reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego

Na podstawie art. 107 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) sposób i terminy przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego, zwanego dalej „wywiadem”;

2) wzór kwestionariusza wywiadu;

3) wzór oświadczenia o stanie majątkowym;

4) wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 107 ust. 5g ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwanej dalej „ustawą”;

5) wzór legitymacji pracownika socjalnego.

§ 2. [Wywiad]

1. Wywiad przeprowadza się w terminie 14 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o konieczności jego przeprowadzenia.

2. W sprawach niecierpiących zwłoki, wymagających pilnej interwencji pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej lub powiatowego centrum pomocy rodzinie, wywiad przeprowadza się niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia z pomocy społecznej, zwanego dalej „świadczeniem”.

3. Wywiad przeprowadza się z osobą lub rodziną w miejscu zamieszkania lub pobytu, w dniach roboczych, w godzinach pracy ośrodka pomocy społecznej lub powiatowego centrum pomocy rodzinie albo w innym terminie uzgodnionym z osobą lub rodziną, za zgodą kierownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej.

4. Pracownik socjalny, przeprowadzając wywiad, bierze pod uwagę indywidualne cechy, sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby samotnie gospodarującej lub osób w rodzinie, mogące mieć wpływ na rodzaj i zakres przyznawanej im pomocy.

5. W ramach przeprowadzonego wywiadu pracownik socjalny dokonuje analizy i oceny sytuacji danej osoby lub rodziny i formułuje wnioski z nich wynikające, stanowiące podstawę planowania pomocy.

6. Wzór kwestionariusza wywiadu jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

7. Wzór oświadczenia przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego w postaci elektronicznej jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Poinformowanie osób lub rodziny korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej o obowiązkach wynikających z art. 109 ustawy o pomocy społecznej]

Pracownik socjalny informuje osobę lub rodzinę o obowiązkach określonych w art. 109 ustawy.

§ 4. [Niemożność uzyskania informacji lub dokumentów podczas wywiadu]

W przypadku gdy o przyznanie świadczenia ubiega się osoba, do której mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546, 960 i 1245), i nie można, ze względu na stan jej zdrowia, uzyskać podczas wywiadu wymaganych informacji lub dokumentów, o których mowa w art. 107 ust. 5b ustawy, pracownik socjalny odnotowuje ten fakt w kwestionariuszu wywiadu.

§ 5. [Wywiad z osobą ubezwłasnowolnioną]

W przypadku konieczności przeprowadzenia wywiadu z osobą ubezwłasnowolnioną wywiad przeprowadza się z jej opiekunem prawnym albo kuratorem, w obecności osoby ubezwłasnowolnionej i w miejscu jej przebywania.

§ 6. [Wywiad z osobą przebywającą w zakładzie leczniczym]

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia przebywa w zakładzie leczniczym, w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.2)), wywiad może przeprowadzić na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej, zwanego dalej „kierownikiem ośrodka”:

1) pracownik socjalny zatrudniony w tym zakładzie albo

2) pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej.

§ 7. [Małżonek, zstępni lub wstępni mieszkający w innej gminie]

W przypadku gdy małżonek, zstępni lub wstępni, o których mowa w art. 103 ustawy, mają miejsce zamieszkania w innej gminie niż osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia, wywiad może przeprowadzić pracownik socjalny ośrodka właściwego ze względu na miejsce zamieszkania małżonka, zstępnych lub wstępnych, na wniosek kierownika ośrodka właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia.

§ 8. [Aktualizacja wywiadu osoby przebywającej w domu pomocy społecznej]

W przypadku gdy osoba, u której ma być przeprowadzona aktualizacja wywiadu, przebywa w domu pomocy społecznej, wywiad może przeprowadzić pracownik socjalny tego domu, wypełniając część IV kwestionariusza wywiadu.

§ 9. [Aktualizacja wywiadu osoby lub rodziny korzystających ze stałych form pomocy]

W przypadku osoby lub rodziny korzystających ze stałych form pomocy aktualizację wywiadu sporządza pracownik socjalny nie rzadziej niż co 6 miesięcy, pomimo braku zmiany danych, wypełniając część IV kwestionariusza wywiadu.

§ 10. [Poszkodowani w wyniku klęski żywiołowej, sytuacji kryzysowej albo zdarzenia losowego]

W przypadku ustalania sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób lub rodzin, poszkodowanych w wyniku sytuacji kryzysowej występującej na skalę masową, a także klęski żywiołowej albo zdarzenia losowego, pracownik socjalny przeprowadzający wywiad wypełnia część VII kwestionariusza wywiadu.

§ 11. [Zniszczenie dokumentów niezbędnych do ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej]

W przypadku osób i rodzin, o których mowa w § 10, których dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej uległy zniszczeniu, pracownik socjalny przeprowadzający wywiad ustala niezbędne informacje na podstawie oświadczeń tych osób.

§ 12. [Składanie dokumentów]

1. W aktach sprawy zamiast oryginałów można pozostawić kopie dokumentów, o których mowa w art. 107 ust. 5b ustawy, z wyjątkiem dowodu tożsamości, którego kopii nie wykonuje się, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez pracownika socjalnego przeprowadzającego wywiad.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, mogą być składane również w wersji elektronicznej.

§ 13. [Wzór oświadczenia o stanie majątkowym]

Wzór oświadczenia o stanie majątkowym jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 14. [Wylegitymowanie się pracownika socjalnego]

1. Pracownik socjalny, rozpoczynając wywiad, okazuje legitymację pracownika socjalnego.

2. Wzór legitymacji pracownika socjalnego jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 15. [Ważność dotychczasowych druków kwestionariusza wywiadu]

Druki kwestionariusza wywiadu sporządzone według wzoru określonego na podstawie dotychczasowych przepisów mogą być stosowane do czasu wyczerpania nakładu, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, o ile nie dotyczą wywiadu przeprowadzanego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z późn. zm.3)) oraz ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195).

§ 16. [Ważność dotychczasowej legitymacji pracownika socjalnego]

Legitymacja pracownika socjalnego wydana przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowuje ważność do dnia upływu terminu jej ważności.

§ 17. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 września 2016 r.4)

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: E. Rafalska


1) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1905).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały zgłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 788, 905, 1640, 1697, 1844, 1887, 1918 i 1991 oraz z 2016 r. poz. 904 i 960.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 693, 995, 1217, 1240, 1268, 1302, 1359, 1735 i 1830 oraz z 2016 r. poz. 195 i 972.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. poz. 712), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z art. 11 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1359 i 2183).

Załącznik 1. [WZÓR – KWESTIONARIUSZ RODZINNEGO WYWIADU ŚRODOWISKOWEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 25 sierpnia 2016 r. (poz. 1406)

Załącznik nr 1

WZÓR – KWESTIONARIUSZ RODZINNEGO WYWIADU ŚRODOWISKOWEGO

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [WZÓR – OŚWIADCZENIE PRZEPROWADZENIA RODZINNEGO WYWIADU ŚRODOWISKOWEGO W POSTACI ELEKTRONICZNEJ]

Załącznik nr 2

WZÓR – OŚWIADCZENIE PRZEPROWADZENIA RODZINNEGO WYWIADU ŚRODOWISKOWEGO W POSTACI ELEKTRONICZNEJ

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR – OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM]

Załącznik nr 3

WZÓR – OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR LEGITYMACJI PRACOWNIKA SOCJALNEGO]

Załącznik nr 4

WZÓR LEGITYMACJI PRACOWNIKA SOCJALNEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Accace Polska

Accace to zespół doświadczonych ekspertów oferujących kompleksową obsługę prawną, profesjonalne usługi doradztwa podatkowego, doradztwa transakcyjnego oraz nowoczesny outsourcing księgowości, kadr i płac.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama