reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 22 stycznia 2014 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz. U. Nr 53, poz. 435), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz. U. Nr 201, poz. 1184);

2) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz. U. poz. 1401).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz. U. Nr 201, poz. 1184), które stanowią:

„§ 2. 1. Do zadań objętych wnioskami o dofinansowanie złożonymi w 2010 r. oraz udzielanych na podstawie tych wniosków dotacji celowych z budżetu państwa stosuje się przepisy rozporządzenia wymienionego w § 1 w dotychczasowym brzmieniu.

2. Do zadań objętych wnioskami o dofinansowanie złożonymi w 2011 r. oraz udzielanych na podstawie tych wniosków dotacji celowych z budżetu państwa stosuje się przepisy rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”;

2) § 2 i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz. U. poz. 1401), które stanowią:

„§ 2. 1. Do zadań objętych wnioskami o dofinansowanie złożonymi w 2011 r. oraz udzielanych na podstawie tych wniosków dotacji celowych z budżetu państwa stosuje się przepisy rozporządzenia wymienionego w § 1 w dotychczasowym brzmieniu.

2. Do zadań objętych wnioskami o dofinansowanie złożonymi w 2012 r. oraz udzielanych na podstawie tych wniosków dotacji celowych z budżetu państwa stosuje się przepisy rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik 1. [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 22 stycznia 2014 r. (poz. 316)

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 27 marca 2009 r.

w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych

Na podstawie art. 42 ust. 10 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb udzielania jednostkom samorządu terytorialnego, zwanym dalej „jednostkami”, dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych, zwanej dalej „dotacją”.

§ 2.2) Jednostki mogą otrzymywać dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie, o którym mowa w § 1, przy czym wysokość dotacji nie może przekroczyć 50% kosztów realizacji zadania.

§ 3. Warunkiem uzyskania dotacji jest ocena pisemnego wniosku o dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań, o których mowa w § 1, zwanego dalej „wnioskiem”, dokonana przez komisję, powołaną w tym celu przez właściwego wojewodę, oraz umieszczenie wniosku na liście zakwalifikowanych wniosków, zwanej dalej „listą”.

§ 4. 1.3) Oceniając wniosek, komisja, o której mowa w § 3, bierze pod uwagę w szczególności wpływ realizacji zadania na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, spójność drogi objętej wnioskiem z siecią dróg na obszarze województwa oraz współpracę jednostek przy realizacji tego zadania.

2. Decyzję o wysokości kwoty dotacji przyznanej jednostkom podejmuje minister właściwy do spraw administracji publicznej poprzez zatwierdzenie listy na podstawie oceny wniosków dokonanej przez komisję.

3. Minister właściwy do spraw administracji publicznej może, na wniosek właściwego wojewody, zmienić listę w przypadku wycofania się wnioskodawcy zakwalifikowanego do dofinansowania zadania lub zmniejszenia wysokości dotacji w wyniku procedury przetargowej, umieszczając na niej kolejne zadanie z tej listy, pod warunkiem nieprzekraczania limitu środków ustalonego dla województwa na podstawie art. 42 ust. 9 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

4. (uchylony).4)

§ 5. 1. Udzielenie dotacji następuje na podstawie wniosku złożonego do właściwego wojewody i uwzględnionego na liście, zatwierdzonej przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

2. Wniosek zawiera w szczególności:

1) dane wnioskodawcy;

2) planowane koszty realizowanego zadania;

3) źródła finansowania realizowanego zadania;

4) kwotę wnioskowanej dotacji;

5) szczegółowy opis zadania;

6) termin realizacji zadania.

§ 6. 1. Minister właściwy do spraw administracji publicznej po zatwierdzeniu listy sporządza na jej podstawie plan podziału środków z rezerwy celowej, określający kwoty środków, które mają być przekazane wojewodom w celu udzielenia dotacji.

2. Minister właściwy do spraw administracji publicznej przekazuje plan podziału, o którym mowa w ust. 1, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych i wojewodzie w zakresie jego właściwości.

§ 7. 1. Wojewoda, po otrzymaniu planu, o którym mowa w § 6 ust. 2, sporządza wniosek o uruchomienie środków z rezerwy celowej w kwocie przewidzianej w planie i przekazuje go ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 1, oraz planu podziału, o którym mowa w § 6 ust. 2, dokonuje zwiększenia wydatków w części budżetu państwa będącej w dyspozycji wojewody.

§ 8. 1. Wojewoda, niezwłocznie po zwiększeniu wydatków, o którym mowa w § 7 ust. 2:

1) dokonuje podziału otrzymanej kwoty dotacji pomiędzy jednostki, których wnioski o dofinansowanie zostały uwzględnione na liście;

2) udziela jednostkom, na podstawie zawartej z nimi umowy, dotacji w kwocie nie wyższej niż kwota określona na liście.

2. Umowa o udzielenie dotacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, określa w szczególności:

1) szczegółowy opis zadania, na które dotacja została przyznana, i termin jego wykonania;

2) wysokość dotacji i tryb płatności;

3)5) wysokość udziału środków własnych, stanowiącego nie mniej niż 50% kosztów realizacji zadania;

4) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego;

5) termin i sposób rozliczenia dotacji;

6) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż 15 dni od określonego w umowie dnia wykonania zadania.

§ 9. Wojewoda kontroluje sposób i terminowość wykonania zadania, na które została przyznana dotacja, mając na uwadze postanowienia umowy o udzielenie dotacji, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 2.

§ 10. 1. Jednostki przekazują właściwemu wojewodzie sprawozdanie z wykorzystania dotacji, w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym dotacja została udzielona.

2. Wojewoda sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej zbiorcze zestawienie wykorzystania dotacji przez jednostki, w terminie 30 dni od dnia otrzymania sprawozdań z wykorzystania dotacji od jednostek.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia6).

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857, z 2011 r. Nr 139, poz. 814, Nr 207, poz. 1230 i Nr 234, poz. 1385, z 2012 r. poz. 354 oraz z 2013 r. poz. 193 i 1609.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz. U. poz. 1401), które weszło w życie z dniem 13 grudnia 2012 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz. U. Nr 201, poz. 1184), które weszło w życie z dniem 26 września 2011 r.

4) Przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 1 kwietnia 2009 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Bundz

Opiekun Klienta SOHOfinance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama