| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 7 września 2016 r.

w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce i warzywa w szkole”

Na podstawie art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (Dz. U. z 2016 r. poz. 58) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego, zwaną dalej „Agencją”, związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce i warzywa w szkole”, zwanego dalej „programem”, oraz sposób i tryb realizacji tych zadań;

2) szczegółowe warunki uczestnictwa podmiotów w programie;

3) szczegółowe warunki i tryb przyznawania w ramach programu pomocy unijnej, o której mowa w art. 23 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.2)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1308/2013”;

4) sposób realizacji uprawnień i wykonywania obowiązków związanych z wdrożeniem programu, przyznanych określonym podmiotom zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2016/247 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy unijnej na dostarczanie i dystrybucję owoców i warzyw, przetworzonych owoców i warzyw oraz produktów z bananów w ramach programu „Owoce i warzywa w szkole” (Dz. Urz. UE L 46 z 23.02.2016, str. 1), zwanym dalej „rozporządzeniem 2016/247”, oraz rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/248 z dnia 17 grudnia 2015 r. ustanawiającym zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy unijnej na dostarczanie i dystrybucję owoców i warzyw, przetworzonych owoców i warzyw oraz produktów z bananów w ramach programu „Owoce i warzywa w szkole” oraz ustalającym orientacyjny przydział tej pomocy (Dz. Urz. UE L 46 z 23.02.2016, str. 8), zwanym dalej „rozporządzeniem 2016/248”.

§ 2. [Realizacja zadań związanych z wdrożeniem programu]

Agencja realizuje zadania związane z wdrożeniem programu w zakresie udostępniania dzieciom uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do klas I–III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, zwanych dalej „szkołami podstawowymi”, oraz dzieciom odbywającym w roku szkolnym 2016/2017 w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w rozumieniu art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010) jabłek, gruszek, truskawek, borówek amerykańskich, marchwi, rzodkiewek, papryki słodkiej, pomidorów, kalarepy, soków owocowych, warzywnych lub owocowo-warzywnych, zwanych dalej „owocami i warzywami”:

1) w województwach kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim i wielkopolskim, w okresie od dnia:

a) 3 października 2016 r. do dnia 27 stycznia 2017 r.,

b) 13 lutego 2017 r. do dnia 16 czerwca 2017 r.;

2) w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim, w okresie od dnia:

a) 3 października 2016 r. do dnia 20 stycznia 2017 r.,

b) 6 lutego 2017 r. do dnia 16 czerwca 2017 r.;

3) w województwach dolnośląskim, mazowieckim, opolskim i zachodniopomorskim, w okresie od dnia:

a) 3 października 2016 r. do dnia 10 lutego 2017 r.,

b) 27 lutego 2017 r. do dnia 16 czerwca 2017 r.;

4) w województwach lubelskim, łódzkim, podkarpackim, pomorskim i śląskim, w okresie od dnia:

a) 3 października 2016 r. do dnia 13 stycznia 2017 r.,

b) 30 stycznia 2017 r. do dnia 16 czerwca 2017 r.

§ 3. [Zadania Agencji]

Agencja:

1) przeprowadza kontrole administracyjne wniosków o pomoc unijną, o której mowa w art. 23 ust. 1 rozporządzenia nr 1308/2013, zwaną dalej „pomocą”, i kontrole na miejscu;

2) gromadzi i przetwarza dane w zakresie niezbędnym do monitorowania wdrażania programu, o którym mowa w art. 8 ust. 1 rozporządzenia 2016/247 oraz art. 6 rozporządzenia 2016/248;

3) przygotowuje sprawozdanie zawierające wyniki przeprowadzonego monitorowania wdrażania programu, o którym mowa w art. 6 ust. 2 rozporządzenia 2016/248, i kontroli na miejscu oraz przekazuje to sprawozdanie Komisji Europejskiej;

4) realizuje zadania związane z przeprowadzaniem oceny programu, o której mowa w art. 8 ust. 2 rozporządzenia 2016/247 oraz art. 6 rozporządzenia 2016/248;

5) realizuje zadania związane z prowadzeniem działań z zakresu promocji programu, o której mowa w art. 4 ust. 1 lit. b pkt ii rozporządzenia 2016/247.

§ 4. [Podmioty ubiegające się o zatwierdzenie]

O zatwierdzenie, o którym mowa w art. 6 rozporządzenia 2016/247, mogą się ubiegać podmioty, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. a i c–e rozporządzenia 2016/247 w zakresie określonym w art. 5 ust. 1 lit. a tego rozporządzenia, przy czym za placówki oświatowe, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. a rozporządzenia 2016/247, uznaje się wyłącznie szkoły podstawowe.

§ 5. [Dokumenty dołączane do wniosku o zatwierdzenie]

1. Do wniosku o zatwierdzenie, oprócz zobowiązań i oświadczeń wymaganych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c–f oraz ust. 2 rozporządzenia 2016/247:

1) podmioty, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. c–e rozporządzenia 2016/247 w zakresie określonym w art. 5 ust. 1 lit. a tego rozporządzenia, zwane dalej „dostawcami”, dołączają oświadczenie:

a) zawierające zobowiązanie do:

– składania wniosków o pomoc obejmującą dostarczone do szkoły podstawowej owoce i warzywa, które zostały udostępnione zgodnie ze sposobem określonym w załączniku do rozporządzenia,

– prowadzenia dokumentacji magazynowej oraz księgowej dotyczącej działań związanych z realizacją dostaw owoców i warzyw do szkół podstawowych w ramach programu,

b) o prowadzeniu działalności w zakresie produkcji, przetwórstwa lub obrotu owocami, warzywami lub ich przetworami co najmniej przez 6 miesięcy,

c) o dysponowaniu niezbędnym wyposażeniem zapewniającym prawidłowe przeprowadzenie działań związanych z zakupem, przygotowaniem dostaw oraz dostawą owoców i warzyw;

2) szkoła podstawowa dołącza oświadczenie zawierające zobowiązanie do:

a) prowadzenia dokumentacji magazynowej oraz księgowej dotyczącej działań związanych z zakupem i udostępnianiem owoców i warzyw w ramach programu,

b) zakupu owoców i warzyw oraz udostępniania ich dzieciom, o których mowa w § 2, zgodnie ze sposobem określonym w załączniku do rozporządzenia,

c) składania wniosków o pomoc obejmującą zakupione owoce i warzywa, które zostały udostępnione zgodnie ze sposobem określonym w załączniku do rozporządzenia,

d) realizacji środków towarzyszących, o których mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia 2016/247, przewidzianych w programie,

e) przekazywania Agencji danych w zakresie niezbędnym do monitorowania realizacji programu, o którym mowa w art. 8 ust. 1 rozporządzenia 2016/247.

2. W terminie do dnia 22 września 2016 r. – w przypadku udostępniania owoców i warzyw w okresach, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a, pkt 3 lit. a i pkt 4 lit. a, oraz w terminie do dnia 13 stycznia 2017 r. – w przypadku udostępniania owoców i warzyw w okresach, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. b, pkt 3 lit. b i pkt 4 lit. b, szkoła podstawowa, która uzyskała zatwierdzenie, przekazuje dyrektorowi oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na miejsce położenia szkoły oświadczenie zawierające określenie:

1) łącznej liczby dzieci, o których mowa w § 2, w których imieniu rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na uczestnictwo w programie;

2) okresów dostarczania owoców i warzyw do szkoły podstawowej przez wskazanie tygodni, o których mowa w ust. 4 załącznika do rozporządzenia.

3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, składa się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na stronie internetowej przez nią administrowanej.

4. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. e, są przekazywane Agencji na formularzu udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez Agencję.

§ 6. [Uczestnictwo w programie szkół, które nie ubiegają się o zatwierdzenie]

Szkoły podstawowe, które nie ubiegają się o zatwierdzenie, mogą uczestniczyć w programie, udostępniając dzieciom, o których mowa w § 2, owoce i warzywa dostarczane przez dostawców, którzy uzyskali zatwierdzenie.

§ 7. [Wykaz dostawców, którzy uzyskali zatwierdzenie]

Agencja prowadzi i umieszcza na stronie internetowej przez nią administrowanej wykaz dostawców, którzy uzyskali zatwierdzenie, niezwłocznie po uzyskaniu przez tych dostawców zatwierdzenia.

§ 8. [Umowa nieodpłatnego dostarczania owoców i warzyw]

1. Dostawcy, którzy uzyskali zatwierdzenie, zawierają ze szkołami podstawowymi, o których mowa w § 6, umowę nieodpłatnego dostarczania owoców i warzyw do szkół podstawowych w celu udostępnienia ich dzieciom w jednym z okresów, o których mowa w § 2.

2. Szkoły podstawowe, o których mowa w § 6, z którymi zawarto umowę, o której mowa w ust. 1, prowadzą bieżącą ewidencję dostarczanych i udostępnianych w ramach programu owoców i warzyw.

3. Umowa, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1) określenie łącznej liczby dzieci, o których mowa w § 2, w których imieniu rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na uczestnictwo w programie;

2) określenie okresów dostarczania owoców i warzyw do szkoły podstawowej przez wskazanie tygodni, o których mowa w ust. 4 załącznika do rozporządzenia;

3) zobowiązanie zatwierdzonego dostawcy do dostarczenia owoców i warzyw w asortymencie i ilościach zapewniających możliwość udostępnienia ich dzieciom, o których mowa w § 2, przez szkołę zgodnie z warunkami i wymaganiami określonymi w załączniku do rozporządzenia;

4) zobowiązanie szkół do:

a) prowadzenia bieżącej ewidencji dostarczanych i udostępnianych w ramach programu owoców i warzyw zgodnie z formularzem udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez Agencję,

b) udostępniania dzieciom, o których mowa w § 2, owoców i warzyw zgodnie z warunkami i wymaganiami określonymi w załączniku do rozporządzenia,

c) realizacji środków towarzyszących, o których mowa w art. 23 ust. 2 rozporządzenia nr 1308/2013, przewidzianych w programie,

d) przekazywania Agencji danych w zakresie niezbędnym do monitorowania realizacji programu, o którym mowa w art. 8 ust. 1 rozporządzenia 2016/247, na formularzu udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez Agencję.

4. Szkoła podstawowa, o której mowa w § 6, zawiera umowę, o której mowa w ust. 1, wyłącznie z jednym dostawcą, który uzyskał zatwierdzenie.

5. Umowa, o której mowa w ust. 1, jest zawierana na formularzu udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez Agencję.

§ 9. [Udostępnianie owoców i warzyw dzieciom, o których mowa w § 2]

1. Owoce i warzywa są udostępniane dzieciom, o których mowa w § 2, zgodnie z warunkami i wymaganiami określonymi w załączniku do rozporządzenia, przy czym łączna liczba porcji owoców i warzyw otrzymywanych przez jedno dziecko w danym okresie udostępniania stanowi iloraz:

1) kwoty wynoszącej 40 520 160 zł i

2) liczby dzieci, o których mowa w § 2, w których imieniu rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na uczestnictwo w programie, uczęszczających do szkół podstawowych, które uzyskały zatwierdzenie, oraz do szkół podstawowych, które zawarły umowę, o której mowa w § 8 ust. 1, pomnożonej przez stawkę pomocy określoną w § 12 ust. 1.

2. Łączną liczbę porcji owoców i warzyw, o której mowa w ust. 1, otrzymywanych przez jedno dziecko, o którym mowa w § 2, w danym okresie udostępniania, wyraża się w liczbie całkowitej po zaokrągleniu w dół.

3. Agencja umieszcza na stronie internetowej przez nią administrowanej informację o łącznej liczbie porcji owoców i warzyw otrzymywanych przez jedno dziecko, o którym mowa w § 2, w danym okresie, w terminie do dnia:

1) 29 września 2016 r. – w przypadku udostępniania owoców i warzyw w okresach, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a, pkt 3 lit. a i pkt 4 lit. a;

2) 26 stycznia 2017 r. – w przypadku udostępniania owoców i warzyw w okresach, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. b, pkt 3 lit. b i pkt 4 lit. b.

4. Informacja, o której mowa w ust. 3, jest sporządzana na podstawie danych zawartych w:

1) umowie, o której mowa w § 8 ust. 1, której kopię dostawca, który uzyskał zatwierdzenie, przekazuje do oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na siedzibę tego dostawcy, w terminie do dnia:

a) 22 września 2016 r. – w przypadku udostępniania owoców i warzyw w okresach, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a, pkt 3 lit. a i pkt 4 lit. a,

b) 13 stycznia 2017 r. – w przypadku udostępniania owoców i warzyw w okresach, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. b, pkt 3 lit. b i pkt 4 lit. b;

2) oświadczeniu, o którym mowa w § 5 ust. 2.

§ 10. [Wystąpienie do dyrektora oddziału terenowego Agencji o objęcie uczestnictwem w programie dzieci, które nie zostały ujęte w oświadczeniu lub umowie]

1. W trakcie trwania roku szkolnego dyrektor szkoły podstawowej może wystąpić do dyrektora oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na:

1) miejsce położenia szkoły o objęcie uczestnictwem w programie dzieci z grupy dzieci, o których mowa w § 2, które nie zostały ujęte w oświadczeniu, o którym mowa w § 5 ust. 2;

2) siedzibę dostawcy, z którym szkoła podstawowa zawarła umowę, o której mowa w § 8 ust. 1, o objęcie uczestnictwem w programie dzieci z grupy dzieci, o których mowa w § 2, które nie zostały ujęte w tej umowie.

2. Wystąpienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera nazwę i adres szkoły podstawowej, wskazanie liczby dzieci, o których mowa w ust. 1 pkt 1 albo pkt 2, oraz uzasadnienie zmiany liczby dzieci uczestniczących w programie.

3. W terminie 14 dni od dnia doręczenia wystąpienia dyrektor oddziału terenowego Agencji właściwego odpowiednio ze względu na miejsce położenia szkoły albo siedzibę dostawcy, z którym szkoła podstawowa zawarła umowę, o której mowa w § 8 ust. 1, potwierdza, na piśmie, możliwość objęcia uczestnictwem w programie dzieci, o których mowa w ust. 1 pkt 1 albo pkt 2, jeżeli nie spowoduje to przekroczenia kwoty, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 1.

4. Dyrektor szkoły podstawowej, niezwłocznie po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, o którym mowa w ust. 3, zmienia złożone oświadczenie, o którym mowa w § 5 ust. 2, albo zawartą z dostawcą umowę, o której mowa w § 8 ust. 1.

5. Dostawca niezwłocznie przekazuje do oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na siedzibę tego dostawcy kopię zmienionej umowy, o której mowa w ust. 4.

§ 11. [Termin na złożenie wniosku o pomoc]

1. Wniosek o pomoc składa się po upływie pięciu tygodni udostępniania owoców i warzyw lub po zakończeniu dziesięciotygodniowego okresu udostępniania owoców i warzyw w danym semestrze.

2. Wniosek o pomoc, oprócz informacji określonych w art. 4 ust. 2 rozporządzenia 2016/248, zawiera także wskazanie wysokości pomocy, o jaką ubiega się wnioskodawca.

3. Do wniosku o pomoc dostawca, który uzyskał zatwierdzenie, dołącza oświadczenie szkoły podstawowej, z którą zawarł umowę, o której mowa w § 8 ust. 1, o liczbie porcji obejmujących poszczególne gatunki owoców i warzyw udostępnionych dzieciom, o których mowa w § 2, w okresie, którego dotyczy wniosek, określonej na podstawie prowadzonej przez tę szkołę ewidencji, o której mowa w § 8 ust. 2.

4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, sporządza się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez Agencję.

§ 12. [Wysokość pomocy]

1. Pomoc przyznaje się i wypłaca w wysokości stanowiącej iloczyn zryczałtowanej stawki pomocy na jedną porcję owoców i warzyw wynoszącej 1,50 zł oraz liczby porcji owoców i warzyw udostępnionych dzieciom, o których mowa w § 2, dostarczonych na podstawie umowy, o której mowa w § 8 ust. 1, albo zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w § 5 ust. 2.

2. Jeżeli w okresach, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a, pkt 3 lit. a i pkt 4 lit. a lub w § 2 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. b, pkt 3 lit. b i pkt 4 lit. b, nie dostarczono porcji obejmujących poszczególne owoce i warzywa co najmniej w liczbie określonej odpowiednio w ust. 5 pkt 1 i 2 załącznika do rozporządzenia, łączną pomoc, w przeliczeniu na porcje udostępnione jednemu dziecku, o którym mowa w § 2, w którymkolwiek z tych okresów, przyznaje się i wypłaca w wysokości pomniejszonej o iloczyn:

1) różnicy minimalnej liczby porcji obejmujących dany owoc lub warzywo określonej w ust. 5:

a) pkt 1 załącznika do rozporządzenia – w przypadku okresów, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a, pkt 3 lit. a i pkt 4 lit. a, lub

b) pkt 2 załącznika do rozporządzenia – w przypadku okresów, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. b, pkt 3 lit. b i pkt 4 lit. b

– i liczby rzeczywiście udostępnionych porcji obejmujących ten owoc lub warzywo oraz

2) kwoty stanowiącej:

a) 50% stawki pomocy, o której mowa w ust. 1 – w przypadku jabłek, marchwi, papryki słodkiej i kalarepy,

b) 100% stawki pomocy, o której mowa w ust. 1 – w przypadku gruszek, truskawek, rzodkiewek i soków owocowych,

c) 200% stawki pomocy, o której mowa w ust. 1 – w przypadku pomidorów i soków warzywnych lub owocowo-warzywnych,

d) 250% stawki pomocy, o której mowa w ust. 1 – w przypadku borówek amerykańskich.

§ 13. [Termin na przyznanie i wypłatę pomocy]

Pomoc przyznaje się i wypłaca w terminie określonym w art. 5 ust. 3 rozporządzenia 2016/248, jeżeli zostały spełnione warunki wypłaty pomocy, o których mowa w art. 5 ust. 1 tego rozporządzenia.

§ 14. [Wykaz]

1. Wykaz, o którym mowa w § 7 ust. 2 rozporządzenia wymienionego w § 16, uznaje się za wykaz prowadzony zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

2. Podmioty wpisane do wykazu, o którym mowa w § 7 ust. 2 rozporządzenia wymienionego w § 16, uznaje się za podmioty zatwierdzone w rozumieniu niniejszego rozporządzenia.

§ 15. [Przepis przejściowy]

Postępowania w sprawach przyznawania lub wypłaty pomocy wspólnotowej, o której mowa w art. 23 ust. 1 rozporządzenia nr 1308/2013, dotyczące roku szkolnego 2015/2016, toczą się na zasadach i w trybie określonych w przepisach dotychczasowych.

§ 16. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce i warzywa w szkole” (Dz. U. poz. 886).

§ 17. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 865, Dz. Urz. UE L 189 z 27.06.2014, str. 261, Dz. Urz. UE L 130 z 19.05.2016, str. 20, Dz. Urz. UE L 135 z 24.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 193 z 26.07.2016, str. 17 oraz Dz. Urz. UE L 202 z 31 07.2016, str. 5.

Załącznik 1. [WARUNKI I WYMAGANIA DOTYCZĄCE UDOSTĘPNIANIA OWOCÓW I WARZYW]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 7 września 2016 r. (poz. 1457)

WARUNKI I WYMAGANIA DOTYCZĄCE UDOSTĘPNIANIA OWOCÓW I WARZYW

1. Grupa „owoce lub przetwory owocowe” obejmuje:

1) jabłko o masie netto co najmniej 150 g;

2) gruszkę o masie netto co najmniej 150 g;

3) truskawki o masie netto co najmniej 100 g;

4) borówki amerykańskie o masie netto co najmniej 100 g;

5) sok owocowy w opakowaniu jednostkowym o pojemności co najmniej 0,2 l.

2. Grupa „warzywa lub przetwory warzywne” obejmuje:

1) marchew o masie netto co najmniej 60 g;

2) rzodkiewki o masie netto co najmniej 60 g;

3) paprykę słodką o masie netto co najmniej 60 g;

4) pomidory o masie netto co najmniej 60 g, przy czym średnica jednej sztuki nie może przekraczać 40 mm;

5) kalarepę o masie netto co najmniej 60 g;

6) sok warzywny lub owocowo-warzywny w opakowaniu jednostkowym o pojemności co najmniej 0,2 l.

3. Porcja składa się z jednego produktu objętego grupą „owoce lub przetwory owocowe”, o której mowa w ust. 1, oraz jednego produktu objętego grupą „warzywa lub przetwory warzywne”, o której mowa w ust. 2.

4. Porcje są udostępniane dzieciom, o których mowa w § 2 rozporządzenia, w okresach udostępniania obejmujących 10 wybranych tygodni każdego z okresów, o których mowa w § 2 rozporządzenia.

5. Dzieciom, o których mowa w § 2 rozporządzenia, udostępnia się:

1) w okresach, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a, pkt 3 lit. a i pkt 4 lit. a rozporządzenia, co najmniej 20 porcji, w tym co najmniej:

a) 9 porcji obejmujących jabłka,

b) 8 porcji obejmujących gruszki,

c) 1 porcję obejmującą borówki amerykańskie,

d) 2 porcje obejmujące soki owocowe,

e) 6 porcji obejmujących marchew,

f) 6 porcji obejmujących rzodkiewkę,

g) 2 porcje obejmujące paprykę słodką,

h) 3 porcje obejmujące pomidory,

i) 1 porcję obejmującą kalarepę,

j) 2 porcje obejmujące soki warzywne lub owocowo-warzywne;

2) w okresach, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. b, pkt 3 lit. b i pkt 4 lit. b rozporządzenia, co najmniej 20 porcji, w tym co najmniej:

a) 10 porcji obejmujących jabłka,

b) 7 porcji obejmujących gruszki,

c) 1 porcję obejmującą truskawki,

d) 2 porcje obejmujące soki owocowe,

e) 6 porcji obejmujących marchew,

f) 6 porcji obejmujących rzodkiewkę,

g) 6 porcji obejmujących pomidory,

h) 2 porcje obejmujące soki warzywne lub owocowo-warzywne.

6. Każdą porcję udostępnia się dzieciom, o których mowa w § 2 rozporządzenia, innego dnia.

7. W każdym z tygodni, o których mowa w ust. 4, dzieciom, o których mowa w § 2 rozporządzenia, udostępnia się co najmniej 2 porcje i nie więcej niż 3 porcje.

8. Soków owocowych nie udostępnia się w ramach tej samej porcji co soki warzywne lub owocowo-warzywne.

9. Udostępniane dzieciom, o których mowa w § 2 rozporządzenia, produkty nie mogą zawierać dodatku tłuszczu, soli, cukru lub substancji słodzących.

10. Jabłka, gruszki, truskawki, borówki amerykańskie, marchew, rzodkiewki, paprykę słodką, pomidory oraz kalarepę udostępnia się dzieciom, o których mowa w § 2 rozporządzenia, w stanie gotowym do bezpośredniego spożycia.

11. Jabłka, gruszki, borówki amerykańskie oraz pomidory udostępnia się dzieciom, o których mowa w § 2 rozporządzenia, w całości.

12. Jeżeli owoce i warzywa udostępnia się w całości, to odpowiadają one normom jakości handlowej, o których mowa w art. 74 rozporządzenia nr 1308/2013.

13. Jeżeli truskawki, marchew, rzodkiewki, paprykę słodką lub kalarepę podaje się w częściach, to części te są uzyskane z owoców lub warzyw wystarczająco rozwiniętych i dojrzałych oraz zdrowych, bez objawów gnicia lub zepsucia, powodujących ich niezdatność do spożycia.

14. Truskawki, borówki amerykańskie, marchew, rzodkiewki, paprykę słodką, pomidory oraz kalarepę podaje się w opakowaniach jednostkowych. Oznakowanie zamieszczone na tych opakowaniach zawiera co najmniej informacje, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. a i e–h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011, str. 18, z późn. zm.).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Mira Michalska

Doradca

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »