| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 10 maja 2013 r.

w sprawie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na wodzie

Na podstawie art. 37a ust. 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) sposób i tryb przeprowadzania szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na wodzie;

2) wzór dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na wodzie;

3) wykaz kwalifikacji z zakresu żeglugi morskiej lub śródlądowej, których posiadanie zwalnia z obowiązku odbycia szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na wodzie.

§ 2.
1. Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa na wodzie, zwane dalej „szkoleniem”, jest przeprowadzane przez armatora jachtu przeznaczonego do najmu, o którym mowa w art. 37a ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, zwanej dalej „ustawą”, lub przez osobę upoważnioną przez armatora.

2. Termin szkolenia wyznacza armator jachtu przeznaczonego do najmu lub osoba przez niego upoważniona.

3. Szkolenie jest przeprowadzane przed terminem wynajęcia jachtu.

§ 3.
1. Podczas szkolenia armator jachtu przeznaczonego do najmu lub osoba przez niego upoważniona zapoznaje prowadzącego jacht z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad bezpieczeństwa na wodzie, w tym z informacjami o drogach wodnych.

2. Szkolenie obejmuje także zagadnienia praktyczne, w tym manewrowanie jachtem przeznaczonym do najmu.

3. Zagadnienia, o których mowa w ust. 2, obejmują w szczególności manewry odejścia od kei i dojścia do kei.

§ 4.
Po przeprowadzeniu szkolenia armator jachtu przeznaczonego do najmu lub osoba przez niego upoważniona wystawia zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na wodzie, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 5.
Wykaz kwalifikacji z zakresu żeglugi morskiej lub śródlądowej, których posiadanie zwalnia z obowiązku odbycia szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na wodzie, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: S. Nowak

 

 

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 846 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 171, poz. 1057, z 2009 r. Nr 98, poz. 818, z 2010 r. Nr 127, poz. 857 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 168, poz. 1003, Nr 171, poz. 1016, Nr 222, poz. 1326 i Nr 227, poz. 1367.

Załącznik 1. [WZÓR - ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA NA WODZIE]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 10 maja 2013 r. (poz. 599)

Załącznik nr 1

WZÓR - ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA NA WODZIE

infoRgrafika

Załącznik 2. [WYKAZ KWALIFIKACJI Z ZAKRESU ŻEGLUGI MORSKIEJ LUB ŚRÓDLĄDOWEJ, KTÓRYCH POSIADANIE ZWALNIA Z OBOWIĄZKU ODBYCIA SZKOLENIA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA NA WODZIE]

Załącznik nr 2

WYKAZ KWALIFIKACJI Z ZAKRESU ŻEGLUGI MORSKIEJ LUB ŚRÓDLĄDOWEJ, KTÓRYCH POSIADANIE ZWALNIA Z OBOWIĄZKU ODBYCIA SZKOLENIA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA NA WODZIE

I. Kwalifikacje z zakresu uprawiania turystyki wodnej:

1) patent żeglarza jachtowego;

2) patent sternika jachtowego;

3) patent jachtowego sternika morskiego;

4) patent jachtowego kapitana żeglugi bałtyckiej;

5) patent jachtowego kapitana żeglugi wielkiej;

6) patent sternika motorowodnego;

7) patent starszego sternika motorowodnego;

8) patent morskiego sternika motorowodnego;

9) patent motorzysty motorowodnego;

10) patent mechanika motorowodnego;

11) patent kapitana motorowodnego żeglugi bałtyckiej;

12) patent kapitana motorowodnego żeglugi wielkiej;

13) patent kapitana motorowodnego;

14) patent kapitana jachtowego;

15) patent motorowodnego sternika morskiego.

II. Kwalifikacje z zakresu żeglugi morskiej:

1) świadectwo młodszego marynarza pokładowego;

2) świadectwo marynarza wachtowego;

3) świadectwo starszego marynarza;

4) świadectwo młodszego motorzysty;

5) świadectwo motorzysty wachtowego;

6) dyplom oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej;

7) dyplom starszego oficera na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000;

8) dyplom starszego oficera na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej;

9) dyplom kapitana na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000;

10) dyplom kapitana żeglugi wielkiej na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej;

11) dyplom oficera wachtowego żeglugi przybrzeżnej;

12) dyplom kapitana żeglugi przybrzeżnej;

13) dyplom szypra 2 klasy żeglugi krajowej;

14) dyplom szypra 1 klasy żeglugi krajowej;

15) dyplom oficera mechanika;

16) dyplom oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW;

17) dyplom drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych od 750 kW do 3000 kW;

18) dyplom drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej;

19) dyplom starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych od 750 kW do 3000 kW;

20) dyplom starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej;

21) świadectwo rybaka rybołówstwa morskiego;

22) świadectwo starszego rybaka rybołówstwa morskiego;

23) dyplom szypra klasy 2 rybołówstwa morskiego;

24) dyplom szypra klasy 1 rybołówstwa morskiego.

III. Kwalifikacje z zakresu żeglugi śródlądowej:

1) świadectwo starszego marynarza żeglugi śródlądowej;

2) świadectwo bosmana żeglugi śródlądowej;

3) świadectwo sternika żeglugi śródlądowej;

4) patent żeglarski przewoźnika żeglugi śródlądowej;

5) patent żeglarski szypra żeglugi śródlądowej;

6) patent żeglarski mechanika żeglugi śródlądowej;

7) patent żeglarski stermotorzysty żeglugi śródlądowej;

8) patent żeglarski kapitana żeglugi śródlądowej klasy A;

9) patent żeglarski kapitana żeglugi śródlądowej klasy B.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »