reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 12 lipca 2017 r.

w sprawie sposobu ustalania wysokości i rozliczania dotacji celowej na wyposażenie w zabezpieczenia techniczne pomieszczenia, w którym będzie przechowywany zabytek wpisany na Listę Skarbów Dziedzictwa

Na podstawie art. 83a ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa sposób ustalania wysokości i rozliczania dotacji celowej na wyposażenie w zabezpieczenia techniczne na wypadek kradzieży, pożaru i innych zagrożeń pomieszczenia, w którym będzie przechowywany zabytek wpisany na Listę Skarbów Dziedzictwa, zwanej dalej „dotacją”, w tym rodzaje kosztów podlegających dofinansowaniu, wymagania, jakie spełnia wniosek oraz dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku.

§ 2. [Wniosek o udzielenie dotacji]

Wniosek o udzielenie dotacji, zwany dalej „wnioskiem”, zawiera:

1) imię, nazwisko i adres lub nazwę, oznaczenie siedziby i adres wnioskodawcy;

2) adres budynku, w którym znajduje się pomieszczenie przeznaczone do przechowywania zabytku wpisanego na Listę Skarbów Dziedzictwa, zwane dalej „pomieszczeniem”;

3) wskazanie zabezpieczeń technicznych na wypadek kradzieży, pożaru i innych zagrożeń, zwanych dalej „zabezpieczeniami technicznymi”, w jakie zostanie wyposażone pomieszczenie;

4) określenie terminu wyposażenia pomieszczenia w zabezpieczenia techniczne;

5) wskazanie planowanych kosztów wyposażenia pomieszczenia w zabezpieczenia techniczne;

6) określenie wysokości wnioskowanej kwoty dotacji oraz sposobu jej płatności.

§ 3. [Dokumenty dołączane do wniosku]

1. Do wniosku dołącza się następujące dokumenty albo ich elektroniczne kopie:

1) kosztorys planowanych kosztów wyposażenia pomieszczenia w zabezpieczenia techniczne;

2) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na wykonanie robót budowlanych polegających na montażu w pomieszczeniu zabezpieczeń technicznych, jeżeli wymagają one takiego pozwolenia;

3) pozwolenie na wykonanie robót budowlanych, o których mowa w pkt 2, jeżeli wymagają one takiego pozwolenia.

2. Do sporządzania kosztorysu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.3)) w zakresie sporządzania kosztorysu inwestorskiego i obliczania planowanych kosztów robót budowlanych.

3. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą dołącza do wniosku także dokumenty, o których mowa w art. 37 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 i 1948).

4. Podmiotom, o których mowa w ust. 3, dotacja jest udzielana na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

§ 4. [Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych]

W przypadku wniosku zawierającego braki formalne, rachunkowe lub merytoryczne minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej „Ministrem”, wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

§ 5. [Koszty podlegające dofinansowaniu]

Przy ustalaniu wysokości dotacji uwzględnia się koszty podlegające dofinansowaniu, którymi są:

1) koszty zakupu zabezpieczeń technicznych zgodnych z projektem zabezpieczeń technicznych uzgodnionym z Ministrem;

2) koszty montażu w pomieszczeniu zabezpieczeń technicznych zgodnie z projektem, o którym mowa w pkt 1.

§ 6. [Warunek rozliczania dotacji]

1. Warunkiem rozliczenia dotacji jest przekazanie przez wnioskodawcę Ministrowi, w terminie 60 dni od dnia zakończenia realizacji działań związanych z montażem w pomieszczeniu zabezpieczeń technicznych, następujących dokumentów:

1) kopii rachunków lub faktur za zakup zabezpieczeń technicznych oraz działań związanych z montażem w pomieszczeniu tych zabezpieczeń, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę;

2) kosztorysu powykonawczego działań związanych z montażem w pomieszczeniu zabezpieczeń technicznych.

2. Do sporządzania kosztorysu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w zakresie sporządzania kosztorysu inwestorskiego i obliczania planowanych kosztów robót budowlanych.

§ 7. [Ocena dokumentów]

1. Minister dokonuje oceny dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 1, pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym.

2. W przypadku gdy przekazane Ministrowi dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 1, nie są kompletne, Minister wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

§ 8. [Składanie wniosków oraz dokumentów]

Wniosek oraz dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 6 ust. 1, można składać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej jednostki organizacyjnej obsługującej Ministra.

§ 9. [Poinformowanie o rozliczeniu dotacji albo o konieczności dokonania jej zwrotu]

Minister informuje wnioskodawcę o rozliczeniu dotacji albo o konieczności dokonania zwrotu dotacji w całości albo w części.

§ 10. [Ograniczenie czasowe udzielania dotacji]

Dotacja stanowiąca pomoc de minimis może być udzielana do dnia 30 czerwca 2021 r.

§ 11. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1894).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 397, 774 i 1505, z 2016 r. poz. 1330, 1887 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1086.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265, 1579, 1920 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 933.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

KG Legal

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama