reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)

z dnia 26 lipca 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, sposobu dokumentowania znajomości języków obcych oraz szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomatyczno-konsularnego

Na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. poz. 1403, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie organizacji aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, sposobu dokumentowania znajomości języków obcych oraz szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomatyczno-konsularnego]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie organizacji aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, sposobu dokumentowania znajomości języków obcych oraz szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomatyczno-konsularnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 447) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Dokument potwierdzający znajomość języków obcych]

Dyplom ukończenia Krajowej Szkoły Administracji Publicznej wydany przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia bez zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie zaawansowanym uznaje się za dokument potwierdzający znajomość języków obcych.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016 r.

Minister Spraw Zagranicznych: W. Waszczykowski


1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 1899 oraz z 2016 r. poz. 131).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. poz. 2703, z 2006 r. poz. 1217, 1218 i 1600, z 2008 r. poz. 1505, z 2009 r. poz. 1277, z 2015 r. poz. 1220 i 1274 oraz z 2016 r. poz. 34.

Załącznik 1. [WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych
z dnia 26 lipca 2016 r. (poz. 1139)

WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Znajomość języków obcych potwierdzają1):

1) dyplom ukończenia w Polsce:

a) studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku filologia w zakresie języka obcego lub lingwistyki stosowanej,

b) jednolitych studiów magisterskich w zakresie języków obcych na kierunkach innych niż wymienione w lit. a, jeżeli w toku studiów liczba godzin nauki języka wynosiła co najmniej 800 godzin2),

c) studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia na jednolitym kierunku w zakresie języków obcych, innym niż wymienione w lit. a, jeżeli w toku studiów liczba godzin nauki języka wynosiła co najmniej 800 godzin3);

2) dyplom ukończenia Krajowej Szkoły Administracji Publicznej4) wraz z zaświadczeniem potwierdzającym znajomość języka obcego na poziomie zaawansowanym;

3) dyplom ukończenia za granicą studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia – w odniesieniu do głównego języka wykładowego5);

4) zaświadczenie o zdanym egzaminie resortowym:

a) w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,

b) w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji,

c) w Ministerstwie Obrony Narodowej – od poziomu 3333 według STANAG 6001,

d) w Agencji Wywiadu;

5) zaświadczenie o zdanym przed dniem 16 listopada 2015 r. egzaminie resortowym w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki;

6) świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości albo decyzja w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego;

7) certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie zaawansowanym wydany przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej w wyniku przeprowadzonego lingwistycznego postępowania sprawdzającego;

8) certyfikat wydany przez instytucję stowarzyszoną w Stowarzyszeniu Egzaminatorów Językowych w Europie (Association of Language Testers in Europe – ALTE) – poziom 4 (C1) lub 5 (C2);

9) certyfikat ECL (European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages) – od poziomu C1;

10) certyfikaty wydane przez następujące instytucje:

a) Educational Testing Service (ETS) – TOEFL iBT (Test of English as a Foreign Language, internet-Based Test) – od 95 punktów (C1),

b) Educational Testing Service (ETS) – TOEFL PBT (Test of English as a Foreign Language, Paper-Based Test) – od 587 punktów (C1),

c) Educational Testing Service (ETS) – TOEIC (Test of English for International Communication) – od 1345 punktów (C1): Listening – od 490 punktów, Reading – od 455 punktów, Speaking – od 200 punktów, Writing – od 200 punktów,

d) Pearson LCCI – English for Business – Level 3 (wynik na poziomie C1), Level 4,

e) Pearson – Test of English General (PTE General) – Level 4 (C1), Level 5 (C2),

f) City&Guilds – International ESOL Diploma (połączone egzaminy IESOL i International Spoken ESOL) – Level 2 (C1), Level 3 (C2),

g) Università per Stranieri di Siena – certyfikat CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera) – poziomy: CILS TRE (C1) i CILS QUATTRO (C2),

h) Società Dante Alighieri w Rzymie – PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) – poziomy: C1, C2,

i) Fundación para la Investigación y Desarrollo de la Cultura Española (FIDESCU) – D.I.E. (Diploma Internacional de Español) – poziomy: Superior (C1), Dominio (C2),

j) Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина – Русский язык. Деловое общение – Продвинутый уровень (С1),

k) Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина – Русский язык повседневного общения – Уровень компетентного владения (С1), Уровень носителя языка (С2),

l) Санкт-Петербургский государственный университет – Русский язык как иностранный ТРКI – III (С1),

m) Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Centrum Języka Greckiego) – Veveosi Elinomathias Epipedo – poziomy: C1, C2,

n) Islamic Chamber of Commerce and Industry (ICCI) – ALPT (Arabic Language Proficiency Test) – od 700 punktów (C1), od 800 punktów (C2),

o) Yunus Emre Enstitüsü (Yunus Emre Foundation) – Türkçe Yeterlik Belgesi – od 71 punktów (C1), od 89 punktów (C2),

p) Guójiā Huáyǔ Cèyàn Tuīdòng Gōngzuòwěiyuánhuì (The Steering Committee for the Test Of Proficiency-Huayu) – TOCFL (Test of Chinese as a Foreign Language) – Level 5 (C1), Level 6 (C2),

q) The Office of Chinese Language Council International: Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) – Level 5 (HSK Advance), Level 6 (HSK Advance),

r) National Institute for International Education (NIIED) – TOPIK (Test of Proficiency in Korean) – Level 5 (C1), Level 6 (C2),

s) Uniwersytet Warszawski: Rada Koordynacyjna ds. Certyfikacji Biegłości Językowej UW – poziom C1.


1) Dokument należy przedłożyć w terminie jego ważności.

2) Wraz z dyplomem ukończenia studiów należy przedłożyć suplement do dyplomu.

3) Wraz z dyplomem ukończenia studiów należy przedłożyć suplement do dyplomu.

4) Utworzonej na mocy ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 248).

5) Dyplom należy dostarczyć wraz z jego nostryfikacją albo potwierdzeniem jego równoważności z odpowiednim dyplomem polskim, wystawionym przez ministerstwo właściwe w sprawach szkolnictwa wyższego, oraz tłumaczeniem przysięgłym na język polski. W przypadku gdy w dyplomie brak jest informacji o języku wykładowym studiów, należy dołączyć suplement do dyplomu lub zaświadczenie, zawierające wpis o języku wykładowym studiów.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Andziak

Księgowy / Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama