reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI1)

z dnia 29 lipca 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Na podstawie art. 80d ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. poz. 681 oraz z 2016 r. poz. 248) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Pobierający, na podstawie ewidencji pobranych i przekazanych opłat ewidencyjnych, dokonuje do 10 dnia każdego miesiąca rozliczenia opłat ewidencyjnych pobranych i przekazanych na rachunek Funduszu, o którym mowa w § 5, w poprzednim miesiącu i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji sprawozdanie z pobranych i przekazanych opłat ewidencyjnych.”;

2) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zakład ubezpieczeń, o którym mowa w art. 30 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, przekazuje do 10 dnia każdego miesiąca opłaty ewidencyjne, należne za miesiąc poprzedni, na rachunek bankowy Funduszu, o którym mowa w § 5. W tym samym terminie zakład ubezpieczeń przekazuje ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji sprawozdanie z uiszczonych opłat ewidencyjnych.”;

3) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Sprawozdanie z pobranych i przekazanych lub uiszczonych opłat ewidencyjnych]

Miesięczne sprawozdania z pobranych i przekazanych lub uiszczonych opłat ewidencyjnych przekazane na podstawie dotychczasowych przepisów w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia minister właściwy do spraw wewnętrznych przekazuje ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

Minister Cyfryzacji: A. Streżyńska


1) Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1910 i 2090).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446 i 1611, z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822 i 970, z 2015 r. poz. 211, 541, 591, 933, 1038, 1045, 1273, 1326, 1335, 1359, 1649, 1830, 1844, 1893, 2183 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 266 i 352.

Załącznik 1. [WZÓR – SPRAWOZDANIE Z OPŁAT EWIDENCYJNYCH POBRANYCH I PRZEKAZANYCH LUB UISZCZONYCH NA RACHUNEK FUNDUSZU – CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Cyfryzacji
z dnia 29 lipca 2016 r. (poz. 1269)

WZÓR – SPRAWOZDANIE Z OPŁAT EWIDENCYJNYCH POBRANYCH I PRZEKAZANYCH LUB UISZCZONYCH NA RACHUNEK FUNDUSZU – CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Chałas i Wspólnicy

Kancelaria Prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama