reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 22 lipca 2016 r.

w sprawie katalogu incydentów o charakterze terrorystycznym

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. poz. 904) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Katalog incydentów o charakterze terrorystycznym]

Rozporządzenie określa katalog incydentów o charakterze terrorystycznym, który jest określony w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Błaszczak


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088).

Załącznik 1. [KATALOG INCYDENTÓW O CHARAKTERZE TERRORYSTYCZNYM]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 22 lipca 2016 r. (poz. 1092)

KATALOG INCYDENTÓW O CHARAKTERZE TERRORYSTYCZNYM

Lp.

Incydenty o charakterze terrorystycznym

1.

Incydenty zagrażające bezpieczeństwu Rzeczypospolitej Polskiej

1.1.

wystąpienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sytuacji, co do której istnieje podejrzenie, że powstała na skutek przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.1))

1.2.

przygotowanie do popełnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny

1.3.

próba pozyskiwania do współpracy lub indoktrynacji osoby przebywającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę prowadzącą działalność na rzecz organizacji terrorystycznej, organizacji związanej z działalnością terrorystyczną lub będącą członkiem tych organizacji albo co do której istnieje obawa dotycząca możliwości prowadzenia takiej działalności lub powiązania z międzynarodowym ekstremizmem

1.4.

kontakt obywatela Rzeczypospolitej Polskiej z osobą prowadzącą działalność na rzecz organizacji terrorystycznej, organizacji związanej z działalnością terrorystyczną lub będącą członkiem tych organizacji albo co do której istnieje obawa dotycząca możliwości prowadzenia takiej działalności lub powiązania z międzynarodowym ekstremizmem

1.5.

wystąpienie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sytuacji, co do której istnieje podejrzenie, że powstała na skutek przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny

1.6.

zagrożenie popełnieniem przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

1.7.

działania kontrterrorystyczne podejmowane w państwach sąsiadujących z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w państwach Unii Europejskiej lub innych państwach sojuszniczych

1.8.

sytuacja spełniająca znamiona przestępstwa, o którym mowa w art. 259a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub co do której istnieje podejrzenie, że ma związek z tym przestępstwem

1.9.

wyjazd lub planowanie wyjazdu osoby lub osób z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rejon konfliktu zbrojnego odbywającego się z udziałem organizacji o charakterze terrorystycznym lub powrót z tego rejonu

2.

Incydenty związane z zagranicznymi przedstawicielstwami Rzeczypospolitej Polskiej i obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej poza jej terytorium

2.1.

przesłanie podejrzanej przesyłki adresowanej do placówki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej, a także miejsca zamieszkania polskiego personelu dyplomatycznego lub konsularnego

2.2.

groźba ze strony osoby prowadzącej działalność na rzecz organizacji terrorystycznej, organizacji związanej z działalnością terrorystyczną lub będącej członkiem tych organizacji albo co do której istnieje obawa dotycząca możliwości prowadzenia takiej działalności lub powiązania z międzynarodowym ekstremizmem, pod adresem placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej lub obywateli Rzeczypospolitej Polskiej przebywających za granicą

2.3.

nieprawidłowości w placówkach zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie wydawania dokumentów umożliwiających wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zezwoleń na tranzyt lub pobyt

2.4.

próba pozyskania do współpracy lub indoktrynacji obywatela Rzeczypospolitej Polskiej za granicą przez osobę prowadzącą działalność na rzecz organizacji terrorystycznej, organizacji związanej z działalnością terrorystyczną lub będącą członkiem tych organizacji albo co do której istnieje obawa dotycząca możliwości prowadzenia takiej działalności lub powiązania z międzynarodowym ekstremizmem

2.5.

utrata polskich dokumentów tożsamości przez obywatela Rzeczypospolitej Polskiej

2.6.

wystąpienie w placówkach zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej sytuacji, co do której istnieje podejrzenie, że powstała na skutek przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny

2.7.

atak na placówkę zagraniczną Rzeczypospolitej Polskiej lub na pracownika polskiego personelu placówki zagranicznej, na obszarze objętym konfliktem zbrojnym lub zagrożonym działalnością grup ekstremistycznych

2.8.

wzmożone prowadzenie obserwacji placówki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej oraz pracowników placówki zagranicznej, na obszarze objętym konfliktem zbrojnym lub zagrożonym działalnością grup ekstremistycznych

3.

Incydenty dotyczące zagrożeń występujących poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rejonach konfliktów i kryzysów międzynarodowych, mających wpływ na jej bezpieczeństwo

3.1.

atak na żołnierza lub personel cywilny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej albo wojsk sojuszniczych

3.2.

atak na sprzęt, obiekty lub urządzenia infrastruktury wojskowej należące do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub wojsk sojuszniczych albo przez nie ochraniane

3.3.

zdarzenie o charakterze terrorystycznym na obszarze objętym konfliktem zbrojnym

3.4.

uprowadzenie lub wystąpienie innego zdarzenia wymierzonego w życie lub zdrowie obywatela Rzeczypospolitej Polskiej

3.5.

zatrzymanie osoby prowadzącej działalność na rzecz organizacji terrorystycznej, organizacji związanej z działalnością terrorystyczną lub będącej członkiem tych organizacji albo co do której istnieje obawa dotycząca możliwości prowadzenia takiej działalności lub powiązania z międzynarodowym ekstremizmem na obszarze działań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami kraju

3.6.

wzmożona obserwacja miejsc stacjonowania oraz rejonów operacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami kraju

3.7.

zmiana w taktyce działań organizacji terrorystycznych na obszarze działań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami kraju, w tym pozyskiwanie przez członków tych organizacji broni palnej oraz urządzeń i sprzętu wojskowego

4.

Incydenty związane z nielegalnym wytwarzaniem, posiadaniem i obrotem bronią palną, amunicją i materiałami lub urządzeniami wybuchowymi oraz bronią masowej zagłady na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

4.1.

eksplozja związana z nielegalnym posiadaniem lub wykorzystywaniem broni palnej, materiałów lub urządzeń wybuchowych

4.2.

podłożenie lub próba podłożenia materiałów lub urządzeń wybuchowych lub czynników chemicznych, biologicznych, radiacyjnych albo groźba ich użycia w obiektach użyteczności publicznej, obiektach zaliczanych do infrastruktury krytycznej lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie

4.3.

konstruowanie urządzeń wybuchowych

4.4.

ujawnienie podczas kontroli na granicy państwowej broni palnej, amunicji lub materiałów lub urządzeń wybuchowych przemieszczanych bez wymaganych dokumentów uprawniających do przewozu

4.5.

kradzież lub próba kradzieży broni palnej, amunicji, materiałów wybuchowych i elementów uzbrojenia z jednostek, obiektów wojskowych lub podmiotów cywilnych

4.6.

kradzież lub zaginięcie ubiorów służbowych, elementów umundurowania, oznaczeń formacji mundurowych oraz elementów infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem i ochroną infrastruktury krytycznej oraz ważnych obiektów użyteczności publicznej

4.7.

pozyskanie informacji o cudzoziemcach zaangażowanych w działalność zorganizowanych grup przestępczych trudniących się handlem bronią palną, amunicją lub materiałami wybuchowymi

4.8.

pozyskiwanie i obrót materiałami wybuchowymi pochodzącymi z niewybuchów i niewypałów

5.

Incydenty z zakresu produkcji i obrotu towarami, technologiami i usługami podwójnego zastosowania

5.1.

podejrzana transakcja obrotu prekursorami materiałów wybuchowych w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych (Dz. U. poz. 669)

5.2.

pozyskanie informacji o możliwości przeprowadzenia ataku z wykorzystaniem broni chemicznej lub biologicznej

5.3.

ujawnienie kradzieży materiałów radiacyjnych oraz innych materiałów, które mogą zostać wykorzystane do produkcji broni chemicznej lub biologicznej

5.4.

pozyskanie informacji o osobach zaangażowanych w nielegalną produkcję lub obrót towarami i technologiami podwójnego zastosowania

5.5.

wojskowy lub cywilny transport towarów niebezpiecznych, wobec którego istnieją informacje o zainteresowaniu ze strony osób podejrzanych o prowadzenie działalności terrorystycznej lub prowadzących działalność na rzecz organizacji terrorystycznej, organizacji związanej z działalnością terrorystyczną lub będących członkami tych organizacji albo co do których istnieje obawa dotycząca możliwości prowadzenia takiej działalności lub powiązania z międzynarodowym ekstremizmem

5.6.

posiadanie bez wymaganych zezwoleń przedmiotów lub urządzeń podwójnego zastosowania

5.7.

użycie urządzenia emitującego promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu światła widzialnego, ultrafioletu lub podczerwieni w celu zakłócenia bezpieczeństwa lub porządku publicznego

5.8.

ujawnienie podejrzanej przesyłki, mogącej stanowić zagrożenie chemiczne, biologiczne, radiacyjne lub zawierającej materiał wybuchowy

5.9.

bezprawne użycie bezzałogowego statku powietrznego, z wyłączeniem jego użycia w celu nielegalnego przewozu przez granicę towarów akcyzowych

6.

Incydenty dotyczące zagrożeń dla struktur wojskowych

6.1.

sabotaż lub próba sabotażu przeciwko obiektom wojskowym, uczelniom, instytucjom badawczym i zakładom przemysłu obronnego pracującym na rzecz obronności kraju

6.2.

działania rozpoznawcze wobec obiektów przemysłu zbrojeniowego

6.3.

działania rozpoznawcze wobec obiektów wojskowych

6.4.

działania rozpoznawcze członków zorganizowanych grup przestępczych oraz organizacji terrorystycznych wobec szkół, uczelni wojskowych oraz instytutów badawczych pracujących na rzecz wojska i obronności kraju

6.5.

wstąpienie lub próba wstąpienia do szkoły wojskowej albo służby czynnej przez osobę prowadzącą działalność na rzecz organizacji terrorystycznych, organizacji związanych z działalnością terrorystyczną lub będącą członkiem tych organizacji albo co do której istnieje obawa dotycząca możliwości prowadzenia takiej działalności lub powiązania z międzynarodowym ekstremizmem

6.6.

podjęcie lub próba podjęcia zatrudnienia na stanowisku przewidzianym dla pracowników cywilnych resoru obrony narodowej związanych z dostępem do informacji lub materiałów istotnych z perspektywy bezpieczeństwa państwa przez osobę prowadzącą działalność na rzecz organizacji terrorystycznej, organizacji związanej z działalnością terrorystyczną lub będącą członkiem tych organizacji albo co do której istnieje obawa dotycząca możliwości prowadzenia takiej działalności lub powiązania z międzynarodowym ekstremizmem

6.7.

podjęcie lub próba podjęcia zatrudnienia na stanowisku pracownika cywilnego wojska do pracy w składzie polskiego kontyngentu wojskowego przez osobę prowadzącą działalność na rzecz organizacji terrorystycznej, organizacji związanej z działalnością terrorystyczną lub będącą członkiem tych organizacji albo będącą członkiem zorganizowanej grupy przestępczej albo co do której istnieje obawa dotycząca możliwości prowadzenia takiej działalności lub powiązania z międzynarodowym ekstremizmem

6.8.

nawiązanie lub próba nawiązania kontaktu przez żołnierza lub pracownika wojska z osobą prowadzącą działalność na rzecz organizacji terrorystycznej, organizacji związanej z działalnością terrorystyczną lub będącą członkiem tych organizacji albo będącą członkiem zorganizowanej grupy przestępczej albo co do której istnieje obawa dotycząca możliwości prowadzenia takiej działalności lub powiązania z międzynarodowym ekstremizmem

6.9.

nawiązanie lub próba nawiązania kontaktu z żołnierzem lub pracownikami wojska przez osobę prowadzącą działalność na rzecz organizacji terrorystycznej, organizacji związanej z działalnością terrorystyczną lub będącą członkiem tych organizacji albo będącą członkiem zorganizowanej grupy przestępczej albo co do której istnieje obawa dotycząca możliwości prowadzenia takiej działalności lub powiązania z międzynarodowym ekstremizmem

6.10.

nawiązanie lub próba nawiązania przez pracownika zakładu przemysłu zbrojeniowego kontaktów z osobą prowadzącą działalność na rzecz organizacji terrorystycznej, organizacji związanej z działalnością terrorystyczną lub będącą członkiem tych organizacji albo będącą członkiem zorganizowanej grupy przestępczej albo co do której istnieje obawa dotycząca możliwości prowadzenia takiej działalności lub powiązania z międzynarodowym ekstremizmem

6.11.

nawiązanie lub próba nawiązania kontaktu z pracownikiem zakładu przemysłu zbrojeniowego przez osobę prowadzącą działalność na rzecz organizacji terrorystycznej, organizacji związanej z działalnością terrorystyczną lub będącą członkiem tych organizacji albo będącą członkiem zorganizowanej grupy przestępczej albo co do której istnieje obawa dotycząca możliwości prowadzenia takiej działalności lub powiązania z międzynarodowym ekstremizmem

6.12.

prowadzenie lub próba prowadzenia działań rekrutacyjnych przez organizację terrorystyczną, organizację związaną z działalnością terrorystyczną lub powiązaną z międzynarodowym ekstremizmem wśród żołnierzy lub pracowników wojska

7.

Incydenty dotyczące przestępstw i wykroczeń związanych z naruszeniem przepisów celnych

7.1.

ujawnienie przestępstwa lub wykroczenia związanego z międzynarodowym obrotem substancjami chemicznymi, materiałami jądrowymi i promieniotwórczymi, bronią palną, amunicją, materiałami wybuchowymi i technologiami objętymi kontrolą międzynarodową

7.2.

ujawnienie podczas kontroli przedmiotów mogących wskazywać na powiązania przewożącej je osoby z organizacją terrorystyczną, organizacją związaną z działalnością terrorystyczną lub powiązaną z międzynarodowym ekstremizmem

7.3.

ujawnienie podczas kontroli osoby prowadzącej działalność na rzecz organizacji terrorystycznej, organizacji związanej z działalnością terrorystyczną lub będącej członkiem tych organizacji albo będącej członkiem zorganizowanej grupy przestępczej albo co do której istnieje obawa dotycząca możliwości prowadzenia takiej działalności lub powiązania z międzynarodowym ekstremizmem znacznych środków finansowych w tym gotówki, kart płatniczych i kamieni szlachetnych

8.

Incydenty dotyczące kontroli ruchu granicznego

8.1.

ujawnienie podczas kontroli próby wniesienia do strefy zastrzeżonej lotniska lub na pokład statku powietrznego przedmiotów lub substancji niebezpiecznych, mogących spowodować poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego i mogących mieć związek z zagrożeniami o charakterze terrorystycznym

8.2.

ujawnienie na terenie portu lotniczego bagażu pozostawionego bez opieki, w stosunku do którego podjęto działania minersko-pirotechniczne

8.3.

przyjazd lub pozyskanie informacji o zamiarze przyjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby prowadzącej działalność na rzecz organizacji terrorystycznej, organizacji związanej z działalnością terrorystyczną lub będącej członkiem tych organizacji albo będącej członkiem zorganizowanej grupy przestępczej albo co do której istnieje obawa dotycząca możliwości prowadzenia takiej działalności lub powiązania z międzynarodowym ekstremizmem

8.4.

ujawnienie podczas kontroli przedmiotów o bezpośrednim lub pośrednim zastosowaniu wojskowym, w szczególności fotografii ze szkolenia mogącego umożliwić popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, instruktażowych książek o tematyce wojskowej lub sprzętu o charakterze wojskowym

8.5.

zatrzymanie podczas nielegalnego przekraczania granicy cudzoziemca prowadzącego działalność na rzecz organizacji terrorystycznej, organizacji związanej z działalnością terrorystyczną lub będącego członkiem tych organizacji albo będącego członkiem zorganizowanej grupy przestępczej albo co do którego istnieje obawa dotycząca możliwości prowadzenia takiej działalności lub powiązania z międzynarodowym ekstremizmem

8.6.

bezprawne posługiwanie się polskimi dokumentami pobytowymi, podróży lub poświadczającymi tożsamość przez cudzoziemca prowadzącego działalność na rzecz organizacji terrorystycznej, organizacji związanej z działalnością terrorystyczną lub będącego członkiem tych organizacji albo będącego członkiem zorganizowanej grupy przestępczej albo co do którego istnieje obawa dotycząca możliwości prowadzenia takiej działalności lub powiązania z międzynarodowym ekstremizmem

8.7.

próba wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie podrobionych lub przerobionych dokumentów pobytowych, podróży oraz poświadczających tożsamość

8.8.

ujawnienie podczas kontroli bagażowej dokumentów tożsamości, wniosków i fotografii paszportowych, które nie należą do właściciela bagażu

8.9.

ujawnienie celowego i nieuprawnionego wejścia do strefy zastrzeżonej portu lotniczego

9.

Incydenty związane z pobytem cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

9.1.

spotkanie z udziałem osób prowadzących działalność na rzecz organizacji terrorystycznej, organizacji związanej z działalnością terrorystyczną lub będących członkami tych organizacji albo będących członkami zorganizowanej grupy przestępczej albo co do których istnieje obawa dotycząca możliwości prowadzenia takiej działalności lub powiązania z międzynarodowym ekstremizmem

9.2.

zainteresowanie odbyciem w Rzeczypospolitej Polskiej specjalistycznego kursu lub szkolenia dostarczającego umiejętności przydatne w prowadzeniu działalności terrorystycznej (w tym w szczególności kursu pilotażu, szkolenia strzeleckiego) ze strony cudzoziemca prowadzącego działalność na rzecz organizacji terrorystycznej, organizacji związanej z działalnością terrorystyczną lub będącego członkiem tych organizacji albo będącego członkiem zorganizowanej grupy przestępczej albo co do którego istnieje obawa dotycząca możliwości prowadzenia takiej działalności lub powiązania z międzynarodowym ekstremizmem

9.3.

organizacja szkolenia mogącego umożliwić popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, przez cudzoziemca prowadzącego działalność na rzecz organizacji terrorystycznej, organizacji związanej z działalnością terrorystyczną lub będącego członkiem tych organizacji albo będącego członkiem zorganizowanej grupy przestępczej albo co do którego istnieje obawa dotycząca możliwości prowadzenia takiej działalności lub powiązania z międzynarodowym ekstremizmem

9.4.

wystąpienie przedstawicieli grup wyznaniowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w trakcie którego głoszone były fundamentalistyczne hasła

9.5.

niepodjęcie lub porzucenie przez cudzoziemca prowadzącego działalność na rzecz organizacji terrorystycznej, organizacji związanej z działalnością terrorystyczną lub będącego członkiem tych organizacji albo będącego członkiem zorganizowanej grupy przestępczej albo co do którego istnieje obawa dotycząca możliwości prowadzenia takiej działalności lub powiązania z międzynarodowym ekstremizmem studiów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po uzyskaniu przez niego dokumentu pobytowego

9.6.

zamiar podjęcia nauki lub uczestnictwa w kursie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez cudzoziemca prowadzącego działalność na rzecz organizacji terrorystycznej, organizacji związanej z działalnością terrorystyczną lub będącego członkiem tych organizacji albo będącego członkiem zorganizowanej grupy przestępczej albo co do którego istnieje obawa dotycząca możliwości prowadzenia takiej działalności lub powiązania z międzynarodowym ekstremizmem

9.7.

zawarcie małżeństwa pomiędzy cudzoziemcem prowadzącym działalność na rzecz organizacji terrorystycznej, organizacji związanej z działalnością terrorystyczną lub będącym członkiem tych organizacji albo będącym członkiem zorganizowanej grupy przestępczej albo co do którego istnieje obawa dotycząca możliwości prowadzenia takiej działalności lub powiązania z międzynarodowym ekstremizmem a obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej

9.8.

ujawnienie przestępstwa lub wykroczenia, którego sprawcą był cudzoziemiec prowadzący działalność na rzecz organizacji terrorystycznej, organizacji związanej z działalnością terrorystyczną lub będący członkiem tych organizacji albo będący członkiem zorganizowanej grupy przestępczej albo co do którego istnieje obawa dotycząca możliwości prowadzenia takiej działalności lub powiązania z międzynarodowym ekstremizmem

9.9.

ujawnienie przestępstwa popełnionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę przebywającą w centralnym ośrodku recepcyjnym, ośrodku dla cudzoziemców, strzeżonym ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców, mogącego mieć związek z działalnością o charakterze terrorystycznym

9.10.

spotkanie lub pozyskanie informacji o planowanej organizacji spotkania liderów grup wyznaniowych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z przedstawicielami agend rządowych państw podejrzewanych o finansowanie działalności ruchów skrajnie fundamentalistycznych

9.11.

pozyskanie informacji na temat czasu, miejsca i tematu konferencji, seminarium, spotkania organizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem cudzoziemców prowadzących działalność na rzecz organizacji terrorystycznej, organizacji związanej z działalnością terrorystyczną lub będących członkami tych organizacji albo będących członkami zorganizowanej grupy przestępczej albo co do których istnieje obawa dotycząca możliwości prowadzenia takiej działalności lub powiązania z międzynarodowym ekstremizmem

9.12.

działania rozpoznawcze wobec obiektów infrastruktury krytycznej lub obiektów użyteczności publicznej ze strony cudzoziemca prowadzącego działalność na rzecz organizacji terrorystycznej, organizacji związanej z działalnością terrorystyczną lub będącego członkiem tych organizacji albo będącego członkiem zorganizowanej grupy przestępczej albo co do którego istnieje obawa dotycząca możliwości prowadzenia takiej działalności lub powiązania z międzynarodowym ekstremizmem

9.13.

sytuacja wskazująca na zagrożenie dla przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemców, którzy ze względu na swoje pochodzenie etniczne lub wyznanie są szczególnie narażeni na zdarzenia o charakterze terrorystycznym

9.14.

zamiar lub ubieganie się o nabycie obywatelstwa polskiego przez cudzoziemca prowadzącego działalność na rzecz organizacji terrorystycznej, organizacji związanej z działalnością terrorystyczną lub będącego członkiem tych organizacji albo będącego członkiem zorganizowanej grupy przestępczej albo co do którego istnieje obawa dotycząca możliwości prowadzenia takiej działalności lub powiązania z międzynarodowym ekstremizmem

9.15.

zamiar lub ubieganie się o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego przez cudzoziemca prowadzącego działalność na rzecz organizacji terrorystycznej, organizacji związanej z działalnością terrorystyczną lub będącego członkiem tych organizacji albo będącego członkiem zorganizowanej grupy przestępczej albo co do którego istnieje obawa dotycząca możliwości prowadzenia takiej działalności lub powiązania z międzynarodowym ekstremizmem

10.

Incydenty dotyczące aktywności terrorystycznej w mediach i Internecie

10.1.

groźba skierowana bezpośrednio pod adresem Rzeczypospolitej Polskiej przez organizacje terrorystyczne

10.2.

groźba pod adresem państw sojuszniczych lub instytucji i struktur międzynarodowych, do których należy Rzeczpospolita Polska

10.3.

wypowiedzi i deklaracje mogące świadczyć o chęci lub zamiarze zorganizowania ataku terrorystycznego skierowanego przeciwko obywatelom i instytucjom Rzeczypospolitej Polskiej na jej terytorium lub poza nim

10.4.

wystąpienia, deklaracje oraz manifesty polityczne liderów organizacji terrorystycznych

10.5.

udział obywateli Rzeczypospolitej Polskiej w czatach i na forach internetowych na stronach związanych z ekstremizmem lub skrajnym fundamentalizmem

10.6.

rozpowszechnianie treści nawołujących do aktów przemocy i łamania prawa na tle rasowym, religijnym, narodowościowym, etnicznym, politycznym (np. hasła antysemickie) oraz rozpowszechnianie materiałów propagandowych organizacji terrorystycznych o innym charakterze

10.7.

informacja medialna o możliwości przyjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby prowadzącej działalność na rzecz organizacji terrorystycznej, organizacji związanej z działalnością terrorystyczną lub będącej członkiem tych organizacji albo będącej członkiem zorganizowanej grupy przestępczej albo co do której istnieje obawa dotycząca możliwości prowadzenia takiej działalności lub powiązania z międzynarodowym ekstremizmem

10.8.

odnotowanie apelu o pomoc dla organizacji terrorystycznej lub organizacji związanej z działalnością terrorystyczną i werbunek nowych ochotników

10.9.

zamieszczanie instrukcji, materiałów szkoleniowych oraz propagandowych, które mogą być wykorzystane w działalności organizacji terrorystycznej lub organizacji związanej z działalnością terrorystyczną

10.10.

próba uruchomienia lub uruchomienie internetowego portalu, blogu, forum o charakterze ekstremistycznym, w szczególności funkcjonującego na serwerze zlokalizowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

10.11.

ataki hakerskie ugrupowań terrorystycznych lub grup podających się za powiązane z nimi, skierowane przeciwko systemom teleinformatycznym, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1929, z późn. zm.)

11.

Incydenty związane z wprowadzaniem do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł

11.1.

nieprawidłowości odnotowywane przez organy kontroli skarbowej w podmiocie kierowanym przez osobę prowadzącą działalność na rzecz organizacji terrorystycznej, organizacji związanej z działalnością terrorystyczną lub będącą członkiem tych organizacji albo będącą członkiem zorganizowanej grupy przestępczej albo co do której istnieje obawa dotycząca możliwości prowadzenia takiej działalności lub powiązania z międzynarodowym ekstremizmem

11.2.

pozyskanie informacji o zagranicznych dotacjach przekazanych osobom i organizacjom funkcjonującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podejrzewanym o związki lub sympatyzowanie z ugrupowaniami ekstremistycznymi

11.3.

nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości lub lokowanie majątku pochodzącego z nieujawnionych źródeł przez osobę prowadzącą działalność na rzecz organizacji terrorystycznej, organizacji związanej z działalnością terrorystyczną lub będącą członkiem tych organizacji albo będącą członkiem zorganizowanej grupy przestępczej albo co do której istnieje obawa dotycząca możliwości prowadzenia takiej działalności lub powiązania z międzynarodowym ekstremizmem

11.4.

pozyskanie informacji o środkach finansowych oraz darowiznach przekazywanych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą lub darczyńców z państw islamskich i Europy Zachodniej strukturom muzułmańskim na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

11.5.

odnotowanie przekazania środków finansowych z pominięciem międzynarodowych systemów bankowych, np. z zastosowaniem alternatywnych systemów przekazów pieniężnych, gdzie nadawcą lub odbiorcą jest osoba prowadząca działalność na rzecz organizacji terrorystycznej, organizacji związanej z działalnością terrorystyczną lub będącą członkiem tych organizacji albo co do której istnieje obawa dotycząca możliwości prowadzenia takiej działalności lub powiązania z międzynarodowym ekstremizmem

11.6.

odnotowanie przekazania środków finansowych za pośrednictwem systemów bankowych, gdzie nadawcą lub odbiorcą jest osoba fizyczna lub prawna, prowadząca działalność na rzecz organizacji terrorystycznej, organizacji związanej z działalnością terrorystyczną lub będąca członkiem tych organizacji albo co do której istnieje obawa dotycząca możliwości prowadzenia takiej działalności lub powiązania z międzynarodowym ekstremizmem

12.

Incydenty dotyczące zdarzeń o charakterze terrorystycznym związanych z uprowadzeniami i wzięciem zakładników

12.1.

uprowadzenie obywatela Rzeczypospolitej Polskiej przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, co do którego istnieje podejrzenie, że powstało na skutek przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny

12.2.

uprowadzenie polskiego statku powietrznego lub wodnego albo pojazdu lub przygotowywanie uprowadzenia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

12.3.

uprowadzenie statku powietrznego lub wodnego albo pojazdu lub przygotowywanie uprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

12.4.

groźba dla życia i zdrowia, dotycząca możliwości wystąpienia sytuacji zakładniczej w odniesieniu do uczestników wydarzeń o charakterze kulturalnym, sportowym lub religijnym, w tym zgromadzeń lub imprez sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

13.

Incydenty dotyczące działalności środowisk związanych lub popierających ideologię odwołującą się do przemocy

13.1.

spotkanie lub pozyskanie informacji o planowanej organizacji spotkania, podczas którego odbywają się szkolenia z zakresu sztuk walki oraz zachowywania się w przypadku zatrzymania przez Policję z udziałem przedstawicieli środowisk związanych lub popierających ideologię odwołującą się do przemocy

13.2.

podjęcie lub próba podjęcia zatrudnienia w służbach mundurowych przedstawiciela środowiska związanego lub popierającego ideologię odwołującą się do przemocy

13.3.

pozyskanie informacji na temat kontaktów polskich przedstawicieli środowisk związanych lub popierających ideologię odwołującą się do przemocy z działaczami analogicznych struktur za granicą

14.

Incydenty związane z ochroną osób, obiektów i urządzeń ochranianych przez Biuro Ochrony Rządu lub Żandarmerię Wojskową oraz z działalnością polityczną

14.1.

wystąpienie sytuacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co do której istnieje podejrzenie, że powstała na skutek przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, dotyczącej osoby, obiektu lub urządzenia, w stosunku do którego Biuro Ochrony Rządu lub Żandarmeria Wojskowa prowadzą działania ochronne

14.2.

przygotowanie do popełnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, dotyczącego osoby, obiektu lub urządzenia, w stosunku do którego Biuro Ochrony Rządu lub Żandarmeria Wojskowa prowadzą działania ochronne

14.3.

zdarzenie o charakterze terrorystycznym dotyczące posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, senatorów, posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej, dyrektorów biur poselskich i asystentów tych biur albo pracowników biur poselskich i biur partii politycznych, a także dotyczące tych biur oraz obiektów i pracowników placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej objętych ochroną Biura Ochrony Rządu

14.4.

groźba ze strony osoby, której zachowanie wskazuje na zaburzenia psychiczne, w związku z możliwością popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, dotyczącego osoby, obiektu lub urządzenia, w stosunku do którego Biuro Ochrony Rządu lub Żandarmeria Wojskowa prowadzą działania ochronne, lub posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, senatorów, posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej, dyrektorów biur poselskich i asystentów tych biur albo pracowników biur poselskich i placówek partii politycznych, a także dotyczącego tych biur i placówek

 


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. poz. 840, z 1999 r. poz. 729 i 931, z 2000 r. poz. 548, 1027 i 1216, z 2001 r. poz. 1071, z 2003 r. poz. 1061, 1142, 1750, 1935 i 2255, z 2004 r. poz. 219, 626, 889 i 2426, z 2005 r. poz. 732, 757, 1109, 1363, 1479 i 1493, z 2006 r. poz. 1409, 1592 i 1648, z 2007 r. poz. 589, 850, 859 i 1378, z 2008 r. poz. 560, 782, 1056, 1080 i 1344, z 2009 r. poz. 504, 533, 1317, 1323, 1474, 1540 i 1589, z 2010 r. poz. 46, 227, 229, 625, 626, 842, 857, 1018, 1021, 1228, 1474 i 1602, z 2011 r. poz. 78, 130, 202, 245, 381, 549, 678, 767, 964, 1135, 1280, 1381 i 1431, z 2012 r. poz. 611, z 2013 r. poz. 849, 905, 1036 i 1247, z 2014 r. poz. 538, z 2015 r. poz. 396, 541, 1549, 1707 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 189, 428, 437, 862 i 904.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

BillBird SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama