reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 27 grudnia 2016 r.

w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego2)

Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1289) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa środki i warunki techniczne służące do przekazywania informacji lub sprawozdań, zwanych dalej „informacjami”, przez podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego, zwaną dalej „Komisją”, w ramach wykonywania przez te podmioty obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych określonych w ustawach, o których mowa w art. 2 pkt 1–4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, w przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie oraz w bezpośrednio stosowanych aktach prawa Unii Europejskiej.

§ 2. [Elektroniczny System Przekazywania Informacji]

Przekazanie informacji, z wyłączeniem powiadomień, o których mowa w § 10, następuje drogą teletransmisji za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji, zwanego dalej „ESPI”, zarządzanego przez Komisję, przy zachowaniu zasad bezpiecznego przekazu.

§ 3. [Czynności związane z przekazaniem informacji]

1. Przekazanie informacji w sposób, o którym mowa w § 2, następuje poprzez łącza z siecią Internet, z wykorzystaniem protokołu komunikacyjnego HTTP oraz protokołu TLS zgodnie z aktualnymi standardami, opracowanymi przez Internet Engineering Task Force (IETF), opublikowanymi w postaci Request For Comments (RFC), stosowanymi adekwatnie do potrzeb w zakresie bezpieczeństwa transmisji danych.

2. Czynności związane z przekazaniem informacji wykonują upoważnieni pracownicy podmiotu nadzorowanego, zwani dalej „operatorami”. O udzieleniu upoważnienia podmiot nadzorowany zawiadamia uprawnionych odbiorców tych informacji.

3. Przed przekazaniem informacja podlega kompresji GZIP według opisu zawartego w standardzie RFC 1952.

4. Operator potwierdza posiadanie uprawnień do przekazywania informacji przez podanie swojego identyfikatora i hasła.

5. Dostarczenie przekazanej informacji wymaga potwierdzenia przez odbiorcę. Potwierdzenie zawiera co najmniej oznaczenie informacji, której dotyczy, datę i godzinę odbioru, identyfikator operatora oraz pieczęć elektroniczną.

6. Potwierdzenie jest archiwizowane przez podmiot nadzorowany. Okres archiwizacji wygasa z upływem 3 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym potwierdzenie zostało odebrane.

§ 4. [Formaty dokumentów elektronicznych załączanych do informacji]

1. Przekazanie informacji następuje przy użyciu formularzy elektronicznych ESPI, przez wpisanie jej treści w przeznaczone do tego pola.

2. Dopuszcza się załączanie do informacji, o której mowa w ust. 1, dokumentów elektronicznych zapisanych w jednym z następujących formatów:

1) Rich Text Format (RTF);

2) Adobe Portable Document Format (PDF), z wyłączeniem dokumentów elektronicznych szyfrowanych;

3) Comma Separated Value (CSV), sporządzony według następujących zasad:

a) zgodny ze stroną kodową CP-1250,

b) rekord stanowi jeden wiersz,

c) pola są rozdzielone znakiem średnika,

d) data zapisana jest w formacie „RRRR-MM-DD”,

e) separatorem dziesiętnym dla liczb zmiennoprzecinkowych jest przecinek;

4) Extensible Markup Language (XML).

§ 5. [Utrwalanie przekazanej informacji]

1. Przekazana informacja jest utrwalana w formie dokumentu podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu nadzorowanego, a w odniesieniu do opinii z badania sprawozdania finansowego i raportu z przeglądu sprawozdania finansowego – przez biegłego rewidenta.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, są archiwizowane przez podmiot nadzorowany przez okres wskazany w odrębnych przepisach.

§ 6. [Awaria ESPI lub zaistnienie zdarzeń uniemożliwiających przekazanie informacji za pośrednictwem ESPI]

1. W przypadku awarii ESPI lub zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających przekazanie informacji za pośrednictwem ESPI, informacje przekazuje się na informatycznym nośniku danych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579), z zachowaniem formatów określonych w § 4 ust. 2.

2. Niezwłocznie po usunięciu awarii ESPI lub ustaniu zdarzeń, o których mowa w ust. 1, informacje dostarczone na informatycznym nośniku danych przekazuje się również za pośrednictwem ESPI.

§ 7. [Przekazanie informacji na informatycznym nośniku danych]

1. Przekazanie informacji na informatycznym nośniku danych jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku gdy informacja w całości mieści się na tym nośniku.

2. Jeden informatyczny nośnik danych zawiera jedną informację.

3. Do informacji przekazanej na informatycznym nośniku danych załącza się opis zawierający:

1) pełną nazwę podmiotu nadzorowanego zgodną z identyfikacją w ESPI;

2) określenie rodzaju przekazywanej informacji oraz nazw dokumentów elektronicznych wchodzących w jej skład;

3) nazwę (symbol, typ) formularza;

4) nazwę kancelarii systemu, do której powinna zostać przekazana informacja;

5) imię i nazwisko oraz podpis operatora.

4. Przekazanie informacji na informatycznym nośniku danych następuje:

1) bezpośrednio przez pracownika podmiotu nadzorowanego;

2) za pośrednictwem przedsiębiorcy:

a) posiadającego koncesję na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia, wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1432 i 2255),

b) uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych, o którym mowa w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 i 1948).

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i pkt 2 lit. a, przekazanie następuje za pokwitowaniem odbioru.

6. Informacje przekazywane za pośrednictwem podmiotów, o których mowa w ust. 4 pkt 2 lit. b, są nadawane wyłącznie przesyłką rejestrowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. Przesyłka powinna być opatrzona klauzulą „Informacje poufne w rozumieniu rozporządzenia 596/2014”.

§ 8. [Błędy w informacji]

W przypadku gdy przekazane informacje zawierają błędy, przekazanie informacji poprawionych następuje niezwłocznie po ujawnieniu błędów, przy wykorzystaniu tego samego informatycznego nośnika danych, na którym przekazano informacje zawierające błędy, niezależnie od tego, czy awaria ESPI została usunięta, czy nie.

§ 9. [Uszkodzenie nośnika danych]

1. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że przesyłka zawierająca informatyczny nośnik danych jest uszkodzona, informacja nie nadaje się do odczytu lub gdy informacja została przekazana z naruszeniem § 5–7, podmiot nadzorowany, na żądanie Komisji, przekazuje informacje ponownie. Ponowne przekazanie informacji następuje niezwłocznie po otrzymaniu żądania Komisji.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podmiot nadzorowany przekazuje informacje w oddzielnej przesyłce opatrzonej klauzulą „Przesyłka powtórna”.

§ 10. [Przekazanie powiadomienia o transakcjach]

Przekazanie powiadomienia o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 1, z późn. zm.3)), przez osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 25 i 26 tego rozporządzenia następuje na adres poczty elektronicznej wskazany przez Komisję dla otrzymywania powiadomień.

§ 11. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.4)

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk


1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

2) Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu: rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru (Dz. Urz. UE L 83 z 22.03.2013, str. 1), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 1, Dz. Urz. L 171 z 29.06.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 175 z 30.06.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 287 z 21.10.2016, str. 320) oraz rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/523 z dnia 10 marca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i wzoru do celów powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i podawania tych transakcji do wiadomości publicznej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (Dz. Urz. UE L 88 z 05.04.2016, str. 19).

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 171 z 29.06.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 175 z 30.06.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 287 z 21.10.2016, str. 320.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (Dz. U. poz. 188), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 615).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Łomozik

Dyplomowany konsultant feng shui

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama