| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 1 września 2016 r.

w sprawie rejestru szkód w środowisku2)

Na podstawie art. 26a ust. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1789 oraz z 2015 r. poz. 277 i 1926) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres informacji, które są gromadzone w rejestrze bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku, zwanym dalej „rejestrem”.

§ 2. [Informacje gromadzone w rejestrze]

W rejestrze gromadzi się:

1) informacje o rodzaju bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku w:

a) gatunkach chronionych,

b) chronionych siedliskach przyrodniczych,

c) wodach,

d) powierzchni ziemi;

2) informację o charakterystyce bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku (opis sytuacji);

3) informacje o miejscu wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku:

a) adres (województwo, powiat, gmina, miejscowość, a także – o ile występuje – ulica i numer porządkowy),

b) identyfikator działek ewidencyjnych,

c) współrzędne miejsca lub wykaz współrzędnych punktów załamania granicy obszaru wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku, w obowiązującym państwowym układzie odniesień przestrzennych, o ile są dostępne,

d) inne niż wskazane w lit. a–c informacje pozwalające na ustalenie miejsca wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku;

4) informacje wskazujące, czy władającym powierzchnią ziemi, na której występuje bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku lub szkoda w środowisku, jest:

a) osoba fizyczna,

b) podmiot korzystający ze środowiska,

c) jednostka samorządu terytorialnego, ze wskazaniem organu, który ją reprezentuje w sprawach gospodarowania nieruchomościami,

d) Skarb Państwa, ze wskazaniem organu, który go reprezentuje w sprawach gospodarowania nieruchomościami;

5) datę, przedział czasowy lub inne informacje pozwalające na określenie czasu wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku;

6) datę wykrycia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku;

7) opis przeprowadzonych działań zapobiegawczych lub naprawczych, a w przypadku bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku w powierzchni ziemi – opis remediacji, z podaniem sposobu jej przeprowadzenia zgodnie z art. 101q ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, 831, 903 i 1250), oraz osiągniętych w ich wyniku efektów ekologicznych;

8) w przypadku bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku w gatunkach chronionych – nazwy gatunków chronionych;

9) w przypadku bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku w chronionych siedliskach przyrodniczych – nazwy chronionych siedlisk przyrodniczych;

10) w przypadku bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku w wodach:

a) informację, czy bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku lub szkoda w środowisku dotyczy wód podziemnych czy powierzchniowych,

b) informację, czy znacząca negatywna zmiana lub zmiany w przypadku wystąpienia szkody w środowisku dotyczą:

– potencjału ekologicznego wód powierzchniowych,

– stanu ekologicznego wód powierzchniowych,

– stanu chemicznego wód powierzchniowych lub podziemnych,

– stanu ilościowego wód podziemnych,

c) nazwy substancji stanowiących lub mogących stanowić zanieczyszczenie, o ile znacząca negatywna zmiana lub zmiany dotyczą stanu chemicznego wód powierzchniowych lub podziemnych;

11) w przypadku bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku w powierzchni ziemi:

a) nazwy substancji powodujących ryzyko, które zostały zawarte w zgłoszeniu lub dla których potwierdzono przekroczenie dopuszczalnych zawartości w glebie lub w ziemi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 101a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,

b) przedział zawartości w glebie lub ziemi substancji powodujących ryzyko, dla których potwierdzono przekroczenie dopuszczalnych zawartości, wynikający z badań zanieczyszczenia nimi gleby i ziemi, wykonanych przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, z uwzględnieniem przedziału głębokości, w którym dokonano badania zanieczyszczenia gleby lub ziemi, ze wskazaniem odpowiednio grupy i podgrupy gruntów, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 101a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, lub wodoprzepuszczalności gleby i ziemi, określonej wartością współczynnika filtracji w m/s,

c) informację o powierzchni zanieczyszczonej substancjami powodującymi ryzyko;

12) imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo adres siedziby zgłaszającego bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku lub szkodę w środowisku;

13) informacje o obowiązanym do wykonania działań zapobiegawczych lub naprawczych:

a) w przypadku podmiotu korzystającego ze środowiska, którego działalność była przyczyną bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku, o ile został on zidentyfikowany:

– imię i nazwisko albo nazwę,

– adres zamieszkania albo adres siedziby,

– określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD),

b) w przypadku władającego powierzchnią ziemi, gdy jest on obowiązany do solidarnego z podmiotem korzystającym ze środowiska podjęcia działań:

– imię i nazwisko albo nazwę,

– adres zamieszkania albo adres siedziby,

c) w przypadku organu ochrony środowiska – nazwę tego organu;

14) informacje wskazujące, czy podmiotem obowiązanym do prowadzenia działań zapobiegawczych lub naprawczych jest:

a) podmiot korzystający ze środowiska,

b) podmiot korzystający ze środowiska solidarnie z władającym powierzchnią ziemi,

c) organ ochrony środowiska;

15) informacje na temat postępowań administracyjnych:

a) wskazanie daty wszczęcia postępowania administracyjnego,

b) wskazanie daty wydania decyzji, w tym decyzji wydanej przez organ odwoławczy, jej znaku, podstawy prawnej, nazwy organu wydającego decyzję oraz skan tej decyzji,

c) informacje o odwołaniach od decyzji wskazujące:

– imię i nazwisko lub nazwę adres zamieszkania albo adres siedziby odwołującego się,

– nazwę organu, do którego wniesiono odwołanie,

– przyczyny odwołania;

16) informacje na temat orzeczeń sądowych, w szczególności datę i sygnaturę akt wyroku sądu administracyjnego wraz z przytoczeniem sentencji wyroku;

17) informacje o statusie postępowania i o statusie działań zapobiegawczych i naprawczych:

a) postępowanie administracyjne w toku,

b) zakończone postępowanie administracyjne,

c) postępowanie sądowoadministracyjne w toku,

d) zakończone postępowanie sądowoadministracyjne,

e) postępowanie egzekucyjne w toku,

f) prowadzone działania zapobiegawcze lub naprawcze,

g) zakończone działania zapobiegawcze lub naprawcze;

18) informacje o finansowaniu działań zapobiegawczych lub naprawczych, o ile pozostają w posiadaniu organu ochrony środowiska:

a) wskazujące źródła finansowania kosztów działań zapobiegawczych lub naprawczych,

b) o bezpośrednim pokryciu kosztów przez obowiązanego do ich ponoszenia,

c) o pełnym albo częściowym odzyskaniu kosztów od obowiązanego do ich ponoszenia w wyniku postępowania egzekucyjnego,

d) o pełnym albo częściowym odzyskaniu kosztów ze środków zabezpieczenia finansowego podmiotu korzystającego ze środowiska,

e) o przyczynie nieodzyskania całości albo części kosztów.

§ 3. [Informacje niepodlegające gromadzeniu w rejestrze]

W rejestrze nie gromadzi się informacji z postępowania administracyjnego dotyczącego bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku, jeżeli decyzją ostateczną:

1) orzeczono o umorzeniu tego postępowania albo

2) odmówiono uzgodnienia warunków przeprowadzenia działań naprawczych w trybie art. 13 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie z uwagi na brak stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku

– a na decyzję tę nie została wniesiona skarga do sądu administracyjnego albo sąd administracyjny wydał postanowienie o odrzuceniu skargi lub orzekł prawomocnym wyrokiem o jej oddaleniu.

§ 4. [Postępowania]

Informacje, o których mowa w § 2 pkt 11 lit. a i b, wynikające z postępowań administracyjnych zakończonych wydaniem decyzji w okresie obowiązywania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. poz. 1359), wskazuje się zgodnie z przepisami tego rozporządzenia.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 5 września 2016 r.3)

Minister Środowiska: J. Szyszko


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu (Dz. Urz. UE L 143 z 30.04.2004, str. 56; Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 15; Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 114 i Dz. Urz. UE L 178 z 28.06.2013, str. 66 ; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 8, str. 357).

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie rejestru bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku (Dz. U. poz. 233), które zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1101) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »