkowie

445010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b53)

(uchylona)

 

 

 

c

Oddział Celny w Błoniu

445030

1,2,3,4,5,6,7,8

 

d

Oddział Celny w Mszczonowie

445040

1,2,3,4,5,6,7,8

 

e

Oddział Celny w Płocku

445050

1,2,3,4,5,6,7,8

 

6

Urząd Celny w Siedlcach

446000

 

 

a

Oddział Celny w Siedlcach

446010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b

Oddział Celny w Garwolinie

446020

1,2,3,4,5,6,7,8

 

 

1

2

3

4

5

7

Urząd Celny w Ciechanowie

447000

 

 

a

Oddział Celny w Ciechanowie

447010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b

Oddział Celny w Ostrołęce

447020

1,2,3,4,5,6,7,8

 

XV

Izba Celna we Wrocławiu

450000

 

 

1

Urząd Celny we Wrocławiu

451000

 

 

a

Oddział Celny I we Wrocławiu

451010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b

Oddział Celny II we Wrocławiu

451020

1,2,3,4,5,6,7,8

 

c54)

Oddział Celny Towarowy Port Lotniczy Wrocław-Strachowice

451030

1,2,3,4,5,6,7,8

 

d55)

Oddział Celny Osobowy Port Lotniczy Wrocław-Strachowice

451040

1,2,3,4,5,6,7,8

 

2

Urząd Celny w Legnicy

452000

 

 

a

Oddział Celny w Legnicy

452010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b

Oddział Celny w Polkowicach

452020

1,2,3,4,5,6,7,8

 

c56)

Oddział Celny w Żarskiej Wsi

452030

1,2,3,4,5,6,7,8

 

357)

(uchylony)

 

 

 

4

Urząd Celny w Wałbrzychu

454000

 

 

a

Oddział Celny w Wałbrzychu

454010

1,2,3,4,5,6,7,8

 

b58)

(uchylona)

 

 

 

c59)

(uchylona)

 

 

 

 

Załącznik nr 26)

WYKAZ URZĘDÓW CELNYCH, W KTÓRYCH MOGĄ BYĆ ZGŁASZANE DO PROCEDURY WYWOZU TOWARY, CO DO KTÓRYCH SKŁADANY JEST WNIOSEK O REFUNDACJĘ WYWOZOWĄ

Objaśnienia:

Miejsce uznane dla potrzeb załadunku, o którym mowa w rubryce 4, dotyczy miejsca uznanego dla potrzeb załadunku, o którym mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentów stosowanych w obrocie towarami objętymi Wspólną Polityką Rolną oraz zasad postępowania z tymi towarami w zakresie przewidzianym dla organów celnych (Dz. U. Nr 101, poz. 1031 oraz z 2006 r. Nr 78, poz. 544)60).

Podane w rubryce 4 określenie „tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku” nie dotyczy sytuacji, gdy organ celny, pomimo zawiadomienia o zamiarze załadunku towarów, nie przystąpi w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku do czynności wynikających z przepisów prawa celnego. W takim przypadku oddział celny posiada pełny zakres uprawnień dla towarów objętych zawiadomieniem.

Podane w rubryce 4 określenia: „z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia”, „z wyjątkiem zbóż oraz towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia”, „tylko zboża” nie dotyczą objęcia procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku.

Lp.

Izba
Urząd
Oddział

Kod
identyfikacyjny
oddziału

Zakres uprawnień

1

2

3

4

I

IZBA CELNA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

 

 

1

Urząd Celny w Białej Podlaskiej

 

 

a

Oddział Celny w Białej Podlaskiej

301010

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

b61)

Oddział Celny w Małaszewiczach

301020

pełny zakres

c

Oddział Celny w Kowalewie

301030

z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia

d

Oddział Celny w Koroszczynie

301040

pełny zakres

262)

Urząd Celny w Lublinie

 

 

a

Oddział Celny w Lublinie

302010

z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia

b

Oddział Celny w Puławach

302020

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

c

Oddział Celny w Chełmie

302040

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

d

Oddział Celny w Dorohusku

302050

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

e

Oddział Celny Drogowy w Dorohusku

302060

pełny zakres

 

1

2

3

4

362)

Urząd Celny w Zamościu

 

 

a

Oddział Celny w Zamościu

303010

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

b

Oddział Celny w Tomaszowie Lubelskim

303080

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

c63)

(uchylona)

 

 

II

IZBA CELNA W BIAŁYMSTOKU

 

 

1

Urząd Celny w Białymstoku

 

 

a

Oddział Celny w Białymstoku

311010

z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia

b

Oddział Celny Kolejowy w Kuźnicy

311020

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

c

Oddział Celny Drogowy w Kuźnicy

311030

pełny zakres

d64)

Oddział Celny w Siemianówce

311050

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

2

Urząd Celny w Łomży

 

 

a

Oddział Celny w Łomży

312010

z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia

3

Urząd Celny w Suwałkach

 

 

a

Oddział Celny w Suwałkach

313010

z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia

b

Oddział Celny w Augustowie

313020

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

III

IZBA CELNA W GDYNI

 

 

1

Urząd Celny w Gdyni

 

 

a

Oddział Celny „Basen V” w Gdyni

321010

pełny zakres

b65)

(uchylona)

 

 

c

Oddział Celny „Baza Kontenerowa” w Gdyni

321030

pełny zakres

d

Oddział Celny „Basen IV” w Gdyni

321050

z wyjątkiem zbóż oraz towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia

e

Oddział Celny we Władysławowie

321060

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

2

Urząd Celny w Gdańsku

 

 

a

Oddział Celny „Opłotki” w Gdańsku

322010

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

b

Oddział Celny „Nabrzeże Wiślane” w Gdańsku

322020

pełny zakres

c

Oddział Celny „Basen im. Władysława IV” w Gdańsku

322030

pełny zakres

 

1

2

3

4

d66)

(uchylona)

 

 

e67)

Oddział Celny w Tczewie

322060

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

f

Oddział Celny w Kwidzynie

322070

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

g68)

Oddział Celny „Terminal Kontenerowy” w Gdańsku

322080

pełny zakres

3

Urząd Celny w Słupsku

 

 

a

Oddział Celny w Słupsku

323010

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

b

Oddział Celny w Chojnicach

323020

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

IV

IZBA CELNA W KATOWICACH

 

 

1

Urząd Celny w Katowicach

 

 

a69)

Oddział Celny w Chorzowie

331010

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

b

Oddział Celny w Tychach

331020

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

c70)

Oddział Celny w Sławkowie

331030

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

271)

Urząd Celny w Rybniku

 

 

a

Oddział Celny w Gliwicach

332010

z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia

b72)

(uchylona)

 

 

c

Oddział Celny w Raciborzu

332030

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

3

Urząd Celny w Częstochowie

 

 

a

Oddział Celny w Częstochowie

333010

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

473)

(uchylony)

 

 

5

Urząd Celny w Bielsku-Białej

 

 

a

Oddział Celny w Czechowicach-Dziedzicach

335010

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

b

Oddział Celny w Żywcu

335020

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

c74)

Oddział Celny w Cieszynie

335030

z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia

 

1

2

3

4

IVa75)

IZBA CELNA W KIELCACH

 

 

1

Urząd Celny w Kielcach

 

 

a

Oddział Celny w Kielcach

341010

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

b

Oddział Celny w Starachowicach

341020

z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia

c

Oddział Celny w Sandomierzu

341030

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

V

IZBA CELNA W KRAKOWIE

 

 

1

Urząd Celny w Krakowie

 

 

a

Oddział Celny II w Krakowie

351020

z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia

2

Urząd Celny w Nowym Targu

 

 

a76)

Oddział Celny w Chyżnem

352010

z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia

b

Oddział Celny w Andrychowie

352020

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

3

Urząd Celny w Nowym Sączu

 

 

a

Oddział Celny w Nowym Sączu

353010

z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia

b

Oddział Celny w Tarnowie

353030

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

477)

(uchylony)

 

 

VI

IZBA CELNA W ŁODZI

 

 

1

Urząd Celny I w Łodzi

 

 

a

Oddział Celny I w Łodzi

361010

pełny zakres

VII

IZBA CELNA W OLSZTYNIE

 

 

1

Urząd Celny w Olsztynie

 

 

a

Oddział Celny w Olsztynie

371010

pełny zakres

b

Oddział Celny w Korszach

371020

z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia

c

Oddział Celny w Bezledach

371030

pełny zakres

d

Oddział Celny w Bartoszycach

371040

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

e

Oddział Celny w Ełku

371050

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

2

Urząd Celny w Elblągu

 

 

a

Odział Celny w Elblągu

372010

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

b

Oddział Celny w Braniewie

372020

pełny zakres

c

Oddział Celny w Iławie

372040

z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia

 

1

2

3

4

VIII

IZBA CELNA W OPOLU

380000

 

1

Urząd Celny w Opolu

 

 

a

Oddział Celny w Opolu

381010

pełny zakres

b78)

Oddział Celny w Nysie

381040

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

279)

(uchylony)

 

 

IX

IZBA CELNA W POZNANIU

 

 

1

Urząd Celny w Poznaniu

 

 

a

Oddział Celny w Poznaniu

391010

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

b

Oddział Celny w Gądkach

391040

pełny zakres

2

Urząd Celny w Pile

 

 

a

Oddział Celny w Pile

392010

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

3

Urząd Celny w Lesznie

 

 

a

Oddział Celny w Lesznie

393010

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

b

Oddział Celny w Nowym Tomyślu

393020

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

4

Urząd Celny w Kaliszu

 

 

a

Oddział Celny w Kaliszu

394010

pełny zakres

b

Oddział Celny w Koninie

394020

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

X

IZBA CELNA W PRZEMYŚLU

 

 

1

Urząd Celny w Przemyślu

 

 

a

Oddział Celny w Przemyślu

401010

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

b

Oddział Celny Medyka-Żurawica

401040

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

c

Oddział Celny w Jarosławiu

401050

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

d

Oddział Celny w Korczowej

401060

pełny zakres

2

Urząd Celny w Rzeszowie

 

 

a80)

Oddział Celny w Rzeszowie

402010

z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia

b

Oddział Celny w Dębicy

402040

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

c81)

Oddział Celny w Stalowej Woli

402050

z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia

d82)

Oddział Celny w Mielcu

402060

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

 

1

2

3

4

383)

(uchylony)

 

 

4

Urząd Celny w Krośnie

 

 

a

Oddział Celny w Krośnie

404010

pełny zakres

b

Oddział Celny w Sanoku

404020

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

XI

IZBA CELNA W RZEPINIE

 

 

1

Urząd Celny w Zielonej Górze

 

 

a

Oddział Celny w Zielonej Górze

411010

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

b

Oddział Celny w Olszynie

411020

pełny zakres

2

Urząd Celny w Gorzowie Wielkopolskim

 

 

a

Oddział Celny w Gorzowie Wielkopolskim

412010

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

b84)

Oddział Celny w Świecku

412020

pełny zakres

385)

(uchylony)

 

 

XII

IZBA CELNA W SZCZECINIE

 

 

1

Urząd Celny w Szczecinie

 

 

a

Oddział Celny w Szczecinie

421010

pełny zakres

b86)

(uchylona)

 

 

c

Oddział Celny „Nabrzeże Łasztownia” w Szczecinie

421030

pełny zakres

d87)

(uchylona)

 

 

e

Oddział Celny w Stargardzie Szczecińskim

421060

pełny zakres

f88)

(uchylona)

 

 

g

Oddział Celny w Świnoujściu

421080

pełny zakres

h

Oddział Celny w Lubieszynie

421090

pełny zakres

2

Urząd Celny w Koszalinie

 

 

a

Oddział Celny w Koszalinie

422010

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

b

Oddział Celny w Kołobrzegu

422020

pełny zakres

c

Oddział Celny w Szczecinku

422030

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

d89)

(uchylona)

 

 

 

1

2

3

4

XIII

IZBA CELNA W TORUNIU

 

 

1

Urząd Celny w Bydgoszczy

 

 

a

Oddział Celny II w Bydgoszczy

431020

z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia

b

Oddział Celny w Inowrocławiu

431030

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

2

Urząd Celny w Toruniu

 

 

a

Oddział Celny w Toruniu

432010

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

b

Oddział Celny we Włocławku

432030

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

c

Oddział Celny w Grudziądzu

432040

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

XIV

IZBA CELNA W WARSZAWIE

 

 

1

Urząd Celny I w Warszawie

 

 

a

Oddział Celny IV w Warszawie

441040

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

2

Urząd Celny II w Warszawie

 

 

a

Oddział Celny VI w Warszawie

442020

pełny zakres

3

Urząd Celny III „Port Lotniczy” w Warszawie

 

 

a

Oddział Celny Towarowy I w Warszawie

443020

pełny zakres

b

Oddział Celny Towarowy III w Warszawie

443040

pełny zakres

4

Urząd Celny w Radomiu

 

 

a

Oddział Celny w Radomiu

444010

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

b

Oddział Celny w Grójcu

444020

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

5

Urząd Celny w Pruszkowie

 

 

a

Oddział Celny w Błoniu

445030

z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia

b90)

Oddział Celny w Płocku

445050

z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia

6

Urząd Celny w Siedlcach

 

 

a

Oddział Celny w Siedlcach

446010

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

b

Oddział Celny w Garwolinie

446020

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

 

1

2

3

4

7

Urząd Celny w Ciechanowie

 

 

a

Oddział Celny w Ciechanowie

447010

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

b

Oddział Celny w Ostrołęce

447020

z wyjątkiem towarów wymagających mrożenia lub chłodzenia

XV

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU

 

 

1

Urząd Celny we Wrocławiu

 

 

a

Oddział Celny I we Wrocławiu

451010

pełny zakres

2

Urząd Celny w Legnicy

 

 

a

Oddział Celny w Legnicy

452010

pełny zakres

b

Oddział Celny w Polkowicach

452020

tylko objęcie procedurą wywozu w miejscu uznanym dla potrzeb załadunku

c91)

Oddział Celny w Żarskiej Wsi

452030

pełny zakres

392)

(uchylony)

 

 

4

Urząd Celny w Wałbrzychu

 

 

a

Oddział Celny w Wałbrzychu

454010

pełny zakres

b93)

(uchylona)

 

 

 

Załącznik nr 394)

WYKAZ URZĘDÓW CELNYCH WŁAŚCIWYCH DLA TRANZYTU WSPÓLNOTOWEGO ROPY NAFTOWEJ I GAZU REALIZOWANEGO ZA POMOCĄ STAŁYCH URZĄDZEŃ PRZESYŁOWYCH

Lp.

Izba
Urząd
Oddział

Kod 
identyfikacyjny
oddziału

Zakres uprawnień

1

2

3

4

I

IZBA CELNA W BIAŁYMSTOKU

 

 

1

Urząd Celny w Białymstoku

 

 

a95)

Oddział Celny w Siemianówce

311050

procedura tranzytu wspólnotowego ropy naftowej na trasach: Adamowo – Port Północny i Adamowo – Szwedt (Niemcy)

II

IZBA CELNA W GDYNI

 

 

1

Urząd Celny w Gdańsku

 

 

a96)

Oddział Celny „Terminal Kontenerowy” w Gdańsku

322080

procedura tranzytu wspólnotowego ropy naftowej na trasie Port Północny w Gdańsku – Szwedt (Niemcy)

III

IZBA CELNA W WARSZAWIE

 

 

1

Urząd Celny I w Warszawie

 

 

a

Oddział Celny IV w Warszawie

441040

procedura tranzytu wspólnotowego gazu

 

 

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2008 r. Nr 209, poz. 1320 i Nr 215, poz. 1355, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 673, z 2011 r. Nr 106, poz. 622 oraz z 2012 r. poz. 908, 1116 i 1529.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. Nr 130, poz. 908), które weszło w życie z dniem 4 sierpnia 2007 r.

4) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

5) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 25 listopada 2004 r.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. Nr 272, poz. 2693), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. Nr 244, poz. 1628), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

8) Przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. poz. 164), które weszło w życie z dniem 15 lutego 2012 r.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 września 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. Nr 169, poz. 1044), które weszło w życie z dniem 1 października 2008 r.

10) Przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 8.

11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 9.

12) Przez § 1 pkt 1 lit. c tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 8.

13) Przez § 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. Nr 150, poz. 1064), które weszło w życie z dniem 1 września 2007 r.

14) Dodana przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 maja 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. Nr 89, poz. 618), które weszło w życie z dniem 1 czerwca 2006 r.

15) Przez § 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. Nr 180, poz. 1400), które weszło w życie z dniem 31 października 2009 r.

16) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 15.

17) Dodana przez § 1 pkt 1 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 13; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

18) Dodana przez § 1 pkt 1 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 13.

19) Przez § 1 pkt 1 lit. c tiret drugie rozporządzenia, o którym w mowa w odnośniku 8.

20) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 13.

21) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 9.

22) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 15.

23) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 13.

24) Przez § 1 pkt 1 lit. c tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

25) Dodana przez § 1 pkt 1 lit. c tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

26) Przez § 1 pkt 1 lit. a tiret drugie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. Nr 135, poz. 1138), które weszło w życie z dniem 1 sierpnia 2005 r.

27) Dodana przez § 1 pkt 1 lit. a tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 26.

28) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. Nr 155, poz. 1300), które weszło w życie z dniem 1 września 2005 r.

29) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 15.

30) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 8.

31) Przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 26.

32) Przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 28.

33) Przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 14.

34) Przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 14.

35) Dodana przez § 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 15.

36) Dodana przez § 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

37) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. c tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 26.

38) Przez § 1 pkt 1 lit. c tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 26.

39) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. d tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 9.

40) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. d tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 9.

41) Przez § 1 pkt 1 lit. e rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 8.

42) Dodana przez § 1 pkt 1 lit. d tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 26.

43) Przez § 1 pkt 1 lit. d tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 26.

44) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. e tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 26.

45) Przez § 1 pkt 1 lit. e tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 26.

46) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. e tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 9.

47) Przez § 1 pkt 1 lit. e rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

48) Przez § 1 pkt 1 lit. e tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 9.

49) Przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 14.

50) Przez § 1 pkt 1 lit. g rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 26.

51) Przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

52) Dodana przez § 1 pkt 1 lit. f tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 8; wszedł w życie z dniem 1 czerwca 2012 r.

53) Przez § 1 pkt 1 lit. f tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 8; wszedł w życie z dniem 1 czerwca 2012 r.

54) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. f tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

55) Dodana przez § 1 pkt 1 lit. f tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

56) Dodana przez § 1 pkt 1 lit. h tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 26.

57) Przez § 1 pkt 1 lit. h tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 26.

58) Przez § 1 pkt 1 lit. g rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 8.

59) Przez § 1 pkt 1 lit. h tiret czwarte rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 26.

60) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentów stosowanych w obrocie towarami objętymi Wspólną Polityką Rolną oraz zasad postępowania z tymi towarami w zakresie przewidzianym dla organów celnych (Dz. U. Nr 101, poz. 1031 oraz z 2006 r. Nr 78, poz. 544) utraciło moc na podstawie art. 242 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323) z dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie dokumentów stosowanych w obrocie towarami objętymi Wspólną Polityką Rolną oraz szczegółowych warunków i trybu postępowania z tymi towarami, w zakresie przewidzianym dla organów celnych (Dz. U. Nr 73, poz. 469).

61) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

62) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

63) Przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 8.

64) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 8.

65) Przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 8.

66) Przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 15.

67) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 15.

68) Dodana przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 15.

69) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 13.

70) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 9.

71) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 13.

72) Przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

73) Przez § 1 pkt 2 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 26.

74) Dodana przez § 1 pkt 2 lit. a tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 26.

75) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 28.

76) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 8.

77) Przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 28.

78) Dodana przez § 1 pkt 2 lit. c tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 26.

79) Przez § 1 pkt 2 lit. c tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 26.

80) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 13.

81) Dodana przez § 1 pkt 2 lit. d tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 26; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 13.

82) Dodana przez § 1 pkt 2 lit. d tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 26.

83) Przez § 1 pkt 2 lit. d tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 26.

84) Dodana przez § 1 pkt 2 lit. e tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 26.

85) Przez § 1 pkt 2 lit. e tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 26.

86) Przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

87) Przez § 1 pkt 2 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 9.

88) Przez § 1 pkt 2 lit. f rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 26.

89) Przez § 1 pkt 2 lit. b tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 9.

90) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

91) Dodana przez § 1 pkt 2 lit. g tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 26.

92) Przez § 1 pkt 2 lit. g tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 26.

93) Przez § 1 pkt 2 lit. e rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 8.

94) Dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

95) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 8.

96) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 7.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Bartłomiej Samsonowicz

Ekspert serwisu Comperia.pl, specjalizuje się w finansach osobistych i rynku kredytowym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »