reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 18 lipca 2016 r.

w sprawie zgłaszania zakażeń i chorób zakaźnych oraz biologicznych czynników chorobotwórczych na obszarze objętym zabezpieczeniem medycznym Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 (Dz. U. poz. 393 i 904) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) wykaz zakażeń i chorób zakaźnych oraz biologicznych czynników chorobotwórczych, które podlegają zgłoszeniu w terminie, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016, oraz okoliczności uzasadniające to zgłoszenie;

2) szczegółowy sposób dokonywania zgłoszeń, o których mowa w mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016.

§ 2. [Wykaz zakażeń i chorób zakaźnych oraz biologicznych czynników chorobotwórczych]

1. Wykaz zakażeń i chorób zakaźnych, które podlegają zgłoszeniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947, z późn. zm.2)), oraz okoliczności uzasadniające to zgłoszenie określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wykaz biologicznych czynników chorobotwórczych, które podlegają zgłoszeniu, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, oraz okoliczności uzasadniające to zgłoszenie określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Sposób zgłoszenia zakażeń i chorób zakaźnych]

1. Zgłoszenia zakażeń i chorób zakaźnych wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia oraz biologicznych czynników chorobotwórczych wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, zwane dalej „zgłoszeniami”, są dokonywane właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu:

1) telefonicznie – w zakresie danych koniecznych do podjęcia działań zapobiegawczych lub

2) faksem – na formularzach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 27 ust. 9 oraz art. 29 ust. 7 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

– na numery telefonu lub faksu podane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

2. Zgłoszenia dokonane w sposób, o którym mowa w ust. 1, są następnie przekazywane:

1) przesyłką poleconą w kopertach opatrzonych wyraźnym adresem zwrotnym nadawcy i symbolem „ŚDM” lub

2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postaci zaszyfrowanej, jeżeli pozwalają na to możliwości techniczne nadawcy i odbiorcy, lub

3) bezpośrednio osobie upoważnionej do ich odbioru za pokwitowaniem – w sposób zapewniający ochronę danych osobowych zawartych w zgłoszeniu.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 25 lipca 2016 r.

Minister Zdrowia: K. Radziwiłł


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 619 i 1138, z 2015 r. poz. 1365, 1916 i 1991 oraz z 2016 r. poz. 542, 823 i 960.

Załącznik 1. [WYKAZ ZAKAŻEŃ I CHORÓB ZAKAŹNYCH, KTÓRE PODLEGAJĄ ZGŁOSZENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 27 UST. 1 USTAWY Z DNIA 5 GRUDNIA 2008 R. O ZAPOBIEGANIU ORAZ ZWALCZANIU ZAKAŻEŃ I CHORÓB ZAKAŹNYCH U LUDZI, ORAZ OKOLICZNOŚCI UZASADNIAJĄCE TO ZGŁOSZENIE]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 18 lipca 2016 r. (poz. 1081)

Załącznik nr 1

WYKAZ ZAKAŻEŃ I CHORÓB ZAKAŹNYCH, KTÓRE PODLEGAJĄ ZGŁOSZENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 27 UST. 1 USTAWY Z DNIA 5 GRUDNIA 2008 R. O ZAPOBIEGANIU ORAZ ZWALCZANIU ZAKAŻEŃ I CHORÓB ZAKAŹNYCH U LUDZI, ORAZ OKOLICZNOŚCI UZASADNIAJĄCE TO ZGŁOSZENIE

Lp.

Zakażenie i choroba zakaźna podlegająca zgłoszeniu

Okoliczności uzasadniające zgłoszenia zakażeń i chorób zakaźnych

1.

błonica

każdy przypadek

2.

bruceloza

każdy przypadek

3.

cholera

każdy przypadek

4.

choroba wirusa Ebola

każdy przypadek

5.

czerwonka bakteryjna

każdy przypadek

6.

dur brzuszny

każdy przypadek

7.

dury rzekome A, B, C

każdy przypadek

8.

dur wysypkowy (w tym choroba Brill-Zinssera) i inne riketsjozy

każdy przypadek

9.

dżuma

każdy przypadek

10.

gorączka Q

każdy przypadek

11.

grypa wywołana szczepem o nieidentyfikowalnym podtypie

każdy przypadek

12.

inwazyjne zakażenia Neisseria meningitidis

każdy przypadek

13.

legioneloza

każdy przypadek

14.

odra

każdy przypadek

15.

ospa prawdziwa

każdy przypadek

16.

ostre nagminne porażenie dziecięce (poliomyelitis)

każdy przypadek

17.

tularemia

każdy przypadek

18.

wąglik

każdy przypadek

19.

wirusowe gorączki krwotoczne, w tym żółta gorączka

każdy przypadek

20.

wirusowe zapalenie wątroby typu A

każdy przypadek

21.

zakażenia żołądkowo-jelitowe oraz zatrucia pokarmowe o etiologii infekcyjnej lub nieustalonej

każdy przypadek powiązany z ogniskiem zachorowań

22.

zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych lub mózgu o etiologii infekcyjnej lub nieustalonej

każdy przypadek powiązany z ogniskiem zachorowań

23.

zatrucie jadem kiełbasianym (botulizm)

każdy przypadek

24.

zakażenia werotoksycznymi pałeczkami Escherichia coli

każdy przypadek

25.

zespół ostrej niewydolności oddechowej wywołany koronawirusem MERS-CoV lub SARS

każdy przypadek

 

Załącznik 2. [WYKAZ BIOLOGICZNYCH CZYNNIKÓW CHOROBOTWÓRCZYCH, KTÓRE PODLEGAJĄ ZGŁOSZENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 29 UST. 1 USTAWY Z DNIA 5 GRUDNIA 2008 R. O ZAPOBIEGANIU ORAZ ZWALCZANIU ZAKAŻEŃ I CHORÓB ZAKAŹNYCH U LUDZI, ORAZ OKOLICZNOŚCI UZASADNIAJĄCE TO ZGŁOSZENIE]

Załącznik nr 2

WYKAZ BIOLOGICZNYCH CZYNNIKÓW CHOROBOTWÓRCZYCH, KTÓRE PODLEGAJĄ ZGŁOSZENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 29 UST. 1 USTAWY Z DNIA 5 GRUDNIA 2008 R. O ZAPOBIEGANIU ORAZ ZWALCZANIU ZAKAŻEŃ I CHORÓB ZAKAŹNYCH U LUDZI, ORAZ OKOLICZNOŚCI UZASADNIAJĄCE TO ZGŁOSZENIE

Lp.

Biologiczny czynnik chorobotwórczy podlegający zgłoszeniu

Okoliczności uzasadniające zgłoszenia dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych

1.

Bacillus anthracis

(laseczka wąglika)

– izolacja Bacillus anthracis z materiału klinicznego

– wykrycie kwasu nukleinowego Bacillus anthracis w materiale klinicznym

2.

Brucella sp.

– izolacja Brucella sp. z materiału klinicznego

– wykazanie obecności swoistych przeciwciał

3.

Clostridium botulinum

(laseczka jadu kiełbasianego)

– wykrycie toksyny botulinowej w materiale klinicznym w próbie biologicznej lub badaniu immunologicznym

4.

Corynebacterium diphtheriae

(maczugowiec błonicy)

Corynebacterium ulcerans

Corynebacterium pseudotuberculosis

– izolacja z materiału klinicznego maczugowców wytwarzających toksynę błoniczą (wykazane testem potwierdzenia)

5.

Coxiella burnetii

– wykrycie swoistych przeciwciał fazy II lub I dla Coxiella burnetii na poziomie diagnostycznie znamiennym

6.

Enterowirusy wywołujące ostre nagminne porażenie dziecięce

(wirusy Polio)

– izolacja wirusa Polio z materiału klinicznego

– wykrycie kwasu nukleinowego wirusa Polio w materiale klinicznym

7.

Escherichia coli

(werotoksyczne pałeczki okrężnicy – STEC/VTEC)

– izolacja pałeczki okrężnicy z materiału klinicznego i uzyskanie wyniku dodatniego testu immunologicznego wykrywającego werotoksyny (niezależnie od tego, czy rozpoznano typ serologiczny szczepu)

– wykrycie w kwasie nukleinowym szczepu Escherichia coli genu kodującego wytwarzanie werotoksyny

– wykrycie wolnej werotoksyny w bezpośrednim badaniu kału testem immunologicznym lub na linii komórkowej Vero, potwierdzone testem neutralizacji

8.

Francisella tularensis

(pałeczka tularemii)

– izolacja Francisella tularensis z materiału klinicznego

– wykrycie kwasu nukleinowego Francisella tularensis w materiale klinicznym

9.

Legionella pneumophila

(pałeczka legionelozy)

– izolacja pałeczek z rodzaju Legionella z wydzieliny drzewa oskrzelowego lub miejsca, które w warunkach prawidłowych jest jałowe

– wykrycie antygenów Legionella pneumophila w moczu

10.

MERS-CoV

– wykrycie kwasu nukleinowego wirusa MERS w materiale klinicznym

11.

Neisseria meningitidis

(dwoinka zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych)

– izolacja Neisseria meningitidis z każdego materiału klinicznego z wyjątkiem wymazu z nosogardła

– wykrycie kwasu nukleinowego Neisseria meningitidis w każdym materiale klinicznym z wyjątkiem wymazu z nosogardła

– wykrycie dwoinek Gram-ujemnych w płynie mózgowo-rdzeniowym (preparat bezpośredni)

12.

Norowirusy

– wykrycie antygenu norowirusa w materiale klinicznym

– wykrycie kwasu nukleinowego norowirusa w materiale klinicznym

– stwierdzenie w mikroskopie elektronowym obecności norowirusa w materiale klinicznym

13.

Pałeczki Salmonella

(odzwierzęce typy serologiczne)

– izolacja pałeczek Salmonella nie-Typhi i nie-Paratyphi A, B, C z materiału klinicznego

– typowanie serologiczne

14.

Rickettsia prowazeki

– wykrycie kwasu nukleinowego Rickettsia prowazeki w materiale klinicznym pobranym ze zmian na skórze lub wykrycie go we krwi

15.

Rickettsia sp.

– wykrycie kwasu nukleinowego Rickettsia sp. w materiale klinicznym pobranym ze zmiany pierwotnej na skórze lub wykrycie go we krwi

16.

Rotawirusy

– wykrycie antygenu rotawirusa w materiale klinicznym

– wykrycie kwasu nukleinowego rotawirusa w materiale klinicznym

– izolacja rotawirusa z materiału klinicznego

– stwierdzenie w mikroskopie elektronowym obecności rotawirusa w materiale klinicznym

17.

Salmonella Typhi

(pałeczka duru brzusznego)

– izolacja pałeczek duru brzusznego z materiału klinicznego

18.

Salmonella Paratyphi A, B i C

(pałeczki durów rzekomych A, B i C)

– izolacja pałeczek durów rzekomych z materiału klinicznego

19.

Shigella sp. (pałeczka czerwonki)

– izolacja pałeczek czerwonki z materiału klinicznego

20.

Vibrio cholerae

(przecinkowiec cholery)

– izolacja Vibrio cholerae O1 lub O139 z materiału klinicznego i potwierdzenie jego toksynotwórczości

– wykrycie w kwasie nukleinowym Vibrio cholerae genu warunkującego toksynotwórczość szczepu

21.

Wirus denga

– izolacja wirusa dengi z materiału klinicznego

– wykrycie antygenu wirusa dengi w materiale klinicznym metodą immunohistochemiczną lub immunofluorescencji

– wykrycie kwasu nukleinowego wirusa dengi w materiale klinicznym

– wykazanie obecności swoistych przeciwciał

22.

Wirus Ebola

– izolacja wirusa Ebola z materiału klinicznego

– wykrycie kwasu nukleinowego wirusa Ebola w materiale klinicznym

23.

Wirus grypy – szczepy o nieidentyfikowalnym podtypie

– izolacja wirusa grypy typu A lub typu B z materiału klinicznego

– wykrycie kwasu nukleinowego wirusa grypy typu A lub typu B w materiale klinicznym

24.

Wirus odry

– izolacja wirusa odry z materiału klinicznego

– wykrycie kwasu nukleinowego wirusa odry w materiale klinicznym

– wykrycie obecności swoistych przeciwciał w klasie IgM

25.

Enterowirus typ 72 Wirus zapalenia wątroby typu A (wzw A)

– wykrycie kwasu nukleinowego wirusa wzw A w materiale klinicznym

– wykazanie obecności swoistych przeciwciał w klasie IgM

26.

Wirus żółtej gorączki

– izolacja wirusa żółtej gorączki z materiału klinicznego

– wykrycie kwasu nukleinowego wirusa żółtej gorączki w materiale klinicznym

– wykrycie antygenu wirusa żółtej gorączki w materiale klinicznym

– wykazanie obecności swoistych przeciwciał

27.

Yersinia pestis

(pałeczka dżumy)

– izolacja Yersinia pestis z materiału klinicznego

– wykrycie kwasu nukleinowego Yersinia pestis w materiale klinicznym

– wykazanie obecności swoistych przeciwciał

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

CBA

Centralne Biuro Antykorupcyjne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama