| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 3 czerwca 2014 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 6, poz. 49), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 195, poz. 1208);

2) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 91, poz. 746);

3) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 223, poz. 1785);

4) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego (Dz. U. poz. 533).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 195, poz. 1208), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2008 r.”;

2) § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 91, poz. 746), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

3) § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 223, poz. 1785), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.”;

4) § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego (Dz. U. poz. 533), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. K. Plocke

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 3 czerwca 2014 r. (poz. 1124)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1)

z dnia 4 stycznia 2005 r.

w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego

Na podstawie art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2013 r. poz. 474) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1) tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników jednostek doradztwa rolniczego, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) tabelę procentowych stawek dodatku funkcyjnego, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) tabelę stanowisk, zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych pracowników jednostek doradztwa rolniczego, stanowiącą załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 2. Pracownikowi jednostki doradztwa rolniczego, zwanemu dalej „pracownikiem”, zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługują wszystkie składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.

§ 3. 1. Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku wymagającym kierowania zespołem oraz radcy prawnemu przysługuje dodatek funkcyjny.

2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, może być przyznany również pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku niezwiązanym z kierowaniem zespołem, dla którego w załączniku nr 3 do rozporządzenia przewiduje się dodatek funkcyjny.

§ 4. 1. Pracownikowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy następny rok pracy do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 20 i więcej latach pracy.

2. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się zakończone okresy poprzedniego zatrudnienia.

3. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się także inne okresy, jeżeli podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

4. W razie gdy praca w jednostkach doradztwa rolniczego stanowi dodatkowe zatrudnienie, prawo do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie zalicza się okresów zatrudnienia podstawowego.

5. Dodatek za wysługę lat przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

6. Dodatek za wysługę lat jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w czasie trwania miesiąca;

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

§ 5. 1. Pracownikowi jednostki doradztwa rolniczego przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości:

1) po 20 latach pracy – 75% miesięcznego wynagrodzenia;

2) po 25 latach pracy – 100% miesięcznego wynagrodzenia;

3) po 30 latach pracy – 150% miesięcznego wynagrodzenia;

4) po 35 latach pracy – 200% miesięcznego wynagrodzenia;

5) po 40 latach pracy – 300% miesięcznego wynagrodzenia;

6) po 45 latach pracy – 400% miesięcznego wynagrodzenia.

2. Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

3. W razie równoczesnego pozostawania więcej niż w jednym stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do nagrody wlicza się jeden z tych okresów.

4. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do nagrody.

5. Pracownik powinien udokumentować swoje prawo do nagrody, jeżeli w jego aktach osobowych brak jest dokumentacji w tym zakresie.

6. Wypłata nagrody jubileuszowej następuje niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody.

7. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze – wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody. Nagrodę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

8. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

§ 6. 1. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości:

1) jednomiesięcznego wynagrodzenia – jeżeli był zatrudniony krócej niż 15 lat;

2) dwumiesięcznego wynagrodzenia – po przepracowaniu co najmniej 15 lat;

3) trzymiesięcznego wynagrodzenia – po przepracowaniu co najmniej 20 lat.

2. Przy ustalaniu okresów pracy i innych okresów uprawniających do odprawy stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat.

3. Odprawę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.

§ 7. 1. W ramach środków na wynagrodzenia tworzy się fundusz premiowy, z przeznaczeniem na premie dla pracowników.

2. Wysokość funduszu premiowego oraz zasady przyznawania i wypłacania premii określa zakładowy regulamin premiowania.

§ 8. W ramach dostępnych środków na wynagrodzenia może być utworzony fundusz nagród, pozostający w dyspozycji pracodawcy, z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników merytorycznych za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej.

§ 9. Godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką miesięczną, ustala się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

§ 10. Pracownikowi wykonującemu pracę w zakresie doradztwa, wdrażania postępu rolniczego, upowszechniania i szkolenia rolniczego w indywidualnych gospodarstwach rolnych oraz jednostkach organizacyjnych związanych z rolnictwem, którego czas pracy poza jednostką doradztwa rolniczego wynosi co najmniej 12 dni roboczych w miesiącu, może być przyznany dodatek w wysokości do 20% wynagrodzenia zasadniczego.

§ 11. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego oraz wysokość świadczeń dodatkowych, zgodnie z przepisami o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, dla:

1) dyrektora i zastępcy dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego – ustala minister właściwy do spraw rozwoju wsi;

2)2) dyrektora i zastępcy dyrektora wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego – ustala właściwy miejscowo zarząd województwa.

§ 12. Pracownik, który w dniu wejścia w życie rozporządzenia nie spełnia wymagań co do wykształcenia, może być przeszeregowany tylko w ramach zajmowanego stanowiska.

§ 13. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń związanych z pracą należnych od dnia 1 stycznia 2005 r.

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia3).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 4 stycznia 2005 r.

Załącznik nr 14)

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Wynagrodzenie zasadnicze w złotych

od do

1

2

3

4

1

Dyrektor

według odrębnych przepisów

2

Zastępca dyrektora, główny księgowy

według odrębnych przepisów

35)

Dyrektor oddziału jednostki

XIII

1246–6000

45)

Zastępca głównego księgowego, zastępca dyrektora oddziału jednostki, główny księgowy oddziału jednostki, kierownik działu księgowości, kierownik zespołu księgowości

XII

1236–5000

5

Radca prawny

XI

1226–4500

66)

Główny specjalista, kierownik działu, główny doradca, kierownik zespołu doradczego, kierownik terenowego zespołu doradczego, kierownik gospodarstwa

XI

1226–4500

7

Starszy specjalista, starszy doradca

X

1216–4000

8

Specjalista, doradca

IX

1206–3500

9

Stażysta specjalista, stażysta doradca

V

1136–2300

10

Technik doradca

V

1136–2300

11

Informatyk, programista, administrator sieci

XII

1236–5000

12

Starszy specjalista do spraw BHP, starszy specjalista do spraw zarządzania jakością, audytor wewnętrzny

X

1216–4000

13

Specjalista do spraw BHP, specjalista do spraw zarządzania jakością

VIII

1196–3000

14

Starszy księgowy

IX

1206–3500

15

Starszy referent, sekretarka

VI

1176–2500

16

Księgowy, kasjer, referent

V

1166–2300

17

Starszy magazynier, starszy laborant

V

1166–2300

18

Magazynier, laborant

IV

1156–2100

 

1

2

3

4

19

Pomoc laboratoryjna

II

1136–1800

20

Kierowca: autobusu, samochodu ciężarowego, dostawczego, osobowego

V

1166–2300

21

Operator ciągników i maszyn rolniczych

V

1166–2300

22

Konserwator urządzeń i instalacji

V

1166–2300

23

Rzemieślnik (betoniarz, cieśla, elektromonter, ślusarz, malarz, murarz, spawacz, stolarz, tokarz, rymarz, monter, mechanik warsztatowy, elektryk, poligraf)

V

1166–2300

24

Brygadzista, rolnik hodowca, ogrodnik, pszczelarz

V

1166–2300

25

Robotnik szklarniowy, polowy

III

1146–1900

26

Recepcjonistka

IV

1156–2100

27

Szef kuchni

VII

1186–2700

28

Kucharz, bufetowa, kelner, barman, intendent-zaopatrzeniowiec

II

1136–1800

29

Palacz c.o.

III

1146–1900

30

Robotnik gospodarczy, pomoc kuchenna

II

1136–1800

31

Sprzątaczka laboratoryjna

II

1136–1800

32

Portier, szatniarz, dozorca, sprzątaczka pokojowa

I

1126–1700

 

Załącznik nr 24)

TABELA PROCENTOWYCH STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Stawka dodatku funkcyjnego

Procent najniższego wynagrodzenia zasadniczego

1

do 15

2

do 30

3

do 45

4

do 60

5

do 75

6

do 90

7

do 105

8

do 120

9

do 135

 

Załącznik nr 34)

TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

staż pracy w latach

1

2

3

4

5

6

1

Dyrektor

według odrębnych przepisów

2

Zastępca dyrektora

wyższe

5, w tym 3 na stanowiskach kierowniczych

3

Główny księgowy

według odrębnych przepisów

47)

Dyrektor oddziału jednostki

XIII

9

wyższe

5, w tym 2 na stanowiskach kierowniczych

57)

Zastępca dyrektora oddziału jednostki

XII

8

wyższe

4

67)

Zastępca głównego księgowego, główny księgowy oddziału jednostki, kierownik działu księgowości, kierownik zespołu księgowości

XII

8

ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe

3 na stanowisku księgowy, starszy księgowy

średnie, policealne lub pomaturalne ekonomiczne

6 na stanowisku księgowy, starszy księgowy

7

Radca prawny

XI

7

według odrębnych przepisów

88)

Główny specjalista, główny doradca, główny doradca rolniczy*, główny doradca rolnośrodowiskowy*, kierownik działu (z wyjątkiem kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego oraz kierownika Działu Zastosowań Teleinformatyki),

XI

7

wyższe, posiadanie specjalistycznych kwalifikacji*

4, w tym 2 na stanowisku starszego specjalisty, starszego doradcy

 

1

2

3

4

5

6

 

kierownik zespołu doradczego, kierownik terenowego zespołu doradczego, kierownik gospodarstwa

 

 

 

 

kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego, kierownik Działu Zastosowań Teleinformatyki

4

9

Starszy specjalista, starszy doradca, starszy doradca rolniczy*, starszy doradca rolnośrodowiskowy*

X

6

wyższe, posiadanie specjalistycznych kwalifikacji*

3 na stanowisku specjalisty, doradcy

10

Specjalista, doradca, doradca rolniczy*, doradca rolnośrodowiskowy*

IX

wyższe, posiadanie specjalistycznych kwalifikacji*

0,5

11

Stażysta specjalista, stażysta doradca

V

wyższe

12

Technik doradca

VIII

średnie

13

Informatyk

XII

8

wyższe lub średnie informatyczne

2

14

Programista

XII

8

wyższe

2

15

Administrator sieci

XII

8

wyższe

16

Starszy specjalista do spraw BHP, starszy specjalista do spraw zarządzania jakością, audytor wewnętrzny

X

wyższe

3

17

Specjalista do spraw BHP, specjalista do spraw zarządzania jakością

VIII

wyższe

1

18

Starszy księgowy

IX

średnie

2

19

Starszy referent, sekretarka

VI

średnie

2

20

Księgowy, kasjer, referent

V

średnie

1

21

Starszy magazynier, starszy laborant

V

średnie

22

Magazynier, laborant

IV

średnie

23

Pomoc laboratoryjna

II

średnie

24

Kierowca: autobusu, samochodu ciężarowego, dostawczego, osobowego

V

według odrębnych przepisów

2

25

Operator ciągników i maszyn rolniczych

V

według odrębnych przepisów

26

Konserwator urządzeń i instalacji

V

średnie

3

 

1

2

3

4

5

6

27

Rzemieślnik (betoniarz, cieśla, elektromonter, ślusarz, malarz, murarz, spawacz, stolarz, tokarz, rymarz, monter, mechanik warsztatowy, elektryk, poligraf)

V

średnie lub zasadnicze zawodowe

3

28

Brygadzista, rolnik hodowca, ogrodnik, pszczelarz

V

5

zasadnicze zawodowe

29

Robotnik szklarniowy, polowy

III

zasadnicze zawodowe

30

Recepcjonistka

IV

średnie

31

Szef kuchni

VII

5

średnie zawodowe lub zasadnicze i tytuł mistrza

4

32

Kucharz, bufetowa, kelner, barman, intendent-zaopatrzeniowiec

II

średnie lub zasadnicze zawodowe

1

33

Palacz c.o.

III

zasadnicze zawodowe

2

34

Robotnik gospodarczy, pomoc kuchenna

II

zasadnicze zawodowe

35

Sprzątaczka laboratoryjna

II

podstawowe

36

Portier, szatniarz, dozorca, sprzątaczka pokojowa

I

podstawowe

 

* Dotyczy uprawnień do doradzania, uzyskanych na podstawie przepisów w sprawie szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, lub doradzania odnośnie do sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej przeznaczonej na wspieranie rozwoju obszarów wiejskich.

 

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego (Dz. U. poz. 533), które weszło w życie z dniem 11 maja 2013 r.

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 12 stycznia 2005 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 195, poz. 1208), które weszło w życie z dniem 1 listopada 2008 r.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 91, poz. 746), które weszło w życie z dniem 30 czerwca 2009 r.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »