| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 18 marca 2013 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań, jakie powinno spełniać świadectwo fitosanitarne wydane przez właściwy organ państwa trzeciego

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie wymagań, jakie powinno spełniać świadectwo fitosanitarne wydane przez właściwy organ państwa trzeciego (Dz. U. Nr 57, poz. 498), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinno spełniać świadectwo fitosanitarne wydane przez właściwy organ państwa trzeciego (Dz. U. Nr 86, poz. 534);

2) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinno spełniać świadectwo fitosanitarne wydane przez właściwy organ państwa trzeciego (Dz. U. poz. 1154).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinno spełniać świadectwo fitosanitarne wydane przez właściwy organ państwa trzeciego (Dz. U. Nr 86, poz. 534), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”;

2) § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinno spełniać świadectwo fitosanitarne wydane przez właściwy organ państwa trzeciego (Dz. U. poz. 1154), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. K. Plocke

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie wymagań, jakie powinno spełniać świadectwo fitosanitarne wydane przez właściwy organ państwa trzeciego]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 18 marca 2013 r. (poz. 636)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1)

z dnia 29 marca 2005 r.

w sprawie wymagań, jakie powinno spełniać świadectwo fitosanitarne wydane przez właściwy organ państwa trzeciego2)

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1.4) Określa się wzory świadectwa fitosanitarnego i świadectwa fitosanitarnego w przypadku reeksportu dla roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wymienionych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (Dz. U. Nr 46, poz. 272, z późn. zm.5)) w załączniku nr 5 w części B, wydawanych przez właściwy organ państwa trzeciego, stanowiące odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia.

2. Świadectwa, o których mowa w ust. 1, wypełnia się zgodnie z Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych6).

§ 2.7) Do dnia 31 grudnia 2009 r. mogą być stosowane świadectwa fitosanitarne i świadectwa fitosanitarne w przypadku reeksportu dla roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wymienionych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych w załączniku nr 5 w części B, wydawane przez właściwy organ państwa trzeciego, zgodne ze wzorami stanowiącymi odpowiednio załączniki nr 3 i 4 do rozporządzenia.

§ 3. Świadectwa, o których mowa w § 1 i 2, wystawia się w formie pisemnej.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia8).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 29 marca 2005 r.

Załącznik nr 19)

WZÓR – ŚWIADECTWO FITOSANITARNE

infoRgrafika

Załącznik nr 29)

WZÓR – ŚWIADECTWO FITOSANITARNE W PRZYPADKU REEKSPORTU

infoRgrafika

Załącznik nr 3

WZÓR – ŚWIADECTWO FITOSANITARNE

infoRgrafika

Załącznik nr 4

WZÓR – ŚWIADECTWO FITOSANITARNE W PRZYPADKU REEKSPORTU

infoRgrafika

 

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Przepisy rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Komisji nr 2004/105/WE z dnia 15 października 2004 r. określającej wzory urzędowych świadectw fitosanitarnych lub świadectw fitosanitarnych ponownego wywozu towarzyszących roślinom, produktom roślinnym lub innym produktom z państw trzecich, wymienionych w dyrektywie 2000/29/WE (Dz. Urz. L 319 z 20.10.2004, str. 9).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 20, poz. 106, Nr 31, poz. 206 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 54, poz. 278, Nr 63, poz. 322, Nr 106, poz. 622 i Nr 171, poz. 1016, z 2012 r. poz. 1512 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 455.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinno spełniać świadectwo fitosanitarne wydane przez właściwy organ państwa trzeciego (Dz. U. Nr 86, poz. 534), które weszło w życie z dniem 20 maja 2008 r.

5) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 221, poz. 1443 oraz z 2009 r. Nr 54, poz. 445, Nr 134, poz. 1106 i Nr 214, poz. 1660.

6) Międzynarodowy Standard w zakresie Środków Fitosanitarnych – International Standards for Phytosanitary Measures; Guidelines for phytosanitary certificates, Publication No 12, May 2001.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

8) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 6 kwietnia 2005 r.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinno spełniać świadectwo fitosanitarne wydane przez właściwy organ państwa trzeciego (Dz. U. poz. 1154), które weszło w życie z dniem 31 października 2012 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »