| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 6 lipca 2016 r.

w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji mienia Agencji Mienia Wojskowego

Na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 614) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa sposób prowadzenia ewidencji mienia Agencji Mienia Wojskowego, zwanej dalej „Agencją”, w tym rodzaje:

1) działów ewidencyjnych;

2) dokumentów stanowiących podstawę zapisów ewidencyjnych;

3) danych ujmowanych w ewidencji poszczególnych działów.

§ 2. [Ewidencja mienia]

Ewidencję mienia prowadzą:

1) Biuro Prezesa Agencji, zwane dalej „biurem”, w zakresie swego działania;

2) oddziały regionalne Agencji, zwane dalej „oddziałami”, w zakresie ich działania.

§ 3. [Podstawa ujęcia mienia w ewidencji]

1. Podstawą ujęcia mienia w ewidencji jest:

1) protokół zdawczo-odbiorczy;

2) inny dokument potwierdzający nabycie mienia, w przypadku gdy protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w pkt 1, nie jest wymagany przepisami ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego, zwanej dalej „ustawą”.

2. Podstawą wyłączenia mienia z ewidencji jest dokument potwierdzający zbycie, protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony na podstawie właściwego tytułu prawnego lub inny dokument stwierdzający utratę lub zniszczenie mienia.

§ 4. [Księga ewidencyjna]

1. Ewidencję mienia prowadzi się jako księgę ewidencyjną, w sposób zapewniający bieżącą kontrolę obrotów i stanu posiadania.

2. Księga ewidencyjna może być prowadzona z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego albo w postaci papierowej.

§ 5. [Podział księgi ewidencyjnej]

1. Księgę ewidencyjną mienia prowadzi się w podziale na:

1) dział I – „Nieruchomości”;

2) dział II – „Rzeczy ruchome” – z podziałem na:

a) rzeczy ruchome koncesjonowane, w tym odpady,

b) rzeczy ruchome niekoncesjonowane, w tym odpady;

3) dział III – „Inne mienie”.

2. W księdze ewidencyjnej ujmuje się mienie w układzie asortymentowym, ilościowym, wartościowym, lokalizacyjnym i prawnym.

§ 6. [Nieruchomości wyodrębnione w dziale I]

W dziale I – „Nieruchomości” wyodrębnia się nieruchomości:

1) przekazane Agencji zgodnie z art. 44 ustawy;

2) użyczone Agencji zgodnie z art. 50 ustawy;

3) nabyte przez Agencję na podstawie innych tytułów prawnych.

§ 7. [Nieruchomości ujęte w dziale I]

1. W dziale I – „Nieruchomości” ujmuje się:

1) oznaczenie nieruchomości, na podstawie danych z księgi wieczystej albo ze zbioru dokumentów oraz z ewidencji gruntów i budynków;

2) lokalizację nieruchomości;

3) określenie rodzaju nieruchomości;

4) dane techniczne nieruchomości;

5) aktualny stan zagospodarowania nieruchomości;

6) stan prawny nieruchomości;

7) wartość ewidencyjną nieruchomości;

8) informację o konieczności przeprowadzenia prac rekultywacyjnych na nieruchomości.

2. Jako wartość ewidencyjną nieruchomości przyjmuje się wartość wskazaną w protokole zdawczo-odbiorczym lub w innym dokumencie potwierdzającym jej nabycie.

§ 8. [Ruchomości wyodrębnione w dziale II]

W dziale II – „Rzeczy ruchome” wyodrębnia się ruchomości:

1) przekazane Agencji zgodnie z art. 44 ustawy;

2) użyczone Agencji zgodnie z art. 50 ustawy;

3) nabyte przez Agencję na podstawie innych tytułów prawnych.

§ 9. [Ruchomości ujęte w dziale II]

1. W dziale II – „Rzeczy ruchome” ujmuje się dane zawarte w protokole zdawczo-odbiorczym ruchomości, a w przypadku jego braku w innym dokumencie potwierdzającym nabycie mienia, oraz w dokumentach wydania ruchomości:

1) nazwę asortymentu, rodzaj, markę;

2) ilość, cenę, wartość ewidencyjną;

3) jednostkę miary;

4) cechy charakteryzujące;

5) podmiot przekazujący;

6) odbiorcę;

7) miejsce magazynowania.

2. Dla rzeczy ruchomych koncesjonowanych w dziale II – „Rzeczy ruchome” ujmuje się ponadto informacje wymagane w odrębnych przepisach prawa oraz prowadzi się księgę ewidencyjną zawartych transakcji.

3. Jako wartość ewidencyjną rzeczy ruchomej przyjmuje się wartość wskazaną w protokole zdawczo-odbiorczym lub w innym dokumencie potwierdzającym jego nabycie.

§ 10. [Dział III – „Inne mienie”]

1. W dziale III – „Inne mienie” ujmuje się:

1) prawa majątkowe na dobrach niematerialnych;

2) papiery wartościowe.

2. W ewidencji uwzględnia się charakter objętych nią praw stosownie do zapisów protokołu zdawczo-odbiorczego lub innego dokumentu stanowiącego podstawę nabycia.

3. Jako wartość ewidencyjną mienia ujętego w dziale, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje się wartość wskazaną w protokole zdawczo-odbiorczym lub w innym dokumencie stanowiącym podstawę nabycia.

§ 11. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie prowadzenia ewidencji mienia Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. poz. 426), które na podstawie art. 136 ust. 3 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 614) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brysiewicz i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »