reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROZWOJU1)

z dnia 15 lipca 2016 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy de minimis przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1720), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. poz. 1001);

2) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. poz. 1981).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. poz. 1001), które stanowią:

„§ 2. 1. Do umów, na podstawie których udzielono pomocy, zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do wniosków złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienionego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

3. Wnioski, o których mowa w ust. 2, wymagające uzupełnienia w zakresie wynikającym z niniejszego rozporządzenia, uzupełnia się na wezwanie funduszu rozwoju obszarów miejskich w terminie wyznaczonym przez ten podmiot, nie krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania przez wnioskodawcę.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”;

2) § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. poz. 1981), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Minister Rozwoju: wz. J. Kwieciński


1) Minister Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 1895).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rozwoju
z dnia 15 lipca 2016 r. (poz. 1144)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO
1)

z dnia 26 listopada 2013 r.

w sprawie udzielania pomocy de minimis przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy de minimis na tworzenie korzystnych warunków do rozwoju obszarów miejskich przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych, zwanej dalej „pomocą”.

§ 2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:

1)2) pożyczki udzielanej przedsiębiorcy, oprocentowanej według stopy referencyjnej ustalonej zgodnie z metodą określoną przez Komisję Europejską3) lub stopy wyższej;

2) poręczenia spłaty kredytu lub innego zobowiązania finansowego udzielanego przedsiębiorcy, który nie ma problemów finansowych zgodnie z kryteriami określonymi przez Komisję Europejską4), jeżeli:

a) koszt poręczenia odpowiada cenie rynkowej ustalonej zgodnie ze sposobem określonym przez Komisję Europejską5) lub cenie wyższej, a przy poręczeniu udzielonym mikro-, małemu lub średniemu przedsiębiorcy stosuje się bezpieczną stawkę roczną określoną przez Komisję Europejską6) lub stawkę wyższą,

b) poręczenie jest terminowe i udzielane do kwoty z góry oznaczonej,

c) poręczenie nie obejmuje więcej niż 80% niespłaconego kredytu lub innego zobowiązania finansowego.

§ 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) funduszu rozwoju obszarów miejskich – należy przez to rozumieć fundusz na rzecz rozwoju obszarów miejskich, o którym mowa w art. 44 zdanie pierwsze lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25, z późn. zm.)7), którego celem jest tworzenie korzystnych warunków do rozwoju obszarów miejskich przez udzielanie pożyczek lub poręczeń;

2)8) przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.9));

3)8) mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć odpowiednio mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo spełniające warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;

4) jednym przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć jedno przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1407/2013”.

§ 4. Pomoc może być udzielana na inwestycje, o których mowa w art. 43 ust. 1 w zakresie, o którym mowa w lit. b rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006, str. 1, z późn. zm.10)), realizowane przez przedsiębiorców, zwane dalej „inwestycjami”.

§ 5. Pomoc jest udzielana jako pomoc de minimis, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia nr 1407/2013.

§ 6. Pomoc może być udzielana przedsiębiorcom w formie pożyczki albo poręczenia na inwestycje realizowane na obszarze województwa objętego danym regionalnym programem operacyjnym.

§ 7. 1. Wartość pomocy udzielanej w formie pożyczki wyraża się za pomocą ekwiwalentu dotacji brutto, zgodnie z art. 4 ust. 3 lit. b i c rozporządzenia nr 1407/2013.

2. Wartość pomocy udzielanej w formie poręczenia wyraża się za pomocą ekwiwalentu dotacji brutto, zgodnie z art. 4 ust. 6 lit. b–d rozporządzenia nr 1407/2013.

§ 8. (uchylony).

§ 9. 1. Do wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą zalicza się wydatki bezpośrednio związane z inwestycją i niezbędne do jej realizacji, poniesione z uwzględnieniem kryteriów, o których mowa w art. 5 pkt 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług, z wyjątkiem gdy zgodnie z odrębnymi przepisami przedsiębiorcy nie przysługuje prawo zwrotu lub odliczenia tego podatku.

2. Pomoc może być udzielana na pokrycie do 100% wydatków, o których mowa w ust. 1, przy czym pomoc w formie poręczenia nie może obejmować więcej niż 80% kredytu lub innego zobowiązania finansowego.

§ 10. Wartość dopuszczalnej pomocy de minimis udzielonej jednemu przedsiębiorcy określa się na podstawie art. 3 ust. 2–9 rozporządzenia nr 1407/2013.

§ 11. Prace związane z realizacją inwestycji w zakresie objętym pomocą mogą rozpocząć się przed złożeniem przez przedsiębiorcę wniosku o udzielenie pomocy, zwanego dalej „wnioskiem”, jednak nie mogą być rozpoczęte wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2007 r.

§ 12. 1. Pomoc podlega kumulacji zgodnie z art. 5 rozporządzenia nr 1407/2013.

2. Wartość zsumowanej pomocy, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć maksymalnych intensywności pomocy określonych dla danego przeznaczenia pomocy w przepisach Unii Europejskiej.

§ 13. 1. Przedsiębiorca składa wniosek do funduszu rozwoju obszarów miejskich.

2. Wniosek zawiera:

1) nazwę przedsiębiorcy;

2) nazwę i miejsce realizacji inwestycji;

3) cel realizacji inwestycji;

4) opis inwestycji;

5) opis rezultatów inwestycji;

6) planowane daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji inwestycji;

7) wartość inwestycji;

8) wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą;

9) wnioskowaną kwotę pożyczki albo poręczenia;

10) źródła finansowania inwestycji;

11) inne informacje, wskazane przez fundusz rozwoju obszarów miejskich, niezbędne do dokonania oceny wniosku.

3. Do wniosku przedsiębiorca załącza:

1)11) zaświadczenia albo oświadczenia, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. poz. 404, z 2008 r. poz. 585, z 2010 r. poz. 99, z 2011 r. poz. 1381 oraz z 2015 r. poz. 1830), dotyczące bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych;

2) informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

4. Fundusz rozwoju obszarów miejskich przeprowadza ocenę wniosku w oparciu o warunki odnoszące się do:

1) zakresu inwestycji wynikającego z § 4 i § 6;

2) wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą, o których mowa w § 9;

3) kumulacji i maksymalnych intensywności pomocy, o których mowa w § 12.

5. Pomoc może zostać udzielona, na podstawie umowy, przedsiębiorcy, którego wniosek spełnia warunki, o których mowa w ust. 4.

§ 14.12) Pomoc jest udzielana do dnia 31 marca 2017 r.

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia13).


1) Obecnie działem administracji rządowej – rozwój regionalny kieruje Minister Rozwoju, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 1895).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. poz. 1001), które weszło w życie z dniem 18 lipca 2015 r.

3) Metoda ta jest określona w komunikacie Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008, str. 6).

4) Kryteria te są określone w pkt 3.2 lit. a obwieszczenia Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwa w formie gwarancji (Dz. Urz. UE C 155 z 20.06.2008, str. 10, z późn. zm.).

5) Sposób ten jest określony w pkt 3.2 lit. d obwieszczenia Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwa w formie gwarancji (Dz. Urz. UE C 155 z 20.06.2008, str. 10, z późn. zm.).

6) Stawka ta jest określona w pkt 3.3 obwieszczenia Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwa w formie gwarancji (Dz. Urz. UE C 155 z 20.06.2008, str. 10, z późn. zm.).

7) Uchylone przez art. 153 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320), ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2014 r.; odesłania do uchylonego rozporządzenia traktuje się jak odesłania do rozporządzenia uchylającego, zgodnie z tabelą korelacji określoną w załączniku XIV do tego rozporządzenia.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

9) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28 oraz Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2016, str. 10.

10) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 45 z 15.02.2007, str. 3; Dz. Urz. UE L 128 z 16.05.2008, str. 11; Dz. Urz. UE L 250 z 23.09.2009, str. 1; Dz. Urz. UE L 248 z 22.09.2010, str. 1; Dz. Urz. UE L 338 z 22.12.2010, str. 62; Dz. Urz. UE L 317 z 30.11.2011, str. 24 oraz Dz. Urz. UE L 110 z 29.04.2015, str. 41.

11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

12) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. poz. 1981), które weszło w życie z dniem 28 listopada 2015 r.

13) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 9 grudnia 2013 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

CBA

Centralne Biuro Antykorupcyjne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama