| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 29 lipca 2016 r.

w sprawie oceny kwalifikacji kandydatów na wolne stanowisko prokuratorskie

Na podstawie art. 90 § 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 177) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowy tryb i sposób dokonywania oceny kwalifikacji asesorów prokuratorskich, sędziów, asesorów sądowych, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, starszych radców i radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, osób zajmujących stanowisko prezesa lub wiceprezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz osób mających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych kandydujących do objęcia wolnego stanowiska prokuratorskiego.

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze;

2) kategorii spraw – należy przez to rozumieć rodzaj spraw wyodrębnionych stosownie do przypisanej im nomenklatury stosowanej w urządzeniach ewidencyjnych;

3) referacie – należy przez to rozumieć ogół spraw prowadzonych, nadzorowanych, ocenianych lub ogół innych czynności wykonywanych przez kandydata na wolne stanowisko prokuratorskie na podstawie przepisów prawa, a w przypadku gdy kandydatem jest sędzia albo asesor sądowy, ogół prowadzonych spraw, przy czym w sytuacji wyznaczenia danej sprawy do rozpoznania w składzie zawodowym – ogół spraw, w których był sprawozdawcą.

§ 3. [Zarządzenie dokonania oceny kwalifikacji]

Prokurator okręgowy, niezwłocznie po stwierdzeniu okoliczności, o których mowa w art. 82 § 2 ustawy, zarządza dokonanie oceny kwalifikacji, wyznaczając wizytatora oraz termin jej dokonania.

§ 4. [Ocena kwalifikacji]

1. Oceny kwalifikacji dokonuje się na piśmie.

2. Ocena kwalifikacji zawiera:

1) dane dotyczące kandydata odnoszące się do przebiegu pracy zawodowej, obejmujące w szczególności informacje o rodzaju powierzonych zadań lub funkcji, odbytych delegacjach, o których mowa w art. 106 § 1–3 i § 6 w związku z art. 174 § 1 pkt 1 ustawy oraz art. 77 § 1–3a i art. 106zb § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm.1)), a także szkoleniach, osiągnięciach naukowych i pracy dydaktycznej;

2) wskazanie akt, opinii prawnych, publikacji, aktów notarialnych lub innych dokumentów, na podstawie których jest dokonywana ocena;

3) opis wyników pracy lub dorobku naukowego kandydata oraz opinię w tym zakresie, wyrażoną na podstawie kryteriów, o których mowa w art. 85–89 i art. 90 § 1 ustawy;

4) wnioski.

§ 5. [Opis wyników pracy dotyczący kandydata zajmującego stanowisko asesora prokuratorskiego]

1. Opis wyników pracy, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 3, dotyczący kandydata zajmującego stanowisko asesora prokuratorskiego zawiera w szczególności:

1) dane przedstawiające obciążenie pracą kandydata oraz wyniki jego pracy w okresie zajmowania stanowiska asesora prokuratury, na koniec poszczególnych pełnych okresów statystycznych zawierających się w tym okresie, w odniesieniu do danych stanowiących miarodajne odniesienie porównawcze, dotyczących okręgu, w szczególności:

a) liczbę spraw poszczególnych kategorii znajdujących się w referacie w okresie objętym oceną kwalifikacji,

b) wpływ, załatwienia i pozostałość spraw w referacie, ze wskazaniem poszczególnych kategorii spraw,

c) dane dotyczące liczby spraw zakończonych prawomocnym orzeczeniem, w których uniewinniono oskarżonego, w których sąd przekazał sprawę prokuratorowi w celu jej uzupełnienia, uchylono postanowienie o umorzeniu postępowania lub odmowie jego wszczęcia lub sąd wezwał prokuratora do przedstawienia dowodów, których przeprowadzenie pozwoliłoby na usunięcie dostrzeżonych braków postępowania przygotowawczego,

d) dane dotyczące liczby spraw, w których została złożona i uwzględniona skarga w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. poz. 1843, z 2009 r. poz. 498 oraz z 2016 r. poz. 178),

e) dane dotyczące realizacji przez kandydata czynności związanych z zajmowanym przez niego stanowiskiem lub pełnioną funkcją;

2) omówienie charakteru i stopnia trudności spraw podlegających ocenie;

3) omówienie przyczyn rozstrzygnięć procesowych, o których mowa w pkt 1 lit. c;

4) omówienie przyczyn rozstrzygnięcia, w przedmiocie uwzględnienia skargi, o której mowa w pkt 1 lit. d;

5) omówienie uchybień stwierdzonych podczas badania akt spraw;

6) omówienie pism sporządzanych w związku ze stosowaniem lub tworzeniem prawa, w tym pism procesowych, przede wszystkim w zakresie prawidłowości wykładni prawa, logicznego wywodu, trafności i precyzji formułowanych tez;

7) informacje na temat postawy kandydata w trakcie postępowania sądowego, w tym obecności i aktywności na rozprawach i posiedzeniach, realizacji obowiązków procesowych, zachowań skutkujących zwłoką w rozpoznaniu sprawy;

8) dane dotyczące przestrzegania przez kandydata terminów procesowych;

9) opis warunków pracy kandydata, a w szczególności wskazanie, czy korzystał on z pomocy asystenta prokuratora i stałej obsługi sekretarskiej, dysponował odpowiednim zapleczem organizacyjno-technicznym albo zachodziły okoliczności utrudniające pracę lub skutkujące zwiększonym obciążeniem pracą.

2. W przypadku wykonywania przez kandydata w okresie objętym oceną czynności w więcej niż jednej jednostce, komórce organizacyjnej prokuratury lub miejscu delegowania do dokonania oceny kwalifikacyjnej przyjmuje się dane odrębnie z każdej z tych jednostek, komórek lub miejsc.

§ 6. [Opis wyników pracy dotyczący kandydata zajmującego stanowisko sędziego albo asesora sądowego]

1. Opis wyników pracy, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 3, dotyczący kandydata zajmującego stanowisko sędziego albo asesora sądowego zawiera w szczególności:

1) dane przedstawiające obciążenie sędziego albo asesora sądowego pracą oraz wyniki jego pracy w okresie, o którym mowa w art. 57b § 3 i 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, na koniec poszczególnych pełnych okresów statystycznych zawierających się w okresie objętym oceną kwalifikacji, w odniesieniu do danych stanowiących miarodajne odniesienie porównawcze, dotyczących odpowiednio wydziału, pionu, okręgu lub apelacji, w szczególności:

a) liczbę spraw poszczególnych kategorii znajdujących się w referacie w okresie objętym oceną kwalifikacji,

b) wpływ, załatwienia i pozostałość spraw w referacie, ze wskazaniem poszczególnych kategorii spraw,

c) liczbę przeprowadzonych rozpraw lub posiedzeń, liczbę i kategorię spraw wyznaczonych i załatwionych na rozprawie lub posiedzeniu,

d) dane dotyczące liczby sporządzonych uzasadnień oraz liczby orzeczeń, w których sporządzano uzasadnienie i nie wniesiono środka zaskarżenia,

e) wskaźnik stabilności orzecznictwa – obliczony przez odniesienie liczby spraw z referatu, w których orzeczenia zostały zmienione lub uchylone na skutek złożenia apelacji, skargi kasacyjnej lub kasacji, do ogólnej liczby spraw z referatu, w których wydano orzeczenie podlegające zaskarżeniu tymi środkami,

f) wskaźnik zaskarżalności orzeczeń – obliczony przez odniesienie liczby spraw z referatu, w których wniesiono apelację, skargę kasacyjną lub kasację, do ogólnej liczby spraw z referatu, w których wydano orzeczenie podlegające zaskarżeniu tymi środkami,

g) dane dotyczące liczby spraw z referatu, w których została złożona i uwzględniona skarga w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki,

h) dane dotyczące liczby spraw z referatu, w których doszło do stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia;

2) omówienie charakteru i stopnia trudności spraw podlegających ocenie;

3) omówienie uzasadnień decyzji procesowych w zakresie prawidłowości wykładni prawa, logicznego wywodu, trafności i precyzji formułowanych tez;

4) omówienie zakresu oraz przyczyn zmiany lub uchylenia orzeczenia na skutek złożonej apelacji, skargi kasacyjnej lub kasacji oraz omówienie wszystkich spraw, w których uwzględniono skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia lub skargę, o której mowa w pkt 1 lit. g;

5) omówienie przypadków uchybienia terminowi do sporządzenia uzasadnienia wyroku lub postanowienia co do istoty sprawy przekraczającego 30 dni, z podaniem okresu przekroczenia tego terminu i przy uwzględnieniu wyjaśnień sędziego albo asesora sądowego w tym przedmiocie, jeżeli były składane;

6) omówienie innych uchybień stwierdzonych podczas badania akt spraw, ze wskazaniem ich sygnatur;

7) opis warunków pracy sędziego albo asesora sądowego, a w szczególności wskazanie, czy sędzia albo asesor sądowy korzystał w okresie, o którym mowa w art. 57b § 3 i 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, z pomocy asystenta sędziego i stałej obsługi sekretarskiej, dysponował odpowiednim zapleczem organizacyjno-technicznym lub czy zachodziły okoliczności utrudniające pracę lub skutkujące zwiększonym obciążeniem pracą.

2. W przypadku orzekania przez sędziego albo asesora sądowego w więcej niż jednym wydziale do dokonania oceny kwalifikacji przyjmuje się dane, o których mowa w ust. 1, odrębnie w każdym z tych wydziałów, przy uwzględnieniu wymiaru orzekania przez sędziego albo asesora sądowego w poszczególnych wydziałach.

§ 7. [Opis wyników pracy kandydata wykonującego zawód adwokata lub radcy prawnego]

Opis wyników pracy, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 3, kandydata wykonującego zawód adwokata lub radcy prawnego zawiera w szczególności:

1) omówienie opinii prawnych i innych dokumentów, w tym pism procesowych, sporządzanych w związku ze stosowaniem lub tworzeniem prawa, przede wszystkim w zakresie prawidłowości wykładni prawa, logicznego wywodu, trafności i precyzji formułowanych tez;

2) informacje na temat postawy kandydata w trakcie postępowania sądowego, w szczególności obecności i aktywności na rozprawach, realizacji obowiązków procesowych oraz zachowań skutkujących zwłoką w rozpoznaniu sprawy;

3) omówienie naruszeń prawa, przede wszystkim skutkujących rozstrzygnięciem na niekorzyść zastępowanych przez kandydata stron lub uczestników postępowania;

4) dane dotyczące przestrzegania przez kandydata terminów procesowych, zwłaszcza do wniesienia środków odwoławczych, uzupełnienia braków formalnych lub złożenia pism procesowych albo zgłaszania wniosków dowodowych.

§ 8. [Opis wyników pracy kandydata zajmującego stanowisko radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa i wykonującego zawód notariusza]

Przy sporządzaniu opisu wyników pracy, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 3, kandydata zajmującego stanowisko starszego radcy i radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz wykonującego zawód notariusza, przepis § 7 stosuje się odpowiednio.

§ 9. [Opis wyników pracy kandydata mającego tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych]

Opis wyników pracy, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 3, kandydata mającego tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych zawiera w szczególności omówienie publikacji z uwzględnieniem ich recenzji, opinii prawnych lub innych dokumentów sporządzonych w związku ze stosowaniem lub tworzeniem prawa, a także charakterystykę osiągnięć w zakresie kształcenia kadr lub dorobku naukowego.

§ 10. [Opis wyników pracy kandydata zajmującego stanowisko prezesa lub wiceprezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa]

Do opisu wyników pracy, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 3, kandydata zajmującego stanowisko prezesa lub wiceprezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa stosuje się odpowiednio, stosownie do zawodu wykonywanego przed powołaniem na to stanowisko, przepisy § 5–9.

§ 11. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 509, 694, 1066, 1224, 1309, 1311, 1418, 1596 i 1781 oraz z 2016 r. poz. 147, 437, 633 i 960.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie oceny kwalifikacji kandydatów na wolne stanowisko prokuratorskie (Dz. U. poz. 2226), które na podstawie art. 73 pkt 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 178) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Danuta Trochim

Księgowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »