Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 21 marca 2014 r.

w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 86a ust. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Określa się wzór informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2014 r.

Minister Finansów: wz. J. Cichoń

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r. poz. 312.

Załącznik 1. [WZÓR – VAT-26]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 21 marca 2014 r. (poz. 371)

WZÓR – VAT-26

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-21
  • Data wejścia w życie: 2014-04-01
  • Data obowiązywania: 2014-04-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw