| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UMOWA

między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy w dziedzinie komunikacji kolejowej przez polsko-niemiecką granicę państwową,

sporządzona w Berlinie dnia 14 listopada 2012 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 14 listopada 2012 r. w Berlinie została podpisana Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy w dziedzinie komunikacji kolejowej przez polsko-niemiecką granicę państwową, w następującym brzmieniu:

Umowa
między
Rzecząpospolitą Polską

a

Republiką Federalną Niemiec

o

współpracy
w dziedzinie komunikacji kolejowej
przez
polsko-niemiecką granicę państwową

Rzeczpospolita Polska i Republika Federalna Niemiec

zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”,

działając zgodnie z Traktatem między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, podpisanym w Bonn dnia 17 czerwca 1991 roku,

dążąc do dalszego usprawniania komunikacji kolejowej przez polsko-niemiecką granicę państwową,

mając na celu wzrost udziału zrównoważonego transportu kolejowego w przewozach osób i rzeczy,

dążąc do intensyfikacji współpracy naukowo-technicznej w dziedzinie transportu kolejowego, szczególnie w zakresie standaryzacji i interoperacyjności kolei, w celu jak najlepszego wykorzystania możliwości, które daje prawo wewnętrzne i prawo Unii Europejskiej dla rozwoju transportu kolejowego w Europie.

mając na uwadze wniesienie istotnego wkładu dla wzmocnienia integracji w dziedzinie transportu kolejowego w państwach członkowskich Unii Europejskiej,

biorąc pod uwagę zasady międzynarodowego prawa kolejowego,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Cel Umowy

1. Każda z Umawiających się Stron będzie podejmować niezbędne działania dla ułatwienia komunikacji kolejowej przez wspólną granicę państwową, zgodnie z przepisami prawa wewnętrznego danej Umawiającej się Strony i prawa Unii Europejskiej.

2. Umawiające się Strony uzgadniają, że w ramach posiadanych środków finansowych będą podejmować wspólnie uzgodnione działania, mające na celu podniesienie jakości komunikacji kolejowej przez wspólną granicę państwową.

Artykuł 2

Przedmiot Umowy

1. Dla realizacji celów wymienionych w artykule 1 niniejszej Umowy Umawiające się Strony uzgadniają następujące zasady współpracy:

a) wspieranie działań mających na celu ułatwienia proceduralne dla realizacji komunikacji kolejowej przez wspólną granicę państwową,

b) wspieranie i wzmocnienie współpracy wszystkich uczestników komunikacji kolejowej przez wspólną granicę państwową,

c) umożliwienie tranzytu uprzywilejowanego.

2. Umowa niniejsza nie ma zastosowania do komunikacji kolejowej na odcinku między polsko-niemiecką granicą państwową a polsko-czeską granicą państwową linii Zittau – Hradek nad Nisou.

3. Umawiające się Strony stwierdzają, że Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej o współpracy w dziedzinie komunikacji kolejowej przez granicę państwową, podpisana w Warszawie dnia 25 listopada 1971 r., wygasła z chwilą zjednoczenia Niemiec dnia 3 października 1990 r.

Artykuł 3

Definicje

W rozumieniu niniejszej Umowy następujące pojęcia oznaczają:

a) „organy nadzoru kolejowego” – organy administracji państwowej, które zostały powołane w celu nadzoru nad bezpieczeństwem ruchu kolejowego, badania wypadków kolejowych, sprawowania nadzoru nad eksploatacją i utrzymaniem linii kolejowych, nadzoru nad eksploatacją pojazdów kolejowych, oraz pełniące rolę organu kontrolnego w zakresie licencjonowania i regulacji dostępu do infrastruktury kolejowej, zgodnie z artykułem 30 dyrektywy 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2001 roku w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz przyznawania świadectw bezpieczeństwa,

b) „przedsiębiorstwo kolejowe” – zgodnie z definicją w artykule 2 litera k dyrektywy 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2001 roku w sprawę alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz przyznawanie świadectw bezpieczeństwa: każde przedsiębiorstwo publiczne lub prywatne, koncesjonowane zgodnie ze stosowanym ustawodawstwem Wspólnoty, którego działalność podstawowa polega na świadczeniu usług w przewozie rzeczy i/lub osób koleją, przy wymaganiu, że to przedsiębiorstwo musi zapewnić trakcję; obejmuje to także przedsiębiorstwa, które zajmują się tylko zapewnianiem trakcji,

c) „zarządca infrastruktury” – zgodnie z definicją w artykule 2 litera h dyrektywy 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2001 roku w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz przyznawanie świadectw bezpieczeństwa: każdy organ lub przedsiębiorstwo, które jest odpowiedzialne w szczególności za założenie i utrzymywanie infrastruktury kolejowej. Może to również obejmować zarządzanie systemami sterowania i bezpieczeństwa infrastruktury. Funkcje zarządcy infrastruktury na sieci lub części sieci mogą być przydzielone różnym organom lub przedsiębiorstwom,

d) stacje zmiany systemu” ustalone przez Umawiające się Strony stacje na terytoriach Umawiających się Stron dla realizacji komunikacji kolejowej o znaczeniu międzynarodowym, regionalnym lub lokalnym, przez wspólną granicę państwową, na których lub pomiędzy którymi następuje zmiana jednego z systemów: prawnego, technicznego lub eksploatacyjnego,

e) „odcinek eksploatowany w mchu granicznym” – odcinek pomiędzy ustalonymi przez Umawiające się Strony stacjami zmiany systemu, na którym realizowana jest komunikacja kolejowa przez wspólną granicę państwową. Odcinek eksploatowany w ruchu granicznym obejmuje również stacje zmiany systemu,

f) „przewozy kolejowe przez wspólną granicę państwową” – komunikacja kolejowa przez polsko-niemiecką granicę państwową realizowana przez przedsiębiorstwa kolejowe na podstawie licencji oraz innych certyfikatów i dopuszczeń zgodnie z prawem wewnętrznym Umawiających się Stron, prawem Unii Europejskiej oraz innymi odpowiednimi, przepisami prawa międzynarodowego,

g) „tranzyt uprzywilejowany” – komunikacja kolejowa na linii kolejowej przekraczającej polsko-niemiecką granicę państwową pomiędzy stacjami leżącymi na terytorium jednej Umawiającej się Strony, przy czym na określonym odcinku tej linii odbywa się przejazd tranzytowy przez terytorium drugiej Umawiającej się Strony. Komunikacja kolejowa realizowana jest przy tym na. warunkach uproszczonych w stosunku do ogólnych zasad dopuszczenia do ruchu kolejowego tej Umawiającej się Strony, przez której terytorium odbywa się tranzyt, bez potrzeby zmiany systemu kolejowego pod względem prawnym, technicznym i eksploatacyjnym.

Artykuł 4

Współpraca organów nadzoru kolejowego

1. W zakresie nadzoru nad ruchem kolejowym i regulacji dostępu do infrastruktury kolejowej w rozumieniu niniejszej Umowy właściwi są:

a) minister właściwy do spraw transportu kolejowego w Rzeczypospolitej Polskiej, przy którym działa niezależna stała Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych.

b) Federalne Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast w zakresie badania niebezpiecznych wydarzeń w ruchu kolejowym w Republice Federalnej Niemiec. Jeżeli zadanie to leży w zakresie właściwości Federalnego Urzędu Kolejowego lub organów badania wypadków kolejowych krajów związkowych, Federalne Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast porozumiewa się z tymi organami,

c) Prezes Urzędu Transportu Kolejowego w Rzeczypospolitej Polskiej,

d) Federalny Urząd Kolejowy i Federalna Agencja Sieci w Republice Federalnej Niemiec. Jeżeli nadzór kolejowy leży w zakresie właściwości krajów związkowych. Federalny Urząd Kolejowy porozumiewa się z zainteresowanymi organami krajów związkowych.

2. Organy nadzoru kolejowego pogłębiają współpracę mając na celu wspieranie przewozów kolejowych przez wspólną granicę państwową i tranzytu uprzywilejowanego. Organy nadzoru kolejowego wymieniają dane, informacje i zasady podejmowania decyzji. Współpraca ta dotyczy w szczególności:

a) prowadzenia badań wypadków kolejowych i innych zakłóceń ruchu kolejowego oraz opracowania środków w celu zapobiegania im,

b) zagadnień występujących w ramach nadzoru kolejowego nad eksploatacją oraz utrzymaniem infrastruktur kolejowych i pojazdów kolejowych,

c) zagadnień związanych z udzielaniem licencji zgodnie z dyrektywą Rady 95/18/WE z dnia 19 czerwca 1995 roku w sprawie wydawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym lub innym aktem prawnym uzupełniającym lub zastępującym tę dyrektywę,

d) działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu kolejowego, w szczególności przy udzielaniu certyfikatów bezpieczeństwa przedsiębiorstwom kolejowym na podstawie przepisów prawa wewnętrznego każdej z Umawiających się Stron oraz zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/49/WE z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 95/18/WE w sprawie przyznawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym, oraz dyrektywę 2001/14/WE w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz certyfikację w zakresie bezpieczeństwa lub innym aktem prawnym uzupełniającym lub zastępującym tę dyrektywę,

e) działań w zakresie interoperacyjności systemów kolejowych na podstawie prawa wewnętrznego każdej z Umawiających się Stron oraz prawa Unii Europejskiej,

f) dodatkowych działań mających na celu ułatwienie przewozów kolejowych poprzez wzajemne uznawanie dopuszczenia pojazdów kolejowych, licencji maszynistów pojazdów trakcyjnych i kwalifikacji innych pracowników kolejowych,

g) nadzoru nad wolnym od dyskryminacji dostępem do infrastruktury kolejowej na terytorium każdej z Umawiających się Stron,

h) ochrony praw pasażera i egzekwowania przepisów zgodnie z artykułami 30 i 31 rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym.

Artykuł 5

Współpraca w przewozach kolejowych o znaczeniu regionalnym i lokalnym przez wspólną granicę państwową

Właściwe jednostki Umawiających się Stron zawierają odpowiednie porozumienia odnośnie regulacji szczegółów współpracy w przewozach kolejowych o znaczeniu regionalnym i lokalnym przez wspólną granicę państwową zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku dotyczącym usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającym rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 lub w innym akcie prawnym uzupełniającym lub zastępującym to rozporządzenie.

Artykuł 6

Współpraca zarządców infrastruktury

Zarządcy infrastruktury działający na terytorium każdej z Umawiających się Stron mogą zawierać porozumienia w celu realizacji mchu kolejowego przez wspólną granicę państwową, dotyczące w szczególności:

a) umożliwienia interoperacyjności systemów kolejowych oraz możliwie najlepszego połączenia sieci i linii kolejowych na wspólnej granicy państwowej,

b) współpracy w zakresie przyznawania tras dla pociągów, mając na względzie ułatwienia w przewozach kolejowych przez wspólną granicę państwową i w tranzycie uprzywilejowanym,

c) szczegółowych zasad eksploatacji na odcinkach eksploatowanych w ruchu granicznym i w tranzycie uprzywilejowanym, w tym wspólnych propozycji ustalenia stacji zmiany systemu,

d) postępowania w przypadku wypadków kolejowych i innych zakłóceń ruchu kolejowego.

Artykuł 7

Współpraca przedsiębiorstw kolejowych

1. Zgodnie z obowiązującymi, przepisami prawa wewnętrznego danej Umawiającej się Strony oraz prawa Unii Europejskiej przedsiębiorstwa kolejowe mogą wykonywać przewozy kolejowe o znaczeniu międzynarodowym, regionalnym lub lokalnym przez wspólną granicę państwową.

2. Przedsiębiorstwa kolejowe mogą zawierać dodatkowe porozumienia w celu realizacji postanowień niniejszej Umowy, w szczególności w sprawach:

a) dotyczących współpracy w zakresie realizacji i ułatwienia przewozów o znaczeniu międzynarodowym, regionalnym lub lokalnym przez wspólną granicę państwową,

b) szczegółowych zasad postępowania w przypadku wypadków kolejowych i innych zakłóceń ruchu kolejowego,

c) szczegółowych zasad współpracy na odcinkach eksploatowanych w ruchu granicznym.

Artykuł 8

Przewozy kolejowe przez wspólną granicę państwową

1. Przewozy kolejowe przez wspólną granicę państwową na odcinkach eksploatowanych w ruchu granicznym określonych, w wykazie przedstawionym w Załączniku 1 do niniejszej Umowy są realizowane z zachowaniem prawa Unii Europejskiej.

2. Na odcinkach eksploatowanych w ruchu granicznym Umawiające się Strony uzgadniają ponadto możliwość realizacji przewozów kolejowych na podstawie prawa wewnętrznego drugiej z Umawiających się Stron z uwzględnieniem wymogów technicznych i eksploatacyjnych zarządców infrastruktury.

Artykuł 9

Tranzyt uprzywilejowany

1. W tranzycie uprzywilejowanym stosuje się prawo tej Umawiającej się Strony, na której terytorium rozpoczyna się i kończy przewóz. Niniejsze postanowienie nie narusza obowiązującego wewnętrznego prawa podatkowego Umawiających się Stron oraz Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku podpisanej w Berlinie dnia 14 maja 2003 roku zgodnie z jej aktualnie obowiązującym brzmieniem lub umowy uzupełniającej albo zastępującej tę umowę.

2. Tranzyt uprzywilejowany odbywa się na odcinkach linii kolejowych określonych w Załączniku 2 do niniejszej Umowy.

3. Każda Umawiająca się Strona po uprzednim pisemnym poinformowaniu drugiej Umawiającej się Strony może okresowo całkowicie lub częściowo wstrzymać tranzyt uprzywilejowany, jeśli wymaga tego bezpieczeństwo ruchu kolejowego. W nagłych przypadkach dopuszcza się ustne powiadomienie drugiej Umawiającej się Strony, które Strona powiadamiająca dodatkowo niezwłocznie potwierdza w formie pisemnej.

4. Szczegółowe zasady dotyczące tranzytu uprzywilejowanego mogą być określone w porozumieniu zawartym między właściwymi zarządcami infrastruktury.

Artykuł 10

Tymczasowe przywrócenie kontroli granicznych

W przypadku tymczasowego przywrócenia kontroli granicznych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 roku ustanawiającym wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) lub innym aktem prawnym uzupełniającym lub zastępującym to rozporządzenie przyjmuje się następujące zasady:

a) czas postoju pociągów na stacjach zmiany systemu ustalają przedsiębiorstwa kolejowe i zarządcy infrastruktury z uwzględnieniem wymogów niezbędnych dla dokonania odprawy granicznej,

b) o ile zarządzone jest wprowadzenie przejść granicznych, w tranzycie uprzywilejowanym niedozwolone jest wsiadanie i wysiadanie podróżnych. Przedsiębiorstwa kolejowe są zobowiązane przeciwdziałać naruszaniu tego zakazu. W przypadku nie przestrzegania tego zakazu należy niezwłocznie poinformować właściwe organy graniczne.

c) jeśli pociąg w tranzycie uprzywilejowanym ma nieprzewidziany postój, wówczas przedsiębiorstwo kolejowe jest zobowiązane niezwłocznie poinformować właściwe organy graniczne.

Artykuł 11

Pobyt i przyjęcie z powrotem osób fizycznych świadczących usługi w przewozach kolejowych lub będących pracownikami przedsiębiorstw kolejowych i zarządców infrastruktury

Do pobytu osób fizycznych świadczących usługi w przewozach kolejowych lub będących pracownikami przedsiębiorstw kolejowych i zarządców infrastruktury stosuje się prawo pobytu obowiązujące na terytorium właściwej Umawiającej się Strony oraz postanowienia Porozumienia między RządamiRzeczypospolitej Polskiej, Królestwa Belgii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Francuskiej, Republiki Włoskiej. Wielkiego Księstwa Luksemburga i Królestwa Holandii o przyjmowaniu osób przebywających bez zezwolenia, sporządzonego w Brukseli dnia 29 marca 1991 roku.

Artykuł 12

Ochrona danych osobowych

Przekazywanie i wykorzystanie danych osobowych, zwanych dalej danymi, w ramach niniejszej Umowy odbywa się z uwzględnieniem prawa wewnętrznego każdej z Umawiających się Stron, zgodnie z następującymi postanowieniami:

a) jednostka otrzymująca dane informuje na wniosek jednostkę przekazującą drugiej Umawiającej się Strony o wykorzystaniu przekazanych danych i o osiągniętych w związku z tym wynikach:

b) wykorzystanie danych przez jednostkę otrzymującą dozwolone jest tylko do celów określonych w niniejszej Umowie i na warunkach podanych przez jednostkę przekazującą. Ponadto ich wykorzystanie dozwolone jest dla zapobiegania poważnym przestępstwom i dla ich ścigania oraz w celu obrony przed poważnymi zagrożeniami bezpieczeństwa publicznego;

c) jednostka przekazująca ma obowiązek zwracać uwagę na prawidłowość przekazywanych danych oraz konieczność i współmierność odpowiednio do zamierzonego celu ich przekazania. Należy przy tym uwzględniać zakazy przekazywania danych obowiązujące zgodnie z odpowiednim prawem wewnętrznym. Nie przekazuje się danych, gdy jednostka przekazująca ma podstawy przypuszczać, że byłoby to sprzeczne z celem prawa wewnętrznego lub naruszyłoby chronione interesy zainteresowanych osób. W wypadku przekazania niewłaściwych danych lub danych, których nie wolno było przekazywać, należy bezzwłocznie poinformować jednostkę otrzymującą. Jest ona zobowiązana niezwłocznie dane te poprawić lub usunąć;

d) na wniosek zainteresowanej osoby należy ją poinformować o posiadanych danych, które jej dotyczą, oraz o przewidywanym celu ich wykorzystania. Można odmówić udzielenia takiej informacji, jeśli interes państwowy związany z nieudzielaniem informacji przeważa nad interesem wnioskodawcy. Poza tym prawo zainteresowanej osoby do otrzymania informacji zgodne jest z prawem wewnętrznym tej Umawiającej się Strony, na której terytorium składa się wniosek o informację;

e) jednostka przekazująca, przy przekazywaniu danych, podaje przewidziane w prawie wewnętrznym terminy ich przechowywania, po upływie których muszą one być usunięte. Niezależnie od. tych terminów należy usunąć przekazane dane. gdy nie są już potrzebne do celu, dla którego zostały przekazane;

f) jednostka przekazująca i jednostka otrzymująca zapewniają zarejestrowanie każdego przekazania, i każdego otrzymania danych;

g) jednostka przekazująca i jednostka otrzymująca mają obowiązek chronić skutecznie przekazane dane przed nieuprawnionym dostępem, nieuprawnioną zmianą i nieuprawnionym podaniem do wiadomości.

Artykuł 13

Wspólna Grupa Robocza

1. Tworzy się polsko-niemiecką Wspólną Grupę Roboczą, której zadaniem jest w szczególności wyjaśnianie kwestii związanych z interpretacją i stosowaniem niniejszej Umowy oraz przedstawianie propozycji zmian niniejszej Umowy i jej Załączników.

2. Wspólna Grupa Robocza składa się z dwóch przewodniczących wyznaczonych odpowiednio przez ministrów właściwych do spraw transportu Umawiających się Stron. W razie potrzeby każdy z przewodniczących może zapraszać na posiedzenie Wspólnej Grupy Roboczej przedstawicieli właściwych organów, zarządców infrastruktury i przedsiębiorstw kolejowych oraz innych ekspertów.

3. Każdy z przewodniczących Wspólnej Grupy Roboczej może zwołać posiedzenie składając wniosek do drugiego przewodniczącego. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku.

4. Wspólna Grupa Robocza podejmuje decyzje w drodze porozumienia.

Artykuł 14

Rozstrzyganie sporów

1. Spory dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Wspólną Grupę Roboczą, o której mowa w artykule 13.

2. W przypadku, gdy postępowanie zgodne z ustępem. 1 nie doprowadzi do porozumienia, spór będzie rozstrzygany na drodze dyplomatycznej.

Artykuł 15

Zmiany Załączników

Załącznik 1 i Załącznik 2 do niniejszej Umowy mogą być zmienione w drodze pisemnego porozumienia ministrów właściwych do spraw transportu Umawiających się Stron.

Artykuł 16

Wejście w życie i okres obowiązywania Umowy

1. Umowa niniejsza wejdzie w życie w dniu, w którym Umawiające się Strony powiadomią się w drodze wymiany not, że spełnione zostały wymogi wewnętrzne niezbędne dla jej wejścia w życie. Decyduje dzień otrzymania ostatniej noty.

2. Umowa niniejsza zawarta jest na czas nieokreślony. Może być wypowiedziana w drodze notyfikacji przez każdą z Umawiających się Stron. W takim przypadku Umowa utraci moc po upływie dwunastu miesięcy od dnia otrzymania przez drugą Umawiającą się Stronę noty wypowiadającej.

Sporządzono w Berlinie dnia 14.11.2012 roku, w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i niemieckim, przy czym obydwa teksty posiadają jednakową moc.

infoRgrafika

infoRgrafika

W imieniu
Rzeczypospolitej Polskiej

W imieniu
Republiki Federalnej Niemiec

 

infoRgrafika

 

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

– jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

– będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 13 kwietnia 2016 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

L.S.

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło

Załącznik 1. [Wykaz odcinków eksploatowanych w ruchu granicznym między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec]

Załącznik 1
do
Umowy
między
Rzecząpospolitą Polską
a
Republiką Federalną Niemiec
o współpracy w dziedzinie komunikacji kolejowej
przez polsko-niemiecką granicę państwową

Wykaz odcinków eksploatowanych w ruchu granicznym między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec zgodnie z artykułem 8 ustęp 1:

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [Wykaz odcinków linii kolejowych, na których odbywa się tranzyt uprzywilejowany]

Załącznik 2
do
Umowy
między
Rzecząpospolitą Polską
a
Republiką Federalną Niemiec
o współpracy w dziedzinie komunikacji kolejowej
przez polsko-niemiecką granicę państwową

Wykaz odcinków linii kolejowych, na których odbywa się tranzyt uprzywilejowany zgodnie z artykułem 9 ustęp 2:

infoRgrafika

infoRgrafika

Oznaczenia:

(PL: km......) – kilometraż (wg. PKP PLK. S.A.) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

(DE: km.....) – kilometraż (wg. DB Netz AG) na terytorium Republiki Federalnej Niemiec;

[PL: Nr......] – nr linii (wg. PKP PLK S.A.) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

[DE: Nr......] – nr linii (wg. DB Netz AG) na terytorium Republiki Federalnej Niemiec.

Wspólne polsko-niemieckie oświadczenie w sprawie interpretacji (Notatka protokolarna) do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy w dziedzinie komunikacji kolejowej przez polsko-niemiecką granicę państwową.

Rzeczpospolita Polska i Republika Federalna Niemiec zgadzają się co do tego, że Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o ułatwieniach w odprawie granicznej z dnia 29 lipca 1992 roku pozostaje dalej w mocy. W przypadku tymczasowego przywrócenia kontroli granicznych na granicach wewnętrznych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 roku ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) będzie stosowana do czasu zastąpienia jej przez odpowiednie uregulowanie w nowej umowie (polsko-niemiecka umowa o współpracy policji).

Wersja w języku niemieckim

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Leszek Markiewicz

Agent nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »