REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2016 poz. 1366

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 9 sierpnia 2016 r.

w sprawie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12a i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa:

1) przedmiot działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, zwanej dalej „Komisją”;

2) skład i tryb postępowania Komisji;

3) sposób finansowania i obsługi Komisji.

§ 2. [Usytuowanie Komisji]

Komisja działa przy ministrze właściwym do spraw pracy, zwanym dalej „Ministrem”.

§ 3. [Skład Komisji]

1. W skład Komisji wchodzą:

1) przewodniczący Komisji;

2) dwóch zastępców przewodniczącego Komisji;

3) członkowie Komisji;

4) dwóch sekretarzy Komisji.

2. Przewodniczący Komisji, zastępcy przewodniczącego Komisji i przewodniczący Zespołów, o których mowa w § 10 ust. 1, stanowią Prezydium Komisji.

§ 4. [Przewodniczący, zastępcy przewodniczącego oraz członkowie Komisji]

Przewodniczącego Komisji, zastępców przewodniczącego Komisji oraz członków Komisji powołuje się spośród wybitnych przedstawicieli nauki i praktyki indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.

§ 5. [Kandydaci wskazani przez organizacje związkowe oraz organizacje pracodawców]

1. Reprezentatywne organizacje związkowe oraz reprezentatywne organizacje pracodawców w rozumieniu odpowiednio art. 23 ust. 2 i art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240), wchodzące w skład Rady Dialogu Społecznego, wskazują po jednym kandydacie na członka Komisji.

2. Minister wskazuje kandydatów na członków Komisji w liczbie równej liczbie kandydatów wskazanych przez reprezentatywne organizacje związkowe i reprezentatywne organizacje pracodawców.

§ 6. [Powoływanie i odwoływanie członków Komisji]

1. Prezes Rady Ministrów, na wniosek Ministra, powołuje i odwołuje:

1) przewodniczącego Komisji spośród osób wskazanych przez Ministra;

2) zastępców przewodniczącego Komisji, jednego spośród osób wskazanych przez reprezentatywne organizacje związkowe i jednego spośród osób wskazanych przez reprezentatywne organizacje pracodawców;

3) członków Komisji spośród osób wskazanych przez Ministra, reprezentatywne organizacje związkowe i reprezentatywne organizacje pracodawców.

2. Minister w porozumieniu z przewodniczącym Komisji powołuje i odwołuje dwóch sekretarzy Komisji spośród pracowników urzędu obsługującego Ministra.

§ 7. [Kadencja Komisji]

1. Kadencja Komisji trwa nie dłużej niż 18 miesięcy od dnia powołania członków Komisji przez Prezesa Rady Ministrów.

2. W razie powołania uzupełniającego składu Komisji w czasie trwania kadencji Komisji kadencja tak powołanego przewodniczącego, jego zastępcy lub członka Komisji upływa wraz z kadencją całej Komisji.

§ 8. [Zadania Komisji]

1. Do zadań Komisji należy opracowanie:

1) projektu ustawy – Kodeks pracy wraz z uzasadnieniem;

2) projektu ustawy – Kodeks zbiorowego prawa pracy wraz z uzasadnieniem.

2. Komisja kończy pracę w dniu przekazania Ministrowi dokumentów, o których mowa w ust. 1.

§ 9. [Obowiązki poszczególnych organów Komisji]

1. Przewodniczący Komisji kieruje jej pracami.

2. Przewodniczący Komisji zwołuje posiedzenia Komisji i Prezydium Komisji oraz przewodniczy tym posiedzeniom, a także wykonuje inne zadania związane z organizacją pracy Komisji.

3. Zastępcy przewodniczącego Komisji wykonują czynności powierzone im przez przewodniczącego Komisji. Przewodniczący Komisji wskazuje zastępcę przewodniczącego Komisji, który zastępuje go podczas jego nieobecności.

4. Prezydium Komisji czuwa nad sprawnym i terminowym wykonywaniem zadań Komisji.

5. Sekretarze Komisji organizują prace Komisji, Prezydium Komisji i Zespołów, o których mowa w § 10 ust. 1, oraz biorą udział w ich posiedzeniach, a także zapewniają współpracę Komisji, Prezydium Komisji i Zespołów z urzędem obsługującym Ministra.

§ 10. [Zespoły]

1. Na pierwszym posiedzeniu Komisja, spośród swojego składu, powołuje Zespół do spraw opracowania projektu ustawy – Kodeks pracy oraz Zespół do spraw opracowania projektu ustawy – Kodeks zbiorowego prawa pracy, zwane dalej „Zespołami”, i wybiera przewodniczących Zespołów.

2. Przewodniczący Zespołów zwołują pierwsze posiedzenia Zespołów nie później niż w terminie 14 dni od ich powołania, w celu opracowania projektów planów i harmonogramu prac oraz sposobu ich realizacji.

3. Prezydium Komisji na podstawie projektów, o których mowa w ust. 2, ustala projekt planu i harmonogramu prac Komisji i Zespołów, zwołując w tej sprawie posiedzenie nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania projektów.

4. Komisja wykonuje zadania na posiedzeniach plenarnych. W sprawach, o których mowa w ust. 1 i 3, a także w sprawach dotyczących podstawowych rozstrzygnięć w zakresie realizacji zadań określonych w § 8, Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu plenarnym członków Komisji. W razie równej liczby głosów za i przeciw, decydujący jest głos przewodniczącego Komisji.

5. Sekretarze Komisji nie biorą udziału w głosowaniach.

§ 11. [Osoby zaproszone do udziału w posiedzeniach Komisji lub Zespołów]

1. Przewodniczący Komisji może zapraszać do udziału w posiedzeniach Komisji lub Zespołów przedstawicieli nauki i praktyki prawniczej lub innych specjalistów.

2. Udział przedstawicieli, o których mowa w ust. 1, w posiedzeniach Komisji lub Zespołów jest nieodpłatny.

§ 12. [Udział zastępców przewodniczącego w posiedzeniach Zespołów]

Zastępcy przewodniczącego Komisji mogą brać udział w posiedzeniach Zespołów.

§ 13. [Informacja o pracach Zespołów]

1. Przewodniczący Zespołów przedstawiają informację o pracach Zespołów na posiedzeniu Prezydium Komisji nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

2. Prezydium Komisji przedstawia Ministrowi, nie rzadziej niż raz na kwartał, informację o pracach nad realizacją zadań określonych w § 8.

§ 14. [Dokumenty przekazywane Ministrowi przez przewodniczącego Komisji]

Przewodniczący Komisji przekazuje Ministrowi dokumenty, o których mowa w § 8, wraz z uchwałą o ich przyjęciu przez Komisję, podjętą bezwzględną większością głosów wszystkich członków Komisji.

§ 15. [Ryczałt wypłacany przewodniczącemu, zastępcy oraz członkom Komisji]

1. Przewodniczącemu Komisji, zastępcom przewodniczącego Komisji oraz członkom Komisji wypłaca się miesięczny ryczałt w wysokości:

1) przewodniczącemu Komisji – 5000 zł;

2) zastępcy przewodniczącego Komisji oraz przewodniczącemu Zespołu – 4500 zł;

3) członkowi Komisji – 4000 zł.

2. Ryczałt wypłacany jest w kolejnym miesiącu za miesiąc poprzedni.

3. Członkom korpusu służby cywilnej w zakresie związanym z udziałem w pracach Komisji nie przysługuje ryczałt.

§ 16. [Finansowanie wydatków związanych z działaniem Komisji i Zespołów]

1. Wydatki związane z działaniem Komisji i Zespołów są finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister.

2. Obsługę organizacyjno-techniczną Komisji i Zespołów zapewnia urząd obsługujący Ministra.

§ 17. [Utworzenie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy]

Tworzy się Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy.

§ 18. [Zniesienie poprzedniej Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy]

Znosi się Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy utworzoną na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w § 19.

§ 19. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2002 r. w sprawie utworzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy (Dz. U. poz. 1167 i 2044).

§ 20. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-08-30
  • Data wejścia w życie: 2016-09-01
  • Data obowiązywania: 2016-09-01
  • Dokument traci ważność: 2024-05-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA