reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 21 lipca 2016 r.

w sprawie szczegółowych warunków i sposobu organizacji współdziałania oddziałów i pododdziałów Policji z oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku wprowadzenia trzeciego lub czwartego stopnia alarmowego

Na podstawie art. 22 ust. 10 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. poz. 904) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i sposób organizacji współdziałania oddziałów i pododdziałów Policji z oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku wprowadzenia trzeciego lub czwartego stopnia alarmowego, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) oddziałach Policji – należy przez to rozumieć także pododdziały Policji;

2) oddziałach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – należy przez to rozumieć także pododdziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

3) dowódcy oddziału – należy przez to rozumieć dowódcę oddziału Policji lub dowódcę oddziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

4) organie koordynującym – należy przez to rozumieć organ, o którym mowa w art. 22 ust. 9 ustawy;

5) kierującym działaniami – należy przez to rozumieć kierującego działaniami funkcjonariusza Policji, o którym mowa w art. 18 pkt 1 ustawy.

§ 3. [Organy powiadamiane o użyciu oddziałów Policji i Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej]

O użyciu oddziałów Policji i Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej organ koordynujący zawiadamia właściwego wojewodę.

§ 4. [Zakres zadań Oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wydzielonych do pomocy oddziałom Policji]

1. Oddziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wydzielone do pomocy oddziałom Policji mogą być użyte w szczególności do:

1) działań antyterrorystycznych na miejscu zdarzenia o charakterze terrorystycznym, w tym działań kontrterrorystycznych;

2) osłony lub izolacji określonych obiektów, dróg, wydzielonych ulic lub części miast;

3) ochrony obiektów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy;

4) działań przywracających bezpieczeństwo i porządek publiczny.

2. W działaniach osłonowych lub izolacyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, organ koordynujący wyznacza oddziałom Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej odcinki lub obszary wykonywania zadań, a podczas wspierania działań oddziałów Policji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 4, określa szczegółowe zadania do wykonania na rzecz tych oddziałów.

3. Właściwy dowódca oddziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej każdorazowo uzgadnia szczegółowy tryb współdziałania z właściwym dowódcą oddziału Policji.

§ 5. [Uprawnienia kierującego działaniami kontrterrorystycznymi]

1. W czasie prowadzenia działań kontrterrorystycznych kierujący działaniami:

1) wyznacza oddziałom Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wykonującym działania kontrterrorystyczne określony przez organ koordynujący sposób realizacji zadań, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1;

2) dowodzi oddziałami Policji i oddziałami Sił Zbrojnych prowadzącymi działania na miejscu zdarzenia o charakterze terrorystycznym;

3) może utworzyć grupę kontrterrorystyczną, o której mowa w art. 23 ust. 4 ustawy, w skład której wchodzą funkcjonariusze Policji i żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Kierujący działaniami powierza dowodzenie grupą kontrterrorystyczną, o której mowa w ust. 1 pkt 2, funkcjonariuszowi Policji wchodzącemu w jej skład.

§ 6. [Wsparcie logistyczne]

1. Wsparcie logistyczne działań Policji prowadzonych z pomocą oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej realizuje się z wykorzystaniem posiadanych i dostępnych do użycia w tym zakresie środków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem konieczności zachowania potencjału obronnego i gotowości bojowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Wsparcie logistyczne może obejmować w szczególności transport, wyżywienie, usługi medyczne, sprzęt specjalistyczny oraz zakwaterowanie.

§ 7. [Utrwalanie obrazu i dźwięku]

1. Użycie oddziałów Policji działających z pomocą oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej utrwala się za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

2. Utrwalenia obrazu i dźwięku dokonuje organ koordynujący.

§ 8. [Obowiązki organu koordynującego]

1. Organ koordynujący zapewnia:

1) właściwy podział zadań stosownie do możliwości wykonawczych oddziałów Policji i Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

2) uzgadnianie planów i harmonogramów niezbędnych do wykonywania zadań;

3) informacje niezbędne do realizacji zadań, dotyczące w szczególności zagrożeń, przebiegu zdarzeń i wyników dotychczasowych działań, jak też mające wpływ na metody i formy skutecznego zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego oraz efektywnego jego przywracania;

4) wsparcie zabezpieczenia przemieszczenia oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w związku z udzieleniem pomocy oddziałom Policji;

5) realizację wsparcia logistycznego działań oddziałów Policji prowadzonych z pomocą oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz określa zakres tego wsparcia.

2. Organ koordynujący działa w porozumieniu z:

1) ministrem właściwym do spraw wewnętrznych – w przypadku działań podejmowanych na obszarze większym niż jedno województwo;

2) Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, a w przypadku wydzielenia oddziałów z Żandarmerii Wojskowej – Komendantem Głównym Żandarmerii Wojskowej;

3) właściwym wojewodą.

3. Organ koordynujący może upoważnić oficera Policji posiadającego wiedzę, umiejętności, kompetencje i doświadczenie w zakresie dowodzenia do wykonywania swoich zadań.

§ 9. [Wymiana informacji oraz ich ochrona podczas działań oddziałów Policji]

1. Wymianę informacji oraz ich ochronę podczas działań oddziałów Policji prowadzonych z pomocą oddziałów Sił Zbrojnych zapewniają dowódcy tych oddziałów.

2. Organ koordynujący określa techniczne środki przeznaczone do wymiany informacji oraz metody ochrony poufności przekazu informacji.

3. Organ koordynujący może, z jednoczesnym powiadomieniem dowódcy oddziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, wyznaczyć policjanta lub zespół policjantów do wykonywania na miejscu realizacji zadań wyznaczonych dla oddziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej funkcji łącznikowej, polegającej na przekazywaniu informacji pomiędzy oddziałami Policji a oddziałami Sił Zbrojnych, określając szczegółowy zakres czynności w ramach tej funkcji.

4. Organ koordynujący może określić, że wymianę informacji prowadzi się za pośrednictwem policjanta lub zespołu policjantów wyznaczonego do wykonywania funkcji łącznikowej.

§ 10. [Sprawozdanie z użycia oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej]

1. Minister Obrony Narodowej niezwłocznie przedstawia ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych sprawozdanie z użycia oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a następnie przekazuje je Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, na podstawie zbiorczej informacji o użyciu oddziałów Policji przekazanej przez Komendanta Głównego Policji oraz sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, sporządza informację o działaniach Policji prowadzonych z pomocą oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i przedstawia ją Ministrowi Obrony Narodowej, a następnie przekazuje Prezesowi Rady Ministrów.

3. Sprawozdanie i informacja, o których mowa w ust. 1 i 2, są sporządzane odpowiednio na podstawie szczegółowych notatek lub meldunków, składanych przez dowódcę oddziału Policji i dowódcę oddziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednim przełożonym, w których mogą zostać wykorzystane informacje utrwalone w sposób określony w § 7.

§ 11. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Bryła

Adwokat kościelny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama