| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 1 września 2016 r.

w sprawie rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi

Na podstawie art. 101c ust. 12 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, 831, 903 i 1250) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres informacji gromadzonych w rejestrze historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, zwanym dalej „rejestrem”.

§ 2. [Informacje gromadzone w rejestrze]

W rejestrze gromadzi się:

1) informację o aktualnym statusie terenu wskazującą jeden z następujących przypadków:

a) teren, na którym występuje potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi,

b) teren, na którym występuje historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, na którym nie podjęto remediacji,

c) teren, na którym występuje historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, w trakcie remediacji,

d) teren, na którym występowało historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, na którym zakończono remediację;

2) datę, przedział czasowy wystąpienia potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi lub historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi lub inne informacje pozwalające na określenie czasu wystąpienia potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi lub historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi;

3) informacje na temat lokalizacji miejsca zanieczyszczenia:

a) adres (województwo, powiat, gmina, miejscowość, a także – o ile występuje – ulica, numer porządkowy),

b) identyfikatory działek ewidencyjnych,

c) współrzędne miejsca lub ciąg współrzędnych, określających granice obszaru wystąpienia zanieczyszczenia, w obowiązującym państwowym układzie odniesień przestrzennych;

4) informacje na temat łącznej szacowanej lub potwierdzonej powierzchni zanieczyszczenia z wyszczególnieniem szacowanych lub potwierdzonych powierzchni zanieczyszczenia każdą substancją powodującą ryzyko;

5) informacje na temat charakterystyki zanieczyszczenia wskazujące:

a) nazwy wszystkich substancji powodujących ryzyko, których wystąpienie jest spodziewane lub potwierdzone w danym miejscu, oraz zawartość każdej z tych substancji,

b) dla zanieczyszczenia na głębokości 0–0,25 m poniżej poziomu terenu (ppt) – grupę gruntów, a w przypadku grupy gruntów II, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 101a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, zwanej dalej „ustawą”, również podgrupę gruntów, o której mowa w tych przepisach,

c) dla zanieczyszczenia na głębokości przekraczającej 0,25 m ppt – wodoprzepuszczalność gleby i ziemi, określoną wartością współczynnika filtracji (m/s);

6) informacje o liczbie i łącznej powierzchni terenów, na których występuje potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi;

7) informacje o liczbie i łącznej powierzchni terenów, na których występuje lub występowało historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, w podziale na:

a) tereny, na których występuje historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, na których nie podjęto remediacji,

b) tereny, na których występuje historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, w trakcie remediacji,

c) tereny, na których występowało historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, na których zakończono remediację;

8) informacje o liczbie i łącznej powierzchni terenów, na których występuje historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, o których mowa w pkt 7, z wyszczególnieniem terenów, na których władającym powierzchnią ziemi jest:

a) osoba fizyczna,

b) podmiot korzystający ze środowiska,

c) jednostka samorządu terytorialnego, ze wskazaniem organu, który ją reprezentuje w sprawach gospodarowania nieruchomościami,

d) Skarb Państwa, ze wskazaniem organu, który go reprezentuje w sprawach gospodarowania nieruchomościami;

9) informacje o liczbie i łącznej powierzchni terenów, na których występuje historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, w podziale na historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi, dla których obowiązanym do przeprowadzenia remediacji jest:

a) podmiot nieustalony, ponieważ trwa postępowanie administracyjne,

b) władający powierzchnią ziemi,

c) inny sprawca, o którym mowa w art. 101h ust. 2 ustawy,

d) władający powierzchnią ziemi solidarnie z innym sprawcą, o którym mowa w art. 101h ust. 2 ustawy,

e) regionalny dyrektor ochrony środowiska;

10) informacje o liczbie i łącznej powierzchni potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi i historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi w podziale na poszczególne rodzaje substancji powodujących ryzyko oraz na:

a) tereny, na których występuje potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi,

b) tereny, na których występuje historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, na których nie podjęto remediacji,

c) tereny, na których występuje historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, w trakcie remediacji,

d) tereny, na których występowało historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, na których zakończono remediację;

11) informacje o liczbie i łącznej powierzchni potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi i historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi w podziale na poszczególne rodzaje działalności prowadzonej na terenie zanieczyszczonym obecnie i w przeszłości oraz na:

a) tereny, na których występuje potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi,

b) tereny, na których występuje historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, na których nie podjęto remediacji,

c) tereny, na których występuje historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, w trakcie remediacji,

d) tereny, na których występowało historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, na których zakończono remediację;

12) informacje o liczbie i łącznej powierzchni historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, o których mowa w pkt 7 lit. b i c, w podziale na poszczególne rodzaje substancji powodujących ryzyko oraz na poszczególne sposoby przeprowadzenia remediacji, o których mowa w art. 101q ust. 1 ustawy, ustalone na podstawie art. 101l ust. 4, art. 101m ust. 1 pkt 2 lub art. 101o ust. 2 ustawy;

13) informacje o przeprowadzonych remediacjach oraz osiągniętych w ich wyniku efektach ekologicznych, uwzględniające:

a) informacje o sposobie przeprowadzenia remediacji, ustalonym na podstawie art. 101l ust. 4, art. 101m ust. 1 pkt 2 lub art. 101o ust. 2 ustawy, wskazujące jeden lub więcej sposobów przeprowadzenia remediacji, o których mowa w art. 101q ust. 1 ustawy,

b) opis ustalonego sposobu przeprowadzenia remediacji,

c) informacje o planowanym terminie rozpoczęcia remediacji,

d) informacje o planowanym i faktycznym terminie zakończenia remediacji,

e) ocenę efektu ekologicznego przeprowadzenia remediacji, w szczególności wskazującą, czy ocena przeprowadzenia remediacji, o której mowa w art. 101n ust. 1 ustawy, potwierdziła jej zgodność z ustalonym planem remediacji,

f) opis efektu ekologicznego remediacji;

14) dane wskazujące wszystkie rodzaje działalności mogących z dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 101a ust. 5 ustawy, prowadzonych na danym terenie, na którym wystąpiło potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi lub historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi;

15) imię i nazwisko albo nazwę władającego powierzchnią ziemi oraz adres jego zamieszkania lub siedziby;

16) imię i nazwisko albo nazwę obowiązanego do przeprowadzenia remediacji oraz adres jego zamieszkania lub adres siedziby;

17) określenie przedmiotu działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), wykonywanej na terenie, na którym występuje potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi lub historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, przez władającego powierzchnią ziemi;

18) określenie przedmiotu działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), wykonywanej na terenie, na którym występuje historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, przez obowiązanego do przeprowadzenia remediacji;

19) informacje wskazujące, czy władającym powierzchnią ziemi, na której występuje odpowiednio potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi albo historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, jest:

a) osoba fizyczna lub

b) podmiot korzystający ze środowiska, lub

c) jednostka samorządu terytorialnego, ze wskazaniem organu, który ją reprezentuje w sprawach gospodarowania nieruchomościami, lub

d) Skarb Państwa, ze wskazaniem organu, który go reprezentuje w sprawach gospodarowania nieruchomościami;

20) informacje wskazujące, czy obowiązanym do przeprowadzenia remediacji jest:

a) podmiot nieustalony, ponieważ trwa jeszcze postępowanie administracyjne,

b) władający powierzchnią ziemi,

c) inny sprawca, o którym mowa w art. 101h ust. 2 ustawy,

d) władający powierzchnią ziemi solidarnie z innym sprawcą, o którym mowa w art. 101h ust. 2 ustawy,

e) regionalny dyrektor ochrony środowiska;

21) wskazanie podstawy prawnej odpowiedzialności za przeprowadzenie remediacji, w szczególności:

a) art. 101h ust. 1 ustawy,

b) art. 101h ust. 2 ustawy,

c) art. 101h ust. 3 ustawy,

d) art. 101i pkt 1 ustawy,

e) art. 101i pkt 2 ustawy,

f) art. 101i pkt 3 ustawy,

g) art. 101i pkt 4 ustawy;

22) informacje na temat postępowań administracyjnych:

a) wskazanie podstawy prawnej i daty wszczęcia postępowania,

b) wskazanie daty wydania decyzji, jej znaku, podstawy prawnej oraz nazwy organu wydającego decyzję,

c) informacje o odwołaniach od decyzji, o której mowa w lit. b;

23) informacje na temat orzeczeń sądowych, w szczególności:

a) wskazanie sądu,

b) wskazanie rodzaju orzeczenia (wyrok, postanowienie, uchwała),

c) wskazanie sygnatury akt,

d) wskazanie daty wydania orzeczenia oraz przytoczenie jego sentencji.

§ 3. [Postępowania]

Informacje, o których mowa w § 2 pkt 5, wynikające z postępowań administracyjnych zakończonych wydaniem decyzji w okresie obowiązywania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. poz. 1359), wskazuje się zgodnie z przepisami tego rozporządzenia.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 5 września 2016 r.

Minister Środowiska: J. Szyszko


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Sądej

Prawnik specjalizujący się w tematyce podatkowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »