reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 24 sierpnia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Zarządzania Infrastrukturą Drogową

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Zarządzania Infrastrukturą Drogową (Dz. U. poz. 1402), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Zarządzania Infrastrukturą Drogową (Dz. U. poz. 496).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Zarządzania Infrastrukturą Drogową (Dz. U. poz. 496), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło

Załącznik 1. [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Zarządzania Infrastrukturą Drogową]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 24 sierpnia 2016 r. (poz. 1404)

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Zarządzania Infrastrukturą Drogową

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do spraw Zarządzania Infrastrukturą Drogową, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

2. Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa1).

§ 2. Do zadań Pełnomocnika należy:

1) przygotowywanie koncepcji ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych w zakresie zarządzania siecią dróg publicznych, w tym w zakresie ich planowania i budowy;

2) proponowanie, monitorowanie i analizowanie działań organów administracji rządowej w zakresie zarządzania siecią dróg publicznych, w tym w zakresie ich planowania i budowy;

3) kierowanie w porozumieniu z Ministrem Infrastruktury i Budownictwa2) rekomendacji i opinii związanych z zarządzaniem siecią dróg publicznych, w tym w zakresie ich planowania i budowy, do organów administracji rządowej;

4) współpraca międzynarodowa, w szczególności wymiana informacji, z organami państw członkowskich Unii Europejskiej, innych państw oraz właściwych organizacji międzynarodowych, w zakresie zarządzania siecią dróg publicznych, w tym w zakresie ich planowania i budowy;

5) opiniowanie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych mających wpływ na realizację zadań związanych z zarządzaniem siecią dróg publicznych, w tym w zakresie ich planowania i budowy.

§ 3. 1. Organy administracji rządowej są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań.

2. Pełnomocnik może, w porozumieniu z Ministrem Infrastruktury i Budownictwa2), występować do właściwych organów administracji rządowej, wskazując problemy należące do obszaru jego właściwości, których rozwiązanie należy do kompetencji tych organów, z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy i zajęcie stanowiska.

3. Pełnomocnik, w celu właściwej realizacji powierzonych mu zadań, może podejmować współpracę z organami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi.

§ 4. Pełnomocnik może wnosić, za zgodą Prezesa Rady Ministrów i w porozumieniu z Ministrem Infrastruktury i Budownictwa2), opracowane przez siebie projekty dokumentów rządowych, wynikające z zakresu jego działania, do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.

§ 5. 1. Pełnomocnik w porozumieniu z Ministrem Infrastruktury i Budownictwa2) przedstawia Radzie Ministrów:

1) analizy, oceny i wnioski wiążące się z zakresem jego działania;

2) półroczne sprawozdania ze swojej działalności.

2. Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów i Ministra Infrastruktury i Budownictwa2) o zagrożeniach w realizacji powierzonych mu zadań.

§ 6. Pełnomocnik w zakresie powierzonych mu zadań może zlecać przeprowadzanie badań i ekspertyz oraz występować do Ministra Infrastruktury i Budownictwa2) o powołanie zespołów eksperckich i doradczych.

§ 7. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową zapewnia Pełnomocnikowi Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa1).

§ 8. Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części, których dysponentem jest Minister Infrastruktury i Budownictwa2).

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia3).


1) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Zarządzania Infrastrukturą Drogową (Dz. U. poz. 496), które weszło w życie z dniem 14 kwietnia 2016 r.

2) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 28 listopada 2013 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcy Prawnego Ryszard Stolarz

Ekspert w dziedzinie prawa handlowego i spółdzielczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama