| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 19 sierpnia 2016 r.

w sprawie warunków, jakie muszą spełniać eksperci powoływani do zespołu ekspertów, trybu powoływania ekspertów oraz procedury porównywania efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji

Na podstawie art. 21 ust. 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i 1010) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

1. Rozporządzenie określa:

1) warunki, jakie muszą spełniać eksperci powoływani do zespołu ekspertów, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, zwanej dalej „ustawą”;

2) tryb powoływania ekspertów do zespołu ekspertów;

3) procedurę porównywania efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji pierwszego i drugiego stopnia oraz sposób dokumentowania przebiegu tej procedury.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o „porównaniu efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji”, należy przez to rozumieć także porównanie efektów kształcenia, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18c ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.2)).

§ 2. [Warunki powołania do zespołu ekspertów]

1. Do zespołu ekspertów dokonującego porównania efektów uczenia się wymaganych dla danej kwalifikacji z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji, zwanego dalej „porównaniem efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji”, minister właściwy powołuje osoby, które posiadają:

1) kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji, zwanej dalej „PRK”, a do porównania efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji, dla której proponuje się przypisanie poziomu 6 PRK lub wyższego – kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 7 PRK, oraz

2) udokumentowane aktualne doświadczenie w:

a) zakresie zbliżonym do działań lub zadań, które potrafi wykonywać osoba posiadająca daną kwalifikację, lub

b) ocenianiu jakości wykonywania działań lub zadań, które potrafi wykonywać osoba posiadająca daną kwalifikację, lub

c) przygotowywaniu osób uczących się do podejmowania działań lub zadań, które potrafi wykonywać osoba posiadająca daną kwalifikację, lub

d) ocenianiu przygotowania osób uczących się do podejmowania działań lub zadań, które potrafi wykonywać osoba posiadająca daną kwalifikację, albo

3) wiedzę na temat sporządzania opisu kwalifikacji, o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy, oraz na temat sposobu opisywania efektów uczenia się dla kwalifikacji, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy.

2. Do zespołu ekspertów dokonującego porównania efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji w zawodzie, o której mowa w art. 3 pkt 19 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010), w szczególnie uzasadnionych przypadkach minister właściwy może powołać osoby, które nie spełniają warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.

§ 3. [Negatywne przesłanki powołania do zespołu ekspertów]

Do zespołu ekspertów nie mogą być powołane osoby, które w jakikolwiek sposób lub w jakimkolwiek zakresie uczestniczyły w przygotowywaniu opisu danej kwalifikacji, o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy, opisu efektów uczenia się wymaganych dla danej kwalifikacji, o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 3 ustawy, lub propozycji dotyczących przypisania poziomu PRK do danej kwalifikacji, o której mowa w art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy.

§ 4. [Powołanie do zespołu ekspertów]

Do zespołu ekspertów minister właściwy powołuje pracowników urzędu obsługującego tego ministra lub pracowników jednostki jemu podległej lub przez niego nadzorowanej, lub osoby ze środowisk pracodawców i pracowników, stowarzyszeń zawodowych, stowarzyszeń branżowych, samorządów gospodarczych lub organizacji gospodarczych.

§ 5. [Liczba osób powołanych do zespołu ekspertów]

1. Do zespołu ekspertów minister właściwy powołuje 3 albo 5 osób spełniających warunki, o których mowa w § 2 ust. 1, przy czym co najmniej jedna spośród tych osób musi spełniać warunek, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, oraz co najmniej jedna spośród tych osób musi spełniać warunek, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3.

2. Jeżeli do zespołu ekspertów zostały powołane 3 osoby, minister właściwy może w każdym czasie powołać do zespołu ekspertów dodatkowe 2 osoby.

§ 6. [Publikacja imion i nazwisk osób powołanych do zespołu ekspertów]

Minister właściwy niezwłocznie podaje na portalu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji imiona i nazwiska osób powołanych do zespołu ekspertów.

§ 7. [Powołanie ekspertów w przypadku kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych]

1. W przypadku kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, art. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572 i 1311) oraz art. 2 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, 1079 i 1311), zespół ekspertów powołuje odpowiednio rada podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, rada naukowa instytutu Polskiej Akademii Nauk oraz rada naukowa instytutu badawczego.

2. W przypadku kwalifikacji, o których mowa w ust. 1, przepisy § 4, § 5 i § 13 ust. 1 stosuje się odpowiednio. Przepisów § 3 i § 6 nie stosuje się.

§ 8. [Porównanie efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji]

W przypadku kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, porównanie efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji może zostać dokonane przed podjęciem uchwały, o której mowa w art. 68 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, przez co najmniej 3 osoby, które opracowują efekty kształcenia. Przepisów § 5 i § 13 ust. 2 pkt 2 nie stosuje się. Przepisy § 12 stosuje się odpowiednio.

§ 9. [Wyłącznie stosowania przepisów § 3 i § 6]

W przypadku kwalifikacji w zawodzie, o której mowa w art. 3 pkt 19 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przepisów § 3 i § 6 nie stosuje się.

§ 10. [Analiza stopnia złożoności i zaawansowania poszczególnych efektów uczenia się]

1. W procedurze porównania efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji zespół ekspertów dokonuje analizy stopnia złożoności i zaawansowania poszczególnych efektów uczenia się w zestawach, które odnosi do najlepiej odpowiadających składników opisu poziomów PRK 1–8 drugiego stopnia typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy.

2. Dokonując analizy, o której mowa w ust. 1, zespół ekspertów uwzględnia informacje zawarte we wniosku o włączenie kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 lit. d–k i art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy.

3. W razie wątpliwości dotyczących rekomendowanego przypisania poziomu PRK do danej kwalifikacji, zespół ekspertów podejmuje rozstrzygnięcie w oparciu o wyodrębnione zestawy efektów uczenia się lub poszczególne efekty uczenia się w zestawach, uznane przez zespół ekspertów za najistotniejsze dla właściwej realizacji działań lub zadań, które potrafi wykonywać osoba posiadająca daną kwalifikację.

4. W przypadku kwalifikacji w zawodzie, o której mowa w art. 3 pkt 19 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przepisów ust. 2 i ust. 3 nie stosuje się. Analiza, o której mowa w ust. 1, dotyczy informacji, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

5. W przypadku kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, art. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk oraz art. 2 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, przepisów ust. 2 i ust. 3 nie stosuje się. Analiza, o której mowa w ust. 1, dotyczy efektów kształcenia, które należy odnosić do najlepiej odpowiadających składników opisu poziomów PRK 6 i 7 drugiego stopnia typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy, oraz składników opisu poziomów PRK 1–8 drugiego stopnia typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy.

6. W przypadku kwalifikacji uregulowanych, przepisów ust. 2 i ust. 3 nie stosuje się. Analiza, o której mowa w ust. 1, dotyczy efektów uczenia się określonych w przepisach regulujących daną kwalifikację.

§ 11. [Tabela zgodności]

1. Eksperci powołani do zespołu ekspertów niezależnie od siebie dokonują analizy, o której mowa w § 10 ust. 1, a następnie wyniki analizy wraz z propozycją przypisania poziomu PRK do danej kwalifikacji umieszczają w tabeli zgodności.

2. Tabela zgodności zawiera opisy poszczególnych efektów uczenia się w zestawach sporządzone poprzez odniesienie do najlepiej odpowiadających składników opisu poziomów PRK z wykorzystaniem kodów składników opisów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy.

3. W przypadku kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, art. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk oraz art. 2 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, tabela zgodności zawiera opisy poszczególnych efektów uczenia się w zestawach sporządzone poprzez odniesienie do najlepiej odpowiadających składników opisu poziomów PRK z wykorzystaniem kodów składników opisów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 i 4 ustawy.

§ 12. [Rekomendacja]

1. Po dokonaniu analizy, o której mowa w § 10 ust. 1, zespół ekspertów na spotkaniu:

1) sporządza projekt rekomendacji dotyczącej przypisania poziomu PRK do danej kwalifikacji, o której mowa w art. 21 ust. 3 ustawy, oraz omawia stanowiska ekspertów odmienne od projektu rekomendacji;

2) przyjmuje rekomendację dotyczącą przypisania poziomu PRK do danej kwalifikacji zwykłą większością głosów w obecności wszystkich ekspertów powołanych do zespołu ekspertów.

2. W przypadku nieobecności co najmniej jednego eksperta na spotkaniu, o którym mowa w ust. 1, zespół ekspertów przyjmuje rekomendację w drodze korespondencyjnej.

3. Rekomendacja sporządzana jest na piśmie. Rekomendację podpisują wszyscy eksperci powołani do zespołu ekspertów.

§ 13. [Gromadzenie dokumentacji przebiegu procedury porównania efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji]

1. Minister właściwy gromadzi dokumentację przebiegu procedury porównania efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji.

2. Porównanie efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji jest dokumentowane w:

1) tabeli zgodności, o której mowa w § 11 ust. 1;

2) notatkach ze spotkań zespołu ekspertów zawierających w szczególności wnioski ze spotkania oraz rozbieżności i uwagi dotyczące propozycji przypisania poziomu PRK do danej kwalifikacji.

§ 14. [Odpowiednie stosowanie przepisów do sporządzenia ponownej rekomendacji]

Do sporządzenia ponownej rekomendacji, o której mowa w art. 21 ust. 6 pkt 2 ustawy, przepisy § 12 stosuje się odpowiednio.

§ 15. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 7, § 8, § 10 ust. 5 i § 11 ust. 3, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2016 r.

Minister Edukacji Narodowej: A. Zalewska


1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1903).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 742 i 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 768, 821, 1004, 1146 i 1198, z 2015 r. poz. 357, 860, 1187, 1240, 1268 i 1923 oraz z 2016 r. poz. 64, 907, 908, 1010 i 1311.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Zuzanna Świerc

specjalistka w zakresie gospodarki finansowej i rachunkowości podmiotów leczniczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »