reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 25 lipca 2016 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia organu Służby Celnej właściwego do wykonywania niektórych zadań Służby Celnej oraz określenia terytorialnego zasięgu jego działania

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wyznaczenia organu Służby Celnej właściwego do wykonywania niektórych zadań Służby Celnej oraz określenia terytorialnego zasięgu jego działania (Dz. U. poz. 565), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 września 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organu Służby Celnej właściwego do wykonywania niektórych zadań Służby Celnej oraz określenia terytorialnego zasięgu jego działania (Dz. U. poz. 1494);

2) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organu Służby Celnej właściwego do wykonywania niektórych zadań Służby Celnej oraz określenia terytorialnego zasięgu jego działania (Dz. U. poz. 2227).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2–4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organu Służby Celnej właściwego do wykonywania niektórych zadań Służby Celnej oraz określenia terytorialnego zasięgu jego działania (Dz. U. poz. 1494), które stanowią:

„§ 2. W sprawach, o których mowa w § 1b rozporządzenia zmienianego w § 1, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, czynności związane z poborem, o którym mowa w § 1b pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wykonuje oraz prowadzi sprawozdawczość w tym zakresie Dyrektor Izby Celnej w Krakowie, przy czym wszystkie podjęte w tych sprawach czynności pozostają w mocy.

§ 3. W sprawach niezapłaconych należności powstałych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, dla których obowiązujące przepisy przewidują tryb egzekucji administracyjnej, wierzycielem jest Dyrektor Izby Celnej w Szczecinie, przy czym wszystkie podjęte w tych sprawach czynności pozostają w mocy.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r.”;

2) § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organu Służby Celnej właściwego do wykonywania niektórych zadań Służby Celnej oraz określenia terytorialnego zasięgu jego działania (Dz. U. poz. 2227), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.”.

Minister Finansów: P. Szałamacha

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wyznaczenia organu Służby Celnej właściwego do wykonywania niektórych zadań Służby Celnej oraz określenia terytorialnego zasięgu jego działania]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 25 lipca 2016 r. (poz. 1200)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
1)

z dnia 15 maja 2012 r.

w sprawie wyznaczenia organu Służby Celnej właściwego do wykonywania niektórych zadań Służby Celnej oraz określenia terytorialnego zasięgu jego działania

Na podstawie art. 9 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 990, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.3) Wyznacza się Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu i Naczelnika Urzędu Celnego w Legnicy właściwych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i terytorium wyłącznej strefy ekonomicznej do przeprowadzania:

1) kontroli, o których mowa w art. 30 ust. 2 pkt 4 i ust. 3 pkt 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej,

2) urzędowego sprawdzenia, o którym mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej

– w zakresie wydobycia urobku rudy miedzi lub produkcji koncentratu, o których mowa w ustawie z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. poz. 362, z 2014 r. poz. 1215, z 2015 r. poz. 211 oraz z 2016 r. poz. 542).

§ 1a.4) Wyznacza się Dyrektora Izby Celnej w Gdyni właściwego na terytorium całego kraju do wykonywania zadań, o których mowa:

1) w art. 2 pkt 8 oraz art. 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 2173/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej FLEGT (Dz. Urz. UE L 347 z 30.12.2005, str. 1, z późn. zm.5));

2) w art. 9 ust. 1 lit. a rozporządzenia Komisji (UE) nr 737/2010 z dnia 10 sierpnia 2010 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1007/2009 w sprawie handlu produktami z fok (Dz. Urz. UE L 216 z 17.08.2010, str. 1).

§ 1b.4) Wyznacza się Dyrektora Izby Celnej w Krakowie właściwego na terytorium całego kraju do:

1) dokonywania czynności związanych z poborem:

a) należności celnych, podatków, opłat i dopłat, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej,

b) opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, o których mowa w art. 64c ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.6)),

c) kary pieniężnej za przejazd po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi dla zezwolenia, o której mowa w art. 140aa ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym,

d) kaucji, o których mowa w art. 140ad ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz w art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z późn. zm.7)),

e) kar pieniężnych, o których mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,

f) kary porządkowej, o której mowa w art. 262 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.8)),

g) kosztów postępowania administracyjnego, o których mowa w art. 267 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,

h) kosztów postępowania administracyjnego, o których mowa w art. 262 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868 i 996),

i) kary grzywny nakładanej w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe, o której mowa w art. 138 § 1 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 186, z późn. zm.9)),

j) kar grzywny, o których mowa w art. 143 § 1 pkt 2 i art. 146 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy,

k) kosztów postępowania, o których mowa w art. 143 § 1 pkt 3 i art. 146 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy,

l) równowartości pieniężnej, o której mowa w art. 16 § 2 i 3, art. 143 § 2 i 3 oraz art. 146 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy,

m) kary pieniężnej, o której mowa w art. 285 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. poz. 555, z późn. zm.10)), w związku z art. 113 § 1 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy,

n) kosztów postępowania, o których mowa w art. 289 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, w związku z art. 113 § 1 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy,

o) kary pieniężnej, o której mowa w art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2015 r. poz. 858, 1649, 1844 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 65),

p) kar pieniężnych, o których mowa w art. 89 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471),

q) opłat za udzielenie zezwoleń, o których mowa w art. 32 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych,

r) opłat za udostępnianie danych, o których mowa w art. 8 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej,

s) administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 66a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 oraz z 2016 r. poz. 422, 586, 903 i 1020)

– w tym do przyjmowania ich zapłaty, rozliczania, dokonywania wypłaty z tytułu ich zwrotu oraz rozliczania zabezpieczeń złożonych w formie depozytu w gotówce;

2) prowadzenia sprawozdawczości w zakresie, o którym mowa w pkt 1.

§ 1c.4) Wyznacza się Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie właściwego na terytorium całego kraju do wykonywania zadań wierzyciela w odniesieniu do obowiązków wynikających z wydanych przez naczelnika urzędu celnego decyzji, postanowień lub mandatów karnych, z przyjętych przez naczelnika urzędu celnego zgłoszeń celnych, deklaracji, informacji o opłacie paliwowej albo informacji o dopłatach, z wydanych przez dyrektora izby celnej decyzji lub postanowień, z wydanych przez dyrektora urzędu kontroli skarbowej decyzji w zakresie podatku akcyzowego oraz podatku od wydobycia niektórych kopalin, a także z orzeczeń sądowych, których wykonanie następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599 i 868).

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia11).


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, 1217, 1268, 1269, 1479, 1642, 1830, 1890 i 2023 oraz z 2016 r. poz. 147, 669, 904 i 1165.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organu Służby Celnej właściwego do wykonywania niektórych zadań Służby Celnej oraz określenia terytorialnego zasięgu jego działania (Dz. U. poz. 2227), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

4) Dodany przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organu Służby Celnej właściwego do wykonywania niektórych zadań Służby Celnej oraz określenia terytorialnego zasięgu jego działania (Dz. U. poz. 1494), które weszło w życie z dniem 1 października 2015 r.

5) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 189 z 27.06.2014, str. 108 oraz Dz. Urz. UE L 339 z 26.11.2014, str. 14.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446 i 1611, z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822 i 970, z 2015 r. poz. 211, 541, 591, 933, 1038, 1045, 1273, 1326, 1335, 1830, 1844, 1893, 2183 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 266 i 352.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 486, 805, 915 i 1310 oraz z 2015 r. poz. 211, 390, 978, 1269, 1273, 1893 i 2183.

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 699, 978, 1197, 1269, 1311, 1649, 1923, 1932 i 2184 oraz z 2016 r. poz. 195, 615 i 846.

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1036, 1149, 1247 i 1304, z 2014 r. poz. 312, 1215 i 1328, z 2015 r. poz. 396, 1269, 1479, 1649, 1712, 1855 i 1932 oraz z 2016 r. poz. 178, 437 i 1052.

10) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. poz. 931, z 2000 r. poz. 580, 717, 852 i 1027, z 2001 r. poz. 1071 i 1149, z 2002 r. poz. 676, z 2003 r. poz. 155, 1061 i 1188, z 2004 r. poz. 514, 626, 889, 2405 i 2641, z 2005 r. poz. 70, 461, 680, 821, 1181, 1203, 1363, 1416 i 1479, z 2006 r. poz. 118, 467, 659, 708, 711, 1009, 1013, 1192, 1647 i 1648, z 2007 r. poz. 116, 432, 539, 589, 664, 766, 849 i 903, z 2008 r. poz. 162, 648, 686, 802, 1133, 1308, 1344, 1485, 1571 i 1651, z 2009 r. poz. 39, 104, 171, 585, 716, 1051, 1178, 1323, 1375, 1474 i 1589, z 2010 r. poz. 46, 626, 669, 826, 842, 1228 i 1307, z 2011 r. poz. 245, 246, 273, 654, 678, 829, 1135, 1280, 1430, 1431, 1438 i 1645, z 2012 r. poz. 886, 1091, 1101, 1327, 1426, 1447 i 1529, z 2013 r. poz. 480, 765, 849, 1247, 1262, 1282 i 1650, z 2014 r. poz. 85, 384, 694, 1375 i 1556, z 2015 r. poz. 21, 290, 396, 1185, 1186, 1334, 1788, 1855 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 178, 437, 1020 i 1070.

11) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 22 maja 2012 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Justyna Świder

specjalista z zakresu prawa oświatowego i samorządowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama