reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 12 sierpnia 2016 r.

w sprawie sposobu i miejsca pobierania próbek winogron, moszczu winogronowego i wina w trakcie fermentacji oraz ustalania naturalnej zawartości alkoholu w tych produktach

Na podstawie art. 41 pkt 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2016 r. poz. 859) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Czas pobrania próbek]

Pobierania próbek winogron, moszczu winogronowego przed rozpoczęciem fermentacji, moszczu winogronowego w trakcie fermentacji i wina w trakcie fermentacji dokonuje się nie później niż w dniu przeprowadzenia wzbogacania, w miejscu przeprowadzania tego wzbogacania wskazanym w zgłoszeniu zamiaru przeprowadzenia wzbogacania dokonanym na formularzu, o którym mowa w art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina.

§ 2. [Pobieranie próbek zgodnie z Polską Normą PN-A-75050:1972]

Pobieranie próbek moszczu winogronowego przed rozpoczęciem fermentacji, moszczu winogronowego w trakcie fermentacji i wina w trakcie fermentacji, o którym mowa w § 1, odbywa się zgodnie z Polską Normą PN-A-75050:1972 – wersja polska „Przetwory owocowe, warzywne, wina i miody pitne – Pobieranie próbek”.

§ 3. [Naturalna zawartość alkoholu]

1. W celu ustalenia naturalnej zawartości alkoholu w winogronach:

1) pobiera się próbkę winogron o masie 1 kg co najmniej z trzech różnych miejsc partii winogron;

2) z próbki winogron pobranej w sposób określony w pkt 1 sporządza się moszcz winogronowy, z którego – po zmieszaniu, przesączeniu przez suchą czterokrotnie złożoną gazę i odrzuceniu pierwszych kropel przesączu – pobiera się próbkę do badania naturalnej zawartość alkoholu w moszczu winogronowym przed rozpoczęciem fermentacji.

2. Naturalną zawartość alkoholu w moszczu winogronowym przed rozpoczęciem fermentacji:

1) ustala się w dniu pobrania próbek, w miejscu przeprowadzania wzbogacania, wskazanym w zgłoszeniu zamiaru przeprowadzenia wzbogacania dokonanym na formularzu, o którym mowa w art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, przy użyciu:

a) refraktometru wyposażonego w skalę, z której można odczytać:

– procentową zawartość sacharozy z dokładnością do 0,2% lub

– współczynnik załamania światła z dokładnością do jednej dziesięciotysięcznej,

b) termometru ze skalą o zakresie co najmniej od +15°C do +25°C;

2) ustala się w temperaturze 20°C (+/–5°C), wykonując następujące czynności:

a) umieszcza się niewielką ilość próbki na dolnym pryzmacie refraktometru i wykonuje się pomiar zgodnie z instrukcją obsługi refraktometru,

b) odczytuje się procentową zawartość sacharozy z dokładnością do 0,2% albo współczynnik załamania światła z dokładnością do jednej dziesięciotysięcznej,

c) przeprowadza się co najmniej dwa oznaczania tej samej próbki,

d) zapisuje się temperaturę, w której przeprowadzono oznaczanie;

3) oznacza się w procentach objętościowych w temperaturze 20°C.

3. W przypadku gdy ustalenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, dokonuje się przy użyciu refraktometru:

1) wyposażonego w skalę, z której można odczytać procentową zawartość sacharozy, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a tiret pierwsze:

a) w temperaturze 20°C – dla zmierzonej procentowej zawartości sacharozy odczytuje się z załącznika nr 1 do rozporządzenia odpowiadającą jej zawartość alkoholu w % objętościowych,

b) w temperaturze innej niż 20°C – do zmierzonej procentowej zawartości sacharozy odpowiednio dodaje się albo odejmuje wartość liczbową określoną w załączniku nr 2 do rozporządzenia, zgodnie z dokonanym pomiarem temperatury, a następnie dla tak obliczonej procentowej zawartości sacharozy odczytuje się z załącznika nr 1 do rozporządzenia odpowiadającą jej zawartość alkoholu w % objętościowych;

2) wyskalowanego we współczynniku załamania światła, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a tiret drugie:

a) w temperaturze 20°C – dla zmierzonej wartości współczynnika załamania światła odczytuje się z załącznika nr 1 do rozporządzenia odpowiadającą mu zawartość alkoholu w % objętościowych,

b) w temperaturze innej niż 20°C – odczytuje się z załącznika nr 1 do rozporządzenia odpowiadającą zmierzonej wartości współczynnika załamania światła procentową zawartość sacharozy i odpowiednio dodaje się do tej wartości albo odejmuje od niej wartość liczbową określoną w załączniku nr 2 do rozporządzenia, zgodnie z dokonanym pomiarem temperatury, a następnie dla tak obliczonej procentowej zawartości sacharozy odczytuje się z załącznika nr 1 do rozporządzenia odpowiadającą jej zawartość alkoholu w % objętościowych.

§ 4. [Ustalanie naturalnej zawartości alkoholu w moszczu winogronowym w trakcie fermentacji oraz w winie w trakcie fermentacji]

Naturalną zawartość alkoholu w moszczu winogronowym w trakcie fermentacji oraz w winie w trakcie fermentacji ustala się:

1) oznaczając zawartość alkoholu, cukrów redukujących oraz sacharozy, przy zastosowaniu metod analizy ogłoszonych przez Komisję Europejską na podstawie upoważnienia zawartego w art. 15 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 606/2009 z dnia 10 lipca 2009 r. ustanawiającego niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do kategorii produktów winiarskich, praktyk enologicznych i obowiązujących ograniczeń (Dz. Urz. UE L 193 z 24.07.2009, str. 1, z późn. zm.2)) oraz

2) sumując:

a) zawartość alkoholu oznaczoną w sposób określony w pkt 1,

b) ilość alkoholu, którą można uzyskać z cukrów redukujących, o których mowa w pkt 1, przyjmując, że ze 100 g tych cukrów uzyskuje się 57 ml alkoholu,

c) ilość alkoholu, którą można uzyskać z sacharozy, o której mowa w pkt 1, przyjmując, że ze 100 g sacharozy uzyskuje się 61 ml alkoholu.

§ 5. [Miejsce ustalania naturalnej zawartości alkoholu w moszczu winogronowym w trakcie fermentacji oraz w winie w trakcie fermentacji]

Naturalną zawartość alkoholu w moszczu winogronowym w trakcie fermentacji oraz w winie w trakcie fermentacji ustala się w laboratoriach wykonujących badania laboratoryjne związane z kontrolą jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 314 z 01.12.2009, str. 27, Dz. Urz. UE L 19 z 22.01.2011, str. 1, Dz. Urz. UE L 103 z 13.04.2012, str. 38, Dz. Urz. UE L 47 z 20.02.2013, str. 56, Dz. Urz. UE L 167 z 19.06.2013, str. 26, Dz. Urz. UE L 323 z 04.12.2013, str. 28, Dz. Urz. UE L 102 z 05.04.2014, str. 9, Dz. Urz. UE L 99 z 16.04.2015, str. 21, Dz. Urz. UE L 246 z 23.09.2015, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 18.05.2016, str. 1.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie sposobu i miejsca pobierania próbek winogron, moszczu winogronowego i wina w trakcie fermentacji oraz ustalania naturalnej zawartości alkoholu w tych produktach (Dz. U. poz. 1337), które na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1419) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [PROCENTOWA OBJĘTOŚCIOWA NATURALNA ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU W MOSZCZU WINOGRONOWYM PRZED ROZPOCZĘCIEM FERMENTACJI W ZALEŻNOŚCI OD PROCENTOWEJ ZAWARTOŚCI SACHAROZY, ORAZ WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA ŚWIATŁA I GĘSTOŚCI, W TEMPERATURZE 20°C]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 12 sierpnia 2016 r. (poz. 1409)

Załącznik nr 1

PROCENTOWA OBJĘTOŚCIOWA NATURALNA ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU W MOSZCZU WINOGRONOWYM PRZED ROZPOCZĘCIEM FERMENTACJI W ZALEŻNOŚCI OD PROCENTOWEJ ZAWARTOŚCI SACHAROZY, ORAZ WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA ŚWIATŁA I GĘSTOŚCI, W TEMPERATURZE 20°C

Procentowa zawartość sacharozy

Współczynnik załamania światła w temperaturze 20°C

Gęstość w temperaturze 20°C

Zawartość alkoholu w % objętościowych w temperaturze 20°C

10,0

1,347820

1,03910

4,89

10,1

1,347980

1,03950

4,95

10,2

1,348130

1,03990

5,01

10,3

1,348290

1,04030

5,08

10,4

1,348440

1,04070

5,14

10,5

1,348600

1,04110

5,20

10,6

1,348750

1,04150

5,27

10,7

1,348910

1,04190

5,32

10,8

1,349060

1,04230

5,39

10,9

1,349220

1,04270

5,46

11,0

1,349370

1,04310

5,52

11,1

1,349530

1,04360

5,58

11,2

1,349680

1,04400

5,65

11,3

1,349840

1,04440

5,71

11,4

1,349990

1,04480

5,77

11,5

1,350150

1,04520

5,84

11,6

1,350310

1,04560

5,90

11,7

1,350460

1,04600

5,96

11,8

1,350620

1,04640

6,03

11,9

1,350770

1,04680

6,09

12,0

1,350930

1,04720

6,15

12,1

1,351090

1,04770

6,22

12,2

1,351240

1,04810

6,28

12,3

1,351400

1,04850

6,35

12,4

1,351560

1,04890

6,41

12,5

1,351710

1,04930

6,47

12,6

1,351870

1,04970

6,54

12,7

1,352030

1,05010

6,60

12,8

1,352190

1,05060

6,67

12,9

1,352340

1,05100

6,73

13,0

1,352500

1,05140

6,79

13,1

1,352660

1,05180

6,86

13,2

1,352820

1,05220

6,92

13,3

1,352980

1,05270

6,99

13,4

1,353130

1,05310

7,05

13,5

1,353290

1,05350

7,11

13,6

1,353450

1,05390

7,18

13,7

1,353610

1,05430

7,24

13,8

1,353770

1,05480

7,31

13,9

1,353930

1,05520

7,38

14,0

1,354080

1,05560

7,44

14,1

1,354240

1,05600

7,51

14,2

1,354400

1,05640

7,57

14,3

1,354560

1,05690

7,64

14,4

1,354720

1,05730

7,70

14,5

1,354880

1,05770

7,76

14,6

1,355040

1,05810

7,83

14,7

1,355200

1,05860

7,89

14,8

1,355360

1,05900

7,96

14,9

1,355520

1,05940

8,02

15,0

1,355680

1,05980

8,09

15,1

1,355840

1,06030

8,15

15,2

1,356000

1,06070

8,22

15,3

1,356160

1,06110

8,28

15,4

1,356320

1,06160

8,35

15,5

1,356480

1,06200

8,42

15,6

1,356640

1,06240

8,48

15,7

1,356800

1,06280

8,55

15,8

1,356960

1,06330

8,61

15,9

1,357130

1,06370

8,68

16,0

1,357290

1,06410

8,74

16,1

1,357450

1,06460

8,81

16,2

1,357610

1,06500

8,87

16,3

1,357770

1,06540

8,94

16,4

1,357930

1,06590

9,01

16,5

1,358100

1,06630

9,07

16,6

1,358260

1,06670

9,14

16,7

1,358420

1,06720

9,21

16,8

1,358580

1,06760

9,27

16,9

1,358740

1,06800

9,34

17,0

1,358910

1,06850

9,40

17,1

1,359070

1,06890

9,47

17,2

1,359230

1,06930

9,53

17,3

1,359400

1,06980

9,60

17,4

1,359560

1,07020

9,67

17,5

1,359720

1,07070

9,73

17,6

1,359890

1,07110

9,80

17,7

1,360050

1,07150

9,87

17,8

1,360210

1,07200

9,93

17,9

1,360380

1,07240

10,00

18,0

1,360540

1,07290

10,07

18,1

1,360700

1,07330

10,13

18,2

1,360870

1,07370

10,20

18,3

1,361030

1,07420

10,26

18,4

1,361200

1,07460

10,33

18,5

1,361360

1,07510

10,40

18,6

1,361530

1,07550

10,47

18,7

1,361690

1,07600

10,53

18,8

1,361850

1,07640

10,60

18,9

1,362020

1,07680

10,67

19,0

1,362190

1,07730

10,73

19,1

1,362350

1,07770

10,80

19,2

1,362520

1,07820

10,87

19,3

1,362680

1,07860

10,94

19,4

1,362850

1,07910

11,00

19,5

1,363010

1,07950

11,07

19,6

1,363180

1,08000

11,14

19,7

1,363340

1,08040

11,20

19,8

1,363510

1,08090

11,27

19,9

1,363680

1,08130

11,34

20,0

1,363840

1,08180

11,40

20,1

1,364010

1,08220

11,47

20,2

1,364180

1,08270

11,54

20,3

1,364340

1,08310

11,61

20,4

1,364510

1,08360

11,67

20,5

1,364680

1,08400

11,74

20,6

1,364840

1,08450

11,81

20,7

1,365010

1,08490

11,87

20,8

1,365180

1,08540

11,95

20,9

1,365350

1,08580

12,01

21,0

1,365510

1,08630

12,08

21,1

1,365680

1,08670

12,15

21,2

1,365850

1,08720

12,21

21,3

1,366020

1,08760

12,28

21,4

1,366190

1,08810

12,35

21,5

1,366350

1,08850

12,42

21,6

1,366520

1,08900

12,49

21,7

1,366690

1,08950

12,56

21,8

1,366860

1,08990

12,62

21,9

1,367030

1,09040

12,69

22,0

1,367200

1,09080

12,76

22,1

1,367370

1,09130

12,83

22,2

1,367540

1,09170

12,90

22,3

1,367710

1,09220

12,97

22,4

1,367870

1,09270

13,03

22,5

1,368040

1,09310

13,10

22,6

1,368210

1,09360

13,17

22,7

1,368380

1,09400

13,24

22,8

1,368550

1,09450

13,31

22,9

1,368720

1,09500

13,38

23,0

1,368890

1,09540

13,44

23,1

1,369060

1,09590

13,51

23,2

1,369240

1,09640

13,58

23,3

1,369410

1,09680

13,65

23,4

1,369580

1,09730

13,72

23,5

1,369750

1,09770

13,79

23,6

1,369920

1,09820

13,86

23,7

1,370090

1,09870

13,92

23,8

1,370260

1,09910

14,00

23,9

1,370430

1,09960

14,06

24,0

1,370600

1,10010

14,13

24,1

1,370780

1,10050

14,20

24,2

1,370950

1,10100

14,27

24,3

1,371120

1,10150

14,34

24,4

1,371290

1,10190

14,41

24,5

1,371460

1,10240

14,48

24,6

1,371640

1,10290

14,55

24,7

1,371810

1,10330

14,62

24,8

1,371980

1,10380

14,69

24,9

1,372160

1,10430

14,76

25,0

1,372330

1,10470

14,83

25,1

1,372500

1,10520

14,89

25,2

1,372670

1,10570

14,96

25,3

1,372850

1,10620

15,04

25,4

1,373020

1,10660

15,10

25,5

1,373190

1,10710

15,17

 

Załącznik 2. [WARTOŚCI LICZBOWE KORYGUJĄCE PROCENTOWĄ ZAWARTOŚĆ SACHAROZY, W PRZYPADKU DOKONYWANIA OZNACZENIA NATURALNEJ ZAWARTOŚCI ALKOHOLU W MOSZCZU WINOGRONOWYM PRZED ROZPOCZĘCIEM FERMENTACJI W TEMPERATURZE INNEJ NIŻ 20°C]

Załącznik nr 2

WARTOŚCI LICZBOWE KORYGUJĄCE PROCENTOWĄ ZAWARTOŚĆ SACHAROZY, W PRZYPADKU DOKONYWANIA OZNACZENIA NATURALNEJ ZAWARTOŚCI ALKOHOLU W MOSZCZU WINOGRONOWYM PRZED ROZPOCZĘCIEM FERMENTACJI W TEMPERATURZE INNEJ NIŻ 20°C

Temperatura w °C

Procentowa zawartość sacharozy

5

10

15

20

30

40

50

60

70

75

 

Odjąć

15

0,25

0,27

0,31

0,31

0,34

0,35

0,36

0,37

0,36

0,36

16

0,21

0,23

0,27

0,27

0,29

0,31

0,31

0,32

0,31

0,23

17

0,16

0,18

0,20

0,20

0,22

0,23

0,23

0,23

0,20

0,17

18

0,11

0,12

0,14

0,15

0,16

0,16

0,15

0,12

0,12

0,09

19

0,06

0,07

0,08

0,08

0,08

0,09

0,09

0,08

0,07

0,05

 

Dodać

21

0,06

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

22

0,12

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

23

0,18

0,20

0,20

0,21

0,21

0,21

0,21

0,22

0,22

0,22

24

0,24

0,26

0,26

0,27

0,28

0,28

0,28

0,28

0,29

0,29

25

0,30

0,32

0,32

0,34

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

0,37

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

KPMG Sp. z o.o.

Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama