reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 28 lipca 2016 r.

w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2016 r.

Na podstawie art. 90u ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i uczniom objętym Rządowym programem pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2016 r. ustanowionym uchwałą nr 91/2016 Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2016 r.;

2) formy i zakres pomocy;

3) tryb postępowania w sprawie udzielania pomocy.

§ 2. [Zasiłek losowy]

1. Pomocy w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, zwanego dalej „zasiłkiem losowym”, udziela się dzieciom realizującym w roku szkolnym 2016/2017 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do szkół wszystkich typów, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, jeżeli ich rodzinom został przyznany zasiłek celowy na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930) w wysokości do 6000 zł w związku ze stratami poniesionymi w 2016 r. w wyniku wystąpienia nawałnic lub innych zdarzeń atmosferycznych, w szczególności huraganów, deszczy nawalnych, gradobicia lub powodzi, zwanych dalej „żywiołem”.

2. Zasiłek losowy jest świadczeniem pieniężnym.

3. Wysokość zasiłku losowego dla jednego dziecka lub ucznia wynosi:

1) 500 zł – w przypadku przyznania rodzinie dziecka lub ucznia zasiłku celowego, o którym mowa w ust. 1, w wysokości do 3000 zł;

2) 1000 zł – w przypadku przyznania rodzinie dziecka lub ucznia zasiłku celowego, o którym mowa w ust. 1, w wysokości powyżej 3000 zł.

4. Zasiłek losowy jest przyznawany i wypłacany do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 3. [Lista dzieci i uczniów uprawnionych do otrzymania zasiłku losowego]

1. W przypadku przyznania zasiłku celowego, o którym mowa w § 2 ust. 1, wójt (burmistrz, prezydent miasta) informuje rodziców dziecka lub ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka albo pełnoletniego ucznia o możliwości przyznania zasiłku losowego.

2. Po wyrażeniu przez rodziców dziecka lub ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka albo pełnoletniego ucznia zgody na przyznanie zasiłku losowego wójt (burmistrz, prezydent miasta) sporządza listę dzieci i uczniów uprawnionych do otrzymania tego zasiłku i przyznaje im ten zasiłek.

3. Lista, o której mowa w ust. 2, zawiera imię i nazwisko dziecka lub ucznia, adres jego zamieszkania, informację o wysokości przyznanego zasiłku celowego, o którym mowa w § 2 ust. 1, oraz o wysokości przyznanego zasiłku losowego.

4. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), na podstawie listy, o której mowa w ust. 2, wypłaca rodzicom dziecka lub ucznia (prawnym opiekunom), rodzicom zastępczym lub osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka albo pełnoletniemu uczniowi zasiłek losowy.

§ 4. [Informacja o łącznej liczbie dzieci i uczniów uprawnionych do otrzymania zasiłku losowego i kwocie środków finansowych]

1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), na podstawie listy, o której mowa w § 3 ust. 2, sporządza informację o liczbie dzieci i uczniów uprawnionych do otrzymania zasiłku losowego oraz o kwocie środków finansowych potrzebnych na wypłatę zasiłków losowych i przekazuje ją wojewodzie.

2. Wojewoda, po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 1, sporządza informację o łącznej liczbie dzieci i uczniów uprawnionych do otrzymania zasiłku losowego i łącznej kwocie środków finansowych potrzebnych na wypłatę zasiłków losowych w województwie i przekazuje ją ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania.

§ 5. [Zasady otrzymania pomocy w formie nieodpłatnego wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego]

1. Pomocy w formie nieodpłatnego wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego, zwanego dalej „wyjazdem”, udziela się uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do szkół wszystkich typów, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, jeżeli ich rodzinom został przyznany zasiłek celowy na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w wysokości powyżej 3000 zł w związku ze stratami poniesionymi w 2016 r. w wyniku wystąpienia żywiołu.

2. Jeżeli decyzja w sprawie przyznania zasiłku celowego, o którym mowa w ust. 1, nie została wydana przed zakwalifikowaniem ucznia do wyjazdu, pomocy w formie wyjazdu udziela się na podstawie oświadczenia o stratach poniesionych w 2016 r. w wyniku wystąpienia żywiołu, złożonego przez rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka albo przez pełnoletniego ucznia.

3. Treść oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, o:

1) wystąpieniu żywiołu w miejscu zamieszkania rodziny ucznia oraz

2) szacunkowym rozmiarze strat, uprawniającym do otrzymania zasiłku celowego, o którym mowa w ust. 1

– potwierdza wójt (burmistrz, prezydent miasta).

4. Pomoc w formie wyjazdu jest finansowana w wysokości do 1300 zł na jednego ucznia.

5. W czasie wyjazdu zapewnia się opiekę i wsparcie psychologiczno-pedagogiczne odpowiednie do potrzeb uczniów.

6. Wyjazd jest organizowany w czasie ferii letnich, a w przypadku uzasadnionej potrzeby udzielenia uczniowi pomocy niezwłocznie po wystąpieniu żywiołu – w czasie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych, i trwa 14 dni.

7. Wyjazdy są organizowane do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 6. [Wniosek o udzielenie pomocy w formie wyjazdu]

1. Pomocy w formie wyjazdu udziela się na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych lub osób prowadzących rodzinny dom dziecka albo pełnoletniego ucznia albo na wniosek innej osoby za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych lub osób prowadzących rodzinny dom dziecka albo pełnoletniego ucznia.

2. Wniosek składa się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ucznia, niezwłocznie po wystąpieniu żywiołu, jednak nie później niż do dnia 23 września 2016 r.

3. Wniosek zawiera:

1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby, która składa wniosek;

2) imię i nazwisko ucznia, którego dotyczy wniosek;

3) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych lub osób prowadzących rodzinny dom dziecka albo pełnoletniego ucznia, w przypadku gdy wniosek składa inna osoba za ich zgodą.

4. Do wniosku dołącza się kopię decyzji w sprawie przyznania zasiłku celowego, o którym mowa w § 5 ust. 1, albo oświadczenie, o którym mowa w § 5 ust. 2.

§ 7. [Karta kwalifikacyjna uczestnika wyjazdu]

1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta):

1) weryfikuje wnioski, o których mowa w § 6 ust. 1, w zakresie spełniania kryteriów, o których mowa w § 5 ust. 1–3;

2) sporządza listę uczniów zakwalifikowanych do wyjazdu; lista zawiera imię i nazwisko ucznia oraz adres jego zamieszkania;

3) informuje:

a) rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka albo pełnoletniego ucznia,

b) w przypadku gdy wniosek, o którym mowa w § 6 ust. 1, składa inna osoba za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych lub osób prowadzących rodzinny dom dziecka albo pełnoletniego ucznia – także tę osobę

– o zakwalifikowaniu ucznia do wyjazdu oraz o obowiązku złożenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) karty kwalifikacyjnej uczestnika wyjazdu, o której mowa w ust. 2;

4) przekazuje wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania uczniów listę, o której mowa w pkt 2, wraz z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wyjazdu, o których mowa w ust. 2.

2. Kartę kwalifikacyjną uczestnika wyjazdu składa się na formularzu według wzoru określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452), z tym że:

1) nie wypełnia się części I, III i IV tego formularza;

2) zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w części II tego formularza w zakresie niezbędnym dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika wyjazdu wyrażają rodzice ucznia (prawni opiekunowie), rodzice zastępczy lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka albo pełnoletni uczeń.

§ 8. [Zadania wojewody w kwestii organizacji wyjazdu]

1. Wyjazd organizuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania uczniów zakwalifikowanych do wyjazdu.

2. Wojewoda zleca organizację wyjazdu organizacjom pozarządowym w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395) na podstawie art. 11a lub art. 13 tej ustawy.

3. Wojewoda:

1) przekazuje organizatorowi wyjazdu listę uczniów zakwalifikowanych do wyjazdu wraz z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wyjazdu, o których mowa w § 7 ust. 2;

2) informuje rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka albo pełnoletniego ucznia o miejscu, terminie oraz organizatorze wyjazdu;

3) informuje kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce organizacji wyjazdu, za pośrednictwem kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę wojewody organizującego wyjazd, o organizacji wyjazdu, w tym o miejscu, terminie oraz organizatorze wyjazdu, nie później niż w dniu rozpoczęcia wyjazdu;

4) przyjmuje od organizatora wyjazdu po jego zakończeniu karty kwalifikacyjne uczestników wyjazdu, o których mowa w § 7 ust. 2, oraz przechowuje je w sposób zapewniający ich ochronę przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą oraz zapewniający ochronę danych osobowych w nich zawartych przed nieuprawnionym ujawnieniem, przez okres 12 miesięcy.

4. Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którym wojewoda zlecił organizację wyjazdu, są obowiązane do:

1) zapewnienia:

a) realizacji programu wyjazdu dostosowanego do wieku, zainteresowań i potrzeb uczestników, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności, w tym wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, a w przypadku organizacji wyjazdu w czasie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych – także zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

b) zakwaterowania w obiektach o stałej infrastrukturze, spełniających wymogi dotyczące bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i warunków higieniczno-sanitarnych, określone przepisami o ochronie przeciwpożarowej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i ochronie środowiska,

c) wyżywienia obejmującego co najmniej pięć zbilansowanych posiłków dziennie, w stawce dziennej nie niższej niż 30 zł na jednego uczestnika,

d) transportu,

e) kadry podczas wyjazdu, w szczególności:

– kierownika spełniającego warunki, o których mowa w art. 92p ust. 1 i 3–5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

– wychowawcy spełniającego warunki, o których mowa w art. 92p ust. 2, 3 i 6 ustawy wymienionej w tiret pierwsze,

– psychologa lub terapeuty,

– osoby prowadzącej zajęcia dydaktyczno-wychowawcze – w przypadku organizacji wyjazdu w czasie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

f) w uzasadnionych przypadkach – zakupu lub uzupełnienia podstawowego wyposażenia osobistego ucznia lub elementów wyposażenia szkolnego ucznia;

2) przekazania wojewodzie informacji dotyczących organizacji wyjazdu, w tym:

a) terminu wyjazdu i liczby uczestników wyjazdu,

b) kadry zatrudnionej podczas wyjazdu, o której mowa w pkt 1 lit. e; informacja obejmuje ich imię i nazwisko, funkcję oraz posiadane kwalifikacje,

c) programu wyjazdu,

d) rodzaju zakwaterowania i miejsca wyjazdu,

a także do poinformowania go o zmianach w tym zakresie;

3) udostępnienia rodzicom ucznia (prawnym opiekunom), rodzicom zastępczym lub osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka albo pełnoletniemu uczniowi karty kwalifikacyjnej uczestnika wyjazdu, o której mowa w § 7 ust. 2, uzupełnionej o informacje określone w częściach V i VI formularza, o którym mowa w § 7 ust. 2;

4) złożenia sprawozdania merytorycznego i finansowego z realizacji wyjazdu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. poz. 25);

5) przekazania wojewodzie kart kwalifikacyjnych uczestników wyjazdu, o których mowa w § 7 ust. 2, w terminie złożenia sprawozdania, o którym mowa w pkt 4.

§ 9. [Przekazanie informacji o łącznej liczbie uczniów zakwalifikowanych do wyjazdów i kwocie środków finansowych]

Wojewoda, na podstawie listy, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 2, sporządza informację o łącznej liczbie uczniów zakwalifikowanych do wyjazdów i łącznej kwocie środków finansowych potrzebnych na organizację wyjazdów i przekazuje ją ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania.

§ 10. [Zasady udzielania pomocy w formie nieodpłatnych zajęć opiekuńczych i terapeutyczno-edukacyjnych]

1. Pomocy w formie nieodpłatnych zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych, zwanych dalej „zajęciami”, udziela się:

1) dzieciom realizującym w roku szkolnym 2016/2017 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne,

2) uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do klas I–III szkoły podstawowej oraz klas I–III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

3) uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do szkół wszystkich typów, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

– jeżeli ich rodzinom został przyznany zasiłek celowy na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w wysokości powyżej 3000 zł w związku ze stratami poniesionymi w 2016 r. w wyniku wystąpienia żywiołu.

2. Pomoc w formie zajęć jest finansowana w wysokości 500 zł na każde dziecko lub ucznia uczestniczących w zajęciach oraz dodatkowo w wysokości iloczynu kwoty 1000 zł i liczby dzieci lub uczniów uczestniczących w zajęciach podzielonej przez 5, zaokrąglonej w górę do pełnych jedności.

3. W czasie zajęć zapewnia się opiekę i wsparcie psychologiczno-pedagogiczne odpowiednie do potrzeb dzieci lub uczniów.

4. Zajęcia są organizowane na obszarze gminy możliwie najbliżej miejsca zamieszkania dzieci lub uczniów, do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 11. [Zadania organizatora zajęć]

1. Organizator zajęć:

1) przygotowuje i realizuje program zajęć, który zawiera:

a) czas trwania i miejsce organizacji zajęć,

b) plan zajęć terapeutyczno-edukacyjnych,

c) opis i wymiar zajęć opiekuńczych;

2) zapewnia kadrę podczas zajęć, w szczególności wychowawcę, pedagoga i psychologa lub terapeutę;

3) zapewnia dzieciom i uczniom co najmniej jeden zbilansowany posiłek dziennie;

4) zapewnia transport dzieciom i uczniom.

2. W ramach zajęć dziecko lub uczeń uczestniczy:

1) w co najmniej 20 godzinach zajęć terapeutyczno-edukacyjnych, jeżeli zajęcia te są organizowane w grupach liczących nie więcej niż 5 osób;

2) w co najmniej 40 godzinach zajęć terapeutyczno-edukacyjnych, jeżeli zajęcia te są organizowane w grupach liczących więcej niż 5 osób;

3) w zajęciach opiekuńczych w wymiarze niezbędnym do realizacji programu.

§ 12. [Wniosek o udzielenie pomocy w formie zajęć]

1. Pomocy w formie zajęć udziela się na wniosek rodziców dziecka lub ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych lub osób prowadzących rodzinny dom dziecka albo pełnoletniego ucznia albo na wniosek innej osoby za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych lub osób prowadzących rodzinny dom dziecka albo pełnoletniego ucznia.

2. Wniosek składa się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka lub ucznia, niezwłocznie po wystąpieniu żywiołu, jednak nie później niż do dnia 23 września 2016 r.

3. Wniosek zawiera:

1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby, która składa wniosek;

2) imię i nazwisko dziecka lub ucznia, którego dotyczy wniosek;

3) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania rodziców dziecka lub ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych lub osób prowadzących rodzinny dom dziecka albo pełnoletniego ucznia, w przypadku gdy wniosek składa inna osoba za ich zgodą;

4) informację o spełnianiu kryteriów, o których mowa w § 10 ust. 1 odpowiednio pkt 1, 2 lub 3.

4. Do wniosku dołącza się kopię decyzji w sprawie przyznania zasiłku celowego, o którym mowa w § 10 ust. 1.

§ 13. [Informacja o zakwalifikowaniu dziecka lub ucznia do zajęć]

Wójt (burmistrz, prezydent miasta):

1) weryfikuje wnioski, o których mowa w § 12 ust. 1, w zakresie spełniania kryteriów, o których mowa w § 10 ust. 1;

2) sporządza listę dzieci i uczniów zakwalifikowanych do zajęć; lista zawiera imię i nazwisko dziecka lub ucznia oraz adres jego zamieszkania;

3) informuje:

a) rodziców dziecka lub ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka albo pełnoletniego ucznia,

b) w przypadku gdy wniosek, o którym mowa w § 12 ust. 1, składa inna osoba za zgodą rodziców dziecka lub ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych lub osób prowadzących rodzinny dom dziecka albo pełnoletniego ucznia – także tę osobę

– o zakwalifikowaniu dziecka lub ucznia do zajęć oraz miejscu i terminie organizacji zajęć;

4) na podstawie listy, o której mowa w pkt 2, sporządza informację o liczbie dzieci i uczniów zakwalifikowanych do zajęć i przekazuje ją wojewodzie.

§ 14. [Zadania wójta w zakresie organizacji zajęć]

1. Zajęcia organizuje wójt (burmistrz, prezydent miasta).

2. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) może zlecić organizację zajęć organizacjom pozarządowym w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na podstawie art. 11a lub art. 13 tej ustawy.

3. Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którym wójt (burmistrz, prezydent miasta) zlecił organizację zajęć, są obowiązane do:

1) przekazania wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) informacji dotyczących organizacji zajęć, w tym:

a) czasu trwania zajęć i liczby uczestników zajęć,

b) kadry zatrudnionej podczas zajęć, w szczególności wychowawcy, pedagoga i psychologa lub terapeuty; informacja obejmuje ich imię i nazwisko, funkcję oraz posiadane kwalifikacje,

c) programu zajęć,

d) miejsca organizacji zajęć,

a także do poinformowania go o zmianach w tym zakresie;

2) złożenia sprawozdania merytorycznego i finansowego z realizacji zajęć, zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w § 8 ust. 4 pkt 4.

§ 15. [Przekazanie informacji o liczbie dzieci i uczniów zakwalifikowanych do zajęć]

Wojewoda, na podstawie informacji, o której mowa w § 13 pkt 4, sporządza informację o liczbie dzieci i uczniów zakwalifikowanych do zajęć i kwocie środków finansowych potrzebnych na organizację zajęć w poszczególnych gminach i przekazuje ją ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania.

§ 16. [Łączne udzielanie pomocy w formie zasiłku losowego i w formie zajęć]

1. Pomoc w formie zasiłku losowego i w formie wyjazdu może być udzielana łącznie.

2. Pomoc w formie zasiłku losowego i w formie zajęć może być udzielana łącznie.

3. Pomoc w formie wyjazdu i w formie zajęć nie może być udzielana łącznie.

4. Pomoc w formie zasiłku losowego, w formie wyjazdu i w formie zajęć jest udzielana jednorazowo.

§ 17. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama