| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ1)

z dnia 9 sierpnia 2016 r.

w sprawie zwolnienia jachtu morskiego z wymagań w zakresie wyposażenia i konstrukcji lub zastosowania środków równoważnych

Na podstawie art. 110 ust. 7 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2016 r. poz. 281) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb zwolnienia jachtu morskiego, zwanego dalej „jachtem”, z wymagań określonych przepisami wydanymi na podstawie art. 110 ust. 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim, zwanej dalej „ustawą”, lub wyrażenia zgody na zastosowanie środków równoważnych w zakresie wyposażenia i konstrukcji oraz szczegółowe warunki eksploatacyjne, których spełnianie uzasadnia zastosowanie zwolnień lub środków równoważnych.

§ 2. [Zgoda na zastosowanie na jachcie środków równoważnych w zakresie wyposażenia i konstrukcji lub zwolnienie z wymagań określonych przepisami]

1. Właściwy dyrektor urzędu morskiego może wyrazić zgodę na zastosowanie na jachcie środków równoważnych w zakresie wyposażenia i konstrukcji, w stosunku do wymagań określonych przepisami wydanymi na podstawie art. 110 ust. 4 ustawy:

1) na wniosek armatora jachtu będącego w trakcie budowy lub przebudowy,

2) w przypadku kiedy cechy konstrukcyjne jachtu istniejącego nie pozwalają na zastosowanie tych wymagań

– pod warunkiem że dostarczona dokumentacja potwierdza, że zastosowane środki równoważne będą skuteczne przynajmniej w takim samym stopniu jak określone w przepisach, oraz, w przypadku środków równoważnych dotyczących konstrukcji jachtu lub wyposażenia stałego instalowanego na jachcie, jeżeli opinia podmiotu sprawującego nadzór techniczny nad jachtem jest pozytywna.

2. Właściwy dyrektor urzędu morskiego może zwolnić jacht z wymagań określonych przepisami wydanymi na podstawie art. 110 ust. 4 ustawy, jeżeli:

1) jest to uzasadnione szczególnymi warunkami eksploatacyjnymi jachtu, takimi jak rodzaj odbywanych podróży, ograniczony rejon żeglugi, warunki meteorologiczne, w tym ograniczona wysokość fali lub siła wiatru, ograniczony sezon eksploatacji, rejsy odbywające się wyłącznie w porze dziennej, ograniczony czas podróży lub bliskość służb ratowniczych, o ile:

a) jacht spełnia wymagania bezpieczeństwa wystarczające do uprawiania żeglugi, do której jest przeznaczony,

b) w przypadku zwolnień dotyczących konstrukcji jachtu lub wyposażenia stałego instalowanego na jachcie, opinia podmiotu sprawującego nadzór techniczny nad jachtem jest pozytywna, lub

2) jacht, który nie odbywa podróży w danym rejonie, planuje odbyć w nim jednorazową podróż, o ile:

a) spełnione zostaną wymagania bezpieczeństwa wystarczające na podróż, którą jacht ma odbyć,

b) zwolnienie będzie dotyczyło jednej podróży, lub

3) jacht zostanie trwale wycofany z eksploatacji w ciągu dwóch lat od wejścia w życie odpowiednich wymagań, o ile:

a) jacht spełnia wymagania bezpieczeństwa wystarczające do uprawiania żeglugi, do której jest przeznaczony,

b) w przypadku zwolnień dotyczących konstrukcji jachtu lub wyposażenia stałego instalowanego na jachcie, opinia podmiotu sprawującego nadzór techniczny nad jachtem jest pozytywna.

§ 3. [Wniosek o zgodę na zastosowanie na jachcie środków równoważnych w zakresie wyposażenia i konstrukcji lub wniosek o zwolnienie z wymagań określonych przepisami]

1. W przypadkach, o których mowa w § 2, armator jachtu składa do dyrektora urzędu morskiego właściwego ze względu na port macierzysty jednostki wniosek o zgodę na zastosowanie na jachcie środków równoważnych w zakresie wyposażenia i konstrukcji lub wniosek o zwolnienie jachtu z wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 110 ust. 4 ustawy.

2. Do wniosku dołącza się:

1) dokumentację techniczną, o ile jest wymagana;

2) opinię podmiotu sprawującego nadzór techniczny nad jachtem, o ile jest wymagana;

3) oświadczenie armatora o zamiarze trwałego wycofania jachtu z eksploatacji – w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 3.

3. Dopuszcza się złożenie elektronicznej kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, wraz z oświadczeniem armatora, że wersja elektroniczna załączonej dokumentacji jest zgodna z oryginałem, w posiadaniu którego jest armator.

§ 4. [Podmiot dokonujący weryfikacji spełniania przez jacht wymagań bezpieczeństwa]

Weryfikacji spełniania przez jacht wymagań bezpieczeństwa, o których mowa w § 2, dyrektor urzędu morskiego dokonuje podczas inspekcji, o której mowa w art. 20 ust. 1 ustawy.

§ 5. [Wpis w karcie bezpieczeństwa o zwolnieniu z wymagań lub o zgodzie na zastosowanie środków równoważnych]

Jacht, który został zwolniony z wymagań lub który otrzymał zgodę na zastosowanie środków równoważnych, otrzymuje odpowiedni wpis w karcie bezpieczeństwa.

§ 6. [Termin przekazania ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej kopi karty bezpieczeństwa jachtu]

Dyrektor urzędu morskiego przekazuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej kopię karty bezpieczeństwa jachtu, który został zwolniony z wymagań lub który otrzymał zgodę na zastosowanie środków równoważnych, lub informację o odmowie zwolnienia jachtu z wymagań lub wyrażenia zgody na zastosowanie środków równoważnych, w terminie 7 dni od dnia wydania karty bezpieczeństwa lub decyzji odmownej.

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: M. Gróbarczyk


1) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 1909 i 2091).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Włodzimierz Głowacki i Wspólnicy

Kancelaria prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »