| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU1)

z dnia 26 lipca 2016 r.

w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Na podstawie art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa wzór protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zakres dodatkowych informacji zawartych w protokole, w zależności od zastosowanego trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także sposób oraz formę udostępniania zainteresowanym protokołu wraz z załącznikami.

§ 2. [Informacje zawarte w protokole postępowania o udzielenie zamówienia publicznego]

1. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwany dalej „protokołem”, zawiera informacje dotyczące czynności poprzedzających wszczęcie oraz wykonywanych po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Protokół w zależności od zastosowanego trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawiera informacje, o których mowa w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, oraz informacje dotyczące:

1) przedmiotu zamówienia publicznego, zwanego dalej „zamówieniem”;

2) czynności związanych z przygotowaniem postępowania;

3) ogłoszeń informacyjnych o planowanych zamówieniach i zamówieniach sektorowych;

4) ogłoszeń o zamówieniu i zmiany treści ogłoszeń;

5) specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

6) sytuacji określonej w art. 22c ust. 2 albo w art. 55a ust. 1 ustawy;

7) zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy;

8) miejsca i terminu składania ofert;

9) otwarcia ofert;

10) zestawienia ofert;

11) wezwania do złożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 i 2 ustawy oraz w trybie art. 26 ust. 2f ustawy;

12) wezwania do złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień w zakresie dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw;

13) wezwania do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oferty oraz poprawienia omyłek w ofercie;

14) unieważnienia postępowania;

15) zatwierdzenia wyniku postępowania;

16) zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty albo unieważnienia postępowania;

17) środków ochrony prawnej;

18) czynności nowych lub czynności powtórzonych w postępowaniu;

19) zatwierdzenia po dokonaniu czynności nowych lub czynności powtórzonych;

20) udzielenia zamówienia;

21) załączników do protokołu;

22) uwag do protokołu;

23) podpisu osoby sporządzającej protokół;

24) podpisu osoby zatwierdzającej protokół.

§ 3. [Wzór protokołu postępowania]

Wzór protokołu postępowania:

1) o udzielenie zamówienia w trybie:

a) przetargu nieograniczonego stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia,

b) przetargu ograniczonego stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia,

c) negocjacji z ogłoszeniem stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia,

d) dialogu konkurencyjnego stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia,

e) negocjacji bez ogłoszenia stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia,

f) zamówienia z wolnej ręki stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia,

g) zapytania o cenę stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia,

h) licytacji elektronicznej stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia,

i) partnerstwa innowacyjnego stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia;

2) w celu ustanowienia dynamicznego sytemu zakupów oraz udzielenia zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów stanowi załącznik nr 10 do rozporządzenia.

§ 4. [Sposób przekazania protokołu lub załączników]

1. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek.

2. Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.

4. Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

5. Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, zamawiający udostępnia odpowiednio oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż odpowiednio w dniu przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty lub w dniu przekazania informacji o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków albo w dniu przekazania informacji o unieważnieniu postępowania.

§ 5. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]

Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 6. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. poz. 1458).

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 lipca 2016 r.

Minister Rozwoju: wz. J. Kwieciński


1) Minister Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 1895).

Załącznik 1. [WZÓR – PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016 r. (poz. 1128)

Załącznik nr 1

WZÓR – PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO]

Załącznik nr 2

WZÓR – PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR – PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM]

Załącznik nr 3

WZÓR – PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR – PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE DIALOGU KONKURENCYJNEGO]

Załącznik nr 4

WZÓR – PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE DIALOGU KONKURENCYJNEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR – PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA]

Załącznik nr 5

WZÓR – PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 6. [WZÓR – PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI]

Załącznik nr 6

WZÓR – PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 7. [WZÓR – PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ]

Załącznik nr 7

WZÓR – PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 8. [WZÓR – PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ]

Załącznik nr 8

WZÓR – PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 9. [WZÓR – PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PARTNERSTWA INNOWACYJNEGO]

Załącznik nr 9

WZÓR – PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PARTNERSTWA INNOWACYJNEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 10. [WZÓR – PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W CELU USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW ORAZ UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ OBJĘTYCH DYNAMICZNYM SYSTEMEM ZAKUPÓW]

Załącznik nr 10

WZÓR – PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W CELU USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW ORAZ UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ OBJĘTYCH DYNAMICZNYM SYSTEMEM ZAKUPÓW

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Kubiesa

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »