| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu niszczenia przedmiotów, których przepadek orzekł sąd

Na podstawie art. 179a § 2 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 186, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb niezwłocznego zniszczenia przedmiotów, których zniszczenie zarządził sąd w orzeczeniu o ich przepadku, oraz przedmiotów, których zniszczenie następuje na mocy art. 31 § 6 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy.

§ 2. [Zniszczenie przedmiotów]

1. Zniszczenie przedmiotów powoduje całkowitą i nieodwracalną utratę ich pierwotnych wartości użytkowych.

2. Zniszczenie przedmiotów następuje w warunkach uzależnionych od:

1) ich rodzaju;

2) technologicznych możliwości podmiotów wyspecjalizowanych w ich niszczeniu;

3) kosztów zniszczenia;

4) wymogów wynikających z przepisów odrębnych, w szczególności dotyczących postępowania z wyrobami akcyzowymi, ochrony środowiska, w tym postępowania z odpadami, ochrony zdrowia i życia ludzi oraz prawa energetycznego.

§ 3. [Zniszczenie wyrobów tytoniowych]

Zniszczenie wyrobów tytoniowych następuje w warunkach umożliwiających, w szczególności:

1) zastosowanie technologii przetwarzania odpadów, powodujących brak możliwości ich ponownego wykorzystania zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem;

2) spalenie w przystosowanej do tego instalacji;

3) przetwarzanie w biostabilizatorze.

§ 4. [Zniszczenie napojów alkoholowych]

Zniszczenie napojów alkoholowych następuje w warunkach umożliwiających, w szczególności:

1) biodegradację w instalacjach przemysłowych lub komunalnych oczyszczalniach ścieków;

2) zastosowanie technologii przetwarzania odpadów, powodujących brak możliwości ich ponownego wykorzystania zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem;

3) spalenie lub odparowanie w przystosowanych do tego celu instalacjach.

§ 5. [Zniszczenie kosmetyków]

Zniszczenie kosmetyków następuje w warunkach umożliwiających, w szczególności:

1) zastosowanie technologii przetwarzania odpadów, w tym odpadów medycznych, powodujących brak możliwości ich ponownego wykorzystania zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem;

2) mechaniczne uszkodzenie.

§ 6. [Zniszczenie produktów leczniczych]

Zniszczenie produktów leczniczych następuje w warunkach umożliwiających użycie technologii stosowanej przy przetwarzaniu odpadów medycznych lub spalenie.

§ 7. [Zniszczenie urządzeń mechanicznych, elektromechanicznych lub sprzętu elektrycznego i elektronicznego]

Zniszczenie urządzeń mechanicznych, elektromechanicznych lub sprzętu elektrycznego i elektronicznego następuje w warunkach umożliwiających, w szczególności:

1) demontaż, polegający na rozbiórce na poszczególne elementy składowe,

2) uszkodzenie mechaniczne, powodujące brak możliwości ich ponownego użycia zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem

– w wyniku czego elementy składowe tych urządzeń lub tego sprzętu nie są tożsame z przedmiotem, z którego pochodzą, i stanowią pozostałości po zniszczeniu, wobec których stosuje się, odpowiednio, przepisy dotyczące postępowania z odpadami, w tym ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

§ 8. [Powierzenie zniszczenia przedmiotów]

1. Organ postępowania wykonawczego, powierzając zniszczenie przedmiotów podmiotom wyspecjalizowanym w ich niszczeniu, bierze pod uwagę:

1) posiadanie przez nie urządzeń i technologii stosowanych w procesie niszczenia, zapewniających, w szczególności, nieodwracalną utratę pierwotnych wartości użytkowych przedmiotów podlegających zniszczeniu;

2) posiadanie przez nie odpowiednich zezwoleń właściwych organów na przeprowadzanie procesów niszczenia przedmiotów określonego rodzaju;

3) koszty zniszczenia.

2. Zniszczenie przedmiotów następuje pod nadzorem organu postępowania wykonawczego i w obecności jego przedstawiciela.

§ 9. [Pozostałości po zniszczeniu przedmiotów]

Pozostałości po zniszczeniu przedmiotów organ postępowania wykonawczego przekazuje nieodpłatnie na rzecz podmiotu wyspecjalizowanego w niszczeniu przedmiotów albo – jeżeli jest to uzasadnione – sprzedaje je podmiotowi spełniającemu wymogi wynikające z przepisów odrębnych dla danego rodzaju pozostałości.

§ 10. [Protokół z czynności zniszczenia]

Z czynności zniszczenia organ postępowania wykonawczego sporządza niezwłocznie protokół, w którym zamieszcza:

1) datę i miejsce dokonania zniszczenia;

2) oznaczenie podmiotu, który dokonał zniszczenia;

3) oznaczenie orzeczenia o przepadku przedmiotów i, ewentualnie, o zarządzeniu ich zniszczenia;

4) informację o rodzaju i liczbie zniszczonych przedmiotów;

5) imiona i nazwiska osób obecnych przy czynności zniszczenia;

6) sposób dokonania zniszczenia;

7) opis odpadów pochodzących ze zniszczenia oraz wskazanie miejsca ich składowania lub opis pozostałości po zniszczeniu, nieodpłatnie przekazanych na rzecz podmiotu, albo przeznaczonych do sprzedaży;

8) podpisy osób, o których mowa w pkt 5.

§ 11. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.2)

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1036, 1149, 1247 i 1304, z 2014 r. poz. 312, 1215 i 1328, z 2015 r. poz. 396, 1269, 1479, 1649, 1712, 1855 i 1932 oraz z 2016 r. poz. 178 i 437.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie niszczenia przedmiotów, których przepadek orzeczono na rzecz Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 2075), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 27 pkt 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 396).

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Pikus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »