| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU1)

z dnia 26 lipca 2016 r.

w sprawie wykazu robót budowlanych2)

Na podstawie art. 2c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wykaz robót budowlanych]

Określa się wykaz robót budowlanych stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 lipca 2016 r.3)

Minister Rozwoju: wz. J. Kwieciński


1) Minister Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 1895).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża:

1) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającą dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65, Dz. Urz. UE L 307 z 25.11.2015, str. 5 oraz Dz. Urz. UE L 24 z 30.01.2016, str. 14);

2) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającą dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243 oraz Dz. Urz. UE L 307 z 25.11.2015, str. 7).

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz. U. poz. 1372), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 20 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020).

Załącznik 1. [WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016 r. (poz. 1125)

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

NACE1)2)

KOD CPV3)

SEKCJA F1)

BUDOWNICTWO

Dział

Grupa

Klasa

Wyszczególnienie

Komentarz

45

 

 

Budownictwo

Dział ten obejmuje:

– budowę nowych budynków i obiektów, remonty i ogólne naprawy.

45000000

 

45.1

 

Przygotowanie terenu pod budowę

 

45100000

 

 

45.11

Burzenie i rozbiórka obiektów budowlanych; roboty ziemne

Klasa ta obejmuje:

45110000

– burzenie budynków i innych budowli,

– oczyszczanie terenu budowy,

 

 

 

 

– roboty ziemne: roboty wykopaliskowe, podsypywanie gleby, niwelowanie i równanie terenu budowy, kopanie rowów, usuwanie skał, wysadzanie itp.,

 

 

 

 

 

– przygotowanie terenu do robót górniczych:

 

 

 

 

 

– zdejmowanie nadkładu oraz inne roboty związane z zagospodarowaniem i przygotowaniem terenów złóż mineralnych.

 

 

 

 

 

Klasa ta obejmuje także:

 

 

 

 

 

– odwadnianie terenu budowy,

 

 

 

 

 

– odwadnianie gruntów rolnych oraz zalesionych.

 

 

 

45.12

Próbne wiercenia i wykopy

Klasa ta obejmuje:

45120000

 

 

 

 

– próbne wiercenia, wykopy, a także pobieranie próbek rdzeniowych do celów budowlanych, geofizycznych i geologicznych lub podobnych.

 

 

 

 

 

Klasa ta nie obejmuje:

 

 

 

 

 

– wierceń szybów do produkcji ropy i gazu, zob. 11.20,

 

 

 

 

 

– wierceń studni wodnych, zob. 45.25,

 

 

 

 

 

– głębień szybów, zob. 45.25,

 

 

 

 

 

– badań pól ropo- i gazonośnych, badań geofizycznych, geologicznych i sejsmicznych, zob. 74.20.

 

 

45.2

 

Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; inżynieria lądowa i wodna

 

45200000

 

 

45.21 

Budownictwo ogólne oraz inżynieria lądowa i wodna 

Klasa ta obejmuje:

– budowę wszystkich typów budynków, budowę obiektów z zakresu inżynierii lądowej i wodnej,

45210000

z wyjątkiem:

– 45213316 45220000

45231000

45232000

 

 

 

 

– budowę mostów (w tym na potrzeby podwyższonych autostrad), wiaduktów, tuneli i przejść podziemnych,

 

 

 

 

 

– rurociągi, linie komunikacyjne i elektroenergetyczne,

 

 

 

 

 

– rurociągi miejskie oraz miejskie linie komunikacyjne i elektroenergetyczne,

 

 

 

 

 

– pomocnicze obiekty miejskie,

 

 

 

 

 

– montaż i wznoszenie na terenie budowy konstrukcji prefabrykowanych.

 

 

 

 

 

Klasa ta nie obejmuje:

 

 

 

 

 

– działalności usługowej związanej z wydobyciem ropy i gazu, zob. 11.20,

 

 

 

 

 

– wznoszenia kompletnych prefabrykowanych obiektów budowlanych z samodzielnie wytworzonych elementów innych niż betonowe, zob. działy 20, 26 i 28,

 

 

 

 

 

– budowy obiektów innych niż budynki z przeznaczeniem na stadiony, baseny, hale sportowe, korty tenisowe oraz inne obiekty sportowe, zob. 45.23,

 

 

 

 

 

– instalacji budowlanych, zob. 45.3,

 

 

 

 

 

– robót wykończeniowych, zob. 45.4,

 

 

 

 

 

– prac architektoniczno-inżynieryjnych, zob. 74.20,

 

 

 

 

 

– kierowania realizacją projektów budowlanych, zob. 74.20.

 

 

 

45.22

Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych

Klasa ta obejmuje:

– wykonywanie konstrukcji dachowych,

45261000

– wykonywanie pokryć dachowych,

– izolację wodoszczelną.

 

 

45.23

Budowa dróg szybkiego ruchu, dróg, lotnisk i obiektów sportowych

Klasa ta obejmuje:

45212212 i

– budowę autostrad, szos, dróg oraz innych dróg dla pojazdów i pieszych,

DA03 

45230000

z wyjątkiem:

– 45231000

– budowę torów kolejowych,

– 45232000

– 45234115

– budowę pasów startowych,

 

– budowę obiektów innych niż budynki z przeznaczeniem na stadiony, baseny, hale sportowe, korty tenisowe oraz inne obiekty sportowe,

 

– malowanie oznaczeń na nawierzchniach jezdni i parkingów.

 

Klasa ta nie obejmuje:

 

– wstępnych robót ziemnych, zob. 45.11.

 

 

 

45.24

Budowa obiektów inżynierii wodnej

Klasa ta obejmuje:

45240000

– budowę:

– dróg wodnych, portów i obiektów nadrzecznych, przystani jachtowych (marin), śluz itd.,

– zapór wodnych i kanałów,

– pogłębianie,

– prace podwodne.

 

 

45.25 

Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane

Klasa ta obejmuje:

45250000

– specjalistyczne roboty budowlane związane z jednym z aspektów wspólnych różnym rodzajom budowli, wymagającym specjalistycznych umiejętności lub sprzętu,

45262000 

– fundamentowanie, w tym także wbijanie pali,

– wiercenie i budowa studni wodnych, głębienie szybów,

– wznoszenie elementów stalowych innych niż własnej produkcji,

– gięcie stali,

– roboty murarskie i kamieniarskie,

– wznoszenie i demontaż własnych i wynajętych rusztowań oraz platform,

– wznoszenie kominów i pieców.

Klasa ta nie obejmuje:

– wynajmu rusztowań bez usług wznoszenia i demontażu, zob. 71.32.

 

45.3

 

Wykonywanie

instalacji

budowlanych

 

45300000

 

 

45.31

Wykonywanie

instalacji

elektrycznych

Klasa ta obejmuje: instalacje w budynkach lub innych obiektach budowlanych:

45213316 

45310000 z wyjątkiem:

– 45316000

 

 

 

 

– przewodów elektrycznych oraz osprzętu,

 

 

 

 

 

– systemów telekomunikacyjnych,

 

 

 

 

 

– elektrycznych systemów grzewczych,

 

 

 

 

 

– anten w budynkach i anten napowietrznych,

 

 

 

 

 

– alarmów przeciwpożarowych,

 

 

 

 

 

– alarmów przeciwwłamaniowych,

 

 

 

 

 

– wind i ruchomych schodów,

 

 

 

 

 

– piorunochronów itd.

 

 

 

45.32 

Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych

Klasa ta obejmuje:

45320000

– instalowanie w budynkach lub innych obiektach budowlanych izolacji cieplnych, dźwiękoszczelnych lub przeciwwibracyjnych.

 

Klasa ta nie obejmuje:

 

– izolacji wodoszczelnych, zob. 45.22.

 

 

 

45.33

Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych 

Klasa ta obejmuje:

45330000

– instalacje w budynkach lub innych obiektach budowlanych:

– instalacji wodociągowych i sanitarnych,

– instalacji gazowych,

– urządzeń i przewodów grzewczych, wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych,

– systemów spryskiwaczy.

Klasa ta nie obejmuje:

– instalacji systemów elektrycznego ogrzewania, zob. 45.31.

 

 

45.34 

Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 

Klasa ta obejmuje:

45234115

45316000

45340000

 

– instalacje drogowe, kolejowe, lotniskowe oraz portowe systemy oświetleniowe i sygnalizacyjne,

– instalacje w budynkach lub innych obiektach budowlanych sprzętu i wyposażenia gdzie indziej niesklasyfikowanego.

 

45.4

 

Wykonywanie robót

budowlanych

wykończeniowych

 

45400000

 

 

45.41 

Tynkowanie 

Klasa ta obejmuje:

45410000

– zastosowanie w budynkach i innych obiektach budowlanych wewnętrznych lub zewnętrznych tynków lub tynków szlachetnych, w tym także materiałów podtynkowych.

 

 

 

45.42

Zakładanie stolarki budowlanej

Klasa ta obejmuje:

45420000

– zakładanie niewytworzonych we własnym zakresie drzwi, okien oraz ościeżnic drzwiowych i okiennych, kuchni do zabudowy, klatek schodowych, wyposażenia sklepów itp. wykonanych z drewna lub innych materiałów,

– elementy wykończenia wnętrz, jak np. sufity, drewniane okładziny ścian, ścianki działowe itd.

Klasa ta nie obejmuje:

– układania parkietów i innych drewnianych podłóg, zob. 45.43.

 

 

45.43 

Wykonywanie podłóg i ścian 

Klasa ta obejmuje:

45430000 

– układanie, wyklejanie, wieszanie lub instalowanie w budynkach lub innych obiektach budowlanych:

– ceramicznych, betonowych lub kamiennych okładzin ściennych lub posadzek,

– parkietów lub innych posadzek drewnianych oraz dywanów i linoleum,

– w tym także z

wykładziny z gumy lub tworzyw sztucznych,

– okładzin ściennych lub posadzek z lastryka, marmuru, granitu lub łupka,

– tapet.

 

 

45.44

Malowanie i szklenie

Klasa ta obejmuje:

45440000

– malowanie wnętrz i fasad budynków,

– malowanie obiektów z zakresu inżynierii lądowej i wodnej,

– instalację elementów ze szkła i luster itd.

Klasa ta nie obejmuje:

– instalacji okien, zob. 45.42.

 

 

45.45

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Klasa ta obejmuje:

45212212 i

DA04

45450000

– instalację prywatnych basenów,

– czyszczenie parą, piaskowanie fasady budynków i podobne czynności,

– inne roboty wykończeniowe gdzie indziej niesklasyfikowane.

Klasa ta nie obejmuje:

– czyszczenia wnętrz budynków oraz innych obiektów, zob. 74.70.

 

45.5

 

Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego wraz z obsługą operatorską

 

45500000

 

 

45.50

Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego wraz z obsługą operatorską

Klasa ta nie obejmuje:

45500000

– wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych oraz do wyburzeń bez obsługi operatorskiej, zob. 71.32.

 

 

1) Oznaczenia przyjęte w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3037/90 z dnia 9 października 1990 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (Dz. Urz. WE L 293 z 24.10.1990, str. 1 – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 2, t. 4, str. 177; Dz. Urz. WE L 6 z 10.01.2002, str. 3 – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 2, t. 12, str. 164; Dz. Urz. UE L 284 z 31.10.2003, str. 1 – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 1, t. 4, str. 447 oraz Dz. Urz. UE L 393 z 30.12.2006, str. 1).

2) W przypadku różnic interpretacyjnych pomiędzy CPV i NACE zastosowanie ma nomenklatura NACE.

3) Oznaczenie przyjęte w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV (Dz. Urz. UE L 74 z 15.03.2008, str. 1).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Sikora

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »