reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 10 września 2015 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1484) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 września 2013 r. w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania (Dz. U. poz. 1178), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 stycznia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania (Dz. U. poz. 130);

2) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania (Dz. U. poz. 1909).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 stycznia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania (Dz. U. poz. 130), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”;

2) § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania (Dz. U. poz. 1909), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.”.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 września 2013 r. w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 10 września 2015 r. (poz. 1530)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1)

z dnia 19 września 2013 r.

w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. U. z 2011 r. Nr 145, poz. 868, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Podmiot zrzeszający producentów owoców i warzyw może zostać wstępnie uznany za grupę producentów owoców i warzyw, jeżeli:

1) jest utworzony przez co najmniej 5 producentów:

a) z których każdy wytwarza przynajmniej jeden z produktów wymienionych w grupach produktów, ze względu na które podmiot wnioskuje o wstępne uznanie i które zostały określone w załączniku do rozporządzenia,

b) wytwarzających produkty, o których mowa w lit. a, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) łączna wartość produktów wytworzonych przez producentów, o których mowa w pkt 1, i sprzedanych w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o wstępne uznanie grupy producentów owoców i warzyw, wynosi co najmniej 250 000 złotych;

3) przedłoży oświadczenie, w którym zobowiązuje się, że ponad połowa przychodów ze sprzedaży produktów należących do grupy produktów, ze względu na które wnioskuje o wstępne uznanie, będzie pochodziła ze sprzedaży tych produktów wytworzonych przez producentów zrzeszonych w tym podmiocie w każdym roku realizacji planu dochodzenia do uznania;

4) statut albo umowa tego podmiotu, oprócz wymagań określonych w odrębnych przepisach, zawiera ponadto:

a) wymóg przynależności producenta tylko do jednej wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw lub uznanej organizacji producentów owoców i warzyw, dla grupy produktów, ze względu na które podmiot wnioskuje o wstępne uznanie,

b) zasady przyjmowania i występowania członków z podmiotu oraz minimalny okres członkostwa w podmiocie,

c) zasady prowadzenia rachunkowości i opracowywania budżetu niezbędne dla funkcjonowania tego podmiotu,

d) zasady i zakres dostarczania temu podmiotowi informacji dotyczących powierzchni upraw, plonów, wysokości zbiorów oraz sprzedaży bezpośredniej, poszczególnych gatunków owoców i warzyw, wymienionych w załączniku do rozporządzenia, przez jego członków,

e) procedury związane z określaniem i uchwalaniem zasad obowiązujących producentów owoców i warzyw zrzeszonych w tym podmiocie w odniesieniu do produkcji, marketingu, sprawozdawczości i ochrony środowiska,

f) zasady i warunki sprzedaży owoców i warzyw wytworzonych przez członków tego podmiotu, z wyłączeniem możliwości sprzedaży owoców i warzyw członkom tego podmiotu,

g) zasady umożliwiające producentom owoców i warzyw zrzeszonym w tym podmiocie udział w podejmowaniu decyzji przez ten podmiot oraz kontrolę ich realizacji przy założeniu, że każdy członek nie dysponuje więcej niż 20% głosów,

h) zasady i sposoby finansowania działalności tego podmiotu przez producentów owoców i warzyw w nim zrzeszonych,

i) sankcje wobec członka, który nie wypełnia nałożonych na niego obowiązków;

5) przedłoży, wraz z numerem identyfikacyjnym, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności – jeżeli został nadany, oraz z:

a) numerem PESEL, numerem identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany – w przypadku osoby fizycznej,

b) numerem identyfikacji podatkowej (NIP), numerem identyfikacyjnym krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany – w przypadku osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,

c) numerem paszportu – w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego

– oświadczenia producentów, o których mowa w pkt 1, o nieprzynależności do innej wstępnie uznanej grupy producentów dla tej samej grupy produktów lub uznanej organizacji producentów dla tej samej grupy produktów.

§ 2. 1. Plan dochodzenia do uznania jest opracowywany na okres nie dłuższy niż 5 lat i zawiera w szczególności:

1) wykaz producentów owoców i warzyw wchodzących w skład podmiotu zrzeszającego producentów owoców i warzyw – zawierający imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedzibę, numer identyfikacyjny, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności – jeżeli został nadany, oraz:

a) numer PESEL, numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany – w przypadku osoby fizycznej,

b) numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer identyfikacyjny krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany – w przypadku osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,

c) numer paszportu – w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego;

2) informacje o powierzchni upraw poszczególnych gatunków owoców i warzyw, wielkości zbiorów, ilości i wartości sprzedanych owoców i warzyw oraz kierunków ich dystrybucji, dotyczące roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o wstępne uznanie – na podstawie oświadczeń złożonych przez każdego z producentów owoców i warzyw wymienionego w wykazie, o którym mowa w pkt 1;

3) liczbę i opis maszyn, urządzeń służących do produkcji oraz zbioru owoców i warzyw, środków transportowych i innych środków technicznych, w szczególności umożliwiających zbiór, przechowywanie, magazynowanie, sortowanie oraz pakowanie owoców i warzyw, w które jest wyposażony podmiot zrzeszający producentów owoców i warzyw lub w które są wyposażeni poszczególni producenci owoców i warzyw wymienieni w wykazie, o którym mowa w pkt 1, jeżeli są one przeznaczone do wykorzystania przez grupę producentów;

4) analizę przeprowadzoną na podstawie opisu sytuacji wyjściowej podmiotu zrzeszającego producentów owoców i warzyw, z której wynika niespełnienie przez ten podmiot kryteriów uznania za organizację producentów owoców i warzyw, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2;

5) wskazanie daty rozpoczęcia, okres i sposób realizacji planu, zakres oraz harmonogram działań, które zamierza realizować ten podmiot jako wstępnie uznana grupa producentów, w szczególności dotyczących planowania produkcji, strategii sprzedaży, rozwoju kanałów marketingowych i promocji, podniesienia jakości produktów oraz przedsięwzięć inwestycyjnych (inwestycji) realizowanych w poszczególnych latach, w celu spełnienia warunków uznania tej grupy producentów za organizację producentów;

6) w przypadku inwestycji dotyczących budowy, rozbudowy, przebudowy, remontu budynków oraz budowli, infrastruktury technicznej i technicznego wyposażenia budynków oraz budowli, zakupu i instalacji maszyn oraz urządzeń określenie:

a) poszczególnych etapów realizacji inwestycji,

b) miejsc realizacji inwestycji;

7) wysokość planowanych wydatków na realizację działań i inwestycji, o których mowa w pkt 6, z podziałem na poszczególne inwestycje, oszacowanych na podstawie dołączonych do planu dochodzenia do uznania:

a) co najmniej 2 ofert określających ceny rynkowe – w przypadku planowanego zakupu nowych maszyn i urządzeń,

b) kosztorysu inwestorskiego – w przypadku budowy budynku lub budowli;

8) analizę, z której wynika dostosowanie inwestycji do wielkości produkcji owoców i warzyw, z uwzględnieniem ilości owoców i warzyw:

a) zakupionych przez grupę od jej członków – w przypadku inwestycji związanych ze zbiorem, przechowywaniem oraz magazynowaniem owoców i warzyw,

b) sprzedanych przez grupę odbiorcom zewnętrznym – w przypadku inwestycji związanych z przygotowaniem do sprzedaży owoców i warzyw

– nieprzekraczającej wielkości planowanej na ostatni rok realizacji zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania;

9) prognozę powierzchni upraw i wielkości produkcji poszczególnych gatunków owoców i warzyw oraz ilości i wartości sprzedanych owoców i warzyw – dla każdego roku realizacji planu dochodzenia do uznania;

10) przewidywaną liczbę i opis maszyn, urządzeń służących do produkcji oraz zbioru owoców i warzyw, środków transportowych i innych środków technicznych, w szczególności umożliwiających zbiór, przechowywanie, magazynowanie, sortowanie oraz pakowanie owoców i warzyw, w które będzie wyposażona wstępnie uznana grupa producentów, po zrealizowaniu planu dochodzenia do uznania;

11) wskazanie źródeł i struktury finansowania planu dochodzenia do uznania;

12) analizę końcowych wyników realizacji, przez wstępnie uznaną grupę producentów, planu dochodzenia do uznania w zakresie spełniania warunków uznania za organizację producentów.

2. Plan dochodzenia do uznania oraz jego zmiany są składane w postaci papierowej oraz edytowalnej postaci elektronicznej.

3. W przypadku przystąpienia producenta, spełniającego warunki, o których mowa w § 1 pkt 1, do wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw w trakcie realizacji planu dochodzenia do uznania, grupa producentów dokonuje stosownej zmiany planu dochodzenia do uznania, w szczególności poprzez wskazanie informacji dotyczących tego producenta, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, oraz informacji o powierzchni upraw poszczególnych gatunków owoców i warzyw, wielkości zbiorów, ilości i wartości sprzedanych owoców i warzyw oraz kierunków ich dystrybucji za rok poprzedzający rok przystąpienia tego producenta do wstępnie uznanej grupy producentów.

§ 3. 1. Podmiot zrzeszający producentów owoców i warzyw może zostać uznany za organizację producentów owoców i warzyw, jeżeli:

1) jest utworzony przez co najmniej 5 producentów, z których każdy wytwarza przynajmniej jeden z produktów wymienionych w grupach produktów, ze względu na które wnioskuje o uznanie i które zostały określone w załączniku do rozporządzenia;

2) przedłoży, wraz z numerem identyfikacyjnym, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności – jeżeli został nadany, oraz z:

a) numerem PESEL, numerem identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany – w przypadku osoby fizycznej,

b) numerem identyfikacji podatkowej (NIP), numerem identyfikacyjnym krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany – w przypadku osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,

c) numerem paszportu – w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego

– oświadczenia producentów, o których mowa w pkt 1, o nieprzynależności do innej wstępnie uznanej grupy producentów dla tej samej grupy produktów lub uznanej organizacji producentów dla tej samej grupy produktów;

3) łączna wartość produktów wytworzonych przez producentów, o których mowa w pkt 1, i sprzedanych w wybranym 12-miesięcznym okresie, rozpoczynającym się nie wcześniej niż dnia 1 stycznia trzeciego roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o uznanie organizacji producentów owoców i warzyw i kończącym się nie później niż dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o uznanie za organizację producentów owoców i warzyw, wynosi co najmniej 500 000 złotych;

4)3) spełni pozostałe warunki określone w art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 oraz art. 160 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.) oraz warunek, o którym mowa w § 1 pkt 4 lit. f.

2.4) Podmiot zrzeszający producentów owoców i warzyw może zostać uznany za organizację producentów owoców i warzyw, jeżeli żaden z członków, udziałowców lub akcjonariuszy, zwanych dalej „członkami organizacji”, ani żadna inna osoba nie może posiadać więcej niż 49% udziałów lub akcji na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu i nie może dysponować więcej niż 20% głosów na zgromadzeniu wspólników, walnym zgromadzeniu albo walnym zebraniu członków organizacji, także pośrednio:

1) przez:

a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników, walnym zgromadzeniu albo walnym zebraniu członków organizacji, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innej osoby prawnej będącej członkiem organizacji, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub

b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu innej osoby prawnej będącej członkiem organizacji, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub

c) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków organu nadzoru innej osoby prawnej będącej członkiem organizacji, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub

2) gdy:

a) członkowie zarządu członka organizacji stanowią więcej niż połowę członków zarządu innej osoby prawnej będącej członkiem organizacji lub

b) bezpośrednio lub pośrednio dysponuje więcej niż 49% udziałów lub posiada więcej niż 20% głosów w spółce osobowej będącej członkiem organizacji, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub wywiera decydujący wpływ na działalność innego członka organizacji, w szczególności na podstawie umów.

3.5) Wstępnie uznana grupa producentów owoców i warzyw może być uznana za organizację producentów owoców i warzyw, jeżeli spełnia warunki określone w ust. 1 i 2 oraz zrealizuje plan dochodzenia do uznania w zakresie określonym w art. 37 akapit 1 lit. c rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2011, str. 1, z późn. zm.).

§ 4. Do spraw dotyczących zmian do zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania będących przedmiotem postępowań wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 5. Do spraw dotyczących zatwierdzenia planu dochodzenia do uznania, który został wstępnie zatwierdzony w 2013 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 6. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania (Dz. U. z 2009 r. Nr 5, poz. 27).

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia6), z wyjątkiem § 3 ust. 2, który wchodzi w życie po upływie roku od dnia ogłoszenia6).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 19 września 2013 r.

WYKAZ GRUP PRODUKTÓW, ZE WZGLĘDU NA KTÓRE WNIOSKUJE SIĘ O WSTĘPNE UZNANIE LUB UZNANIE

1. Grupa produktów „warzywa”

Kod CN

Nazwa

0702 00 00

Pomidory, świeże lub schłodzone

0703

Cebula, szalotka, czosnek, pory oraz pozostałe warzywa cebulowe, świeże lub schłodzone

0704

Kapusty, kalafiory, kalarepa, jarmuż i podobne jadalne kapusty, świeże lub schłodzone

0705

Sałata (Lactuca sativa) i cykoria (Cichorium spp.), świeże lub schłodzone

0706

Marchew, rzepa, buraki sałatkowe, salsefia, selery, rzodkiewki i podobne korzenie jadalne, świeże lub schłodzone

0707 00

Ogórki i korniszony, świeże lub schłodzone

0708

Warzywa strączkowe, łuskane lub niełuskane, świeże lub schłodzone

0709 20 00

Szparagi

0709 30 00

Oberżyny (bakłażany)

0709 40 00

Selery inne niż seler korzeniowy

0709 60 10

Słodka papryka

0709 70 00

Szpinak, szpinak nowozelandzki i szpinak ogrodowy

0709 93 10

Cukinia

0709 99 10

Warzywa sałatowe inne niż sałata (Lactuca sativa) i cykoria (Cichorium spp.)

0709 99 20

Burak boćwina (lub boćwina szerokoogonkowa) i karczoch hiszpański

0709 99 50

Koper

2. Grupa produktów „owoce”

Kod CN

Nazwa

0802 21 00

Orzechy leszczyny (Corylus spp.) w łupinach

0802 31 00

Orzechy włoskie w łupinach

0808

Jabłka, gruszki i pigwy, świeże

0809

Morele, wiśnie i czereśnie, brzoskwinie (włącznie z nektarynami), śliwki i owoce tarniny, świeże

0810 10 00

Truskawki i poziomki, świeże

0810 20

Maliny, jeżyny, morwy i owoce mieszańców malin z jeżynami, świeże

0810 30 10

Porzeczki czarne, świeże

0810 30 30

Porzeczki czerwone, świeże

ex 0810 30 90

Porzeczki białe, agrest, świeże

0810 40 50

Owoce z gatunków Vaccinium macrocarpon i Vaccinium corymbosum, świeże

ex 0810 90 75

Aronia, świeże

3. Grupa produktów „zioła kulinarne”

Kod CN

Nazwa

ex 1211 90 85

Bazylia, melisa, mięta, lebiodka pospolita/dziki majeranek

(Origanum vulgare), rozmaryn, szałwia, świeże lub schłodzone

ex 0910 99

Tymianek, świeży lub schłodzony

4. Grupa produktów „grzyby”

Kod CN

Nazwa

0709 51 00

Grzyby z rodzaju Agaricus

ex 0709 59 90

Boczniaki, shii take, moon i inne grzyby uprawne

5.7) Grupa produktów „inne”

Wszystkie pozostałe produkty, które nie są wymienione w ust. 1–4, a są zawarte w załączniku I w części IX rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.).


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 243 i 1258, z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 308.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania (Dz. U. poz. 1909), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 stycznia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania (Dz. U. poz. 130), które weszło w życie z dniem 28 stycznia 2014 r.

6) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 4 października 2013 r.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Stasiewski

Doradca podatkowy, biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama