Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2015 poz. 2208

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 18 grudnia 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 98 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 55, poz. 539, z późn. zm.3)) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług]

1. Do dnia 30 czerwca 2016 r. może być stosowany wzór zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. Zgłoszenie według wzoru, o którym mowa w ust. 1, jest składane do:

1) naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na:

a) adres siedziby – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej,

b) miejsce zamieszkania – w przypadku osób fizycznych,

c) stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej – w przypadku podmiotów nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju, ale posiadających na tym terytorium stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej;

2) Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście – w przypadku podmiotów nieposiadających siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Minister Finansów: P. Szałamacha


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608, z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211, 605, 978, 1223 i 1649.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 177, poz. 1471, z 2007 r. Nr 249, poz. 1862, z 2008 r. Nr 211, poz. 1331, z 2009 r. Nr 201, poz. 1543 oraz z 2011 r. Nr 44, poz. 229 i Nr 136, poz. 800.

Załącznik 1. [VAT-R]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 18 grudnia 2015 r. (poz. 2208)

VAT-R

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-28
  • Data wejścia w życie: 2016-01-01
  • Data obowiązywania: 2016-01-01
  • Dokument traci ważność: 2017-01-01

Dziennik Ustaw