| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 14 lipca 2016 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi upoważnionymi do gwarantowania długów celnych a Agencją Rynku Rolnego

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi upoważnionymi do gwarantowania długów celnych a Agencją Rynku Rolnego (Dz. U. poz. 733), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 maja 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi upoważnionymi do gwarantowania długów celnych a Agencją Rynku Rolnego (Dz. U. poz. 809);

2) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi upoważnionymi do gwarantowania długów celnych a Agencją Rynku Rolnego (Dz. U. poz. 1216).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 maja 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi upoważnionymi do gwarantowania długów celnych a Agencją Rynku Rolnego (Dz. U. poz. 809), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

2) § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi upoważnionymi do gwarantowania długów celnych a Agencją Rynku Rolnego (Dz. U. poz. 1216), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Minister Finansów: P. Szałamacha

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi upoważnionymi do gwarantowania długów celnych a Agencją Rynku Rolnego]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 14 lipca 2016 r. (poz. 1119)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
1)

z dnia 21 kwietnia 2004 r.

w sprawie współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi upoważnionymi do gwarantowania długów celnych a Agencją Rynku Rolnego

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 401) zarządza się, co następuje:

§ 1.2) Rozporządzenie określa zasady współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi upoważnionymi do gwarantowania długu celnego, zwanymi dalej „instytucjami finansowymi”, a Agencją Rynku Rolnego, zwaną dalej „Agencją”, w zakresie udzielania przez te instytucje gwarancji, stanowiących zabezpieczenie wykonania zobowiązań wynikających z realizacji mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) gwarancji transakcji pojedynczej – rozumie się przez to gwarancję udzieloną Agencji, przez instytucję finansową, która obejmuje transakcję jednostkową;

2) gwarancji zbiorczej – rozumie się przez to gwarancję udzieloną Agencji przez instytucję finansową, która obejmuje zabezpieczenie każdej transakcji w ramach sumy gwarantowanej;

3) RUG – rozumie się przez to prowadzony przez Agencję rejestr instytucji finansowych.

§ 3. Wzór formularza gwarancji transakcji pojedynczej i formularza gwarancji zbiorczej określają odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Agencja współpracuje z instytucjami finansowymi na zasadach określonych przepisami Komisji Europejskiej w ramach realizacji mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej, przez wzajemne przekazywanie niezbędnych dokumentów i udzielanie pisemnych informacji mogących mieć wpływ na ważność złożonych dokumentów lub podejmowanych czynności, terminową realizację należnych płatności tytułem udzielonych gwarancji, a także dążenie do ugodowego rozstrzygania ewentualnych sporów.

2. W ramach współpracy, o której mowa w ust. 1:

1) Agencja równo traktuje wszystkie instytucje finansowe udzielające na jej rzecz gwarancji, zabezpiecza dokumenty gwarancyjne przed uszkodzeniem bądź utratą, rzetelnie prowadzi rejestry określone w odrębnych przepisach, a także rozliczenia;

2) instytucja finansowa zabezpiecza przekazane jej przez Agencję dokumenty oraz informacje zgodnie z odrębnymi przepisami, terminowo realizuje obciążające ją płatności, rzetelnie prowadzi rejestry określone odrębnymi przepisami, a także rozliczenia.

3. Szczegółowe warunki współpracy określa umowa zawarta pomiędzy instytucją finansową a Agencją.

4. Umowa, o której mowa w ust. 3, powinna zawierać co najmniej:

1) zobowiązanie instytucji finansowej do:

a) przekazywania Agencji uwierzytelnionego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,

b) przekazywania Agencji listy osób upoważnionych do podpisywania dokumentów gwarancyjnych oraz innych dokumentów związanych z gwarancjami, zawierającej imię i nazwisko, numer dowodu osobistego, stanowisko, zakres uprawnień oraz wzór podpisu osoby upoważnionej,

c) niezwłocznego informowania Agencji o zmianach mogących mieć wpływ na ważność dokumentów, o których mowa w lit. a i b, z tym że o zmianach informacji dotyczących osób, o których mowa w lit. b – nie później niż w terminie 3 dni od dnia wystąpienia takich zmian;

2) zobowiązanie Agencji do:

a) przekazywania instytucji finansowej wykazu osób uprawnionych do podpisywania wezwań do zapłaty, wraz z kartami wzorów podpisów tych osób,

b) niezwłocznego informowania instytucji finansowej o nieprzyjęciu gwarancji lub aneksu do gwarancji, a także o przyjęciu aneksu do gwarancji.

5. Umowa, o której mowa w ust. 3, może zostać wypowiedziana przez instytucję finansową lub Agencję z zachowaniem 90-dniowego terminu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że zobowiązania wynikające z gwarancji pozostają w mocy.

§ 5. 1. Agencja dokonuje wpisu instytucji finansowej do RUG i nadaje jej niepowtarzalny numer identyfikacyjny, po zawarciu umowy, o której mowa w § 4 ust. 3; numer identyfikacyjny jest wykorzystywany w korespondencji prowadzonej między instytucją finansową i Agencją.

2. Skreślenie instytucji finansowej z RUG następuje w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 5, lub na skutek skreślenia przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych z wykazu instytucji finansowych upoważnionych do gwarantowania długów celnych, określonego w odrębnych przepisach.

3. Agencja nie może przyjmować gwarancji od instytucji finansowej skreślonej z RUG, do czasu zawarcia z tą instytucją nowej umowy.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej3).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 21 kwietnia 2004 r.

Załącznik nr 14)

WZÓR – GWARANCJA TRANSAKCJI POJEDYNCZEJ NR (NR GWARANCJI)

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 25)

WZÓR – GWARANCJA ZBIORCZA NR (NR GWARANCJI)

infoRgrafika

infoRgrafika


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 maja 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi upoważnionymi do gwarantowania długów celnych a Agencją Rynku Rolnego (Dz. U. poz. 809), które weszło w życie z dniem 17 czerwca 2005 r.

3) Rzeczpospolita Polska uzyskała członkostwo w Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi upoważnionymi do gwarantowania długów celnych a Agencją Rynku Rolnego (Dz. U. poz. 1216), które weszło w życie z dniem 22 sierpnia 2015 r.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »