reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA1)

z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie krajowego rejestru pojazdów kolejowych

Na podstawie art. 25ga ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1297, 1741, 1753, 1777 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 542) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) sposób prowadzenia krajowego rejestru pojazdów kolejowych (NVR), zwanego dalej „rejestrem NVR”, w tym sposób rezerwacji i nadawania europejskiego numeru pojazdu (EVN), wprowadzania zmian danych rejestrowych oraz sposób wykreślania pojazdu kolejowego z tego rejestru;

2) wzór rejestru NVR oraz jego opis funkcjonalny i techniczny, w tym opis formatu danych oraz wymagania w zakresie jego funkcjonowania;

3) wzór wniosku związanego z rejestracją pojazdu kolejowego w rejestrze NVR;

4) wzór raportu z:

a) rezerwacji europejskiego numeru pojazdu (EVN) dla pojazdu kolejowego, o którym mowa w art. 23a ust. 1 pkt 1a lit. a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, zwanej dalej „ustawą”,

b) nadania europejskiego numeru pojazdu (EVN) dla pojazdu kolejowego, o którym mowa w art. 23a ust. 1 pkt 1a lit. b ustawy,

c) wprowadzenia zmian danych rejestrowych w przypadku, o którym mowa w art. 23a ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy,

d) wycofania z eksploatacji pojazdu kolejowego w przypadku, o którym mowa w art. 23a ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy,

e) rejestracji pojazdu kolejowego w przypadku ustania przyczyn, o których mowa w art. 23a ust. 1 pkt 3 ustawy.

§ 2. [Definicje]

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) identyfikator pojazdu kolejowego – oznakowanie umieszczone na pojeździe kolejowym zawierające: identyfikator literowy państwa rejestracji pojazdu kolejowego, identyfikator literowy dysponenta (VKM), europejski numer pojazdu (EVN), oznaczenie literowe charakterystyki technicznej oraz literowe oznaczenie zdolności pojazdu do interoperacyjności, z wyjątkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy;

2) oznaczenie literowe charakterystyki technicznej – zestaw dużych i małych liter, określających rodzaj i przeznaczenie pojazdu kolejowego oraz jego cechy konstrukcyjne i eksploatacyjne;

3) literowe oznaczenie zdolności pojazdu do interoperacyjności – symbol literowy, potwierdzający spełnienie przez pojazd kolejowy określonych wymagań, koniecznych do poruszania się w komunikacji międzynarodowej;

4) numer seryjny – grupę trzech lub czterech cyfr w europejskim numerze pojazdu (EVN), określającą kolejny numer pojazdu kolejowego w danym zakresie parametrów techniczno-eksploatacyjnych;

5) cyfra kontrolna – dwunastą cyfrę europejskiego numeru pojazdu (EVN), służącą do szybkiej kontroli prawidłowości jego zapisu;

6) europejski scentralizowany wirtualny rejestr pojazdów kolejowych (EC VVR) – system teleinformatyczny zarządzany przez Europejską Agencję Kolejową, umożliwiający dostęp do danych znajdujących się w rejestrach NVR, prowadzonych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

§ 3. [Rejestr NVR]

1. W rejestrze NVR prowadzonym przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, zwanego dalej „Prezesem UTK”, wpisuje się wagony towarowe, wagony pasażerskie, pojazdy trakcyjne i kolejowe pojazdy specjalne, z wyjątkiem pojazdów:

1) metra;

2) kolejowych poruszających się wyłącznie po bocznicy kolejowej;

3) kolejowych poruszających się po torze o szerokości mniejszej niż 1435 mm;

4) zabytkowych używanych jako nieruchomy eksponat;

5) specjalnych poruszających się wyłącznie po torze zamkniętym lub transportowanych na innych pojazdach;

6) kolejowych poruszających się wyłącznie po sieciach kolejowych, które są funkcjonalnie wyodrębnione z systemu kolei i przeznaczone tylko na potrzeby pasażerskich przewozów lokalnych, oraz miejskich lub podmiejskich;

7) kolejowych poruszających się wyłącznie po infrastrukturze kolejowej należącej do zarządców prywatnej infrastruktury kolejowej, na ich użytek w ramach własnej działalności w zakresie transportu towarów;

8) kolejowych poruszających się po infrastrukturze kolejowej przewidzianej wyłącznie do użytku lokalnego, turystycznego lub historycznego;

9) historycznych nieporuszających się po sieci kolejowej.

2. Rejestr NVR jest prowadzony w określonym przez Prezesa UTK systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352), z możliwością podłączenia do europejskiego scentralizowanego wirtualnego rejestru pojazdów kolejowych (EC VVR).

3. Wzór rejestru NVR oraz jego opis funkcjonalny i techniczny, w tym opis formatu danych oraz wymagania dotyczące jego funkcjonowania, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. [Sposób oznakowania pojazdów kolejowych]

Do celów rezerwacji i nadawania europejskiego numeru pojazdu (EVN), rejestracji pojazdów kolejowych w rejestrze NVR, a także wprowadzania zmian danych rejestrowych w zakresie zmiany europejskiego numeru pojazdu (EVN) stosuje się sposób oznakowania pojazdów kolejowych określony w przepisach wydanych na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy.

§ 5. [Wniosek]

Wzór wniosku o:

1) nadanie europejskiego numeru pojazdu (EVN) dla pojazdu kolejowego dopuszczonego po raz pierwszy do eksploatacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) wprowadzenie zmiany danych rejestrowych w rejestrze NVR dla pojazdu kolejowego w nim zarejestrowanego,

3) wycofanie z eksploatacji pojazdu kolejowego zarejestrowanego w rejestrze NVR

– stanowi standardowy formularz wniosku o rejestrację pojazdów kolejowych dopuszczonych do eksploatacji, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 6. [Informacje dołączane do wniosku]

1. Wniosek, o którym mowa w art. 23a ust. 1 pkt 1a lit. a ustawy, zawiera:

1) numer fabryczny pojazdu kolejowego;

2) typ pojazdu kolejowego;

3) oznaczenie literowe charakterystyki technicznej pojazdu kolejowego, z wyłączeniem kolejowych pojazdów trakcyjnych i specjalnych;

4) dla wagonów pasażerskich – 8 pierwszych cyfr projektowanego europejskiego numeru pojazdu (EVN);

5) dla wagonów towarowych – 4 pierwsze cyfry projektowanego europejskiego numeru pojazdu (EVN);

6) dla kolejowych pojazdów trakcyjnych – 7 pierwszych cyfr projektowanego europejskiego numeru pojazdu (EVN);

7) dla kolejowych pojazdów specjalnych – 8 pierwszych cyfr projektowanego europejskiego numeru pojazdu (EVN).

2. Do wniosku załącza się dokumenty:

1) potwierdzające prawo do dysponowania pojazdem kolejowym;

2) określające dane charakterystyki technicznej pojazdu kolejowego niezbędne do prawidłowego nadania europejskiego numeru pojazdu (EVN), o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy.

3. Prezes UTK:

1) uzgadnia dane, o których mowa w ust. 1 pkt 3–7, określa pozostałe cyfry europejskiego numeru pojazdu (EVN), w tym numer seryjny i cyfrę kontrolną, i wydaje raport z rezerwacji europejskiego numeru pojazdu (EVN) dla pojazdu kolejowego, którego wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;

2) rezerwuje europejski numeru pojazdu (EVN) na czas określony, nieprzekraczający 12 miesięcy od daty doręczenia raportu, o którym mowa w pkt 1;

3) rezerwuje europejski numeru pojazdu (EVN) na czas określony przekraczający 12 miesięcy, jeżeli wynika to z uzasadnionych potrzeb wnioskodawcy związanych ze sposobem lub harmonogramem realizacji dostaw pojazdów kolejowych.

§ 7. [Identyfikator literowy dysponenta (VKM)]

1. W celu rejestracji pojazdu przed złożeniem wniosku o nadanie europejskiego numeru pojazdu (EVN) dysponent występuje do Prezesa UTK o uzgodnienie identyfikatora literowego dysponenta (VKM).

2. Identyfikator literowy dysponenta (VKM) powinien spełniać następujące warunki:

1) składać się z dwóch do pięciu liter tworzących kombinację nawiązującą do nazwy dysponenta lub jej skrótu;

2) być różny od identyfikatorów literowych państw wyszczególnionych w decyzji Komisji 2007/756/WE z dnia 9 listopada 2007 r. przyjmującej wspólną specyfikację dotyczącą krajowego rejestru pojazdów kolejowych określonego w art. 14 ust. 4 i 5 dyrektyw 96/48/WE i 2001/16/WE (Dz. Urz. UE L 305 z 23.11.2007, s. 30, z późn. zm.);

3) być różny od innych identyfikatorów literowych dysponentów (VKM) uzgodnionych z Europejską Agencją Kolejową i umieszczonych w wykazie opublikowanym na jej stronie internetowej2);

4) nie tworzyć słowa, które może powodować nieporozumienia lub jest wulgarne.

3. Prezes UTK sprawdza spełnienie warunków określonych w ust. 2 i uzgadnia z Europejską Agencją Kolejową wnioskowany identyfikator literowy dysponenta (VKM).

4. Dysponent może posługiwać się identyfikatorem literowym dysponenta (VKM) po jego umieszczeniu w wykazie opublikowanym na stronie internetowej Europejskiej Agencji Kolejowej.

§ 8. [Dokumenty załączane w przypadku pojazdu kolejowego, dla którego nie został zarezerwowany europejski numer pojazdu (EVN)]

1. W przypadku pojazdu kolejowego, dla którego nie został zarezerwowany europejski numer pojazdu (EVN) w sposób określony w § 6, do wniosku, o którym mowa w art. 23a ust. 1 pkt 1a lit. b ustawy, załącza się dokumenty:

1) potwierdzające prawo do dysponowania pojazdem kolejowym;

2) określające dane charakterystyki technicznej pojazdu kolejowego niezbędne do prawidłowego nadania europejskiego numeru pojazdu (EVN), o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy;

3) związane z dopuszczeniem pojazdu kolejowego do eksploatacji, które nie znajdują się w posiadaniu Prezesa UTK;

4) potwierdzające wyrażenie zgody na pełnienie funkcji dysponenta lub podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM) przez podmioty wskazane we wniosku inne niż wnioskodawca.

2. Wraz z wnioskiem należy przedłożyć następujące dane identyfikujące pojazd kolejowy:

1) numer fabryczny pojazdu kolejowego;

2) typ pojazdu kolejowego;

3) oznaczenie literowe charakterystyki technicznej pojazdu kolejowego, z wyłączeniem kolejowych pojazdów trakcyjnych i specjalnych;

4) dla wagonów pasażerskich – 8 pierwszych cyfr projektowanego europejskiego numeru pojazdu (EVN);

5) dla wagonów towarowych – 4 pierwsze cyfry projektowanego europejskiego numeru pojazdu (EVN);

6) dla kolejowych pojazdów trakcyjnych – 7 pierwszych cyfr projektowanego europejskiego numeru pojazdu (EVN);

7) dla kolejowych pojazdów specjalnych – 8 pierwszych cyfr projektowanego europejskiego numeru pojazdu (EVN);

8) literowe oznaczenie zdolności pojazdu do interoperacyjności;

9) identyfikator literowy dysponenta (VKM).

3. Prezes UTK uzgadnia dane, o których mowa w ust. 2 pkt 3–8, nadaje pozostałe cyfry europejskiego numeru pojazdu (EVN), w tym numer seryjny i cyfrę kontrolną, wprowadza dane do rejestru NVR i wydaje raport z nadania europejskiego numeru pojazdu (EVN) dla pojazdu kolejowego, którego wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 9. [Dokumenty załączane w przypadku pojazdu kolejowego, dla którego został zarezerwowany europejski numer pojazdu (EVN)]

1. W przypadku pojazdu kolejowego, dla którego został zarezerwowany europejski numer pojazdu (EVN) w sposób określony w § 6, do wniosku, o którym mowa w art. 23a ust. 1 pkt 1a lit. b ustawy, załącza się dokumenty:

1) potwierdzające prawo do dysponowania pojazdem kolejowym – jeżeli wniosek składa podmiot inny niż podmiot, na rzecz którego wydano raport, o którym mowa w § 6 ust. 3 pkt 1;

2) związane z dopuszczeniem pojazdu kolejowego do eksploatacji, które nie znajdują się w posiadaniu Prezesa UTK;

3) potwierdzające wyrażenie zgody na pełnienie funkcji dysponenta lub podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM) przez podmioty wskazane we wniosku inne niż wnioskodawca.

2. Wraz z wnioskiem należy przedłożyć następujące dane identyfikujące pojazd kolejowy:

1) numer fabryczny pojazdu kolejowego;

2) typ pojazdu kolejowego;

3) literowe oznaczenie zdolności pojazdu do interoperacyjności;

4) identyfikator literowy dysponenta (VKM);

5) zarezerwowany europejski numer pojazdu (EVN).

3. Prezes UTK uzgadnia literowe oznaczenie zdolności pojazdu do interoperacyjności, nadaje zarezerwowany europejski numer pojazdu (EVN), wprowadza dane do rejestru NVR i wydaje raport z nadania europejskiego numeru pojazdu (EVN) dla pojazdu kolejowego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 10. [Raport z nadania europejskiego numeru pojazdu (EVN) dla pojazdu kolejowego]

1. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w art. 23a ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy, dotyczy zmiany:

1) właściciela – do wniosku załącza się dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania pojazdem kolejowym oraz w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest jego właścicielem, dokumenty potwierdzające prawo własności przysługujące właścicielowi;

2) dysponenta – do wniosku załącza się dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania pojazdem kolejowym;

3) danych o dopuszczeniu do eksploatacji – do wniosku załącza się dokumenty związane z dopuszczeniem pojazdu kolejowego do eksploatacji, które nie znajdują się w posiadaniu Prezesa UTK;

4) europejskiego numeru pojazdu (EVN), w tym zmiany kodu interoperacyjności – do wniosku załącza się dokumenty określające dane charakterystyki technicznej pojazdu kolejowego niezbędne do prawidłowego nadania europejskiego numeru pojazdu (EVN), o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy, w zakresie wprowadzanej zmiany;

5) podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM) – do wniosku załącza się dokumenty potwierdzające wyrażenie zgody nowego podmiotu, innego niż wnioskodawca, na pełnienie tej funkcji.

2. Po rozpatrzeniu wniosku obejmującego zmianę inną niż zmiana europejskiego numeru pojazdu (EVN), Prezes UTK wydaje raport z wprowadzenia zmian w rejestrze NVR, którego wzór określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

3. Po rozpatrzeniu wniosku obejmującego zmianę europejskiego numeru pojazdu (EVN), w tym zmianę kodu interoperacyjności, Prezes UTK wydaje raport z nadania europejskiego numeru pojazdu (EVN) dla pojazdu kolejowego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 11. [Wniosek o zmianę danych]

1. W przypadku gdy pojazd kolejowy zarejestrowany w rejestrze NVR otrzyma dodatkowe zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, dysponent składa do Prezesa UTK wniosek o zmianę danych poprzez dokonanie w rejestrze NVR wpisu dodatkowego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji.

2. Wniosek powinien zawierać:

1) europejski numer pojazdu kolejowego (EVN);

2) identyfikator cyfrowy państwa rejestracji pojazdu kolejowego;

3) nazwę krajowego organu do spraw bezpieczeństwa, który wydał dodatkowe zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego;

4) kodowane ograniczenia w użytkowaniu pojazdu kolejowego;

5) niekodowane ograniczenia w użytkowaniu pojazdu kolejowego;

6) numer dokumentu potwierdzającego dodatkowe dopuszczenie do eksploatacji;

7) datę dokumentu potwierdzającego dodatkowe dopuszczenie do eksploatacji;

8) okres ważności dokumentu, o którym mowa w pkt 7;

9) informacje o zawieszeniu dopuszczenia do eksploatacji.

3. Dysponent załącza do wniosku kopię zezwolenia na dopuszczenie pojazdu do eksploatacji w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

4. Dysponent może załączyć do wniosku formularz według wzoru opracowanego przez Europejską Agencję Kolejową3), wydany przez krajowy organ do spraw bezpieczeństwa innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zawierający informacje, o których mowa w ust. 2. W takim przypadku przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się.

5. Po rozpatrzeniu wniosku Prezes UTK wydaje raport z wprowadzenia zmian w rejestrze NVR zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

§ 12. [Raport z wycofania z eksploatacji pojazdu kolejowego]

Po rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w art. 23a ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy, Prezes UTK wydaje raport z wycofania z eksploatacji pojazdu kolejowego, którego wzór określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 13. [Dokumenty potwierdzające ustanie przyczyn]

1. Do wniosku, o którym mowa w art. 23a ust. 1 pkt 4 ustawy, załącza się dokumenty potwierdzające ustanie przyczyn, o których mowa w art. 23a ust. 1 pkt 3 ustawy.

2. Po rozpatrzeniu wniosku Prezes UTK wydaje raport z rejestracji pojazdu kolejowego, w przypadku ustania przyczyn, o których mowa w art. 23a ust. 1 pkt 3 ustawy, którego wzór określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

§ 14. [Dokumenty przekładane w postaci elektronicznej]

W przypadku wniosku składanego drogą elektroniczną dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 2, § 8 ust. 1, § 9 ust. 1, § 10 ust. 1, § 11 ust. 3 i 4 oraz § 13 ust. 1, mogą zostać przedłożone w postaci elektronicznej.

§ 15. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.4)

Minister Infrastruktury i Budownictwa: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).

2) Wykaz uzgodnionych identyfikatorów literowych dysponentów (VKM) jest publikowany w każdą pierwszą środę miesiąca na stronie internetowej Europejskiej Agencji Kolejowej pod adresem www.era.europa.eu/Document-Register/Pages/list-VKM.aspx.

3) Wzór formularza znajduje się na stronie internetowej Europejskiej Agencji Kolejowej pod adresem www.era.europa.eu/Document-Register/Pages/Multilingual-form.aspx.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie krajowego rejestru pojazdów kolejowych (Dz. U. poz. 1063), które utraciło moc z dniem 1 marca 2016 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. poz. 1741).

Załącznik 1. [WZÓR KRAJOWEGO REJESTRU POJAZDÓW KOLEJOWYCH (NVR) ORAZ JEGO OPIS FUNKCJONALNY I TECHNICZNY, W TYM OPIS FORMATU DANYCH ORAZ WYMAGANIA W ZAKRESIE JEGO FUNKCJONOWANIA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 23 czerwca 2016 r. (poz. 988)

Załącznik nr 1

WZÓR KRAJOWEGO REJESTRU POJAZDÓW KOLEJOWYCH (NVR) ORAZ JEGO OPIS FUNKCJONALNY I TECHNICZNY, W TYM OPIS FORMATU DANYCH ORAZ WYMAGANIA W ZAKRESIE JEGO FUNKCJONOWANIA

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [WZÓR STANDARDOWEGO FORMULARZA WNIOSKU O REJESTRACJĘ POJAZDÓW KOLEJOWYCH DOPUSZCZONYCH DO EKSPLOATACJI]

Załącznik nr 2

WZÓR STANDARDOWEGO FORMULARZA WNIOSKU O REJESTRACJĘ POJAZDÓW KOLEJOWYCH DOPUSZCZONYCH DO EKSPLOATACJI

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR RAPORTU Z REZERWACJI EUROPEJSKIEGO NUMERU POJAZDU (EVN) DLA POJAZDU KOLEJOWEGO]

Załącznik nr 3

WZÓR RAPORTU Z REZERWACJI EUROPEJSKIEGO NUMERU POJAZDU (EVN) DLA POJAZDU KOLEJOWEGO

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR RAPORTU Z NADANIA EUROPEJSKIEGO NUMERU POJAZDU (EVN) DLA POJAZDU KOLEJOWEGO]

Załącznik nr 4

WZÓR RAPORTU Z NADANIA EUROPEJSKIEGO NUMERU POJAZDU (EVN) DLA POJAZDU KOLEJOWEGO

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR RAPORTU Z WPROWADZENIA ZMIAN W KRAJOWYM REJESTRZE POJAZDÓW KOLEJOWYCH (NVR)]

Załącznik nr 5

WZÓR RAPORTU Z WPROWADZENIA ZMIAN W KRAJOWYM REJESTRZE POJAZDÓW KOLEJOWYCH (NVR)

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 6. [WZÓR RAPORTU Z WYCOFANIA Z EKSPLOATACJI POJAZDU KOLEJOWEGO]

Załącznik nr 6

WZÓR RAPORTU Z WYCOFANIA Z EKSPLOATACJI POJAZDU KOLEJOWEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 7. [WZÓR RAPORTU Z REJESTRACJI POJAZDU KOLEJOWEGO W PRZYPADKU USTANIA PRZYCZYN, O KTÓRYCH MOWA W ART. 23A UST. 1 PKT 3 USTAWY O TRANSPORCIE KOLEJOWYM]

Załącznik nr 7

WZÓR RAPORTU Z REJESTRACJI POJAZDU KOLEJOWEGO W PRZYPADKU USTANIA PRZYCZYN, O KTÓRYCH MOWA W ART. 23A UST. 1 PKT 3 USTAWY O TRANSPORCIE KOLEJOWYM

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Lech

prawnik, aplikant rzecznikowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama