reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 29 lipca 2016 r.

w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 45, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, zwanym dalej „SIO”, w zbiorach danych szkół i placówek oświatowych, zbiorach danych innych jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty, zbiorach danych uczniów i zbiorach danych nauczycieli;

2) terminy przekazywania do bazy danych SIO:

a) danych, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. c, e–k i pkt 2–4, art. 9 pkt 2, art. 14 pkt 25, art. 20 pkt 1, art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. i oraz pkt 2 lit. g, w zakresie dotyczącym uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego, oraz w przypadku nauczycieli w szkołach specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych – art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz ust. 3 pkt 1 lit. c, w zakresie dotyczącym wymiaru zatrudnienia, i art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. g, ust. 3 pkt 1 lit. e oraz ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej,

b) danych identyfikacyjnych uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;

2) ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010);

3) ustawie – Karta Nauczyciela – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm.3));

4) Kodeksie pracy – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.4)).

Rozdział 2

Szczegółowy zakres danych dziedzinowych gromadzonych w SIO w zbiorach danych szkół i placówek oświatowych

§ 3. [Dane dotyczące warunków dydaktycznych, materialnych i finansowych prowadzenia szkół i placówek oświatowych]

W SIO gromadzi się dane dziedzinowe dotyczące warunków dydaktycznych, materialnych i finansowych prowadzenia szkół i placówek oświatowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy, które obejmują:

1) dane dotyczące powierzchni gruntów pozostających w dyspozycji szkoły i placówki oświatowej, z wyszczególnieniem powierzchni:

a) terenów sportowych,

b) placów zabaw,

c) terenów pod obiektami budowlanymi, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961 i 1165), niewymienionymi w lit. a i b,

d) terenów zieleni urządzonej, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904 i 961),

e) pozostałych terenów;

2) dane dotyczące powierzchni użytkowej obiektów budowlanych pozostających w dyspozycji szkoły i placówki oświatowej, z wyszczególnieniem rodzajów pomieszczeń w zależności od pełnionych funkcji oraz powierzchni tych pomieszczeń;

3) dane dotyczące rodzaju i liczby obiektów sportowych i rekreacyjnych niebędących w dyspozycji szkoły i placówki oświatowej, z których w poprzednim roku szkolnym korzystali uczniowie szkoły lub placówki oświatowej w ramach zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę oświatową;

4) dane o wyposażeniu szkoły i placówki oświatowej:

a) rodzaj i liczbę urządzeń sportowych i rekreacyjnych,

b) rodzaj i liczbę pomocy dydaktycznych, w tym komputerów,

c) dostęp do Internetu:

– przepustowość i rodzaj łącza internetowego,

– możliwość korzystania z bezprzewodowego dostępu do Internetu poprzez wewnątrzszkolną sieć komputerową,

d) rodzaj i liczbę zbiorów bibliotecznych,

e) rodzaj i liczbę urządzeń do diagnozy i terapii, w tym do prowadzenia badań przesiewowych,

f) korzystanie z dziennika elektronicznego,

g) liczbę licencji do elektronicznych platform edukacyjnych,

h) liczbę licencji do e-podręczników;

5) dane dotyczące wydatków na prowadzenie szkół i placówek oświatowych:

a) w przypadku publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i właściwych ministrów – dotyczące planowanych wydatków oraz wydatków wykonanych w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.5)),

b) w przypadku publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych – dotyczące wydatków wykonanych w okresach, o których mowa w § 29 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz pkt 5 lit. a, z wyszczególnieniem wydatków majątkowych i wydatków na wynagrodzenia, w tym wynagrodzenia nauczycieli;

6) dane o łącznej wysokości dotacji, o której mowa w art. 80 i art. 90 ustawy o systemie oświaty – w przypadku publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych;

7) dane o liczbie korzystających z biblioteki szkolnej, z wyszczególnieniem:

a) liczby uczniów, którzy w okresie, o którym mowa w § 29 ust. 1 pkt 1 lit. b, byli zarejestrowani w bibliotece szkolnej,

b) liczby uczniów, którzy w okresie, o którym mowa w § 29 ust. 1 pkt 1 lit. b, wypożyczyli co najmniej jedną książkę, według kategorii wiekowych odpowiadających etapom edukacyjnym;

8) dane o liczbie miejsc w:

a) internacie,

b) bursie,

c) przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej oraz innej formie wychowania przedszkolnego,

d) specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,

e) specjalnym ośrodku wychowawczym,

f) ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym,

g) młodzieżowym ośrodku wychowawczym, z wyszczególnieniem liczby miejsc przeznaczonych do tymczasowego umieszczania nieletnich na podstawie postanowienia sądu rodzinnego o tymczasowym zastosowaniu środka wychowawczego w postaci umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym,

h) młodzieżowym ośrodku socjoterapii,

i) szkolnym schronisku młodzieżowym,

j) domu wczasów dziecięcych;

9) dane dotyczące czasu pracy przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej oraz innej formy wychowania przedszkolnego:

a) dzienny czas pracy przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej oraz innej formy wychowania przedszkolnego,

b) w przypadku publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w publicznej szkole podstawowej oraz innej publicznej formy wychowania przedszkolnego – ustalony przez organ prowadzący czas, w którym przedszkole, oddział przedszkolny lub inna forma wychowania przedszkolnego zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty;

10) dane dotyczące czasu pracy szkolnego schroniska młodzieżowego – okresy, w których schronisko prowadzi działalność;

11) dane dotyczące warunków prowadzenia dożywiania uczniów:

a) średnia dzienna liczba uczniów korzystających w październiku z posiłków organizowanych przez szkołę i placówkę oświatową, według rodzajów tych posiłków, z wyszczególnieniem liczby uczniów korzystających z posiłków:

– pełnopłatnych,

– dofinansowanych,

– refundowanych,

b) średnia dzienna liczba posiłków wydanych przez stołówkę szkoły i placówki oświatowej w październiku, według rodzajów tych posiłków – w przypadku szkół i placówek oświatowych posiadających stołówki;

12) dane dotyczące zakresu dostosowania szkoły i placówki oświatowej do potrzeb osób niepełnosprawnych:

a) dostosowana całkowicie,

b) częściowo dostosowana,

c) niedostosowana.

§ 4. [Dane dotyczące liczby uczniów, nauczycieli i rodziców korzystających z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznych]

W ramach danych, o których mowa w art. 8 pkt 2 lit. a ustawy, w SIO gromadzi się dane dziedzinowe dotyczące liczby uczniów, nauczycieli i rodziców korzystających z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, oraz liczby form tej pomocy – według form pomocy:

1) porady i konsultacje, w tym indywidualne porady edukacyjno-zawodowe na podstawie badań i bez badań;

2) treningi i warsztaty;

3) prelekcje i wykłady;

4) grupy wsparcia;

5) terapie rodzin;

6) mediacje;

7) udział w radach pedagogicznych w charakterze konsultanta-doradcy;

8) spotkania z przedstawicielami innych instytucji działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży oraz organizacji pozarządowych;

9) organizacja przedsięwzięć o charakterze środowiskowym na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;

10) udział w spotkaniach zespołu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2 ustawy o systemie oświaty;

11) badania przesiewowe dzieci, według rodzajów tych badań:

a) badania przesiewowe słuchu, z wyszczególnieniem badań wykonywanych za pomocą platformy do badań zmysłów oraz w ramach programu „Słyszę”,

b) badania przesiewowe wzroku, z wyszczególnieniem badań wykonywanych za pomocą platformy do badań zmysłów oraz w ramach programu „Widzę”,

c) badania przesiewowe mowy, z wyszczególnieniem badań wykonywanych za pomocą platformy do badań zmysłów oraz w ramach programu „Mówię”;

12) inne badania przesiewowe;

13) porady po badaniach przesiewowych.

§ 5. [Dane dotyczące organizacji i działalności placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania]

W ramach danych, o których mowa w art. 8 pkt 2c lit. a tiret pierwsze ustawy, w SIO gromadzi się dane dziedzinowe dotyczące organizacji i działalności placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (bursa), które obejmują liczbę osób korzystających z bursy, niebędących uczniami, z wyszczególnieniem liczby nauczycieli, studentów, młodocianych pracowników i innych osób.

§ 6. [Dane dotyczące organizacji i działalności placówek oświatowo-wychowawczych obejmujące liczbę uczestników zajęć stałych, okresowych i okazjonalnych]

W ramach danych, o których mowa w art. 8 pkt 2c lit. b ustawy, w SIO gromadzi się dane dziedzinowe dotyczące organizacji i działalności placówek oświatowo-wychowawczych, które obejmują liczbę uczestników zajęć stałych, okresowych i okazjonalnych, według rodzajów zajęć:

1) artystyczne;

2) informatyczne;

3) przedmiotowe;

4) sportowe;

5) techniczne;

6) turystyczno-krajoznawcze;

7) inne zajęcia.

§ 7. [Dane dotyczące organizacji i działalności placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego]

W ramach danych, o których mowa w art. 8 pkt 2c lit. c ustawy, w SIO gromadzi się dane dziedzinowe dotyczące organizacji i działalności placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, które obejmują:

1) liczbę uczestników pozaszkolnych form kształcenia, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 68a ust. 5 ustawy o systemie oświaty, w tym liczbę osób, które realizują obowiązek nauki, według płci oraz z wyszczególnieniem osób pracujących i bezrobotnych;

2) liczbę osób, które ukończyły poszczególne pozaszkolne formy kształcenia, o których mowa w pkt 1, z wyłączeniem kwalifikacyjnych kursów zawodowych;

3) liczbę poszczególnych pozaszkolnych form kształcenia, o których mowa w pkt 1, z wyszczególnieniem form pozaszkolnych stacjonarnych i zaocznych oraz prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68a ust. 5 ustawy o systemie oświaty;

4) w przypadku placówek kształcenia praktycznego – liczbę uczestników form realizacji zadań z zakresu praktycznej nauki zawodu, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 68a ust. 5 ustawy o systemie oświaty, według zawodów, w których odbywa się kształcenie praktyczne;

5) w przypadku ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego – liczbę uczestników oraz liczbę form dokształcania zawodowego młodocianych pracowników, według zawodów i rodzajów form, w których odbywa się dokształcanie, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 68a ust. 5 ustawy o systemie oświaty.

§ 8. [Dane dotyczące organizacji i działalności placówek doskonalenia nauczycieli, obejmujące liczbę nauczycieli korzystających z innych niż kursy kwalifikacyjne form doskonalenia]

W ramach danych, o których mowa w art. 8 pkt 2c lit. d ustawy, w SIO gromadzi się dane dziedzinowe dotyczące organizacji i działalności placówek doskonalenia nauczycieli, które obejmują liczbę nauczycieli korzystających z innych niż kursy kwalifikacyjne form doskonalenia oraz liczbę form doskonalenia, według rodzajów tych form:

1) seminaria;

2) konferencje;

3) wykłady;

4) warsztaty;

5) szkolenia.

§ 9. [Dane dotyczące liczby nauczycieli, z którymi planowane jest rozwiązanie stosunku pracy albo których stosunek pracy wygaśnie]

W ramach danych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy, w SIO gromadzi się dane dziedzinowe dotyczące liczby nauczycieli, z którymi planowane jest rozwiązanie stosunku pracy albo których stosunek pracy wygaśnie, według przyczyn rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, które obejmują:

1) liczbę nauczycieli, z którymi w danym roku kalendarzowym planowane jest rozwiązanie stosunku pracy:

a) w związku ze skorzystaniem z uprawnień emerytalnych,

b) w związku ze skorzystaniem z prawa do świadczeń kompensacyjnych,

c) w związku ze skorzystaniem z prawa do renty,

d) z przyczyn określonych w art. 20 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 27 ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela,

e) za wypowiedzeniem,

f) na mocy porozumienia stron,

g) z innych przyczyn;

2) liczbę nauczycieli, których stosunek pracy wygaśnie w danym roku kalendarzowym z powodu upływu sześciomiesięcznego okresu pozostawania w stanie nieczynnym.

§ 10. [Dane dotyczące wymiaru zatrudnienia pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych]

W ramach danych, o których mowa w art. 8 pkt 4 lit. b ustawy, w SIO gromadzi się dane dziedzinowe dotyczące wymiaru zatrudnienia pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, według rodzajów zajmowanych stanowisk:

1) pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych;

2) pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych i obsługi, w tym:

a) asystenci edukacji romskiej, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy o systemie oświaty,

b) osoby władające językiem kraju pochodzenia, o których mowa w art. 94a ust. 4a ustawy o systemie oświaty,

c) pomoc nauczyciela, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy o systemie oświaty,

d) asystenci nauczyciela lub osoby, o której mowa w art. 7 ust. 1a ustawy o systemie oświaty, prowadzących zajęcia w klasach I–III szkoły podstawowej, o których mowa w art. 7 ust. 1e ustawy o systemie oświaty,

e) asystenci wychowawcy świetlicy, o których mowa w art. 7 ust. 1e ustawy o systemie oświaty;

3) pracownicy ochrony zdrowia:

a) lekarze,

b) lekarze dentyści,

c) pielęgniarki,

d) higienistki szkolne,

e) położne.

Rozdział 3

Szczegółowy zakres danych dziedzinowych gromadzonych w SIO w zbiorach danych innych jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty

§ 11. [Dane dotyczące pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie i administrowanie oświatą]

W ramach danych, o których mowa w art. 9 pkt 2 lit. b tiret trzecie ustawy, w SIO gromadzi się dane dziedzinowe dotyczące pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie i administrowanie oświatą, zatrudnionych w komórkach merytorycznych, obejmujące wymiar zatrudnienia pracowników, według rodzaju zajmowanych stanowisk:

1) w urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich, jednostkach obsługujących – na stanowiskach urzędniczych, w tym stanowiskach kierowniczych, o których mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902);

2) w urzędach obsługujących ministrów prowadzących szkoły i placówki oświatowe oraz w specjalistycznej jednostce nadzoru, o której mowa w art. 32a ust. 1 i 1a ustawy o systemie oświaty – według grup stanowisk, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1111, z późn. zm.6));

3) w kuratoriach oświaty – na stanowiskach urzędniczych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 32 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, z wyłączeniem stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy – Karta Nauczyciela;

4) w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych – na stanowiskach administracyjno-obsługowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9d ust. 4 i 5 ustawy o systemie oświaty.

Rozdział 4

Szczegółowy zakres danych dziedzinowych gromadzonych w SIO w zbiorach danych uczniów

§ 12. [Dane uczniów obejmujące miejsce zamieszkania ucznia]

W ramach danych, o których mowa w art. 13 pkt 1, art. 14 pkt 1 oraz art. 15 pkt 1 ustawy, w SIO gromadzi się dane dziedzinowe uczniów obejmujące miejsce zamieszkania ucznia: województwo, powiat, gmina i miejscowość, z użyciem identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego rejestru TERYT.

§ 13. [Dane uczniów dotyczące wypadków, którym uczeń uległ, będąc pod opieką przedszkola i szkoły podstawowej]

W ramach danych, o których mowa w art. 13 pkt 12, art. 14 pkt 28, art. 16 pkt 3, art. 17 pkt 1, art. 19 oraz art. 19a pkt 3 ustawy, w SIO gromadzi się dane dziedzinowe uczniów, które dotyczą wypadków, którym uczeń uległ, będąc pod opieką przedszkola, szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki, o której mowa w art. 2 pkt 3–3b, 5 i 7 ustawy o systemie oświaty, z wyszczególnieniem wypadków śmiertelnych i ciężkich, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 95a ustawy o systemie oświaty, oraz innych, według:

1) miejsca, w którym zdarzył się wypadek:

a) teren przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki, z wyszczególnieniem:

– rodzaju pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia z uczniami, w tym pracowni szkolnych, warsztatów szkolnych, pracowni zajęć praktycznych i sal gimnastycznych,

– ciągów komunikacyjnych,

– boisk,

– placów zabaw,

– stołówek,

b) miejsce poza terenem przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki, w której odbywają się zajęcia z uczniami, z wyszczególnieniem:

– obiektów sportowych,

– instytucji publicznych,

– miejsc zgromadzeń publicznych,

– szlaków turystycznych,

c) ulica lub droga,

d) inne;

2) zajęć, w czasie których zdarzył się wypadek:

a) zajęcia edukacyjne oraz zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, z wyszczególnieniem zajęć wychowania fizycznego, zajęć technicznych i zajęć artystycznych,

b) realizacja projektu edukacyjnego,

c) praktyczna nauka zawodu,

d) przerwa międzylekcyjna,

e) zajęcia realizowane poza szkołą, z wyszczególnieniem wycieczek edukacyjnych i zawodów sportowych,

f) inne zajęcia;

3) przyczyny wypadku:

a) zły stan techniczny obiektów, maszyn i urządzeń lub wyposażenia i sprzętów,

b) niewłaściwe zabezpieczenie maszyn i urządzeń, substancji i preparatów chemicznych lub klatek schodowych i korytarzy,

c) niedostosowanie stanowiska pracy do niepełnosprawności ucznia,

d) niewłaściwe posługiwanie się maszynami i urządzeniami przez ucznia,

e) brak lub zły stan środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej,

f) brak nadzoru nad uczniem lub niedostateczny nadzór,

g) prowadzenie zajęć niezgodnie z programem,

h) nieznajomość lub nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przez ucznia,

i) działania ucznia, umyślne lub nieumyślne, w szczególności nieuwaga,

j) działania innej osoby, umyślne lub nieumyślne, w szczególności pobicie lub uderzenie,

k) inna przyczyna.

§ 14. [Dane uczniów obejmujące uczestniczenie w zajęciach i dodatkowych działaniach]

W ramach danych, o których mowa w art. 14 pkt 25 ustawy, w SIO gromadzi się dane dziedzinowe uczniów, które obejmują uczestniczenie w:

1) zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów:

a) informatycznych,

b) technicznych,

c) przedmiotowych,

d) artystycznych,

e) sportowych,

f) turystyczno-krajoznawczych,

g) innych;

2) dodatkowych działaniach mających na celu podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości etnicznej uczniów romskich oraz wspomagających edukację tych uczniów, z wyszczególnieniem zajęć wyrównawczych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy o systemie oświaty;

3) specjalnych działaniach opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71c ust. 2 ustawy o systemie oświaty – w przypadku szkół specjalnych i oddziałów specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych.

Rozdział 5

Szczegółowy zakres danych dziedzinowych gromadzonych w lokalnych bazach danych SIO i bazie danych SIO w przypadkach przekazywania do bazy danych SIO danych powstających z przetworzenia odpowiednich danych uczniów zgromadzonych w lokalnych bazach danych SIO

§ 15. [Dane uczniów obejmujące diagnozy, uczestniczenie w zajęciach, opinie i informacje]

W ramach danych, o których mowa w art. 26a ust. 1 pkt 1–4 ustawy, w lokalnych bazach danych SIO prowadzonych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w zbiorach danych uczniów, gromadzi się dane dziedzinowe uczniów, które obejmują:

1) diagnozy sporządzone przez poradnie, według rodzajów tych diagnoz:

a) psychologiczna,

b) pedagogiczna,

c) logopedyczna,

d) związana z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej,

e) rehabilitanta,

f) lekarska;

2) uczestniczenie w zajęciach organizowanych przez poradnie, według rodzajów tych zajęć:

a) terapia psychologiczna, w tym psychoterapia,

b) terapia pedagogiczna, w tym zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

c) terapia logopedyczna,

d) socjoterapia,

e) ćwiczenia rehabilitacyjne,

f) zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień,

g) zajęcia dla dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą,

h) zajęcia grupowe aktywizujące do wyboru kierunku kształcenia i zawodu,

i) inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;

3) opinie inne niż opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydane przez poradnie, według rodzajów tych opinii:

a) opinia o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, o której mowa w art. 16 ust. 1a pkt 2 ustawy o systemie oświaty,

b) opinia w sprawie odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego,

c) opinia w sprawie spełniania przez dziecko obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą,

d) opinia w sprawie zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego,

e) opinia w sprawie objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,

f) opinia w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia,

g) opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się,

h) opinia w sprawie udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,

i) opinia w sprawie przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy,

j) opinia w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej ucznia z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia,

k) opinia w sprawie udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu,

l) opinia w sprawie braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,

m) opinia w sprawie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce oświatowej,

n) inna opinia związana z kształceniem i wychowaniem dziecka;

4) informację o rodzaju niepełnosprawności ucznia, dla którego poradnia wydała orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

a) uczeń niesłyszący,

b) uczeń słabosłyszący,

c) uczeń niewidomy,

d) uczeń słabowidzący,

e) uczeń z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

f) uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

g) uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym,

h) uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym,

i) uczeń z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

j) uczeń z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z określeniem współwystępujących niepełnosprawności.

§ 16. [Dane uczniów objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną organizowaną przez przedszkole i szkołę podstawową]

W ramach danych, o których mowa w art. 26a ust. 2 i 3 pkt 1 ustawy, w lokalnych bazach danych SIO prowadzonych przez przedszkola, szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, inne formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły, w zbiorach danych uczniów, gromadzi się dane dziedzinowe uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną organizowaną przez przedszkole, szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, inną formę wychowania przedszkolnego oraz szkołę, według rodzajów zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty, w których uczeń uczestniczy.

§ 17. [Dane dotyczące liczby diagnoz, opinii, uczniów uczestniczących w zajęciach organizowanych przez poradnie]

W ramach danych, o których mowa w art. 8 pkt 2 lit. b–e ustawy, w bazie danych SIO, w zbiorach danych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, gromadzi się dane dziedzinowe, które dotyczą:

1) liczby diagnoz sporządzonych przez poradnie, według rodzajów tych diagnoz, o których mowa w § 15 pkt 1;

2) liczby uczniów uczestniczących w zajęciach organizowanych przez poradnie, według rodzajów tych zajęć, o których mowa w § 15 pkt 2;

3) liczby opinii innych niż opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanych przez poradnie, według rodzajów tych opinii, o których mowa w § 15 pkt 3;

4) numerów i dat wydania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z informacją o rodzaju niepełnosprawności ucznia, dla którego poradnia wydała orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o której mowa w § 15 pkt 4.

§ 18. [Dane dotyczące liczby uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną organizowaną przez przedszkole i szkołę podstawową]

W ramach danych, o których mowa w art. 8 pkt 2a i 2b ustawy, w zakresie dotyczącym pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w bazie danych SIO, w zbiorach danych szkół i placówek oświatowych, gromadzi się dane dziedzinowe, które dotyczą liczby uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną organizowaną przez przedszkole, szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, inną formę wychowania przedszkolnego oraz szkołę, według rodzajów zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty.

Rozdział 6

Szczegółowy zakres danych dziedzinowych gromadzonych w SIO w zbiorach danych nauczycieli

§ 19. [Dane nauczycieli dotyczące wykształcenia]

W ramach danych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. a, pkt 1a lit. a i pkt 2 lit. a, ust. 3 pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. a oraz ust. 4 pkt 1 ustawy, w SIO gromadzi się dane dziedzinowe nauczycieli dotyczące wykształcenia, które obejmują:

1) tytuł naukowy lub stopień naukowy;

2) dyplom ukończenia studiów wyższych: pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;

3) dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych;

4) dyplom ukończenia studium nauczycielskiego;

5) dyplom ukończenia studium wychowania przedszkolnego;

6) dyplom ukończenia pedagogicznego studium technicznego;

7) dyplom ukończenia studium nauczania początkowego;

8) uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;

9) dokument potwierdzający ukończenie wyższego seminarium duchownego do dnia 31 grudnia 1989 r.;

10) świadectwo dojrzałości liceum pedagogicznego;

11) świadectwo dojrzałości;

12) świadectwo dojrzałości i dyplom policealnego studium bibliotekarskiego lub pomaturalnego studium bibliotekarskiego;

13) świadectwo dojrzałości liceum bibliotekarskiego;

14) dyplom mistrza w zawodzie;

15) dyplom ukończenia kolegium teologicznego.

§ 20. [Dane dotyczące formy zatrudnienia na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela, Kodeksu pracy i ustawy o systemie oświaty]

W ramach danych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. e i pkt 1a lit. e oraz ust. 3 pkt 1 lit. c ustawy, w zakresie dotyczącym formy zatrudnienia nauczyciela, w SIO gromadzi się dane dziedzinowe, które dotyczą formy zatrudnienia na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela, Kodeksu pracy, ustawy o systemie oświaty lub innej podstawie prawnej.

§ 21. [Dane dotyczące formy zatrudnienia na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela oraz innych ustaw]

W ramach danych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy, w zakresie dotyczącym formy zatrudnienia nauczyciela, w SIO gromadzi się dane dziedzinowe, które dotyczą formy zatrudnienia na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela, ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 269, z 2014 r. poz. 1199 oraz z 2015 r. poz. 1220), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz Kodeksu pracy.

§ 22. [Dane nauczycieli dotyczące zajmowanych stanowisk i sprawowanych funkcji]

W ramach danych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. f i pkt 1a lit. f, ust. 3 pkt 1 lit. d oraz ust. 4 pkt 4 ustawy, w SIO gromadzi się dane dziedzinowe nauczycieli, które dotyczą zajmowanych stanowisk i sprawowanych funkcji, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2, art. 30 ust. 5, art. 33 ust. 3 i art. 34 ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela oraz art. 60 ust. 2 i art. 71b ust. 7 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.

§ 23. [Dane nauczycieli dotyczące zajmowanych stanowisk i sprawowanych funkcji]

W ramach danych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy, w SIO gromadzi się dane dziedzinowe nauczycieli, które dotyczą zajmowanych stanowisk i sprawowanych funkcji, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9d ust. 4 i 5, art. 32 ust. 4 oraz art. 35 ust. 6 ustawy o systemie oświaty.

§ 24. [Dane nauczycieli dotyczące rodzajów i wymiaru zajęć]

W ramach danych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. g, pkt 1a lit. g, ust. 3 pkt 1 lit. e oraz ust. 4 pkt 5 ustawy, w SIO gromadzi się dane dziedzinowe nauczycieli dotyczące rodzajów i wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wykonywanych obowiązków przydzielonych nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym szkoły lub placówki oświatowej na dany rok szkolny:

1) zajęcia, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy – Karta Nauczyciela;

2) zajęcia, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy – Karta Nauczyciela;

3) zajęcia realizowane w ramach godzin przyznanych przez organ prowadzący szkołę, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty;

4) uzupełnianie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela.

§ 25. [Dane nauczycieli dotyczące przyczyn nieprowadzenia zajęć]

W ramach danych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 1a lit. h oraz ust. 3 pkt 1 lit. f ustawy, w SIO gromadzi się dane dziedzinowe nauczycieli dotyczące przyczyn nieprowadzenia zajęć:

1) urlop macierzyński, urlop rodzicielski, urlop ojcowski lub urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego;

2) urlop wychowawczy;

3) urlop bezpłatny udzielony na podstawie art. 17 ust. 2 i art. 17 ust. 2a ustawy – Karta Nauczyciela;

4) urlop udzielony na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881);

5) zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych;

6) urlop dla poratowania zdrowia;

7) zwolnienie z obowiązku prowadzenia zajęć na podstawie art. 42 ust. 6 ustawy – Karta Nauczyciela;

8) zawieszenie w pełnieniu obowiązków na podstawie art. 85t ust. 1–3 ustawy – Karta Nauczyciela;

9) urlop udzielony na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela;

10) urlop bezpłatny, o którym mowa w art. 174 § 1 Kodeksu pracy;

11) przeniesienie w stan nieczynny;

12) niezdolność do pracy, o której mowa w art. 92 § 1 Kodeksu pracy, z określeniem łącznej liczby dni nieobecności w pracy w danym miesiącu;

13) zwolnienie od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 372 i 960), z określeniem łącznej liczby dni nieobecności w pracy w danym miesiącu;

14) urlop uzupełniający, o którym mowa w art. 66 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela.

§ 26. [Dane nauczycieli dotyczące awansu zawodowego]

W ramach danych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. i oraz pkt 2 lit. g ustawy, w SIO gromadzi się dane dziedzinowe nauczycieli dotyczące awansu zawodowego, które obejmują:

1) dane dotyczące stopnia awansu zawodowego:

a) stopień awansu zawodowego nauczyciela, o którym mowa w art. 9a ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela,

b) nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego;

2) dane dotyczące uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego:

a) informacja o rozpoczęciu stażu, o którym mowa w art. 9d ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela,

b) informacja o przystąpieniu do postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, o której mowa w art. 9d ust. 8 ustawy – Karta Nauczyciela.

§ 27. [Dane nauczycieli dotyczące wysokości wynagrodzenia]

W ramach danych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. j i pkt 1a lit. i oraz ust. 3 pkt 1 lit. g i pkt 2 lit. f ustawy, w SIO gromadzi się dane dziedzinowe nauczycieli dotyczące wysokości wynagrodzenia:

1) otrzymywane wynagrodzenie zasadnicze;

2) otrzymywane dodatki:

a) za wysługę lat,

b) motywacyjny,

c) funkcyjny,

d) za warunki pracy,

e) specjalistyczny,

f) za uciążliwość pracy,

g) za warunki pracy z tytułu wykonywania pracy za granicą;

3) wypłacone wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy – Karta Nauczyciela;

4) wypłacone dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej;

5) wypłacone wynagrodzenie za pracę w dniu wolnym od pracy, o którym mowa w art. 42c ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela;

6) wypłacona nagroda jubileuszowa;

7) wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne;

8) wypłacony zasiłek na zagospodarowanie;

9) wypłacone nagrody ze specjalnego funduszu nagród;

10) wypłacona odprawa w związku z przejściem na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne;

11) wypłacone odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy, o których mowa w art. 20 ust. 2 i art. 28 ust. 1–2a ustawy – Karta Nauczyciela;

12) wypłacony dodatek, o którym mowa w art. 54 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela;

13) wypłacony dodatek, o którym mowa w art. 54 ust. 5 ustawy – Karta Nauczyciela;

14) wypłacony dodatek, o którym mowa w art. 30a ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela;

15) wypłacony ekwiwalent pieniężny za okres niewykorzystanego urlopu, o którym mowa w art. 66 ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela.

§ 28. [Dane nauczycieli dotyczące form dokształcania i doskonalenia zawodowego]

W ramach danych, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy, w zakresie dotyczącym form dokształcania i doskonalenia zawodowego, w SIO gromadzi się dane dziedzinowe nauczycieli dotyczące form dokształcania i doskonalenia zawodowego:

1) studia wyższe: pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie;

2) studia podyplomowe umożliwiające uzyskanie kwalifikacji zawodowych;

3) inne studia podyplomowe;

4) kurs doskonalący w wymiarze do 20 godzin;

5) kurs doskonalący w wymiarze od 21 do 59 godzin;

6) kurs doskonalący w wymiarze od 60 do 99 godzin;

7) kurs doskonalący w wymiarze co najmniej 100 godzin.

Rozdział 7

Terminy przekazywania danych do bazy danych SIO, o których mowa w art. 30 ustawy

§ 29. [Termin przekazywania danych do bazy danych SIO przez podmioty zobowiązane]

1. Podmioty zobowiązane do przekazywania danych do bazy danych SIO przekazują do bazy danych SIO:

1) w terminie do dnia 10 stycznia każdego roku kalendarzowego:

a) według stanu za poprzedni rok kalendarzowy:

– dane dziedzinowe o wysokości przeciętnego wynagrodzenia nauczyciela przypadającego na 1 etat, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. f ustawy,

– dane dziedzinowe dotyczące kosztów wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. g ustawy,

– dane dziedzinowe o wysokości wynagrodzenia osób wykonujących zadania nauczyciela na podstawie umowy cywilnoprawnej, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. j ustawy,

– dane dziedzinowe o wysokości przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli mianowanych i dyplomowanych przypadającego na 1 etat, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. k oraz art. 9 pkt 2 lit. a ustawy,

– dane dotyczące wydatków na prowadzenie publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz wydatków na prowadzenie niepublicznych szkół i placówek oświatowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. h ustawy,

b) według stanu na koniec IV kwartału roku poprzedniego:

– dane dotyczące wydatków na prowadzenie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i właściwych ministrów, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. h ustawy,

– dane dziedzinowe dotyczące pracowników niebędących nauczycielami, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy,

– dane dziedzinowe dotyczące pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie i administrowanie oświatą, o których mowa w art. 9 pkt 2 lit. b ustawy,

– dane dziedzinowe dotyczące wyposażenia szkoły i placówki oświatowej, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. c ustawy,

– dane dziedzinowe dotyczące korzystających z biblioteki szkolnej, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. i ustawy;

2) w terminie do dnia 10 kwietnia każdego roku kalendarzowego według stanu na koniec I kwartału:

a) dane dotyczące wydatków na prowadzenie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i właściwych ministrów, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. h ustawy,

b) dane dziedzinowe dotyczące pracowników niebędących nauczycielami, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy,

c) dane dziedzinowe dotyczące pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie i administrowanie oświatą, o których mowa w art. 9 pkt 2 lit. b ustawy,

d) dane dziedzinowe, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz ust. 3 pkt 1 lit. c ustawy, w zakresie dotyczącym wymiaru zatrudnienia – w przypadku nauczycieli w szkołach specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych,

e) dane dziedzinowe dotyczące rodzajów i wymiaru prowadzonych zajęć lub innych wykonywanych obowiązków, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. g i ust. 3 pkt 1 lit. e ustawy, oraz dane dziedzinowe dotyczące rodzajów i wymiaru zadań, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 5 ustawy – w przypadku nauczycieli w szkołach specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych;

3) w terminie do dnia 7 czerwca każdego roku kalendarzowego:

a) według stanu na dzień 31 maja – dane dziedzinowe dotyczące liczby nauczycieli, z którymi jest planowane rozwiązanie stosunku pracy albo których stosunek pracy wygaśnie, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy,

b) według stanu za rok szkolny, w którym są przekazywane – dane dziedzinowe dotyczące liczby uczniów uczestniczących w zajęciach wychowania do życia w rodzinie, o których mowa w art. 8 pkt 2b ustawy;

4) w terminie do dnia 10 lipca każdego roku kalendarzowego według stanu na koniec II kwartału:

a) dane dotyczące wydatków na prowadzenie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i właściwych ministrów, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. h ustawy,

b) dane dziedzinowe dotyczące pracowników niebędących nauczycielami, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy,

c) dane dziedzinowe dotyczące pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie i administrowanie oświatą, o których mowa w art. 9 pkt 2 lit. b ustawy;

5) w terminie do dnia 10 października każdego roku kalendarzowego:

a) według stanu za okres styczeń–sierpień:

– dane dziedzinowe o wysokości przeciętnego wynagrodzenia nauczyciela przypadającego na 1 etat, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. f ustawy,

– dane dziedzinowe dotyczące kosztów wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. g ustawy,

– dane dziedzinowe o wysokości wynagrodzenia osób wykonujących zadania nauczyciela na podstawie umowy cywilnoprawnej, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. j ustawy,

– dane dziedzinowe o wysokości przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli mianowanych i dyplomowanych przypadającego na 1 etat, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. k oraz art. 9 pkt 2 lit. a ustawy,

– dane dotyczące wydatków na prowadzenie publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz wydatków na prowadzenie niepublicznych szkół i placówek oświatowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. h ustawy,

b) według stanu na koniec III kwartału:

– dane dotyczące wydatków na prowadzenie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i właściwych ministrów, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. h ustawy,

– dane dziedzinowe dotyczące pracowników niebędących nauczycielami, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy,

– dane dziedzinowe dotyczące pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie i administrowanie oświatą, o których mowa w art. 9 pkt 2 lit. b ustawy,

– dane dziedzinowe, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz ust. 3 pkt 1 lit. c ustawy, w zakresie dotyczącym wymiaru zatrudnienia – w przypadku nauczycieli w szkołach specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych,

– dane dziedzinowe dotyczące rodzajów i wymiaru prowadzonych zajęć lub innych wykonywanych obowiązków, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. g i ust. 3 pkt 1 lit. e ustawy, oraz dane dziedzinowe dotyczące rodzajów i wymiaru zadań, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 5 ustawy – w przypadku nauczycieli w szkołach specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych,

– dane dziedzinowe dotyczące liczby nauczycieli, z którymi jest planowane rozwiązanie stosunku pracy albo których stosunek pracy wygaśnie, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy,

c) według stanu za poprzedni rok szkolny:

– dane dziedzinowe dotyczące liczby osób niebędących uczniami, korzystających z internatu, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. e ustawy,

– dane dziedzinowe dotyczące organizacji i działalności poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, o których mowa w art. 8 pkt 2 lit. a–d i f ustawy,

– dane dziedzinowe dotyczące liczby uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną organizowaną przez przedszkole, oddział przedszkolny zorganizowany w szkole podstawowej, inną formę wychowania przedszkolnego lub szkołę, o których mowa w art. 8 pkt 2a i 2b ustawy,

– dane dziedzinowe dotyczące organizacji i działalności placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, placówek oświatowo-wychowawczych, placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz placówek doskonalenia nauczycieli, o których mowa w art. 8 pkt 2c ustawy,

– dane dziedzinowe dotyczące uczestniczenia ucznia w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia oraz innych formach działalności dydaktyczno-wychowawczej, o których mowa w art. 14 pkt 25 ustawy;

6) następnego dnia roboczego od dnia wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych – dane dziedzinowe, o których mowa w art. 8 pkt 2 lit. e ustawy;

7) dane dziedzinowe w zakresie dotyczącym uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. i oraz pkt 2 lit. g ustawy – w terminie 7 dni od dnia:

a) rozpoczęcia stażu, o którym mowa w art. 9d ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela,

b) odpowiednio opracowania przez dyrektora arkusza organizacyjnego oraz zatwierdzenia przez organ prowadzący arkusza organizacyjnego – w przypadku informacji o przystąpieniu do postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, o której mowa w art. 9d ust. 8 ustawy – Karta Nauczyciela.

2. Jeżeli termin przekazania informacji, o której mowa w art. 45 ust. 1 oraz art. 48 ust. 1 ustawy, przypada przed terminami, o których mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 2 lub pkt 5, dane dziedzinowe, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. d i e, pkt 5 lit. b tiret czwarte i piąte oraz pkt 5 lit. c tiret piąte, przekazuje się w dniu przekazania informacji, o której mowa w art. 45 ust. 1 oraz art. 48 ust. 1 ustawy, bezpośrednio przed przekazaniem tej informacji, według stanu z dnia przekazania tej informacji.

3. Wyniki egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie okręgowe komisje egzaminacyjne przekazują do bazy danych SIO w terminie 7 dni od dnia odpowiednio:

1) przekazania dyrektorowi szkoły wyników egzaminu gimnazjalnego, zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego lub informacji o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;

2) przekazania dyrektorowi szkoły świadectw dojrzałości, aneksów do świadectw dojrzałości, zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego lub informacji o wynikach egzaminu maturalnego;

3) przekazania dyrektorowi szkoły lub placówki, lub pracodawcy, u którego uczniowie lub absolwenci zdawali część pisemną lub praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, informacji o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie lub dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe albo odbioru osobistego przez zdającego we właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej informacji o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;

4) unieważnienia egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

§ 30. [Przekazywanie danych uczniów przystępujących do egzaminu]

Szkoły przekazują do bazy danych SIO dane identyfikacyjne uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w następujących terminach:

1) dane uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego – do dnia 10 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany ten egzamin;

2) dane uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego – do dnia 9 lutego roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany ten egzamin;

3) dane uczniów przystępujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – 2 dni roboczych od upływu terminu złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zzzv ustawy o systemie oświaty.

Rozdział 8

Przepis końcowy

§ 31. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.7)

Minister Edukacji Narodowej: A. Zalewska


1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1903).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 357, 855, 1045 i 1607 oraz z 2016 r. poz. 35, 668 i 1010.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1198, z 2015 r. poz. 357, 1268 i 1418 oraz z 2016 r. poz. 668 i 1010.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1662, z 2015 r. poz. 1066, 1220, 1224, 1240, 1268 i 1735 oraz z 2016 r. poz. 868, 910, 960 i 1053.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1199, z 2015 r. poz. 211, 1220 i 1269 oraz z 2016 r. poz. 34.

7) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz. U. poz. 1547), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 32 pkt 4 ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1010).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Wisławski

Adwokat, Kancelaria Brysiewicz i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama