| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 3 sierpnia 2016 r.

w sprawie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną2)

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 oraz z 2015 r. poz. 266 i 470) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres informacji, sposób prowadzenia rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, zwanego dalej „rejestrem”, jego wzór, a także zakres i tryb przekazywania informacji o każdej zmianie stanu faktycznego lub prawnego ujawnionego w tym rejestrze.

§ 2. [Informacje wprowadzane do rejestru]

Poza informacjami określonymi w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, zwanej dalej „ustawą”, do rejestru wprowadza się następujące informacje:

1) miejsce prowadzenia działalności nadzorowanej:

a) o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. a–l, n i p oraz w art. 4 ust. 3 ustawy,

b) przedsiębiorstwa i zakładu zatwierdzonego lub warunkowo zatwierdzonego na podstawie art. 24 ust. 1 lub art. 44 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.3)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1069/2009”;

2) numer telefonu, faksu, e-mail oraz, jeżeli to możliwe, położenie geograficzne z podaniem współrzędnych Systemu Informacji Geograficznej (GIS) – w przypadku podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. i oraz lit. p ustawy;

3) numer siedziby stada w rozumieniu przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, jeżeli został nadany – w przypadku prowadzenia działalności nadzorowanej, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. n ustawy;

4) źródła poboru wody wykorzystywanej przez podmioty prowadzące działalność nadzorowaną, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. i tiret pierwsze oraz lit. p ustawy, a także miejsca usuwania wody;

5) status zdrowotny gospodarstwa, z uwzględnieniem statusu strefy lub enklawy, na której terenie jest położone to gospodarstwo, lub status zdrowotny miejsc prowadzenia działalności nadzorowanej, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. i tiret pierwsze oraz lit. p ustawy;

6) typ systemu oczyszczania ścieków – w przypadku prowadzenia działalności nadzorowanej, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. i tiret drugie ustawy;

7) gatunki zwierząt akwakultury utrzymywane przez podmioty prowadzące działalność nadzorowaną, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. i tiret pierwsze oraz lit. p ustawy;

8) numer decyzji, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy – w przypadku prowadzenia działalności nadzorowanej, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. i ustawy;

9) dotyczące:

a) nazwy przedsiębiorstwa albo zakładu, w którym jest prowadzona działalność nadzorowana,

b) produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych będących przedmiotem prowadzonej działalności nadzorowanej oraz kategorie tych produktów, zgodnie z klasyfikacją produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych określoną w art. 8–10 rozporządzenia nr 1069/2009

– w przypadku podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy, oraz w przypadku działalności nadzorowanej prowadzonej przez przedsiębiorstwa i zakłady zatwierdzone lub warunkowo zatwierdzone na podstawie art. 24 ust. 1 lub art. 44 ust. 2 rozporządzenia nr 1069/2009.

§ 3. [Rejestr]

1. Rejestr prowadzi się w postaci papierowej lub elektronicznej.

2. Rejestr obejmujący informacje dotyczące:

1) podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy, oraz

2) przedsiębiorstw i zakładów zatwierdzonych lub warunkowo zatwierdzonych na podstawie art. 24 ust. 1 lub art. 44 ust. 2 rozporządzenia nr 1069/2009

– prowadzi się w postaci elektronicznej.

3. Do rejestru prowadzonego w postaci papierowej powiatowy lekarz weterynarii wprowadza informacje w sposób czytelny, a zmiany w rejestrze potwierdza swoim podpisem.

4. Rejestr w postaci elektronicznej prowadzi się w sposób zapewniający możliwość edycji, kopiowania oraz wydruku gromadzonych informacji.

§ 4. [Wzór rejestru]

Wzór rejestru prowadzonego w postaci papierowej, stanowiący jednocześnie wzór rejestru prowadzonego w postaci elektronicznej w jego zwizualizowanej postaci, stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 5. [Przekazywanie informacji]

1. Informacje zawarte w rejestrze oraz informacje o każdej zmianie stanu faktycznego lub prawnego ujawnionego w rejestrze powiatowy lekarz weterynarii przekazuje w formie dokumentu elektronicznego zapisanego w sposób umożliwiający dalszą edycję oraz kopiowanie przekazanych informacji:

1) do 15. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni:

a) w przypadku podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. a–c, f–h oraz lit. j–l ustawy,

b) w przypadku podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. i oraz lit. p ustawy, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w pkt 2 lit. b;

2) niezwłocznie:

a) w przypadku podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. d oraz lit. e ustawy,

b) w przypadku podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. i tiret pierwsze oraz lit. p ustawy – w zakresie informacji o statusach zdrowotnych, o których mowa w § 2 pkt 5,

c) w przypadku podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy, oraz w przypadku działalności nadzorowanej prowadzonej przez przedsiębiorstwa i zakłady zatwierdzone lub warunkowo zatwierdzone na podstawie art. 24 ust. 1 lub art. 44 ust. 2 rozporządzenia nr 1069/2009.

2. Przepisu ust. 1 pkt 2 lit. c nie stosuje się do informacji o:

1) miejscu zamieszkania i adresie albo siedzibie i adresie podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy;

2) decyzjach, o których mowa w art. 8 ust. 1a pkt 1 i 3 oraz ust. 1b pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy;

3) dacie wpisu i wykreślenia z rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy, oraz przedsiębiorstw i zakładów zatwierdzonych lub warunkowo zatwierdzonych na podstawie art. 24 ust. 1 lub art. 44 ust. 2 rozporządzenia nr 1069/2009.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 2 pkt 5, 7 i 8, które wchodzą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.4)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).

2) Niniejsze rozporządzenie:

- wdraża decyzję Komisji 2008/392/WE z dnia 30 kwietnia 2008 r. wdrażającą dyrektywę Rady 2006/88/WE w odniesieniu do informacyjnej strony internetowej udostępniającej drogą elektroniczną informacje na temat przedsiębiorstw produkcyjnych sektora akwakultury oraz zatwierdzonych zakładów przetwórczych (Dz. Urz. UE L 138 z 28.05.2008, str. 12),

- w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Rady 2006/88/WE z dnia 24 października 2006 r. w sprawie wymogów w zakresie zdrowia zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz zapobiegania niektórym chorobom zwierząt wodnych i zwalczania tych chorób (Dz. Urz. UE L 328 z 24.11.2006, str. 14, Dz. Urz. UE L 140 z 01.06.2007, str. 59, Dz. Urz. UE L 50 z 23.02.2008, str. 71, Dz. Urz. UE L 117 z 01.05.2008, str. 27, Dz. Urz. UE L 297 z 26.10.2012, str. 26 oraz Dz. Urz. UE L 44 z 14.02.2014, str. 45).

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 276 z 20.10.2010, str. 33, Dz. Urz. UE L 216 z 14.08.2012, str. 3 oraz Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 86.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną (Dz. U. poz. 128), które utraciło moc z dniem 24 stycznia 2016 r., na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 29).

Załącznik 1. [WZÓR – REJESTR PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NADZOROWANĄ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 3 sierpnia 2016 r. (poz. 1314)

WZÓR – REJESTR PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NADZOROWANĄ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Plantronics

Plantronics jest pionierem technologii audio i liderem rynku rozwiązań komunikacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »