| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 18 lipca 2016 r.

w sprawie sposobu dokumentowania blokady dostępności określonych danych informatycznych lub usług teleinformatycznych w systemie teleinformatycznym oraz przechowywania i przekazywania postanowień, pisemnych zgód, zarządzeń i wniosków

Na podstawie art. 32c ust. 14 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1929 i 2023 oraz z 2016 r. poz. 147, 437, 904 i 960) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) sposób dokumentowania prowadzonej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwaną dalej „ABW”, blokady dostępności, o której mowa w art. 32c ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu;

2) sposób przechowywania i przekazywania postanowień, pisemnych zgód, zarządzeń i wniosków;

3) wzory stosowanych druków i rejestrów.

§ 2. [Dokumentacja blokady dostępności]

1. Dokumentację blokady dostępności stanowią:

1) wniosek Szefa ABW do Sądu Okręgowego w Warszawie, zwanego dalej „Sądem”, o zarządzenie lub przedłużenie blokady dostępności;

2) postanowienie Prokuratora Generalnego w sprawie wystąpienia przez Szefa ABW z wnioskiem o zarządzenie lub przedłużenie przez Sąd blokady dostępności;

3) postanowienie Sądu w sprawie zarządzenia lub przedłużenia blokady dostępności;

4) wniosek Szefa ABW do Prokuratora Generalnego o wyrażenie zgody na zarządzenie blokady dostępności w przypadkach niecierpiących zwłoki;

5) postanowienie Prokuratora Generalnego w sprawie zarządzenia przez Szefa ABW blokady dostępności w przypadkach niecierpiących zwłoki;

6) zarządzenie przez Szefa ABW blokady dostępności w przypadkach niecierpiących zwłoki;

7) wniosek Szefa ABW do Sądu w sprawie zatwierdzenia zarządzenia przez Szefa ABW blokady dostępności w przypadkach niecierpiących zwłoki;

8) postanowienie Sądu w sprawie zatwierdzenia zarządzenia przez Szefa ABW blokady dostępności w przypadkach niecierpiących zwłoki;

9) wniosek Szefa ABW do Sądu o wyrażenie zgody na przedłużenie blokady dostępności zarządzonej przez Szefa ABW w przypadkach niecierpiących zwłoki;

10) postanowienie Prokuratora Generalnego w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie przez Szefa ABW z wnioskiem do Sądu o przedłużenie zarządzonej przez Szefa ABW blokady dostępności w przypadkach niecierpiących zwłoki;

11) postanowienie Sądu w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie blokady dostępności zarządzonej przez Szefa ABW w przypadkach niecierpiących zwłoki;

12) zażalenie Szefa ABW lub Prokuratora Generalnego na postanowienie Sądu w sprawie blokady dostępności;

13) zawiadomienie ministra właściwego do spraw informatyzacji o zarządzeniu blokady dostępności.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1:

1) pkt 1–3, sporządza się według wzorów określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) pkt 4–8, sporządza się według wzorów określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) pkt 9–11, sporządza się według wzorów określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

4) pkt 13, sporządza się według wzoru określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 3. [Przekazywanie dokumentacji blokady dostępności]

1. Dokumentacja blokady dostępności jest przekazywana za pośrednictwem funkcjonariusza ABW, zwanego dalej „przedstawicielem Szefa ABW”, posiadającego pisemne upoważnienie udzielone przez Szefa ABW lub upoważnionego przez niego funkcjonariusza ABW.

2. Przedstawiciel Szefa ABW, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych, doręcza wniosek Szefa ABW Prokuratorowi Generalnemu, a po wydaniu postanowienia przez Sąd osobiście odbiera te dokumenty.

§ 4. [Wzory rejestru zarządzeń, wniosków oraz postanowień]

1. Wzór rejestru zarządzeń i wniosków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 4, 6, 7 i 9, prowadzonego przez Szefa ABW, jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

2. Wzór rejestru postanowień, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, 5 i 10, prowadzonego przez Prokuratora Generalnego, jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

3. Wzór rejestru postanowień, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, 8 i 11, prowadzonego przez Sąd, jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

§ 5. [Przechowywanie dokumentacji]

1. Dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 1:

1) pkt 1–11, sporządza się w trzech egzemplarzach;

2) pkt 13, sporządza się w dwóch egzemplarzach.

2. Sąd przechowuje pierwszy egzemplarz dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1–11.

3. Prokurator Generalny przechowuje drugi egzemplarz dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1–11.

4. Minister właściwy do spraw informatyzacji przechowuje pierwszy egzemplarz dokumentu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 13.

5. Pozostałą dokumentację blokady dostępności przechowuje się w ABW.

6. Dokumenty, o których mowa w ust. 1–5, przechowuje się w sposób określony w przepisach dotyczących ochrony informacji niejawnych.

§ 6. [Podmiot przechowujący dokumentację blokady dostępności]

Dokumentację blokady dostępności przechowuje jednostka organizacyjna ABW, która prowadziła tę blokadę, w sposób określony w przepisach dotyczących ochrony informacji niejawnych.

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło

Załącznik 1. [WZORY DOKUMENTACJI BLOKADY DOSTĘPNOŚCI]

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 lipca 2016 r. (poz. 1056)

Załącznik nr 1

WZÓR WNIOSKU SZEFA ABW DO SĄDU O ZARZĄDZENIE LUB PRZEDŁUŻENIE BLOKADY DOSTĘPNOŚCI

WZÓR POSTANOWIENIA PROKURATORA GENERALNEGO W SPRAWIE WYSTĄPIENIA PRZEZ SZEFA ABW Z WNIOSKIEM O ZARZĄDZENIE LUB PRZEDŁUŻENIE PRZEZ SĄD BLOKADY DOSTĘPNOŚCI

WZÓR POSTANOWIENIA SĄDU W SPRAWIE ZARZĄDZENIA LUB PRZEDŁUŻENIA BLOKADY DOSTĘPNOŚCI

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZORY DOKUMENTACJI BLOKADY DOSTĘPNOŚCI]

Załącznik nr 2

WZÓR WNIOSKU SZEFA ABW DO PROKURATORA GENERALNEGO O WYRAŻENIE ZGODY NA ZARZĄDZENIE BLOKADY DOSTĘPNOŚCI W PRZYPADKACH NIECIERPIĄCYCH ZWŁOKI

WZÓR POSTANOWIENIA PROKURATORA GENERALNEGO W SPRAWIE ZARZĄDZENIA PRZEZ SZEFA ABW BLOKADY DOSTĘPNOŚCI W PRZYPADKACH NIECIERPIĄCYCH ZWŁOKI

WZÓR ZARZĄDZENIA PRZEZ SZEFA ABW BLOKADY DOSTĘPNOŚCI W PRZYPADKACH NIECIERPIĄCYCH ZWŁOKI

WZÓR WNIOSKU SZEFA ABW DO SĄDU W SPRAWIE ZATWIERDZENIA ZARZĄDZENIA PRZEZ SZEFA ABW BLOKADY DOSTĘPNOŚCI W PRZYPADKACH NIECIERPIĄCYCH ZWŁOKI

WZÓR POSTANOWIENIA SĄDU W SPRAWIE ZATWIERDZENIA ZARZĄDZENIA PRZEZ SZEFA ABW BLOKADY DOSTĘPNOŚCI W PRZYPADKACH NIECIERPIĄCYCH ZWŁOKI

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZORY DOKUMENTACJI BLOKADY DOSTĘPNOŚCI]

Załącznik nr 3

WZÓR WNIOSKU SZEFA ABW DO SĄDU O WYRAŻENIE ZGODY NA PRZEDŁUŻENIE BLOKADY DOSTĘPNOŚCI ZARZĄDZONEJ PRZEZ SZEFA ABW W PRZYPADKACH NIECIERPIĄCYCH ZWŁOKI

WZÓR POSTANOWIENIA PROKURATORA GENERALNEGO W SPRAWIE WYSTĄPIENIA PRZEZ SZEFA ABW Z WNIOSKIEM DO SĄDU O PRZEDŁUŻENIE ZARZĄDZONEJ PRZEZ SZEFA ABW BLOKADY DOSTĘPNOŚCI W PRZYPADKACH NIECIERPIĄCYCH ZWŁOKI

WZÓR POSTANOWIENIA SĄDU W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA PRZEDŁUŻENIE BLOKADY DOSTĘPNOŚCI ZARZĄDZONEJ PRZEZ SZEFA ABW W PRZYPADKACH NIECIERPIĄCYCH ZWŁOKI

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR ZAWIADOMIENIA MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW INFORMATYZACJI O ZARZĄDZENIU BLOKADY DOSTĘPNOŚCI]

Załącznik nr 4

WZÓR ZAWIADOMIENIA MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW INFORMATYZACJI O ZARZĄDZENIU BLOKADY DOSTĘPNOŚCI

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR REJESTRU ZARZĄDZEŃ I WNIOSKÓW SZEFA ABW W PRZEDMIOCIE BLOKADY DOSTĘPNOŚCI W SYSTEMACH TELEINFORMATYCZNYCH OKREŚLONYCH DANYCH INFORMATYCZNYCH LUB USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH]

Załącznik nr 5

WZÓR REJESTRU ZARZĄDZEŃ I WNIOSKÓW SZEFA ABW W PRZEDMIOCIE BLOKADY DOSTĘPNOŚCI W SYSTEMACH TELEINFORMATYCZNYCH OKREŚLONYCH DANYCH INFORMATYCZNYCH LUB USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH

infoRgrafika

Załącznik 6. [WZÓR REJESTRU POSTANOWIEŃ PROKURATORA GENERALNEGO W PRZEDMIOCIE BLOKADY DOSTĘPNOŚCI W SYSTEMACH TELEINFORMATYCZNYCH OKREŚLONYCH DANYCH INFORMATYCZNYCH LUB USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH]

Załącznik nr 6

WZÓR REJESTRU POSTANOWIEŃ PROKURATORA GENERALNEGO W PRZEDMIOCIE BLOKADY DOSTĘPNOŚCI W SYSTEMACH TELEINFORMATYCZNYCH OKREŚLONYCH DANYCH INFORMATYCZNYCH LUB USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH

infoRgrafika

Załącznik 7. [WZÓR REJESTRU POSTANOWIEŃ SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE W PRZEDMIOCIE BLOKADY DOSTĘPNOŚCI W SYSTEMACH TELEINFORMATYCZNYCH OKREŚLONYCH DANYCH INFORMATYCZNYCH LUB USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH]

Załącznik nr 7

WZÓR REJESTRU POSTANOWIEŃ SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE W PRZEDMIOCIE BLOKADY DOSTĘPNOŚCI W SYSTEMACH TELEINFORMATYCZNYCH OKREŚLONYCH DANYCH INFORMATYCZNYCH LUB USŁUG TELEINFORMATYCZNYCH

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny (licencja syndyka), agent celny, prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »