reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. poz. 846), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. poz. 922).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. poz. 846), który stanowi:

„§ 11. Właściwe instytucje w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia dokonują zgłoszenia podmiotów wykluczonych, które zostały wykluczone przed dniem jego wejścia w życie.”;

2) § 3 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. poz. 922), które stanowią:

„§ 3. Do zgłoszeń i wniosków złożonych oraz wpisów do rejestru dokonanych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Finansów: P. Szałamacha

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 25 kwietnia 2016 r. (poz. 657)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Na podstawie art. 210 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób i tryb wpisywania podmiotów wykluczonych do rejestru;

2) wzór formularza zgłoszenia podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru;

3) zakres przedmiotowy informacji, które będą zawarte w rejestrze;

4) sposób i tryb uzyskiwania informacji z rejestru;

5) tryb przekazywania informacji zawartych w rejestrze;

6) sposób i tryb dokonywania zmian w rejestrze.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

2)2) właściwej instytucji – rozumie się przez to:

a) instytucję zarządzającą, instytucję pośredniczącą lub instytucję wdrażającą w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383) albo ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. poz. 619 i 1241 oraz z 2015 r. poz. 1358), albo ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217),

b) instytucję zarządzającą lub instytucję pośredniczącą dla Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym,

c) Krajowy Punkt Kontaktowy, Krajową Instytucję Koordynującą, operatora programu lub instytucję pośredniczącą w programach finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 ustawy, lub inny podmiot będący jednostką sektora finansów publicznych, któremu operator programu lub instytucja pośrednicząca, na podstawie porozumienia lub umowy, powierzyli wykonywanie części swoich zadań,

d) organ odpowiedzialny za wdrożenie instrumentu „Łącząc Europę” lub instytucja wdrażająca dla instrumentu „Łącząc Europę”;

3) rejestrze – rozumie się przez to rejestr podmiotów wykluczonych na podstawie art. 207 ustawy;

4) podmiocie wykluczonym – rozumie się przez to podmiot wykluczony z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w trybie określonym w art. 207 ustawy.

§ 3. 1. Podstawą wpisu do rejestru jest zgłoszenie podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru.

2. Wzór formularza zgłoszenia podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru, zwanego dalej „zgłoszeniem”, określa załącznik do rozporządzenia.

3.3) Właściwa instytucja zgłasza podmiot podlegający wpisowi do rejestru niezwłocznie po wystąpieniu przesłanki wykluczenia określonej w art. 207 ust. 4 pkt 1, 3 lub 4 ustawy.

4.3) Zgłoszenie powinno zawierać oznaczenie właściwej instytucji dokonującej zgłoszenia, informacje, o których mowa w § 6, oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentowania właściwej instytucji, z podaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji. W przypadku gdy prawo do reprezentowania właściwej instytucji wynika z upoważnienia, podpis powinien być dokonywany z klauzulą „z upoważnienia”.

5.3) Jeśli podmiot wykluczony nie posiada identyfikatora podatkowego, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2016 r. poz. 476), zwanego dalej „identyfikatorem podatkowym”, właściwa instytucja zgłasza podmiot oraz umieszcza w zgłoszeniu adnotację o tym braku.

6.3) Zgłoszenie:

1) sporządza się w formie pisemnej i przesyła za pośrednictwem upoważnionego pracownika właściwej instytucji albo przesyłką poleconą nadaną w placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), albo składa się w polskim urzędzie konsularnym;

2) sporządza się w formie dokumentu elektronicznego i przesyła za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej „ePUAP”, o której mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352), zwanej dalej „ePUAP”.

§ 4. 1. Wpis podmiotu wykluczonego do rejestru jest dokonywany niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia spełniającego wymogi określone w § 3 ust. 2, 4 i 5.

2. Jeżeli zgłoszenie nie spełnia wymogów określonych w § 3 ust. 2 lub 4, z zastrzeżeniem § 3 ust. 5, wpis podmiotu wykluczonego do rejestru nie jest dokonywany i Minister Finansów wzywa właściwą instytucję do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

3. Jeżeli braki zgłoszenia dotyczą zakresu informacji, o których mowa w § 6, a informacje zawarte w zgłoszeniu umożliwiają wpis podmiotu wykluczonego do rejestru, wpis jest dokonywany.

4.4) W przypadku gdy właściwa instytucja nie uzupełni braków w terminie określonym w ust. 2, Minister Finansów zwraca się do odpowiedniej instytucji zarządzającej, Krajowego Punktu Kontaktowego, Krajowej Instytucji Koordynującej, lub podmiotu odpowiedzialnego za wdrożenie instrumentu „Łącząc Europę” z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu uzupełnienie braków zgłoszenia.

5.4) W przypadku, o którym mowa w ust. 4, właściwa instytucja oraz odpowiednia instytucja lub podmiot, o których mowa w ust. 4, są zobowiązane do przesłania brakujących informacji niezwłocznie po ich uzyskaniu.

§ 5.5) 1. Podmiot wykluczony oraz właściwa instytucja, która dokonała zgłoszenia, są powiadamiane o wpisie dokonanym w rejestrze.

2. Powiadomienie powinno zostać sporządzone w terminie 14 dni od dnia wpisu podmiotu do rejestru. Do sporządzenia i przesłania powiadomienia ma zastosowanie odpowiednio § 3 ust. 6, z tym że powiadomienie dla podmiotu wykluczonego sporządzane jest w formie pisemnej.

§ 6. 1. Rejestr zawiera następujące informacje:

1) w przypadku osób fizycznych:

a) imię i nazwisko,

b) adres zamieszkania,

c)6) identyfikator podatkowy;

2) w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej:

a)7) nazwę i formę prawną,

b) adres siedziby,

c)8) identyfikator podatkowy;

3) dane o okolicznościach wykluczenia, w tym:

a) informację o dniu rozpoczęcia okresu wykluczenia,

b) informację o dniu dokonania zwrotu środków przez beneficjenta,

c) (uchylona),9)

d)10) wskazanie przyczyny wykluczenia, o której mowa w art. 207 ust. 4 ustawy,

e) określenie podstawy prawnej rozpoczęcia okresu wykluczenia, o której mowa w art. 207 ust. 5 i 6 ustawy,

f)11) dane właściwej instytucji, która przekazała informacje o wykluczeniu, dokonała stwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 207 ust. 4 pkt 1 i 4 ustawy, lub wydała decyzję, o której mowa w art. 207 ust. 9 ustawy;

4)12) dane o projekcie lub operacji, w tym nazwę programu operacyjnego, osi priorytetowej, działania, poddziałania i nazwę projektu lub operacji lub numer wniosku, natomiast dla projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 5c ustawy, nazwę mechanizmu finansowego lub programu współpracy, priorytetu i obszaru oraz nazwę projektu lub numer wniosku.

2.13) Jeżeli właściwa instytucja dokonująca zgłoszenia nie posiada w chwili dokonywania zgłoszenia informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b, zgłasza je niezwłocznie po ich uzyskaniu, w sposób, o którym mowa w § 3 ust. 6.

§ 7. W sprawach zapewnienia zabezpieczenia informacji zawartych w rejestrze przed ich ujawnieniem osobom i podmiotom nieuprawnionym, w odniesieniu do informacji niebędących danymi osobowymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 195), stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia wydanego na podstawie art. 39a tej ustawy.

§ 8. 1.14) Informacje zawarte w rejestrze są udostępniane na podstawie wniosku sporządzonego i przekazanego w sposób, o którym mowa w § 3 ust. 6.

1a.15) Wniosek beneficjenta dotyczący udostępnienia informacji w zakresie jego własnego statusu może być sporządzony w formie pisemnej, w formie dokumentu elektronicznego lub złożony ustnie do protokołu. Wniosek w formie dokumentu elektronicznego powinien być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1893) lub przesłany za pośrednictwem „ePUAP”.

2.16) Wniosek powinien zawierać informacje o podmiocie, którego dotyczy, określone w § 6 ust. 1 pkt 1 albo 2. Wniosek, z wyjątkiem wniosku beneficjenta, może dotyczyć więcej niż jednego podmiotu.

3.16) Po wpłynięciu wniosku zawarte w nim informacje są porównywane z informacjami zgromadzonymi w rejestrze. Po ustaleniu ich zgodności sporządza się odpowiedź zawierającą informację, czy podmiot, którego dotyczy wniosek, znajduje się w rejestrze.

4. W przypadku stwierdzenia rozbieżności między informacjami zawartymi we wniosku a informacjami zgromadzonymi w rejestrze, jeżeli nie budzą one wątpliwości co do tożsamości podmiotu wykluczonego, odpowiedź zawiera wykaz tych rozbieżności.

5. Odpowiedź zawierająca informacje o podmiocie wykluczonym, przed przekazaniem podmiotowi, który zgłosił wniosek, podlega kontroli pod względem jej kompletności.

6. Odpowiedź jest przekazywana podmiotowi, który zgłosił wniosek, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku.

7. Jeżeli dane podmiotu, którego dotyczy wniosek, nie są zgromadzone w rejestrze, podmiot, który zgłosił wniosek, jest informowany o tym fakcie w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku.

8. W przypadku stwierdzenia, że zawarte we wniosku dane podmiotu, którego dotyczy, nie są wystarczające do dokonania jego identyfikacji w rejestrze, podmiot, który zgłosił wniosek, jest wzywany do jego uzupełnienia w terminie 7 dni roboczych od dnia doręczenia wezwania. Termin przekazania odpowiedzi, o której mowa w ust. 5, biegnie od dnia otrzymania odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia wniosku wystarczającej do identyfikacji podmiotu w rejestrze.

9. W przypadku nieuzupełnienia wniosku w trybie określonym w ust. 8, informacji nie udostępnia się.

10.17) Do sporządzenia i przesłania odpowiedzi na wniosek stosuje się odpowiednio § 3 ust. 6.

§ 9. 1. W celu zapewnienia zgodności zawartych w rejestrze informacji o podmiotach wykluczonych z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezwłocznie po otrzymaniu wniosku właściwej instytucji o dokonanie zmiany w rejestrze, zmiana jest dokonywana.

2. Zmiana w rejestrze może polegać także na usunięciu wpisu.

3. Jeżeli właściwa instytucja poweźmie wiadomość o zmianie informacji o podmiocie wykluczonym, o których mowa w § 6, jest obowiązana niezwłocznie złożyć wniosek, o którym mowa w ust. 1.

4.18) Wniosek, o którym mowa w ust. 1, jest składany w formie uzupełnionego zgłoszenia, ze wskazaniem, które pola formularza zawierają zmienione dane. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wskazania tego nie dokonuje się.

5.18) Wpis do rejestru jest usuwany z urzędu, niezwłocznie po upływie okresu wykluczenia.

6.18) Podmiot wykluczony oraz właściwa instytucja są powiadamiane o zmianach w rejestrze, w tym o usunięciu wpisu z rejestru.

7.18) Powiadomienie powinno zostać sporządzone w terminie 14 dni od dnia dokonania zmiany w rejestrze. Do sporządzenia i przesłania powiadomienia stosuje się odpowiednio § 3 ust. 6, z tym że powiadomienie dla podmiotu wykluczonego sporządzane jest w formie pisemnej.

§ 10. 1. W przypadku dokonania czynności, o których mowa w § 3 ust. 3 lub § 9 ust. 1, przez więcej niż jedną właściwą instytucję, gdy okoliczności wykluczenia, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 lit. a–e, oraz dane, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 4, są tożsame, wpis do rejestru, zmiana wpisu do rejestru lub jego usunięcie są dokonywane na podstawie czynności dokonanej w terminie wcześniejszym.

2.19) W przypadku gdy czynności, o których mowa w § 3 ust. 3 lub § 9 ust. 1, dokonane przez więcej niż jedną właściwą instytucję dotyczą tego samego podmiotu wykluczonego, który został wykluczony z tej samej przyczyny, a między przekazanymi informacjami zachodzą rozbieżności, Minister Finansów zwraca się do odpowiedniej instytucji zarządzającej, Krajowego Punktu Kontaktowego, Krajowej Instytucji Koordynującej lub podmiotu odpowiedzialnego za wdrożenie instrumentu „Łącząc Europę” z wnioskiem o wyjaśnienie tych rozbieżności.

3.19) Jeżeli wyjaśnienie rozbieżności, o których mowa w ust. 2, nie nastąpi w terminie 14 dni od dnia przekazania wniosku do instytucji zarządzającej, Krajowego Punktu Kontaktowego, Krajowej Instytucji Koordynującej lub podmiotu odpowiedzialnego za wdrożenie instrumentu „Łącząc Europę”, w rejestrze zamieszczana jest informacja o występowaniu tych rozbieżności.

4.19) W przypadku gdy wyjaśnienie rozbieżności nastąpi po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3, instytucja zarządzająca, Krajowy Punkt Kontaktowy, Krajowa Instytucja Koordynująca lub podmiot odpowiedzialny za wdrożenie instrumentu „Łącząc Europę” niezwłocznie przekazuje je Ministrowi Finansów.

§ 11. (pominięty).20)

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia21).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 23 czerwca 2010 r.22)

WZÓR – FORMULARZ ZGŁOSZENIA PODMIOTU DO REJESTRU PODMIOTÓW WYKLUCZONYCH

infoRgrafika

infoRgrafika


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. poz. 922), które weszło w życie z dniem 15 lipca 2015 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. a tiret drugie podwójne tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. a tiret drugie podwójne tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

9) Przez § 1 pkt 5 lit. a tiret trzecie podwójne tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. a tiret trzecie podwójne tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. a tiret trzecie podwójne tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

12) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. a tiret czwarte rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

13) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

14) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

15) Dodany przez § 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

16) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

17) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

18) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

19) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

20) Zamieszczony w obwieszczeniu.

21) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 13 lipca 2010 r.

22) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 9 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Lech

prawnik, aplikant rzecznikowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama